МЕНЮ
Ta izraz se lahko uporablja ne glede na izbrani način prevoza in z več kot eno vrsto prevoza.
DDP-Incoterms-2010-VINCULUM- Carinjenje Vladivostok-GK-IMPORT40Proizvajalec ali prodajalec tovarne ali skladiščaDostava iz tovarne ali skladišča do odhodnega terminalaPostavitev blaga na tovorni terminalDajanje blaga na krovDržavna mejaMorski prevoz do pristanišča raztovarjanjaNastanitev v začasnem skladišču v pristanišču prihoda (razkladanje)Dostava blaga, pripravljenega za razkladanje iz vozilaSkladišče prejemnikaProdajalčeva cena in odgovornost za DDPObmočje stroškov in odgovornost kupca, ko DDPTrenutek prenosa tveganja, ko DDP!

Dostavljena dajatev plačana (Delivered Duty Paid) pomeni, da prodajalec dostavi, ko je kupcu dano izdelka, oproščeno carinskih dajatev, potrebnih za uvoz, na prispelo vozilo, pripravljeno za raztovarjanje v imenovanem namembnem kraju. 

DDP največjo odgovornost za prodajalca. Prodajalec krije vse stroške in tveganja, povezane z dostavo blaga do namembnega kraja, in je dolžan opraviti carinske formalnosti, ki so potrebne ne le za izvoz, ampak tudi za uvoz, plačati pristojbine za izvoz in uvoz ter opraviti vse carinske formalnosti.

Pogodbenice se spodbujajo k najbolj natančno določi točko na dogovorjenem kraju destinacije, kot so stroški in tveganja do te točke, je prodajalec. Prodajalec svetuje, da zagotovi prevozno pogodbo, ki natančno odraža to izbiro. Če prodajalec v njegovi pogodbi o prevozu krije stroške razkladanja v dogovorjenem namembnem kraju, se prodajalec ni upravičen zahtevati odškodnino od kupca teh stroškov, razen če ni drugače dogovorjeno med strankama.

Strankam se ne priporoča uporaba DDPče prodajalec ni neposredno ali posredno zmožen zagotoviti dokončanje carinskih formalnosti za uvoz (uvozno carinjenje).

Če stranke želijo kupcu naložiti vsa tveganja in stroške carinskih formalnosti za uvoz, je priporočljivo uporabiti izraz DDP.

DDV ali drugo davkovPlačati ob uvozu na stroške prodajalca, razen če ni drugače dogovorjeno v jasni obliki v kupoprodajni pogodbi.

Za kupca DDP Prikladno je, ker izvoznik organizacijske težave prevzame z dostavo in carinjenjem blaga, vendar bo prodajalec vse te stroške vseeno vključil v stroške blaga. Ti pogoji so zelo primerni za kupca, saj v zaključni fazi vnaprej ve končno ceno blaga v svojem skladišču.

Naučite se, kaj morate upoštevati pri izbiri DDP Zaprite seznam dejanj za DDP
  • se jasno dogovorite s prodajalcem in v pogodbi določite kraj dobave blaga;
  • po potrebi se z zavarovalnico dogovorite za zavarovalne pogoje;

 

Splošne obveznosti prodajalca in kupca pod pogoji DDP

A.1.Prodajalec je dolžan v skladu s prodajno pogodbo kupcu zagotoviti blago, komercialni računračunakot tudi vsa druga dokazila o skladnosti blaga s pogoji prodajne pogodbe, ki se lahko zahtevajo v skladu s pogoji pogodbe.
Vsak dokument, naveden v odstavkih A1-A10 se lahko nadomesti z enakovrednim elektronskim zapisu ali postopku, če je tako dogovorjeno med strankami ali je skupna.
V.1. Kupec mora plačati ceno blaga, kot je določeno v pogodbi o prodaji.
Vsak dokument iz odstavkov B1-B10 lahko enakovreden elektronski zapis ali drug postopek, če je tako dogovorjeno s strani strank ali pa je skupna.

2. Dovoljenja, dovoljenja, varnostni nadzor in druge formalnosti pod pogoji DDP

A.2.Če je potrebno, mora prodajalec na svoje stroške in tveganje, da bi dobili izvoza in uvoza licenco ali drugo uradno dovoljenje in izvede vse potrebne carinske formalnosti za izvoz blaga, prevoz skozi vsako državo in za uvoz blaga.
V.2.Če je potrebno, mora kupec zagotoviti prodajalcu na njegovo zahtevo, na njegovo odgovornost in stroške, pomoč pri pridobivanju uvozno dovoljenje ali drugo uradno dovoljenje za uvoz blaga.

3. Prevozne in zavarovalne pogodbe pod določenimi pogoji DDP

A.3.a) Prevozna pogodba
Prodajalec mora na lastne stroške za prevoz blaga v namembni kraj z imenom ali dogovorjene točke (če sploh) na dogovorjeno destinacijo. Če je posebna točka ni dogovorjeno ali se lahko določijo na podlagi prakse, lahko prodajalec izbere najbolj primerna za na namen klavzule v dogovorjeni cilj.
b) pogodbo o zavarovanju
Prodajalec ni dolžnost, da kupec na podlagi pogodbe o zavarovanju. Vendar pa mora prodajalec zagotoviti kupcu na njegovo zahtevo, na svoje tveganje in stroške (če so stroški), informacije, potrebne za kupca zavarovanja.
V.3.a) Prevozna pogodba
Kupec nima nobenih obveznosti do prodajalca, da sklene pogodbo o prevozu.
b) pogodbo o zavarovanju
Kupec nima nobenih obveznosti do prodajalca, da sklene pogodbo o zavarovanju. Vendar pa je treba zagotoviti kupec prodajalcu na zahtevo, ki so potrebni za sklenitev pogodbe informacij zavarovanja.

4. Dostava in prevzem blaga pod pogoji DDP

A.4.Prodajalec mora izročiti blago, da jih postavite na razpolago kupec, ki prihajajo na prevozno sredstvo, pripravljena za raztovarjanje na dogovorjenem mestu, če sploh, na naveden namembni kraj na dan ali v določenem obdobju.
V.4.Kupec mora dobave blaga, če so bili izvedeni v skladu s A4 odstavka.

5. Prenos tveganj pod pogoji DDP

A.5.Prodajalec ne prevzema vsa tveganja za izgubo ali poškodbo blaga, dokler niso izvedeni v skladu z odstavkom A4 razen tveganjem izgube ali poškodbe okoliščinah, določenih v odstavku B5.
V.5.Kupec prevzame vsa tveganja izgube in poškodovanja blaga
ker je bila izdana v skladu z odstavkom A4.
Kdaj:
) kupec ne izpolni svojih obveznosti v skladu s B2 odstavek, nosi vsa tveganja, povezana z izgubo ali škodo. blaga ali
b) kupec ne obvesti v skladu z odstavkom B7, da nosi vsa tveganja izgube ali poškodbe blaga od dogovorjenega datuma ali datuma, ko je potekel rok dobave strinjal,
pod pogojem, da je bilo blago izrecno individualno kot blago, ki je predmet pogodbe.

6 Razporeditev stroškov pod pogoji DDP

A.6.Prodajalec mora plačati:
  • poleg stroškov, določenih v odstavku A3 a), vse stroške, povezane z blagom do dobave v skladu z odstavkom A4, razen za stroške, ki jih plača kupec, kot je določeno v odstavku B6;
  • vse stroške raztovarjanja v namembnem kraju, ki so v skladu s pogodbo o prevozu dodeljeni prodajalcu;
  • po potrebi stroške, povezane s carinskimi formalnostmi, ki se zahtevajo za izvoz in uvoz, s plačilom vseh dajatev, davkov in pristojbin za izvoz in uvoz blaga, kot tudi stroške prevoza blaga prek katere koli države pred njegovo dobavo, kot je določeno v odstavek A4.
V.6.Kupec mora plačati:
  • vse stroške, povezane z blagom od trenutka dobave, kot je določeno v odstavku A4;
  • vse stroške razkladanja, ki so potrebni za prevzem blaga iz prihodnjega prevoznega sredstva po imenovanem namembnem kraju, če po prevozni pogodbi teh stroškov ne nosi prodajalec;
  • vse dodatne stroške, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja njegovih dolžnosti v skladu z odstavkom 2, ali nepredložitve priglasitve v skladu z odstavkom 7, če je bilo blago izrecno individualizirano kot blago, ki je predmet pogodbe.

7. Obvestilo kupcu in prodajalcu pod določenimi pogoji DDP

A.7.Prodajalec mora na primeren način obvestiti kupca, ki omogoča kupcu, da sprejme ukrepe, ki se običajno zahtevajo, da bi lahko, da kupca.
V.7.Ker prodajalec ima pravico, da določi datum v dogovorjenem roku in / ali točko prevzemu na naveden namembni kraj, mora obračunati s prodajalcem primernem obvestilu te direktive.

8. Dokumentarno dokazilo o dostavi pod določenimi pogoji DDP

A.8.Prodajalec mora na svoje stroške zagotoviti, da kupec z dokumentom, ki omogoča, da kupec za dostavo blaga, kot je določeno v odstavkih A4 / B4.
V.8.Kupec mora sprejeti dokaz o dostavi, izdano v skladu z odstavkom A8.

9. Preverjanje, pakiranje, označevanje in pregled blaga pod pogoji DDP

A.9.Prodajalec mora nositi stroške teh preverjanja (preverjanje kakovosti, merjenje, tehtanje, štetje), ki so potrebne za dobavo blaga v skladu s A4 točka, kot tudi stroške, ki jih inšpekcijski pregled pred odpremo blaga, ki jih predpišejo organi države izvoza in uvoza.
Prodajalec mora na svoje stroške zagotoviti pakiranje blaga, razen če je v industriji običajno, da blago, navedeno v pogodbi, odpremi v nepakirano embalažo. Prodajalec lahko blago pakira na način, ki je potreben za njegov prevoz, razen če kupec pred sklenitvijo pogodbe obvesti prodajalca o posebnih zahtevah glede embalaže. označevanje pakirano blago mora biti pravilno izvedeno.
V.9.Kupec ni dolžan povrniti stroške, ki jih je prodajalec za obvezni pregledi pred odpremo blaga, ki se izvaja s sklepom organi države izvoza in uvoza.

10. Pomoč pri pridobivanju informacij in s tem povezanimi stroški pod določenimi pogoji DDP

A.10.Če je potrebno, se prodajalec dolžan dati kupcu ali ki bi mu pomagali pri pridobivanju na zahtevo kupca na njegovo tveganje in stroške, dokumentov in informacij, vključno pomembne varnostne informacije, ki se lahko zahtevajo za prevoz blaga do kupca do končnega cilja (če je to potrebno ) - Iz naveden namembni kraj.
Prodajalec kupcu povrne vse stroške in stroške, ki jih kupec pri pridobivanju ali pomoči pri pridobivanju dokumentov in informacij, kot je določeno v odstavku B10.
V.10.Kupec je dolžan obvestiti prodajalca o zahtevah v zvezi z informacijsko varnostjo, da bi lahko prodajalec ravna v skladu s A10 odstavka.
Kupec mora povrniti prodajalec je imela stroške in pristojbine za zagotavljanje ali zagotavljanja pomoči pri pridobivanju dokumentov in informacij, kot je določeno v odstavku A10.
Če je potrebno, se kupec dolžan dati prodajalcu ali olajšali dostavo prodajalca, na zahtevo prodajalca, na njegovo odgovornost in stroške, vsi dokumenti in podatki, vključno pomembne varnostne informacije, ki lahko zahtevajo prodajalec za prevoz, uvoz in izvoz blaga in za njihovo transport skozi vsako državo.