МЕНЮ

Vzorec deklaracije o izvozu iz Kitajske s pojasnilom polja

Premaknite miško preko zanimivega polja, da vidite njegovo oznako

 

Vzorec izvozne deklaracije LRK z dekodiranjem

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

CARINSKA PRAVILA LRK O IZPOLNJEVANJU CARINSKIH DEKLARACIJ ZA BLAGO PRI UVOZU IN IZVOZU

Za "Carinsko deklaracijo LRK za blago za uvoz (izvoz)" v teh pravilih veljajo izrazi "carinsko deklaracijo"," Uvozna carinska deklaracija "ali" Izvozna carinska deklaracija ". Pri izpolnjevanju polj carinske deklaracije veljajo naslednje zahteve:

1. PREDHODNA REGISTRACIJSKA ŠTEVILKA / 预 录入 编号

Predhodna registrska številka carinske deklaracije. Ena carinska deklaracija ustreza eni začasni registracijski številki, ki jo informacijski sistem samodejno ustvari.

Začasna registrska številka je sestavljena iz 18 znakov:

 • 1-4 - koda carinskega organa, ki sprejme deklaracijo (v skladu s "Tabelo oznak carinskih območij", ki jo določi carina);
 • 5-8 - koledarsko leto;
 • 9 - oznaka izvoza ali uvoza ("1" - uvoz; "" - izvoz; za konsolidirano carinsko deklaracijo se pri uvozu uporablja „I“, pri izvozu pa E);
 • naslednjih devet znakov je serijska registrska številka.

2. CARINSKA REGISTRACIJSKA ŠTEVILKA / 海关 编号

Carinska registrska številka, ki jo dodeli carinska registracija po prejemu deklaracije. En izvod carinske deklaracije ustreza eni carinski registrski številki, ki jo informacijski sistem samodejno ustvari.

Carinska registrska številka je sestavljena iz 18 znakov:

 • 1-4 - koda carinskega organa, ki sprejme deklaracijo (v skladu s "Tabelo oznak carinskih območij", ki jo določi carina);
 • 5-8 - koledarsko leto;
 • 9 - oznaka izvoza ali uvoza („1“ - uvoz; „„ - izvoz; pri konsolidirani carinski deklaraciji se za uvoz uporablja „I“, za izvoz „E“);
 • naslednjih devet znakov je serijska registrska številka.

3. LADIJ / POŠILJATELJ V LRK / 境内 收发货人

Polje vsebuje ime in kodo kitajske pravne osebe ali druge organizacije, registrirane pri carinskih organih, ki je sklenila in izvaja zunanjetrgovinski sporazum. Kot šifra je navedena 18-mestna enotna javna bonitetna oznaka pravne osebe ali druge organizacije. Če ni enotne šifre javne kreditne sposobnosti, je navedena njena registrska koda pri carinskih organih.

V posebnih primerih veljajo naslednje zahteve glede polnjenja:

 1. Če sklepanje in izvajanje zunanjetrgovinske pogodbe izvajajo različna podjetja, so navedeni podatki o podjetju, ki izvaja sporazum.
 2. Če podjetje s tujo udeležbo naroči uvozno-izvoznemu podjetju, naj uvozi opremo in predmete za naložbe (plačilo odobrenega kapitala), so podatki o podjetju s tujo udeležbo označeni z oznako in navedbo v polju »označevanje in ugotavlja "oznaka" uvoz je zaupan uvozno-izvoznemu podjetju "(委托 某 进出口 企业 进口), skupaj z 18-mestno enotno javno kreditno kodo pravne osebe ali druge organizacije uvozno-izvoznega podjetja, ki ji je zaupano uvoz.
 3. Če carinjenje uvoza ali izvoza blaga v imenu uvozno-izvoznega podjetja opravi podjetje deklarant, ki ima potrebne kvalifikacije za zastopanje interesov drugih organizacij na carini, podatki o uvozno-izvoznem podjetju, ki je naročilo carino dovoljenje za deklaranta.
 4. Pošiljatelj ali prejemnik, ki je na območju posebne carinske kontrole, navede podatke o dejanskem upravljavcu tega blaga ali upravljavcu, ki se nahaja na ozemlju območja posebne carinske kontrole;
 5. Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje, ki je ob izvozu predmet vračila davka, je navedeno ime organizacije za brezcarinsko prodajo blaga.

4. CARINE UVOZA / IZVOZA / 进 出境 关 别

Na podlagi carinskega urada na kraju dejanskega uvoza ali izvoza blaga se navedeta ustrezno ime in koda carinskega urada v skladu s tabelo oznak carinskih območij, ki jo določi carinski urad.

V posebnih primerih veljajo naslednje zahteve glede polnjenja:

 • Pri premiku uvoženega blaga med carino (carinski tranzit uvoza) se navedeta ime in koda carinskega urada na kraju vnosa blaga.
 • Za carinski tranzitni izvoz se navedeta ime in koda carinskega urada na kraju izvoza blaga.
 • Pri premikanju blaga med carinskimi območji za poglobljeno predelavo pod nadzorom, ki se uporablja v carinskem tranzitu, se v izvozni deklaraciji navedeta ime in koda carinskega urada na kraju izvoza blaga; v uvozni deklaraciji se navedeta ime in koda carinskega urada na kraju uvoza blaga.
 • Pri premikanju ali odtujitvi blaga med različnimi območji posebnega carinskega nadzora ali kraji nadzora obveznic sta navedena ime in koda carine na območju območja posebnega carinskega nadzora ali kraja nadzora obveznic druge stranke (nasprotne stranke). .
 • Pri preostalem blagu se dejanski uvoz ali izvoz ne izvede, navedena sta ime in koda carinskega urada, ki je sprejel deklaracijo.

5. DATUM IZVOZA ALI UVOZA / 进出口 日期

Pri uvozu blaga je v tem polju naveden datum vložitve prijave za vstop za vozilo, ki prevaža uvoženo blago. Pri izvozu blaga je v tem polju naveden datum zaključka formalnosti za izstop transportnega vozila, ki prevaža izvoženo blago; pri vložitvi izjave datum ni naveden. Za blago, katerega dejanski uvoz ali izvoz ni izveden, je naveden datum prejema deklaracije.

Datum izvoza / uvoza je sestavljen iz 8 znakov: leto (prvi štirje znaki), mesec (dva znaka), dan (dva znaka).

6. DATUM PODLAGE IZJAVE / 申报 日期

Datum predložitve deklaracije - datum, ko carina sprejme podatke deklaracije od pošiljatelja / prejemnika blaga ali pooblaščenega podjetja deklaranta. Če se deklaracija izvede z vložitvijo elektronske deklaracije, je datum predložitve deklaracije datum registracije prejema podatkov deklaracije v carinskem računalniškem sistemu. Če se deklaracija izvede z vložitvijo deklaracije v papirni obliki, je datum predložitve deklaracije datum sprejema in registracije carinske deklaracije s strani carine. Pri oddaji izjave to polje ni izpolnjeno.

Datum vložitve izjave je sestavljen iz 8 znakov: leto (prvi štirje znaki), mesec (dva znaka), dan (dva znaka).

7. PRIJAVNA ŠTEVILKA / 备案 号

Navedite številko "Priročnika o cestninjenju", ki ga je izdala carina, priročnika za obveznice posebnega območja carinskega nadzora ali kraja nadzora obveznic, "Potrdilo o pobiranju in oprostitvi plačila dajatve" ali drugega dokumenta, ki potrjuje registracijo v postopku prijave ali odobritve. , ko ga opravi pošiljatelj / prejemnik, končni prejemnik ali končni pošiljatelj carinskih formalnosti za prijavno registracijo pogodbe o predelavi surovin, ki jih dobavi kupec (cestnina), preverjanje in potrditev zbiranja, zmanjšanja ali oprostitve carin in drugih formalnosti.

V enem izvodu carinske deklaracije je mogoče navesti samo eno registracijsko številko. Veljajo naslednje podrobne zahteve glede polnjenja:

 1. Za cestninsko blago (predelava cestninskih surovin) je navedena številka "Smernic o cestninski trgovini", razen pomožnih surovin nepomembne količine in majhne vrednosti, za katere je v skladu s pravili veljal "Tolling Trade Smernice "se ne uporabljajo, pa tudi plačilo dajatev pri prenosu blaga za prodajo znotraj LRK med carinskim nadzorom v obliki naknadnega plačila carin.
  Če obstaja carina na kontrolni točki zunaj carinskega območja, če obstaja podvodnik za neposreden stik s carino zunaj carinskega območja ali podvodnik za izvoz visoko predelanih izdelkov izven carinskega območja, je številka podvodnika naveden; če podsmernice za neposredni stik s carino na carinskem območju ali podsmernice za izvoz visoko predelanih proizvodov s carinskega območja določajo omejitev carinsko deklaracijo samo znotraj ustreznega carinskega območja je navedena splošna številka smernic.
  Če se končni izdelki predelave surovin, ki jih dobavi kupec na podlagi "potrditve zbiranja in oprostitve plačila dajatev", prenesejo v uvozni režim s popolno ali delno oprostitvijo carin, se število "potrditev zbiranja in oprostitev plačila dajatev "je navedena v uvozni deklaraciji, številka" Smernic "je navedena v izvozni deklaraciji o cestninski trgovini".
  Pri premikanju opreme za predelavo surovin, ki jih dobavi kupec, premikanje med območji posebnega carinskega nadzora opreme, ki so v celoti ali delno oproščene dajatev, med območji posebnega carinskega nadzora, ki so v celoti ali delno oproščene dajatev, družba oziroma pošiljatelj izpolnjujeta carinske deklaracije za uvoz in izvoz, v polju "registrska številka" (备案 号) pa je navedena številka "Vodnika po cestninski trgovini".
 2. Če je carinska deklaracija povezana s preverjanjem in potrditvijo pobiranja, znižanja ali oprostitve plačila carine, se navede številka "Potrdilo o pobiranju in oprostitev dajatev".
 3. Za cestninsko blago (predelava cestninskih surovin) je navedena številka "Smernic o cestninski trgovini", razen pomožnih surovin nepomembne količine in vrednosti, za katere v skladu s pravili veljajo "Smernice cestninske trgovine "se ne uporabljajo, pa tudi v primeru registracije plačila dajatev pri prenosu blaga za prodajo znotraj LRK med carinskim nadzorom v obliki naknadnega plačila carin. Če obstaja carina na kontrolni točki zunaj carinskega območja, če obstaja podvodnik za neposreden stik s carino zunaj carinskega območja ali podvodnik za izvoz visoko predelanih izdelkov izven carinskega območja, je številka podvodnika naveden; če podsmernice za neposredni stik s carino na carinskem območju ali podsmernice za izvoz visoko predelanih proizvodov s carinskega območja določajo omejitev carinske deklaracije samo na ustreznem carinskem območju, se splošno število je prikazan vodnik. Če se končni izdelki predelave surovin, ki jih dobavi kupec na podlagi "potrditve zbiranja in oprostitve plačila dajatev", prenesejo v uvozni režim s popolno ali delno oprostitvijo carin, se število "potrditev zbiranja in oprostitev plačila dajatev "je navedena v uvozni deklaraciji, številka" Smernic "je navedena v izvozni deklaraciji o cestninski trgovini". Pri premikanju opreme za predelavo surovin, ki jih dobavi kupec, premikanje med območji posebnega carinskega nadzora opreme, ki so v celoti ali delno oproščene dajatev, med območji posebnega carinskega nadzora, ki so v celoti ali delno oproščene dajatev, družba oziroma pošiljatelj izpolnjujeta carinske deklaracije za uvoz in izvoz, v polju "registrska številka" (备案 号) pa je navedena številka "Vodnika za cestninsko trgovino".
 4. Ko organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje z vračilom davka ob izvozu, to polje ni izpolnjeno.

8. TUJI DOSTAVNIK ALI DOSTAVNIK / 境外 收发货人

Tuji prejemnik je običajno kupec, ki je sklenil in izvaja zunanjetrgovinsko pogodbo, ali prejemnik, predviden s pogodbo; Pošiljatelj v tujini je običajno prodajalec, ki je sklenil in izvaja zunanjetrgovinsko pogodbo.

To polje vsebuje ime in kodo tujega pošiljatelja / prejemnika. Na splošno je ime navedeno v angleščini; če je treba v skladu z zahtevami po inšpekcijskem pregledu in karanteni navesti ime v drugem tujem jeziku, je to ime v angleškem jeziku v kratkih oklepajih; če je podjetje pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) države (ozemlja) z vzajemnim priznavanjem pooblaščenega gospodarskega subjekta, je oznaka AEO navedena na naslednji način: "koda države (ozemlja) + carinska oznaka podjetja", na primer Singapur (新加坡) Podjetje AEO (企业) SG123456789012 (koda države za Singapur + 12-mestna poslovna koda); če je podjetje pooblaščeni gospodarski subjekt države (ozemlja) brez vzajemnega priznavanja pooblaščenega gospodarskega subjekta, koda ni navedena.

Če zaradi posebnih okoliščin ni tujega pošiljatelja / prejemnika, je namesto imena in kode navedena „NE“.

9. METODA PREVOZA / 运输 方式

Načini prevoza vključujejo načine dejanskega prevoza in načine posebnega prevoza, ki jih zagotavlja carina; prvi so načini prevoza za dejanski uvoz ali izvoz in so razvrščeni glede na vrsto vozila, ki se uporablja za uvoz ali izvoz blaga; drugi so načini prevoza brez dejanskega uvoza ali izvoza blaga in so razvrščeni glede na spremembo režima blaga v LRK.

Ustrezen način prevoza je izbran in naveden v skladu s "Tabelo kod za načine prevoza", ki jo določi carina, na podlagi klasifikacije načinov prevoza za dejanski uvoz ali izvoz blaga ali spremembe režima blaga v LRK.

 1. V posebnih okoliščinah veljajo naslednje zahteve glede polnjenja:
  1. Pri uvozu ali izvozu blaga s hitro dostavo brez uporabe poštnine je naveden dejanski način prevoza.
  2. Pri premikanju uvoženega blaga med carinami je navedeno v skladu z vozilom, s katerim je bilo prepeljano blago prispelo na kraj vstopa na ozemlje LRK; pri premiku izvoženega blaga med carino je navedeno v skladu z vozilom, na katerem je bilo izvoženo blago izvoženo iz kraja izvoza z ozemlja LRK.
  3. V zvezi z uvoženimi ali izvoženimi eksponati in predmeti, ki ostanejo kot darilo, predani v prodajo, ki ne bodo ponovno izvoženi (uvoženi) in puščeni v prodajo znotraj (zunaj) LRK, je naveden "drugi prevoz" (oznaka 9) .
  4. Za blago, ki ga potniki uvozijo ali izvažajo v ročni prtljagi, je navedena "ročna prtljaga potnika" (oznaka L).
  5. Pri prevozu blaga s stacionarnim predmetom (vključno z naftovodom, sistemom za oskrbo z vodo, omrežjem za oskrbo z električno energijo itd.) Je označen "prevoz s stacionarnim predmetom" (koda G).
 2. Pri spreminjanju režima za blago na ozemlju LRK brez dejanskega uvoza ali izvoza veljajo naslednje zahteve glede polnjenja:
  1. Pri uvozu blaga z glavnega ozemlja LRK na ozemlje carinske cone ali vračanju prevoza na carinsko območje je navedena „necarinska cona“ (koda 0).
  2. Kadar se blago uvaža z ozemlja carinskega območja na ozemlje LRK zunaj carinskega območja, je navedena "carinska cona" (koda 7).
  3. Pri skladiščenju blaga v skladišču izvoznega nadzora ali vračanju blaga v skladišče izvoznega nadzora na ozemlju LRK je navedeno "skladišče za začasno skladiščenje" (oznaka 1).
  4. Pri prenosu blaga iz carinskega skladišča za prodajo ali predelavo v LRK je navedeno „carinsko skladišče“ (oznaka 8).
  5. Kadar se blago uvozi z glavnega ozemlja LRK v carinski logistični center ali ko se blago izvaža iz carinskega logističnega centra v preostali del LRK, je naveden "logistični center" (koda W).
  6. Kadar se blago uvaža z glavnega ozemlja LRK v carinski logistični park ali kadar se blago izvaža iz carinskega logističnega parka v preostali del LRK, je naveden "logistični park" (koda X).
  7. Kadar se blago uvaža v carinsko pristaniško območje ali v kompleksno carinsko območje s preostalega ozemlja LRK (zunaj teh con in ni povezano z ozemlji posebnega carinskega nadzora in kraji carinskega nadzora), blago pa se uvaža iz preostalega Ozemlje LRK do ozemlja teh vezanih con, „območje vezanega pristanišča / kompleksno območje obveznic“ (koda Y).
  8. Ko se blago uvaža v območje za predelavo izvoza, čezmejno industrijsko območje Zhuhai-Macao (park Zhuhai), območje čezmejnega sodelovanja med LRK in Kazahstanom Khorgos (kitajski odsek) iz preostale LRK (zunaj območja, ki niso povezana z območji posebnega carinskega nadzora in postavljajo obveznice) in uvozom blaga iz preostalega LRK na ozemlje teh območij, je navedeno "območje predelave izvoza" (oznaka Z).
  9. Pri izvozu blaga z ozemlja LRK v hongkonški del pristaniškega območja zahodnega koridorja Shenzhen-Hong Kong, pa tudi pri uvozu in izvozu blaga z glavnega ozemlja LRK na ozemlje kitajske strani v območje čezmejnega sodelovanja med LRK in Kazahstanom Khorgos, "posebno obmejno carinsko delovno območje" (oznaka H).
  10. Pri izvozu blaga skozi drugo črto določenega koridorja za razglasitev okrožja Hengqing New in eksperimentalne cone Pingtan Complex (v nadaljevanju skupaj integrirane poskusne cone) v preostali del LRK ali izvoza blaga iz preostale LRK na ozemlje kompleksnih eksperimentalnih con vzdolž druge črte namenskega hodnika za prijavo, pa tudi pri premikanju blaga znotraj kompleksnega eksperimentalnega območja z deklaracijo in plačilom carin po izbiri prosilca, "kompleksna eksperimentalna cona" (oznaka T).
  11. Pri selitvi ali prevozu blaga znotraj območij posebnega carinskega nadzora, premikanju blaga med območji posebnega carinskega nadzora in krajih nadzora obveznic, premikanju blaga med območji posebnega carinskega nadzora in preostali del LRK zunaj con, premik ostankov predelanih surovin , izdelki globoke predelave, prenosa blaga na izvajanje v LRK zunaj območij posebnega carinskega nadzora, pa tudi drugega pretoka blaga na ozemlju LRK, je naveden „drugi prevoz“ (oznaka 9).

10. IME VOZILA IN ŠTEVILKA LETA / 运输工具 名称 及 航次 号

To polje označuje ime ali kodo vozila, ki se uporablja za uvoz ali izvoz blaga, kot tudi številko leta. Vsebina, vpisana v to polje, mora popolnoma sovpadati z vsebino deklaracije tovora (ladijski tovorni list), ki jo carinski organi predložijo organi prevoza.

 1. Pri vnosu imena vozila veljajo naslednje podrobne zahteve glede polnjenja:
  1. Zahteve za izpolnjevanje carinske deklaracije pri izpolnjevanju carinskih formalnosti neposredno na kraju uvoza ali izvoza blaga ali ob uporabi integriranega sistema carinjenja po vsej državi:
   1. pri prevozu po vodnem prevozu: navedena je registrska številka plovila (za majhna plovila, ki povezujejo Hongkong in Macau - številka registra nadzora) ali ime plovila v angleščini;
   2. pri cestnem prevozu: pred uvedbo sistema regulacije tovornih listov za cestni prevoz je navedena državna državna registrska številka vozila, ki se uporablja za čezmejni prevoz blaga; pri prijavi s sistemom predhodne deklaracije v Shenzhenu je navedena nacionalna državna registrska številka + "/" + "predhodna deklaracija" (提前 报关); po uvedbi sistema za urejanje tovornih listov za cestni prevoz to polje ni izpolnjeno;
   3. pri železniškem prevozu: navedena je številka prevoza ali številka potrdila o prevzemu;
   4. za letalski prevoz: navedite številko leta;
   5. pri prevozu po pošti: navedena je številka računa poštnega paketa;
   6. pri prevozu na drug način: določen je način prevoza, na primer: cevovodni prevoz, tovor živali itd.
  2. Zahteve za izpolnjevanje carinske deklaracije za pretok blaga med carino (carinski tranzit):
   1. uvoz:
    1. za prevoz po vodi: za neposredni prevoz ali predhodno deklaracijo navedite "@" + 16-mestno začasno registracijsko številko obrazca deklaracije za tranzitni prevoz (ali 13-mestno številko tovornega lista); za prevoz z vmesnim pretovarjanjem je ime plovila, ki vstopa v LRK, navedeno v angleščini;
    2. za železniški prevoz: za neposredni prevoz ali predhodno deklaracijo navedite "@" + 16-mestno začasno registracijsko številko obrazca deklaracije za tranzitni prevoz; za prevoz z vmesnim pretovarjanjem je navedena številka vagona;
    3. za zračni prevoz: za neposredni prevoz ali predhodno deklaracijo navedite "@" + 16-mestno začasno registracijsko številko obrazca deklaracije za tranzitni prevoz (ali 13-mestno številko tovornega lista); za prevoz z vmesnim pretovarjanjem je naveden "@";
    4. pri cestnem ali drugem prevozu: navedite "@" + 16-mestno začasno registracijsko številko obrazca deklaracije za tranzitni prevoz (ali 13-mestno številko tovornega lista);
    5. pri predhodni prijavi pretoka blaga z uporabo katerega koli od zgoraj navedenih načinov prevoza in na tovornem listu, ki se uporablja na ozemlju province Guangdong, je navedena "@" + 13-mestna številka tovornega lista.
   2. izvoz:
    1. pri prevozu po vodnem prevozu: pri izvozu brez vmesnega pretovarjanja navedite "@" + 16-mestno začasno registracijsko številko obrazca deklaracije za tranzitni prevoz (ali 13-mestno številko tovornega lista); če je v večstranski carinski deklaraciji za pretok blaga med carino treba uporabiti eno, je na mestu za ime vozila označena oznaka "@"; pri prevozu z vmesnim pretovarjanjem s prevozom po celinskih plovnih poteh se navede ime plovila (barke) za pretovarjanje; z uporabo notranjega železniškega prevoza - navedite ime vlaka (4-mestna koda carinskega območja pristojnega carinskega organa + "VLAK"); z uporabo notranjega cestnega prevoza - navedeno je ime vozila (4-mestna koda carinskega območja pristojnega carinskega organa + "TOVORNJAK");
    2. pri prevozu po železnici: navedite "@" + 16-mestno začasno registracijsko številko obrazca deklaracije za tranzitni prevoz (ali 13-mestno številko tovornega lista); če je v večstranski carinski deklaraciji za pretok blaga med carinami treba uporabiti eno, je na mestu za ime vozila navedeno "@";
    3. za letalski prevoz: navedite "@" + 16-mestno začasno registracijsko številko obrazca deklaracije za tranzitni prevoz (ali 13-mestno številko tovornega lista); če je v večstranski carinski deklaraciji za pretok blaga med carino treba uporabiti eno, je na mestu za ime vozila navedeno "@";
    4. pri prevozu z drugim prevozom: navedite "@" + 16-mestno začasno registracijsko številko obrazca deklaracije za tranzitni prevoz (ali 13-mestno številko tovornega lista);
   3. Pri opravljanju carinskih formalnosti po metodi konsolidirane carinske deklaracije je v carinski deklaraciji navedena „konsolidirana deklaracija“.
   4. Ko organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje z vračilom davka ob izvozu, to polje ni izpolnjeno.
   5. Če dejanski uvoz ali izvoz blaga ni izveden, to polje ni izpolnjeno.
 2. Pri vnosu številke leta veljajo naslednje podrobne zahteve glede polnjenja:
  1. Zahteve za izpolnjevanje carinske deklaracije pri izpolnjevanju carinskih formalnosti neposredno na kraju uvoza ali izvoza blaga ali ob uporabi integriranega sistema carinjenja po vsej državi:
   1. pri prevozu po vodi: navedena je številka ladijske plovbe;
   2. pri cestnem prevozu: pred uvedbo sistema za regulacijo tovornih listov za cestni prevoz je naveden 8-mestni datum vstopa ali izstopa iz vozila (od tega so prve 4 znake leto, 2 znaka je mesec, 2 znaka sta dan; nadalje tudi); po uvedbi sistema za urejanje tovornih listov za cestni prevoz se navede koda vozila;
   3. pri prevozu po železnici: naveden je datum vstopa ali izstopa vlaka;
   4. za zračni prevoz: ni napolnjen;
   5. za prevoz po pošti: naveden je datum vstopa ali izstopa iz vozila;
   6. v primeru prevoza na drug način: ni izpolnjen.
  2. Zahteve za izpolnjevanje carinske deklaracije za pretok blaga med carino (carinski tranzit):
   1. uvoz:
    1. pri prevozu z vodnim prevozom: pri prevozu z vmesnim pretovarjanjem navedite "@" + številko potovanja plovila glavne proge, ki vstopa v LRK; za neposredni prevoz ali predhodna deklaracija ni izpolnjena;
    2. pri cestnem prevozu: ni napolnjen;
    3. pri prevozu po železnici: navedite "@" + datum vstopa ali izstopa; d) za zračni prevoz: ni napolnjen; e) v primeru prevoza na drug način: se ne izpolni;
   2. izvoz:
    1. pri prevozu po vodnem prevozu: pri prevozu brez vmesnega pretovarjanja ni napolnjen; za prevoz z vmesnim pretovarjanjem s pomočjo prevoza po celinskih plovnih poteh je navedena številka plovbe plovila (barke) za pretovarjanje; z uporabo domačega železniškega ali cestnega prevoza - 6-mestni datum začetka prevoza (2 znaka - leto, 2 znaka - mesec, 2 znaka - dan);
    2. pri izvozu s kombinirano uporabo cestnega in kontejnerskega prevoza: ni napolnjen;
    3. za zračni prevoz: ni napolnjen;
    4. v primeru prevoza na drug način: ni izpolnjen.
   3. Ko organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje z vračilom davka ob izvozu, to polje ni izpolnjeno.
   4. Če dejanski uvoz ali izvoz blaga ni izveden, to polje ni izpolnjeno.

11. ŠTEVILO TRANSPORTNE ZNAKE / 提 运 单 号

To polje označuje številko tovornega lista ali tovornega lista. En izvod carinske deklaracije lahko vsebuje le eno tovornico ali številko tovornega lista; če tovor blaga na enem računu (računu) ustreza več položnicam ali tovornim listom, za vsakega Teretnica ali tovorni list, se izpolni ločena izjava.

Veljajo naslednje podrobne zahteve glede polnjenja:

 1. Zahteve za izpolnjevanje carinske deklaracije pri izpolnjevanju carinskih formalnosti neposredno na kraju uvoza ali izvoza blaga ali ob uporabi integriranega sistema carinjenja po vsej državi:
  1. Pri prevozu po vodi: navedena je številka tovornega lista za izvoz ali uvoz; če obstaja notranja tovorna listina, je navedena številka tovornega lista za izvoz ali uvoz + "*" + številka notranjega tovornega lista.
  2. Pri cestnem prevozu: preden uvedba sistema regulacije tovornih listov za cestni prevoz ni zaključena; po uvedbi sistema regulacije tovornih listov za cestni prevoz je navedena številka splošne tovorne liste za izvoz ali uvoz.
  3. Pri prevozih po železnici: navedena je številka tovornega lista.
  4. Za letalski prevoz: navedite številko splošne tovornice + "_" + številko tovornega lista; če tovornega lista ni, je navedena številka splošnega tovornega lista.
  5. Pri prevozu po pošti: navedena je številka računa poštnega paketa.
 2. Zahteve za izpolnjevanje carinske deklaracije za pretok blaga med carino (carinski tranzit):
  1. Uvoz:
   1. v primeru prevoza z vodnim prevozom: v primeru neposrednega prevoza ali prevoza z vmesnim pretovarjanjem je navedena številka tovornega lista; ni izpolnjeno med predhodno izjavo;
   2. za železniški prevoz: za neposredni prevoz ali prevoz z vmesnim pretovarjanjem je navedena številka železniškega tovornega lista; ni izpolnjeno med predhodno izjavo;
   3. za letalski prevoz: za neposredni prevoz ali prevoz z vmesnim pretovarjanjem je navedena številka splošnega tovornega lista + "_" + številka tovornega lista; ni izpolnjeno med predhodno izjavo;
   4. kadar se prevaža po drugi metodi: ni napolnjen;
   5. pri cestnem prevozu blaga med carinskimi uradi v provinci Guangdong po uvozu blaga z zgoraj navedenimi načini prevoza: navedena je registrska številka vozila.
  2. Izvoz:
   1. pri prevozu z vodnim prevozom: pri prevozu z vmesnim pretovarjanjem je navedena številka tovornega lista; za prevoz brez vmesnega pretovarjanja ni napolnjen; pri predhodni deklaraciji blaga, ki se prevaža med carinami po cesti znotraj province Guangdong, je navedena registrska številka vozila, ki prevaža blago;
   2. kadar se prevaža po drugi metodi: ni napolnjen; pri predhodni prijavi blaga, ki se prevaža med carinami po cesti znotraj province Guangdong, je navedena registrska številka vozila, ki prevaža blago.
  3. Pri opravljanju carinskih formalnosti po metodi konsolidirane carinske deklaracije carinska deklaracija navaja datum začetka in konca uvoza in izvoza blaga v skladu s specifikacijo konsolidirane deklaracije (4 znaki - leto, 2 znaka - mesec, 2 znaka - dan, 4 znaki - leto, 2 znaka - mesec, 2 znaka - dan).
  4. Če dejanski uvoz ali izvoz blaga ni izveden, to polje ni izpolnjeno.

12. SKLADIŠČENJE BLAGA / 货物 存放 地点

To polje označuje institucijo ali kraj skladiščenja blaga po uvozu, vključno z delovnim mestom za carinski nadzor (začasno skladišče), sortirnim skladiščem, stalnim predelovalnim mestom, krajem karantene, lastnim skladiščem podjetij itd.

13. KONČNI PREJEMNIK / POŠILJALEC / 消费 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Pri vnosu informacij o končnem prejemniku se navede ime znanega končnega potrošnika ali uporabnika blaga, uvoženega na ozemlje LRK, vključno z:
  1. Organizacije, ki samostojno uvažajo blago iz tujine.
  2. Organizacija, ki je uvoz blaga zaupala uvozno-izvoznemu podjetju.
 2. Pri vnosu podatkov o končnem pošiljatelju je navedeno ime znanega proizvajalca ali prodajalca izvoženega blaga na ozemlju LRK, vključno z:
  1. Organizacije, ki samostojno izvažajo blago.
  2. Organizacija, ki je izvoz blaga zaupala podjetju za uvoz in izvoz.
  3. Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago doma pridelanega z vračilom davka za izvoz, je navedena carinska trgovina pod vodstvom te organizacije.
 3. Podatki o končnem prejemniku / pošiljatelju blaga v carinski deklaraciji za uvoz ali izvoz blaga, ki je v celoti ali delno oproščeno carine, morajo v celoti sovpadati s podatki o "prosilcu za uporabo ugodnosti", navedenem v "Potrditvi carin LRK pri pobiranju in oprostitvi dajatev pri uvozu in izvozu blaga "(v nadaljevanju -" Potrdilo o pobiranju in oprostitvi dajatev "); pri premikanju blaga med krajem carinske kontrole in tujim ozemljem je kot krajši prejemnik / pošiljatelj navedeno ime kraja carinskega nadzora (v carinskih logističnih centrih kategorije B ime podjetja na ozemlju carinskega nadzora je naveden logistični center).
 4. Na območjih posebnega carinskega nadzora je podjetje, ki upravlja to območje ("predelovalna organizacija" ali "skladišče"), označeno kot končni prejemnik / pošiljatelj.
 5. Zahteve za izpolnitev kode:
  1. Navedena je 18-mestna enotna šifra javne kreditne sposobnosti pravne osebe ali druge organizacije.
  2. Če ne obstaja 18-mestna enotna javna bonitetna koda, je označena »NE«.
 6. Če je na ozemlju LRK končni potrošnik ali uporabnik blaga, uvoženega v LRK, ali proizvajalec ali prodajalec blaga, ki se izvaža iz LRK, posameznik, je številka osebne izkaznice, številka potnega lista, osebna številka tajvanskega rojaka ali druga veljavna osebna izkaznica. številka ter ime in priimek.

14. NADZORNA METODA / 监管 方式

Način nadzora - način carinskega nadzora pri uvozu in izvozu blaga, vzpostavljen na podlagi oblike izvozno-uvoznih operacij v mednarodni trgovini, ob upoštevanju pobiranja dajatev, statistike in pogojev carinskega nadzora nad gibanjem blaga blaga. Koda metode nadzora je sestavljena iz 4 znakov, od katerih sta prva dva klasifikacijska koda, dodeljena v skladu z zahtevami carinskega nadzora in računalniške regulacije, zadnji dve pa koda obrazca izvozno-uvozne operacije, razvita ob upoštevanju mednarodnimi standardi.

V tem polju so na podlagi dejanskih pogojev zunanjetrgovinske transakcije navedena skrajšana imena kontrolne metode in njene kode, izbrane v skladu s „Tabelo kod kontrolnih metod“, ki jo določi carina. V enem izvodu carinske deklaracije je mogoče navesti samo eno kodo kontrolne metode.

V posebnih okoliščinah za izpolnjevanje polja o načinu nadzora pri predelavi surovin, ki jih dobavi stranka, veljajo naslednje zahteve:

 1. Pri uvozu pomožnih surovin nepomembne količine in majhne vrednosti (torej pomožnih surovin majhne vrednosti z vrednostjo do 5 USD in znotraj 000 vrst), za katere se ne uporablja Vodnik za cestninjenje, „pomožne surovine nizka vrednost ". Če se uporabljajo "Smernice za trgovanje s cestnino", je navedena kontrolna metoda, ki jo zagotavljajo "Smernice za trgovanje s cestnino".
 2. Pri prenosu surovin za cestninjenje v predelavi za prodajo na ozemlje LRK, pa tudi pri registraciji uvoza kot surovine in materiali končnih izdelkov, blaga z napako, nedokončane proizvodnje za prodajo v LRK, je navedeno " prenos prenesenih surovin za prodajo v LRK "ali" prenos v realizacijo uvoženih surovin v LRK “; pri prenosu končnih izdelkov predelave surovin, ki jih dobavi kupec, v kategorijo uvoženega blaga s popolno ali delno oprostitvijo carin na podlagi "Potrditev pobiranja in oprostitve dajatev" se izvozne in uvozne deklaracije izpolnijo: izvozna deklaracija označuje "popolno ali delno oprostitev dajatev na končne izdelke iz zagotovljenih surovin" ali "popolno ali delno oprostitev dajatev na končne izdelke iz uvoženih surovin", v uvozni deklaraciji se navede metoda v skladu z dejanskim načinom nadzora .
 3. V primeru povratnega uvoza (uvoza) ali ponovnega izvoza (izvoza) zaradi incidenta končnih izdelkov med izvozom izdelkov predelave surovin, ki jih dobavi kupec, je označeno "vračilo / zamenjava končnih izdelkov iz zagotovljene surovine materiali "ali" vračilo / zamenjava končnih izdelkov iz uvoženih surovin "; v primeru povratnega izvoza (izvoza) ali ponovnega uvoza (uvoza) surovin in delov v zvezi z nadomestitvijo pri uvozu surovin za predelavo je navedeno "vračilo / zamenjava zagotovljenih surovin ali delov" ali "vračilo / izmenjava uvoženih surovin ali delov "; za povratni izvoz (izvoz) ostankov surovin in delov, odpadkov, ki nastanejo v procesu predelave, kot tudi povratni izvoz (izvoz) predhodno uvoženih surovin in delov iz razlogov, povezanih s kakovostjo, specifikacijo in drugimi razlogi brez uvoza podobnega blaga v okviru menjave je označeno »izvoz zagotovljenih surovin in delov«, »odstranjevanje odpadkov iz zagotovljenih surovin«, »izvoz uvoženih surovin in delov«, »odstranjevanje odpadkov iz uvoženih surovin. "
 4. Pri prenosu odpadkov in stranskih proizvodov iz predelave dobavljenih surovin za prodajo v LRK se izpolni uvozna deklaracija, ki navaja „prenos odpadkov iz dobavljenih surovin za prodajo v LRK“ ali „prenos odpadki iz uvoženih surovin za prodajo v LRK “.
 5. Ko ga podjetje prenese na uničenje cestninjenje blaga brez ustvarjanja dohodka, če je to blago surovine, deli ali blago z napako, je navedeno "uničenje surovin in delov", če je to blago odpadki ali stranski proizvodi, pa "uničevanje odpadkov". Ko podjetje prenese blago za uničenje s prejemom dohodka na cestnino, je navedeno „prenos odpadkov iz dobavljenih surovin za prodajo v LRK“ ali „prenos odpadkov iz prenesenih surovin za prodajo v LRK“.
 6. Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje z vračilom davka za izvoz, je navedeno »drugo«.

15. NARAVA ZBIRANJA IN OPROSTITEV DOLŽNOSTI / 征免 性质

V tem polju na podlagi dejanskih pogojev navedite skrajšani naziv značilnosti pobiranja in oprostitve carin ter njeno oznako, izbrano v skladu s "Tabelo oznak narave pobiranja in oprostitve dajatev", ki jo določijo carine; če carina izda „potrdilo o pobiranju in oprostitvi dajatev“, je navedena vrsta pobiranja in oprostitve dajatev, predvidena s to potrditvijo. V enem izvodu carinske deklaracije je mogoče navesti samo eno vrsto značilnosti pobiranja in oprostitve carin.

Pri izpolnjevanju carinske deklaracije v okviru cestninske trgovine je navedena okrajšava imena značilnosti pobiranja in oprostitve carin ter njene kode, ki jo določa "Vodnik po cestninski trgovini", ki ga izda carina. V posebnih okoliščinah veljajo naslednje zahteve glede polnjenja:

 1. Pri prenosu blaga za prodajo cestninskega blaga za prodajo v LRK so navedeni podatki o dejanskih okoliščinah (na primer pobiranje dajatev na običajen način, blago za znanstvene in izobraževalne dejavnosti, druga pravila, ki jih določa zakon itd.).
 2. V primeru povratnega izvoza (izvoza) surovin in delov, povratnega uvoza (uvoza) končnih izdelkov so navedena "druga pravila, določena z zakonom".
 3. Pri prenosu blaga v okviru cestninske trgovine se ne izpolni.
 4. Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja doma proizvedeno blago z povračilom davka za izvoz, so navedena "druga pravila, ki jih določa zakon".

16. ŠTEVILKA LICENCE / 许可证 号

V tem polju je navedena številka dovoljenja za uvoz (izvoz), dovoljenja za uvoz (izvoz) blaga in tehnologij z dvojno rabo, dovoljenja za izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo (usmerjeno), dovoljenja za začasni izvoz tekstilnega blaga, izvozno dovoljenje (v okviru cestninske trgovine), izvozna dovoljenja (v okviru malomejne trgovine).

Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje z vračilom davka za izvoz, ni izpolnjeno.

V enem izvodu carinske deklaracije je mogoče navesti samo eno številko dovoljenja.

17. PRISTANIŠČE / 启运 /

Na tem področju je pri uvozu (uvozu) blaga navedeno prvo pristanišče natovarjanja blaga v tujini pred prihodom tega blaga na carinsko območje LRK.

V skladu z dejanskimi pogoji sta ime pristanišča in njegova koda navedena v skladu s "Tabelo kod morskih pristanišč", ki jo določi carina; če pristanišče ni navedeno v "Tabeli kod morskih pristanišč", se navedeta ime in koda ustrezne države. Pri izvozu blaga s posebnega območja carinskega nadzora ali mesta nadzora obveznic v LRK zunaj teh con se navedeta ime in koda ustreznega območja posebnega carinskega nadzora ali mesta nadzora obveznic v skladu s "Tabelo morskih pristanišč"; če to območje ali lokacija ni navedena v „Tabeli kod morskih pristanišč“, se navedeta „nedoločeno posebno nadzorno območje“ (未列 出 的 特殊 监管 区) in njegova koda. Če se dejanski uvoz ali izvoz blaga ne izvede, navedite "znotraj LRK" (中国 境内) in ustrezno kodo.

18. ŠTEVILO POGODBE ALI DOGOVORA / 合同 协议 号

To polje označuje številko pogodbe o izvozu-uvozu blaga (vključno s sporazumi ali naročili). Če ni komercialne transakcije, ni zaključena.

Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje, ki je ob izvozu predmet vračila davka, to polje ni izpolnjeno.

19. TRGOVINSKO STANJE (OBMOČJE) / 贸易 国 (地区)

Pri uvozu blaga kot trgovskega posla je navedena država (ozemlje) nakupa blaga, pri izvozu blaga pa država (ozemlje) prodaje blaga. Če ni komercialne transakcije, je navedena država (ozemlje), ki ji pripada lastnik lastništva blaga.

To polje označuje ime ustrezne države (ozemlja) v kitajščini in njeno kodo, izbrano v skladu s "Tabelo kod držav (ozemelj)", ki jo določi carina.

20. DRŽAVA (OZEMLJE) ODDELKA / DRŽAVA (OZEMLJE) DESTINACIJE / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Država (ozemlje) odhoda pri uvozu (uvozu) blaga je država (ozemlje), iz katerega se blago pošlje v LRK neposredno ali s tranzitom skozi drugo državo (ozemlje), pod pogojem, da v tej drugi državi (ozemlju) blaga pride do kakršnih koli poslov komercialne narave.

Namembna država (ozemlje) za izvoz (izvoz) blaga je država (ozemlje), kamor se blago pošlje s carinske meje LRK neposredno ali s tranzitom skozi drugo državo (ozemlje), pod pogojem, da v tej drugi država (ozemlje) v zvezi z blagom ne izvaja komercialnih poslov.

Pri uvozu in izvozu blaga z neposrednim prevozom brez ponovnega natovarjanja (tranzita) skozi tretjo državo (ozemlje) je država (ozemlje) odhoda država (ozemlje) pristanišča nakladanja uvoženega blaga; namembna država (ozemlje) je država (ozemlje) namembnega pristanišča izvoženega blaga.

Če se pri uvozu in izvozu blaga s pretovarjanjem (tranzitom) skozi tretjo državo (ozemlje) v tej tretji državi (ozemlju) v zvezi z blagom opravljajo komercialne dejavnosti, je država (ozemlje) tranzita država (ozemlje) odhoda ali namembnega kraja.

To polje označuje ime v kitajščini in kodo države (ozemlja) odhoda ali namembnega kraja, izbrano v skladu s "Tabelo kod držav (ozemelj)", ki jo določi carina.

Če dejanskega uvoza ali izvoza blaga ni, sta navedena "Kitajska" (中国) in ustrezna koda.

21. PRISTANIŠČE IN PRISTANIŠČE ZA DESTINACIJO / 经 停 港 / 指 运

Zadnje pristanišče natovarjanja blaga v tujini pred prihodom tega blaga na carinsko območje LRK je označeno kot tranzitno pristanišče za uvoz (uvoz) blaga.

Kot namembno pristanišče je pri prevozu blaga navedeno namembno pristanišče pri izvozu (izvozu) blaga; če je končno ciljno pristanišče vnaprej neznano, se navede predvideno ciljno pristanišče.

V skladu z dejanskimi pogoji sta ime pristanišča in njegova koda navedena v skladu s "Tabelo kod morskih pristanišč", ki jo določi carina; če ime ali koda za tranzitno pristanišče ali namembno pristanišče v "Tabeli morskih pristaniških kod" ni prikazana, se lahko navedeta ime in koda zadevne države.

Če se dejanski uvoz ali izvoz blaga ne izvede, navedite "znotraj LRK" (中国 境内) in ustrezno kodo.

22. TOČKA VSTOPA IN IZHODA / 入境 口岸 / 离境 口岸

Kot vstopna točka za uvoz (uvoz) blaga sta navedena ime v kitajščini in koda prve kontrolne točke v LRK, kamor vozilo prispe iz tujine;

 • za multimodalni čezmejni prevoz ime v kitajščini in koda kontrolne točke v LRK, v kateri se prevaža z multimodalnim prevozom izdelka končno ostane na ozemlju države;
 • med tranzitom blaga sta navedena ime v kitajščini in koda prve kontrolne točke, ko blago vstopi v LRK;
 • pri uvozu blaga s posebnega območja carinskega nadzora ali mesta nadzora obveznic sta navedena ime v kitajščini in koda območja posebnega carinskega nadzora ali mesta nadzora obveznic;
 • v drugih primerih, v katerih se dejanski uvoz ali izvoz blaga ne izvede, se navede ime mesta, v katerem se blago nahaja, in njegova koda.

Kot izstopna točka sta navedena ime v kitajščini in koda prve kontrolne točke pred odhodom iz LRK vozila, ki prevaža izvoženo blago;

 • za multimodalni čezmejni prevoz sta navedena ime v kitajščini in koda kontrolne točke v LRK, pri kateri blago, prepeljano z multimodalnim prevozom, prvič zapusti državo;
 • kadar je blago v tranzitu, sta navedena ime v kitajščini in koda prve kontrolne točke pri izvozu blaga v tujino;
 • pri izvozu blaga v tujino s posebnega območja carinskega nadzora ali kraja nadzora obveznic sta navedena ime v kitajščini in koda območja posebnega carinskega nadzora ali mesta nadzora obveznic;
 • v drugih primerih, v katerih se dejanski uvoz ali izvoz blaga ne izvede, se navede ime mesta, v katerem se blago nahaja, in njegova koda.

Vrste vstopnih in izstopnih mest vključujejo morska pristanišča, marine, letališča, terminali za prevoz tovora na letališčih, mejne kontrolne točke, železniške postaje, nakladalna in razkladalna mesta za vozila, mesta pregledov avtomobilov, kopenska pristanišča, posebna območja carinskega nadzora na ozemlju kontrolne točke itd. To polje označuje ime kitajske kontrolne točke in njeno kodo, izbrano v skladu s "Tabelo kod kontrolnih točk", ki jo določi carina.

23. VRSTA PAKIRANJA / 包装 种类

Vrste embalaže, ki se navajajo pri uvozu ali izvozu blaga, vključujejo embalažo za prevoz (transportna embalaža) in druge vrste embalaže. To polje označuje vrsto embalaže in njeno kodo, izbrano v skladu s "Tabelo oznak za vrste embalaže", ki jo določi carina.

Odpremna embalaža - embalaža, ki jo določa tovorni list za en kos blaga; druge vrste embalaže vključujejo različne vrste embalaže (posode) blaga, pa tudi materiale za substrat rastlinskega izvora itd.

24. ŠTEVILO SEDEŽEV / 件 数

To polje označuje število kosov uvoženega ali izvoženega blaga v paketu (po številu prepeljanih paketov blaga). V posebnih okoliščinah veljajo naslednja pravila za polnjenje:

 1. Če je v deklaraciji tovora določeno število kosov v zabojnikih, se navede število zabojnikov.
 2. Če je število kosov v tovorni deklaraciji določeno na paletah, je navedeno število palet.

To polje ne sme biti nič; za blago brez embalaže je navedena "1".

25. BRUTO TEŽA (KG) / 毛重 (千克)

Navedena je skupna teža uvoženega ali izvoženega blaga, vključno z njegovo embalažo (zabojnik). Merska enota - 1 kg; če je teža manjša od 1 kg, se v tem polju navede "1".

26. ČISTA TEŽA (KG) / 净重 (千克)

Navedena je težabruto uvoženo ali izvoženo blago, zmanjšano za težo zunanje embalaže, to je dejansko težo blaga. Merska enota - 1 kg; če je teža manjša od 1 kg, se v tem polju navede "1".

27. POGOJI DOSTAVE / 成交 方式

Na podlagi pogojev dejanske transakcije glede cene uvoženega ali izvoženega blaga so navedeni pogoji dobave (način transakcije), izbrani v skladu s "Tabelo kod za pogoje dobave", ki jo določi carina. Če dejanski uvoz ali izvoz blaga ni izveden, to označi uvoz CIF, pri izvozu FOB.

28. STROŠKI PREVOZA / 运费

Pri uvozu (uvozu) blaga se stroški prevoza blaga (Tovorni) pred raztovarjanjem na kraju vstopa na ozemlje LRK; pri izvozu (izvozu) blaga so prevozni stroški navedeni po nakladanju na kraju izvoza blaga z ozemlja LRK.

Stroški prevoza se lahko označijo na enega od treh načinov (tovor na enoto, skupni tovor ali tovorni promet) z ustrezno oznako (znak "1" pomeni tovorni promet, "2" - tovor na enoto, kar je ena tona blaga, "3" - skupni znesek tovora), pa tudi z vnosom ustrezne valutne kode, izbrane v skladu s "Tabelo valutnih kod", ki jo določi carina.

Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje, ki je ob izvozu predmet vračila davka, to polje ni izpolnjeno.

29. ZAVAROVALNI ODHODKI / 保费

Pri uvozu (uvozu) blaga je naveden znesek zavarovalnih stroškov pred razkladanjem na kraju vstopa v LRK; pri izvozu (izvozu) blaga so navedeni stroški zavarovanja po nakladanju na kraju izvoza blaga z ozemlja LRK.

Stroške zavarovanja lahko označite na enega od dveh načinov (skupni stroški zavarovanja ali stopnja zavarovalnih stroškov) z ustrezno oznako (znak "1" pomeni stopnjo stroškov zavarovanja, "3" - skupni znesek stroškov zavarovanja) in z vnosom ustrezno valutno kodo, izbrano v skladu s „Tabelo valutnih kod“, ki jo določi carina.

Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje, ki je ob izvozu predmet vračila davka, to polje ni izpolnjeno.

30. DRUGI ODHODKI / 杂费

To polje označuje stroške poleg cene blaga po transakciji, ki jih je treba na podlagi ustreznih predpisov Uredbe LRK "O carinah za izvoz in uvoz" vključiti v skupno carinsko vrednost ali odšteti od celotne carinske vrednosti. carinska vrednost. Druge odhodke je mogoče označiti na enega od dveh načinov (skupni znesek raznovrstnih stroškov ali stopnja raznovrstnih stroškov) z uvedbo ustrezne oznake (znak "1" pomeni stopnjo raznovrstnih stroškov, "3" - skupni znesek drugih stroškov), kot tudi z vnosom ustrezne kode valute, izbrane v skladu s "Tabelo oznak valut", ki jo določi carina.

Drugi odhodki, ki jih je treba vključiti v celotno carinsko vrednost, so označeni s pozitivno številko ali s pozitivno stopnjo; drugi odhodki, ki jih je treba odšteti od celotne carinske vrednosti, so označeni kot negativna številka ali z negativno stopnjo.

Kadar organizacija za brezcarinsko prodajo blaga prodaja blago domače proizvodnje, ki je ob izvozu predmet vračila davka, to polje ni izpolnjeno.

31. VRSTE IN ŠTEVILE SPREMLJAJOČIH DOKUMENTOV / 随附 单证 及 编号

V tem polju so označene šifre drugih dovoljenj za izvoz in uvoz, dokumenti za carinski nadzor (poleg tistih, ki jih določa klavzula 16 teh pravil) in spremni dokumenti, izbrani v skladu s "Tabelo kod dokumentov za carinski nadzor" in "Tabela kod za spremne dokumente", določena s strani carine, in njihova številka.

To polje je razdeljeno na dva stolpca: kodo spremnega dokumenta (随附 单证 代码) in številko spremnega dokumenta (随附 单证 编号). V stolpcu "koda spremnega dokumenta" je označena koda dokumenta, izbrana v skladu s "carinsko preglednico kod dokumentov za carinski nadzor" in "tabelo kod spremnih dokumentov". Stolpec "številka spremnega dokumenta" označuje številko spremnega dokumenta.

 1. Pri predložitvi carinske deklaracije za plačilo carin v zvezi s prodajo cestninskega blaga v LRK (razen v primerih uporabe sistema cestninske regulacije Golden Gate II) je v stolpcu "koda" naveden znak "c". spremnega dokumenta", v stolpcu "številka spremnega dokumenta" je navedena številka listine o pobiranju dajatev v zvezi s prenosom blaga za prodajo v LRK, ki jo je odobrila in odobrila carina.
 2. Če je pri uvozu ali izvozu blaga v okviru običajne trgovine uporaba pogodbene (konvencionalne) ali posebne preferencialne carinske stopnje (v nadaljevanju skupno - preferencialna stopnja) mogoča le na podlagi potrdila o poreklu (a oblika ureditve brez možnosti navedbe države izvora), v stolpcu "koda spremnega dokumenta" je naveden znak "Y", stolpec "številka spremnega dokumenta" označuje "(koda trgovinskega sporazuma)" + "številka potrdila o poreklu". Če je uporaba preferencialne carinske stopnje dovoljena na podlagi potrdila o poreklu ali deklaracije države porekla (regulativni obrazec z možnostjo deklaracije države porekla), znak „Y“ je navedeno v stolpcu “koda spremnega dokumenta” in “(sporazum o trgovinski kodi)“ + znak „C“ (pri prijavi na podlagi potrdila o poreklu) ali znak „D“ (pri prijavi na izjava države porekla) + "številka potrdila o poreklu (ali redna številka izjave države porekla)". En izvod carinske deklaracije ustreza enemu potrdilu o poreklu ali deklaraciji države porekla. Za trgovinske sporazume se uporabljajo naslednje kode:
  • "01" - sporazum APEC;
  • "02" - Sporazum o coni proste trgovine LRK-ASEAN;
  • "03" - Sporazum med Kitajsko in Hongkongom o posebni regiji o tesnem gospodarskem partnerstvu (CEPA-Hong Kong);
  • "04" - Sporazum LRK in Posebne upravne regije Macao o tesnem gospodarskem partnerstvu (CEPA-Makao);
  • "06" - ukrepi za uporabo nične carine za kmetijske proizvode iz Tajvana;
  • "07" - Sporazum o območju proste trgovine med Kitajsko in Pakistanom;
  • "08" - Sporazum o coni proste trgovine LRK-Čile;
  • "10" - Sporazum o območju proste trgovine LRK-Nova Zelandija;
  • "11" - Sporazum o coni proste trgovine med Kitajsko in Singapurjem;
  • "12" - Sporazum o območju proste trgovine LRK-Peru;
  • "13" - posebna ugodnost carinski režim glede na najmanj razvite države;
  • "14" - Okvirni sporazum o gospodarskem sodelovanju med obalami Tajvanske ožine (ECFA);
  • "15" - Sporazum o območju proste trgovine LRK-Kostarika;
  • "16" - Sporazum o območju proste trgovine med Kitajsko in Islandijo;
  • "17" - Sporazum o območju proste trgovine med Kitajsko in Švico;
  • "18" - Sporazum o območju proste trgovine med Kitajsko in Avstralijo;
  • "19" - Sporazum o območju proste trgovine med LRK in Republiko Korejo;
  • "20" - Sporazum o območju proste trgovine med Kitajsko in Gruzijo.

Ko zaprosite za preferencialno stopnjo carine za blago, ki se prodaja na posebnem območju carinskega nadzora ali na mestu nadzora obveznic, ko to blago premikate na posebno območje carinskega nadzora (ali mesto nadzora obveznic) ali iz posebnega območja carinskega nadzora (ali obveznic), kot tudi pri prodaji znotraj teh con (krajev), so podatki o spremnih dokumentih v carinski deklaraciji za blago po trgovinskem sporazumu navedeni v skladu z zgornjimi zahtevami, ki veljajo v običajni trgovini, če se izvaja elektronsko računovodstvo prek sistema za elektronsko izmenjavo podatkov o kraju izvora blaga; če v zvezi s podatki carinske deklaracije za blago po trgovinskem sporazumu ni elektronskega računovodstva, je v stolpcu "koda spremnega dokumenta" v stolpcu "številka spremnega dokumenta" naveden znak "Y" "označuje" (koda trgovinskega sporazuma) "+" registrska številka dokumenta, ki potrjuje kraj porekla ".

Registrska številka dokumenta, ki potrjuje kraj porekla, je številka, ki jo sistem samodejno dodeli po vstopu pošiljatelja (prejemnika) ali njegovega zastopnika (deklaranta) v sistem elektronskih informacij o dokumentu, ki potrjuje kraj izvora uvoženega ali izvoženega blaga.

Pri izvozu surovin na ozemlje Hong Kong SAR ali Macau SAR za proizvodnjo blaga v skladu s sporazumi CEPA-Hong Kong ali CEPA-Macau se podatki v deklaraciji navedejo v skladu z zahtevami, ki veljajo v okviru običajnega trgovina; ustrezna registrska številka, dodeljena proizvajalcu SAR za Hong Kong ali Macau po registraciji pri Ministrstvu za trgovino in industrijo SAR za Hongkong ali Ekonomskem uradu Macao SAR, je navedena v polju "s tem povezana registracija" (关联 备案).

"Tabela o skladnosti dokumentov" (单证 对应 关系 表) prikazuje ujemanje serijskih številk blaga v carinski deklaraciji in potrdilu o poreklu (deklaracija države porekla). Serijske številke blaga v carinski deklaraciji morajo vsebovati ustrezne serijske številke blaga v potrdilu o poreklu (deklaracija države porekla); zaporedje teh številk ni potrebno. Če pri uvozu (uvozu) ene pošiljke blaga v skladu z eno carinsko deklaracijo za nekatere od njih ne velja preferencialna carinska stopnja, potem serijske številke tega blaga v "tabeli skladnosti dokumentov" morda niso navedene. 3)

 1. Pri uvozu (uvozu) blaga nepomembne vrednosti z izjemo predložitve potrdila o poreklu po trgovinskem sporazumu je v stolpcu „koda spremnega dokumenta“, „(koda trgovinskega sporazuma)“ + „XJE00000“ naveden znak „Y“ ”V stolpcu„ številka spremnega dokumenta ”. Podatki o blagu v„ Tabeli skladnosti dokumentov ”za uporabo preferencialne carinske stopnje so navedeni na podlagi dejanskih podatkov; številke, navedene v spremnih dokumentih, morajo biti enake številkam v carinski deklaraciji za uporabo preferencialov.

32. OZNAKE IN OPOMBE / 标记 唛 码 及 备注

Veljajo naslednje zahteve za polnjenje:

 1. Za označevanje se uporabljajo abecedni in številski simboli, razen grafičnih slik; če ni oznake, je označena "N / M".
 2. Če podjetje s tujo udeležbo naroči uvozno-izvoznemu podjetju, naj uvozi opremo in predmete za naložbe (plačilo odobrenega kapitala), se navede ime uvozno-izvoznega podjetja.
 3. Če je registrska številka povezana s carinsko deklaracijo in jo je treba hkrati navesti v skladu z zahtevami regulativnih organov, je ta številka navedena v polju „medsebojno povezana registracija“ (关联 备案) pri vložitvi carinske deklaracije z uporabo elektronske podatkov.
 4. Pri prodaji blaga med obvezniškimi ozemlji, prenosu blaga za cestninjenje v izvozni ali uvozni način in prodaji blaga v LRK na podlagi "potrditve pobiranja in oprostitve plačila dajatve" je ustrezna registrska številka navedena v "povezanih polje za registracijo (关联 备案).

  Pri prenosu blaga s popolno ali delno oprostitvijo carin v uvozni (uvozni) režim se v polju "medsebojno povezana registracija" (关联 указыва) vpiše številka "Pisma carine LRK o prevozu uvoženega blaga, ki je v celoti ali je delno oproščen dajatev "je navedeno. operacije prenosa blaga s popolno ali delno oprostitvijo carin v uvozni režim.

  Pri prenosu blaga s popolno ali delno oprostitvijo carin v izvozni (izvozni) način se v polju "registrska številka" carinske deklaracije ob uvozu (uvozu) tega blaga navede številka "Potrdilo o pobiranju in oprostitvi dajatev" . štiri)

 5. Če je številka carinske deklaracije povezana s to deklaracijo in jo je treba hkrati navesti v skladu z zahtevami predpisa dejavnosti, je ta številka v polju "carinska deklaracija" (关联 报关 单) navedena ob predložitvi carinska deklaracija z uporabo elektronskih podatkov.
 6. Pri prodaji blaga med obvezniškimi ozemlji in prenosu blaga, s katerim se plačuje cestnina, morate najprej sestaviti deklaracijo za uvoz blaga, nato pa v polju "carinska deklaracija" (关联 indicate) carinske deklaracije navesti carinsko registracijsko številko za uvoz. za izvoz tega blaga.

  Pri registraciji neposrednega povratnega prevoza predhodno uvoženega blaga morate najprej sestaviti deklaracijo za izvoz blaga, nato izpolniti deklaracijo za uvoz tega blaga in v polju označiti številko carinske deklaracije za izvoz blaga. carinska deklaracija "(关联 报关单) polje carinske deklaracije za uvoz tega blaga.

  Pri prenosu blaga s popolno ali delno oprostitvijo carin v izvozni (izvozni) način morate najprej izpolniti deklaracijo za uvoz blaga, nato pa v "carini" navesti številko carinske deklaracije za uvoz blaga. polje deklaracije "(关联 报关单) carinske deklaracije za izvoz podatkovnega blaga.

 7. Pri registraciji neposrednega povratnega prevoza prej uvoženega blaga se simboli „ ". Pri registraciji neposrednega prevoza trdnih odpadkov je navedeno »Trdni odpadki; Oblika neposrednega povratnega prevoza št. XX / Obvestilo o receptu za neposredni povratni prevoz št. XX ”.
 8. Pri uvozu in izvozu blaga na / z mesta nadzora obveznic je v polju »kraj obveznice / posebnega nadzora« (保 税 / 监 管 场 所) navedena številka ustreznega mesta nadzora obveznic (za obveznico logistični center kategorije B, na območju LRK je navedena regijska koda), zlasti pri prodaji blaga med kraji nadzora obveznic to polje označuje kodo kraja nadzora obveznic prejemnika.
 9. Pri predaji cestninskega trgovskega blaga za uničenje (odstranjevanje) je navedena številka obrazca carinske deklaracije o odtujitvi cestninskega blaga.
 10. Če je metoda nadzora „začasni uvoz / izvoz blaga“ (oznaka 2600) ali „eksponati“ (oznaka 2700), veljajo naslednje zahteve za polnjenje:
  1. Za blago, navedeno v prvem delu 1. člena "Pravil carinske ureditve LRK o ureditvi začasnega uvoza in izvoza blaga" (Odredba Generalne carinske uprave LRK št. 3; v nadaljevanju - "Predpisi"), navedena kategorija začasno uvoženega ali izvoženega blaga, na primer "začasni uvoz šest" (暂 进 六), "začasni izvoz devet ”(暂 出 九).
  2. Na podlagi 10. člena regulativnih pravil je naveden datum povratnega uvoza ali izvoza blaga, ki mora biti v roku 6 mesecev od datuma izvoza oziroma uvoza blaga, na primer: „povratni uvoz do 15. / 08 «(2018 前 复 运 进境),» Izvoz, ki ga je mogoče vrniti do 20180815. 20. 10 «(2018 前 复 运 出境).
  3. Na podlagi člena 7 pravil, če je treba preveriti in potrditi prošnjo za začasni uvoz ali izvoz blaga s strani carine, se številka "potrditvenega pisma XX s strani carine LRK za začasni uvoz ali izvoz blaga "je navedeno, na primer:" (številka potrditvenega pisma carine ZS) "(abeceda v latinici je navedena z velikimi črkami); če ni potrebe po preverjanju in potrditvi, ni dokončana. Zgornje informacije se vnesejo v vrstnem redu z ločitvijo informacij s simbolom "/", brez presledkov po vnosu podatkov.
  4. Ko pošiljatelj / prejemnik ali njegov zastopnik predloži deklaracijo za povratni prevoz za uvoz ali izvoz blaga: Pri registraciji blaga z zamudo pri uvozu ali izvozu na podlagi regulativnih pravil se šteje številka carinskega potrdila, izdanega na podlagi "Izjave o začasnem uvozu / izvozu blaga po izteku roka" se izpolni (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), na primer: "(carinska številka ZS)" (označene so latinske črke z velikimi tiskanimi črkami); če ni potrebno, se ne izpolni.
 11. Kadar se blago uvaža ali izvozi v okviru čezmejnega e-poslovanja, je določeno „čezmejno e-poslovanje“ (电子 电子 linkedin).
 12. Pri prodaji stranskih proizvodov cestninske trgovine v LRK je označeno "prodaja stranskih proizvodov cestninske trgovine v LRK" (加工 贸易 副产品 内销).
 13. Pri uvozu blaga v okviru zunanjega izvajanja storitev je označeno »uvoz blaga v okviru mednarodnega zunanjega izvajanja storitev« (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. Pri uvozu blaga s fiksno ceno, določeno s formulo, je registrska številka za določitev fiksne cene po formuli navedena v naslednji obliki: "fiksna cena po formuli (公 式 定 价)" + "registrska številka" + simbol "@". Če se pri vložitvi carinske deklaracije za številne blagovne postavke za enega ali več od njih uporablja opredelitev fiksne cene po vrednosti, polje „opombe“ (备注) navede: „fiksna cena po formuli (公式 定价) ”+" Registrska številka "+ simbol" # "+ serijska številka blaga + simbol" @ ".
 15. Pri uvozu ali izvozu blaga v okoliščinah, ki so enake tistim v "Odločbi o predhodni uvrstitvi", so podatki o tej odločbi navedeni v naslednji obliki: "predhodna odločba" (预 裁定) + "številka odločbe o predhodni uvrstitvi razvrstitev "(na primer: če je navedena številka odločbe o predhodni razvrstitvi R-2-0100-2018-0001, je navedena“ 预 R-2-0100-2018-0001).
 16. V carinski deklaraciji na podlagi upravne odločbe o uvrstitvi je številka upravne odločbe o uvrstitvi navedena v naslednji obliki: znak "c" + štirimestna številka, na primer: "c4".
 17. Pri oddaji deklaracije za izvoz blaga na ozemlje LRK s območja posebnega carinskega nadzora, na katerem je bil opravljen nadzor (pregled, karantena), so označeni simboli "predhodni pregled" (预 检验); hkrati pa je v polju "medsebojno povezani inšpekcijski pregledi" (关联 报检 单) navedena številka carinske deklaracije za blago, za katero je bil opravljen predhodni pregled (inšpekcijski pregled, karantena).
 18. Pri uvozu blaga z neposrednim povratnim prevozom navedite "neposredni povratni prevoz" (直接 退运).
 19. Pri registraciji blaga s strani podjetja z zagotovitvijo zvezka ATA je naveden zvezek ATA (ATA 单证 册).
 20. Pri registraciji blaga biološkega izvora, ki ne vsebuje sestavin živalskega izvora in ne predstavlja pomembnega tveganja, je navedeno, da „ne vsebuje sestavin živalskega izvora“ (不含 动物 源性).
 21. Kadar se blago uvaža iz tujine v posebno carinsko nadzorno območje ali carinsko skladišče, je vnos označen kot „vstop v carinsko skladišče“ (保税 入库) ali „vstop na območje iz tujine“ (境外 入 区).
 22. Kadar se blago premika med območjem posebne carinske kontrole in preostalim delom LRK s konsolidirano deklaracijo in distribucijo, je navedena "distribucija s konsolidirano deklaracijo" (分送 集 报).
 23. Pri uvozu vojaške opreme sta navedena "vojaško blago" (军品) ali "vojaška oprema" (军事 装备).
 24. Pri oddaji deklaracije za blago s kodo TN FEA 3821000000 ali 3002300000 v naslednjih okoliščinah veljajo posebne zahteve za polnjenje: če je blago razvrščeno kot gojišče, navedite "gojišče" (培养基); če je blago uvrščeno med kemične reagente, navedite „kemični reagenti“ (化学 试剂); če sestavin biološkega izvora ni, navedite „ne vsebujejo sestavin živalskega izvora“ (不含 动物 源性).
 25. Pri registraciji blaga v zvezi s popravilom je navedeno "popravljeno blago" (修理 物品).
 26. Po potrebi navedite „tlačno posodo“ (压力 容器), „celotno opremo“ (成套 设备), „aditive za živila“ (食 品 添加剂), „vračilo / zamenjavo končnih izdelkov“ (成品 退换), „rabljeno električno blago“ (旧 机电 产品).
 27. Pri oddaji deklaracije za blago s kodo CN FEA 2903890020 (uvoz heksabromociklododekana) z oznako "drugo (99)" označuje poseben namen blaga.
 28. Podatki o vsebniku vsebujejo številko vsebnika (GTINnaveden na zabojniku), značilnosti zabojnika, odnos zabojnika z ustreznim blagom (serijske številke blaga v carinski deklaraciji, ki se prevaža v vsakem zabojniku; ločene z vejico), teža zabojnika (lastna teža zabojnika + teža prepeljanega blaga, v kg.)
 29. Pri oddaji deklaracije za blago s kodo TN VED 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000, ki ne spada v "posebno blago" (特殊 物品), se oznaka "blago, ki ni povezano s posebnim" (非 特 殊物 品). Opredelitev "posebnega izdelka" je vsebovana v "Pravilih za ureditev sanitarne in higienske karantene pri uvozu in izvozu posebnega blaga" (objavljeno z odredbo št. 160 Glavnega državnega direktorata za nadzor kakovosti, inšpekcijski nadzor in karanteno; spremenjena z Odredbo glavnega državnega direktorata za nadzor kakovosti, inšpekcijski nadzor in karanteno št. 184 in odredbami glavne carinske uprave LRK št. 238, 240, 243).
 30. Pri uvozu in izvozu blaga, ki je vključeno na ustrezen seznam za pregled (preverjanje), ali drugega blaga, ki je v skladu z določbami zakonov in upravnih pravnih aktov predmet inšpekcijskega nadzora in nadzora karantenskih organov ob vstopu in izstop, oznaka "blago, ki je predmet preverjanja" (检 检 postavka povezave).
 31. Drugi podatki, ki jih je treba pojasniti ob oddaji izjave.

33. ŠTEVILKA NAROČILA / 项 号

Izpolnjeno v dveh vrsticah. Prva vrstica označuje serijsko številko blaga v carinski deklaraciji, druga vrstica pa zaporedno številko blaga; za blago, ki je bilo prijavljeno ali dovoljeno registrirano za uporabo pri cestninskem prometu, uporabi obvezniškega režima ali popolni / delni oprostitvi carin, številka "Priročnika za cestninsko trgovino", "Potrditev pobiranja in oprostitve od službe "ali druge registracije ali dovoljenja. Carinske deklaracije, ki temeljijo na trgovinskih sporazumih, se izpolnijo v skladu z zahtevami, določenimi v ustreznih predpisih Generalne carinske uprave LRK. Zahteve za izpolnitev druge vrstice tega polja:

 1. Pri prenosu izdelkov globoke predelave v uvozni ali izvozni režim je navedeno ustrezno število uvoženih materialov in izvoženih končnih izdelkov, ki jih določa "Vodnik po cestninski trgovini".
 2. Pri prenosu materialov (vključno z deli in ostanki materialov po izdelavi izdelkov ali nedokončani izdelavi) v načinu uvoza ali izvoza je v izvozni deklaraciji navedeno število uvoženega materiala, ki ga za izvoz določa "Vodnik po cestninski trgovini"; v uvozni deklaraciji se navede število uvoženih materialov, predvidenih v Smernicah o cestninski trgovini za uvoz.
 3. V primeru povratnega izvoza materialov (vključno z materiali in odpadki) je v izvozni deklaraciji navedeno število uvoženih materialov, predvideno v "Vodniku za cestninjenje"; če odpadki ustrezajo več številu uvoznih materialov, se navede število glavnega materiala. Pri vračanju ali izmenjavi materialov (vključno z materiali; brez izdelkov, ki se obdelujejo) je v izvozni deklaraciji navedeno število uvoznih materialov, predvideno v smernicah o cestninski trgovini.
 4. Pri vračilu ali zamenjavi končnih izdelkov je v deklaraciji za povratni uvoz (uvoz) ali povratni izvoz (izvoz) navedena številka prvotno uvoženega končnega izdelka, ki jo določa "Vodnik po cestninski trgovini".
 5. Pri prenosu surovin za cestninjenje za prodajo v LRK (pa tudi pri registraciji uvoza za prodajo v LRK končnih izdelkov, blaga z napako, nedokončane proizvodnje kot surovine) se izpolni uvozna deklaracija, ki navaja številko uvoženih materialov v skladu s "Smernicami za cestninsko trgovino"; pri prodaji odpadkov ali stranskih proizvodov cestninjenja v LRK je navedeno ustrezno število uvoženih materialov, predvideno v "Vodniku za cestninsko trgovino". Če odpadkom ali stranskim proizvodom ustreza več kot ena številka uvoznega materiala, je navedena številka glavnega materiala.
 6. Pri uvozu gotovih cestninskih izdelkov kot blaga, ki je v celoti ali delno oproščeno plačila carine na podlagi "Potrdilo o pobiranju in oprostitvi carine", morate najprej predložiti deklaracijo za uvoz blaga. V uvozni deklaraciji se navedejo številke, predvidene v "Potrditvi pobiranja in oprostitve plačila dajatve", v izvozni deklaraciji pa številke prvotno uvoženih končnih izdelkov, predvidenih v "Smernicah o cestninski trgovini"; število blaga na uvoznih in izvoznih deklaracijah mora biti enako.
 7. Pri prenosu blaga za cestninjenje v uničenje je navedeno ustrezno število uvoznega materiala, predvideno v "Smernicah o cestninski trgovini".
 8. V primeru povratnega izvoza ali prenosa na stranski proizvod cestninjenja je navedeno število izvoženega blaga, dodano v "Vodnik po cestninski trgovini".
 9. Če podjetje z dovoljenjem carine za nadzor cestninjenja uporablja sistem nadzora omrežja, potem po potrebi predloži carinski popis v skladu z zahtevami nadzora omrežja, mora podjetje predložiti carinsko evidenco, preden predloži izvozna ali uvozna carinska deklaracija (vključno s formalnim izvozom ali uvozom) (清单). En izvod carinskega seznama ustreza eni carinski deklaraciji; vrste blaga v carinski deklaraciji se določijo s povzetkom blaga, navedenega v carinskem popisu. Izpolnjevanje podatkov o številkah, imenih, specifikacijah blaga v carinski deklaraciji na podlagi sistema elektronskega cestninskega registra se izvaja v skladu s "Smernicami za cestninsko trgovino".

34. KODA IZDELKA / 品

To polje vsebuje 10-mestno digitalno kodo izdelka. Prvih osem števk je koda, določena v skladu s "Carinsko tarifo LRK" in "Razvrstitev blaga za namene carinske statistike LRK"; deveta in deseta številka sta dodatni kodi za namene carinskega nadzora.

35. IME IN SPECIFIKACIJA BLAGA / 中文 规格 型号

V dveh vrsticah: prva vrstica označuje ime blaga v kitajščini uvoženega ali izvoženega blaga, druga vrstica pa specifikacijo in model blaga. Podrobne zahteve za polnjenje:

 1. Ime in specifikacija blaga sta navedena na podlagi zanesljivih podatkov in morata biti enaka vsebini pogodbe, računa (računa) in drugih ustreznih dokumentov, ki jih je predložil pošiljatelj ali prejemnik uvoženega ali izvoženega blaga ali deklarantno podjetje, ki mu je zaupano carinjenje.
 2. Ime blaga je navedeno v skladu s formalnimi zahtevami; specifikacija blaga mora biti dovolj podrobna, da lahko določi carinsko uvrstitev, oceni carinsko vrednost in izpolnjuje zahteve za dovoljenja. Pri izpolnjevanju je treba upoštevati zahteve glede imena in specifikacije blaga, ki jih določa "Seznam specifikacij pri prijavi uvoza in izvoza blaga carine LRK".
 3. Pri registraciji carinskega blaga in cestninjenju trgovskega blaga, ki je opravilo registracijo, mora ime blaga, navedeno v deklaraciji, popolnoma sovpadati z imenom blaga, navedenim v podobnem odstavku dokumenta, ki potrjuje registracijo.
 4. Pri registraciji vozila, za katero je potrebna carinska potrditev, ki jo izda carina, je v polju „ime blaga“ navedeno: blagovna znamka avtomobila (车辆 品牌) "+ prostornina motorja (cc) + tip avtomobila (npr. SUV, osebni avtomobil). Pri uvozu podvozja avtomobila prostornina motorja ni navedena. Blagovna znamka (znamka) avtomobila je navedena v skladu z zahtevami iz stolpca "Opombe k imenu" v "Tabeli ujemanja v kitajskem in angleškem jeziku imen proizvajalcev uvoženih vozil in znamk avtomobilov". Polje "specifikacija in model" označuje vrsto ("bencin", 汽油 型 itd.).
 5. Pri uvozu istega blaga istega prejemnika z istim vozilom prek iste kontrolne točke in ene tovornice za blago, ki je homogeno v skladu s pravili za uvrstitev blaga, je treba navesti eno kodo za ustrezno blago ... V polju "ime blaga" je po posplošitvi razvrstitve tega blaga navedeno eno samo ime blaga; v polju "specifikacija" je po povzetju informacij o tem izdelku navedena ena specifikacija.
 6. Pri prenosu stranskih proizvodov in odpadkov cestninske trgovine za prodajo v LRK ali pri recikliranju odpadkov sta ime in specifikacija navedena v skladu s stanjem blaga med njegovim pregledom (preverjanjem).
 7. Ko prejemnik prijavi uvoz (uvoz) v okviru običajne trgovine z avtomobilskimi deli, katerih uvoz je vključen na "Seznam avtomobilskih delov, ki zahtevajo deklaracijo s podrobnim imenom" (Obvestilo Generalne carinske uprave LRK št. 64-2006), veljajo naslednje zahteve glede polnjenja:
  1. V polju "ime blaga" morate podrobno navesti ime in blagovno znamko (blagovno znamko) uvoženega avtomobilskega dela v kitajščini; ime v kitajščini in blagovno znamko je treba ločiti s simbolom “/”, po potrebi je treba vnesti komercialno ime v angleščini; pri uvozu končnih delov in praznih delov je za blagovno znamko oznaka »končani deli v razsutem stanju« (成套 散件), »prazni deli« (毛坯) itd., medtem ko morajo biti opombe ločene od blagovne znamke s simbolom » / ”.
  2. Polje "specifikacija" vsebuje celotno številko dela vozila. Pred številko dela avtomobila morate vnesti simbol "S", ki je od številke dela ločen z "/"; za številko dela avtomobila morate navesti znamko in model avtomobila, za katerega se uporablja ustrezen del. Če so avtomobilski deli skupni deli, ki jih je mogoče uporabiti za različne modele vozil, so za številko dela avtomobila prikazani simboli “TY”, ki so od številke dela ločeni z “/”. Drugi potrebni podatki, povezani s specifikacijo in modelom uvoženega avtomobilskega dela ali predmetom deklaracije v skladu s carinskimi predpisi, na primer moč, velikost motorja itd., Morajo biti navedeni za modelom avtomobila ali simboli "TY" in ločeni od jih s simbolom "/". Če so deli vozila za pregled končni deli v razsutem stanju, polje »Oznake in opombe« označuje številko dela v končni montaži.
 8. Ko prejemnik prijavi uvoz (uvoz) v okviru običajne trgovine z deli za popravilo avtomobilov, katerih uvoz je vključen v "Seznam avtomobilskih delov, ki zahtevajo deklaracijo s podrobnim imenom" (Obvestilo Generalne carinske uprave LRK št. 64-2006), pri vnosu podatkov o specifikaciji pred številko dela avtomobila označuje simbol "W", ki je od številke dela ločen z "/"; če znamka uvoženih delov za popravilo ni enaka znamki vozila v sestavu, v katerem je ta del uporabljen, je pred številko dela vozila, ki je ločena od oznake, naveden simbol "WF" številka dela s simbolom "/". V nasprotnem primeru pri prijavi veljajo zahteve iz prejšnjega odstavka.
 9. Vrsta blagovne znamke (blagovne znamke). Navesti mora blagovno znamko; pri izpolnjevanju morate zanesljivo navesti eno od naslednjih možnosti: "brez znamke" (koda 0), "notranja lastna znamka" (koda 1), "notranja pridobljena znamka" (koda 2), "tuja znamka (izdelava po meri) "(koda 3)," tuja blagovna znamka (drugo) “(koda 4). Zlasti "notranja lastna blagovna znamka" - blagovna znamka, ki jo neodvisno razvije kitajsko podjetje, ki ima za to blagovno znamko pravice do rezultatov intelektualne dejavnosti; "Domača pridobljena blagovna znamka" - prvotno tuja blagovna znamka, ki jo je pridobilo kitajsko podjetje; "Tuja blagovna znamka (proizvodnja po naročilu)" - tuja blagovna znamka, ki jo kitajsko podjetje uporablja v proizvodnji pod tujo blagovno znamko po naročilu; »Tuja blagovna znamka (drugo)« - tuja blagovna znamka, ki se uporablja v drugih okoliščinah, ne pa je izdelana pod tujo blagovno znamko na zahtevo. Zgornje vrste blagovnih znamk se lahko enako uporabljata za uvoz (uvoz) in izvoz (izvoz) blaga, z izjemo "tuje blagovne znamke (proizvodnja po naročilu)", ki velja samo za izvoz.
 10. Informacije o preferencialih za izvoz. Zahtevani so podatki o preferencialih za izvoz; pri izpolnjevanju morate zanesljivo navesti eno od naslednjih možnosti: "preferencialni carinski dajatev ne velja za izvoženo blago v državi (ozemlju) končnega cilja "," preferencialno carinske dajatve velja za izvoženo blago v državi (ozemlju) končnega namembnega kraja "ali" v državi (ozemlju) končnega namembnega kraja ni mogoče ugotoviti uporabnosti preferencialne carine ". Ob predložitvi carinske deklaracije za uvoz ta ni izpolnjena.
 11. Pri oddaji deklaracije za uvoz vozil, ki so opravila obvezno certificiranje (3C), so navedeni naslednji podatki:
  1. Datum nakladnice: Označuje datum izdaje tovornega lista za zadevno blago.
  2. Datum izteka: naveden je garancijski rok za vozilo.
  3. Številka motorja vozila ali elektromotorja. Podatki o registrski tablici za avto ali elektromotor se morajo ujemati s številkami na motorju vozila. Elektromotor je motor povsem električnega, hibridnega vozila ali vozila z gorivnimi celicami; avtomobil je motor drugih vozil.
  4. VIN-koda vozila. Informacije o VIN kodi morajo biti v skladu z obveznim državnim standardom "Cesta vozil: identifikacijska koda vozila (VIN) «(GB 16735). Ta koda je na splošno enaka številki šasije vozila.
  5. Količina po računu: označuje število uvoženih vozil, označeno z ustreznim računom / računom.
  6. Blagovna znamka (ime v kitajščini): označuje blagovno znamko vozila v kitajščini v skladu z zahtevami "Tabele ujemanja v kitajščini in angleščini za imena proizvajalcev uvoženih vozil in znamk avtomobilov" (Sporočilo Generalnega direktorata nadzora, inšpekcijskega nadzora in karantene LRK št. 52-2004).
  7. Blagovna znamka (ime v angleščini): blagovna znamka vozila je navedena v angleščini v skladu z zahtevami iz "Tabele skladnosti v kitajskem in angleškem jeziku za imena proizvajalcev uvoženih vozil in znamk avtomobilov" (Obvestilo o Generalna uprava za nadzor kakovosti, inšpekcijski nadzor in karanteno LRK št. 52-2004).
  8. Model (v angleščini): označuje model vozila, ki se mora ujemati z informacijami o modelu v polju znamke vozila.
 12. Ko prejemnik predloži deklaracijo za uvoz blaga, za katero se uporabljajo protidampinški in izravnalni ukrepi, se „ime proizvajalca v kitajščini“ (原 厂 ր 中文 名称), „ime proizvajalca v angleščini“ (原 厂 大, 文 名 称), „stopnja protidampinške dajatve“ (反 倾 销 税 率), „stopnja izravnalne dajatve“ (反 补 贴 税 率), „prisotnost / odsotnost zagotovila o skladnosti s ceno“ (是否 符合 价格承诺) in druge podatke, potrebne za izračun carine.

36. KOLIČINA IN MERILNA ENOTA / 数量 及 单位

Izpolnjeno v treh vrsticah.

 1. Prva vrstica: označuje količino in enoto v skladu z zakonsko določeno mersko enoto prvega reda za uvoženo ali izvoženo blago; zakonska enota se določi v skladu z mersko enoto, predvideno v „Razvrstitvi blaga za namene carinske statistike LRK“.
 2. Če je na voljo merska enota drugega reda, se v drugi vrstici navede količina in merska enota v skladu z mersko enoto drugega reda, ki jo določajo pravila. Če v zakonu ni predpisane merske enote drugega reda, ostane ta vrstica prazna.
 3. Merska enota za transakcijo in količina sta navedena v tretji vrstici.
 4. Če je zakonsko določena merska enota "kilogram", pri določanju količin v posebnih okoliščinah veljajo naslednje zahteve za polnjenje:
  1. Kadar se za pakiranje blaga uporabljajo posode za večkratno uporabo, je navedena masa blaga, zmanjšana za težo embalažne embalaže (na primer glede na izotopske jeklenke, jeklenke s kisikom in podobno blago).
  2. Pri uporabi neločljivih embalažnih materialov ali embalažnih zabojnikov za pakiranje blaga je navedena težanet blago (vključno z neto težo s takojšnjo notranjo embalažo), na primer v zvezi s konzervami za prodajo na drobno, zdravili in podobnim blagom.
  3. Če je v skladu s trgovinskimi običaji cena predmeta določena z metrično težo, je navedena metrična teža (na primer v zvezi z nemastno ovčjo volno, trakovi ovčje volne itd.).
  4. Če je neto cena blaga določena v skladu z bruto težo, se lahko navede bruto teža (na primer za žita, krmo in drugo blago v razsutem stanju).
  5. Teža alkoholnih pijač, pijač, kozmetike v embalaži za prodajo na drobno je navedena v skladu s težo dela blaga v tekočem / emulzijskem / pastasto / praškastem stanju.
 5. Če je treba v ločenih serijah uvažati celotno opremo ali blago s popolno ali delno oprostitvijo carin, se pri dejanskem uvozu navede dejansko prispela količina na pregled (preverjanje).
 6. Za nedodelano blago in nedokončano blago, ki ima glavne značilnosti polnopravnega blaga ali končnega blaga in je v skladu s "Sistemom regulacije imen blaga in oznak", uvrščeno med končne izdelke ali končne izdelke , navedena je dejanska teža celotnega blaga.
 7. Merska enota za registrirano cestninsko ali obvezniško blago se mora v celoti ujemati z mersko enoto za blago, predvideno v ustreznih smernicah za trgovanje s cestnino; pri prodaji odpadkov ali stranskih proizvodov cestninjenja v LRK, povratnem izvozu cestninskih odpadkov je merska enota blaga navedena v skladu s svojim stanjem med pregledom (preverjanjem).
 8. Merska enota za transakcijo z uvoženim ali izvoženim blagom po trgovinskem sporazumu se mora natančno ujemati z mersko enoto za ta izdelek v potrdilu o poreklu.
 9. Teža blaga v plinastem stanju, za katero je zakonsko določena enota spremembe kubični meter, je označena v prostornini glede na standardne pogoje (stopinje Celzija in enota atmosferskega tlaka).

37. CENA NA ENOTO / 单价

To polje označuje ceno na enoto dejansko prodanega blaga, ki je uvoženo ali izvoženo pod eno blagovno postavko. Če dejanske cene transakcije ni, je navedena vrednost enote.

38. SKUPNA CENA / 总价

To polje označuje skupno ceno dejansko prodanega izdelka, ki se uvozi ali izvozi pod eno blagovno postavko. V odsotnosti dejanske transakcijske cene je navedena vrednost blaga.

39. VALUTA / 币制

To polje označuje ime valute in njeno kodo, izbrano v skladu s "Tabelo valutnih kod", ki jo določi carina; če „Tabela valutnih kod“ ne vsebuje vrste valute, v kateri je bila transakcija dejansko opravljena, je znesek v valuti, določen v „Tabeli valutnih kod“, prikazan kot rezultat pretvorbe zneska v valuto dejanska transakcija po menjalnem tečaju tuje valute na dan vložitve izjave.

40. DRŽAVA (OZEMLJE) POREKLA / 原产 国 (地区)

Država (ozemlje) izvora je navedena v skladu s pravili za določitev kraja porekla, ki jih določa Uredba LRK "O kraju porekla uvoženega in izvoženega blaga", predpisi carine LRK " uporaba standarda bistvene obdelave v pravilih za določitev kraja porekla brez preferencialov ", pa tudi oddelčni akti glavne carine, uredba Urada o poreklu LRK po trgovinskih sporazumih.

Če je kraj porekla uvoženega ali izvoženega blaga v eni seriji drugačen, se država (ozemlje) porekla navede ločeno. Če države (ozemlja) izvora uvoženega ali izvoženega blaga ni mogoče določiti, navedite „država neznana“ (国别 不详). To polje označuje ime države (ozemlja) in njeno kodo, izbrano v skladu s "Tabelo kod držav (ozemelj)", ki jo določi carina.

41. DRŽAVA (OBMOČJE) KONČNE NAMENE / 最终 目的 国 (地区)

Znano stanje (ozemlje) končne dejanske porabe, uporabe ali nadaljnje predelave uvoženega ali izvoženega blaga je označeno kot država (ozemlje) končnega namembnega kraja.

Kadar se blago prevaža neposredno brez tranzita skozi tretjo državo (ozemlje), je namembna država (ozemlje) namembna država (ozemlje); kadar se blago prevaža v tranzitu skozi tretjo državo (ozemlje), je država (ozemlje) končnega cilja država (ozemlje) zadnjega cilja prevoza.

Če je država (ozemlje) končnega namembnega kraja uvoženega ali izvoženega blaga v eni seriji drugačna, se država (ozemlje) končnega namembnega kraja navede ločeno.

Če pri uvozu ali izvozu blaga ni mogoče določiti države (ozemlja) končnega namembnega kraja, je država (ozemlje) predvidenega končnega namembnega kraja navedena kot država (ozemlje) končnega namembnega kraja. To polje označuje ime države (ozemlja) in njeno kodo, izbrano v skladu s "Tabelo kod držav (ozemelj)", ki jo določi carina.

42. DESTINACIJA V LRK / VIR BLAGA V LRK / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Znani kraj porabe, uporabe ali namembnega kraja prevoza v LRK je pri uvozu (uvozu) blaga naveden kot cilj v LRK, zlasti cilj prevoza je kraj organizacije, ki je končni potrošnik. Če je težko določiti organizacijo, ki je končni potrošnik, se navede kraj končnega prejemnika blaga, znanega ob uvozu blaga. Kraj proizvodnje ali začetne odpreme blaga na ozemlju LRK je naveden kot vir blaga v LRK pri izvozu (izvozu) blaga.

Če je težko določiti kraj proizvodnje izvoženega blaga, se navede lokacija organizacije, ki je prvi pošiljatelj tega blaga. Pri premikanju blaga med območjem posebne carinske kontrole, obveznim logističnim centrom kategorije B na eni strani in tujim ozemljem na drugi strani, je kraj znotraj LRK naveden kot namembni kraj v LRK ali vir blaga v LRK. , ki ustreza lokaciji ustrezne posebne cone carinskega nadzora ali obvezniškega logističnega centra kategorije B.

To polje označuje ime regije v LRK in njeno kodo, izbrano v skladu s "Tabelo kod državnih regij", ki jo določi carina. Pri vnosu podatkov o namembnem kraju v LRK sta dodatno navedena ime upravno-teritorialne enote okrajne ravni in njena oznaka, izbrana v skladu s „Tabelo oznak upravno-teritorialnih enot LRK“. . Če podrejenih upravno-teritorialnih enot na ravni okrožja ali urbane regije ni, se lahko navede upravno-teritorialna enota na ravni mesta.

43. ZBIRANJE IN OPROSTITEV DOLŽINE / 征免

To polje označuje način pobiranja ali oprostitve carin za vsako blago, vključeno v carinsko deklaracijo. Način obdavčitve ali oprostitve carin je naveden na podlagi "Potrdila o pobiranju ali oprostitvi carin", ki ga izda carina, ali ustreznih predpisov v skladu s "Tabelo kod za načine pobiranja ali oprostitve carin" določi carina.

Pri izpolnjevanju carinske deklaracije za blago cestninjenja je naveden način pobiranja ali oprostitve carin, predviden v "Smernicah za cestninsko trgovino"; če „Vodnik za cestninjenje“ kot način pobiranja ali oprostitve carin določa „znesek garancije“ (保 金) ali „garancijsko pismo“ (保函), je navedena „popolna oprostitev“ (全免).

44. POTRDITEV PRIDRUŽITVE / 特殊 关系 确认

V skladu s 16. členom "Pravil carinske carine LRK o določitvi celotne carinske vrednosti za izvoz in uvoz blaga" (v nadaljnjem besedilu - Pravila za oceno) potrditev prisotnosti ali odsotnosti posebnih odnosov ) med kupcem in prodajalcem med uvozom (uvozom) ali izvozom (izvozom) je navedeno ... V primeru ene od naslednjih okoliščin med kupcem in prodajalcem nastane posebno razmerje, v zvezi s katerim je treba navesti "DA" (是); v nasprotnem primeru je označena »NE« (否):

 1. prodajalec in kupec sta člana iste družine;
 2. prodajalec in kupec sta medsebojno višja direktorja ali direktorja (člana uprave) v komercialnih dejavnostih;
 3. ena od strank je neposredno ali posredno pod nadzorom druge stranke;
 4. prodajalec in kupec sta skupaj neposredno ali posredno pod nadzorom tretje osebe;
 5. prodajalec in kupec skupaj neposredno ali posredno nadzorujeta tretjo osebo;
 6. ena od strank je neposredno ali posredno lastnica, nadzornica ali lastnica vsaj 5% (vključno) delnic prostega gibanja z glasovalnimi pravicami ali deleži v drugi stranki;
 7. ena od strank je najeti uslužbenec, izvršni direktor ali direktor (član upravnega odbora) druge stranke;
 8. prodajalec in kupec sta člana istega partnerstva.

Obstoj odnosa med prodajalcem in kupcem v podjetju, pri katerem je ena od strank ekskluzivni zastopnik, izključni distributer ali izključni kupec druge stranke, je mogoče priznati tudi kot posebno razmerje, če je prejšnji del skladen.

Pri izvozu (izvozu) blaga to polje ni izpolnjeno. V primeru trgovanja s cestninami in trgovanja pod nadzorom obveznic (razen prodaje blaga pod nadzorom obveznic na Kitajskem) to polje ni izpolnjeno.

45. POTRJITEV CENOVNEGA VPLIVA / 价格 影响 确认

V skladu s 17. členom pravil o vrednotenju je navedeno, ali ima plačnik carine (davčni zavezanec) potrditev, da prisotnost posebnih razmerij (pripadnost) ne vpliva na ceno uvoženega blaga. Če lahko plačnik carine potrdi, da je cena blaga v okviru transakcije primerljiva s katero koli od spodnjih vrst cen za transakcijo, opravljeno hkrati ali v primerljivem časovnem obdobju, se šteje, da posebna razmerja nimajo vpliv na ceno blaga v okviru transakcije, zaradi česar je treba navesti "NE" (否); v nasprotnem primeru je navedeno "DA" (是):

 1. transakcijska cena enakega ali podobnega uvoženega blaga, prodanega kupcu v LRK, če ni posebnih razmerij;
 2. popolna carinske vrednosti enako ali podobno uvoženo blago, določeno v skladu s 23. členom pravil o vrednotenju;
 3. skupna carinska vrednost enakega ali podobnega uvoženega blaga, določena v skladu s 25. členom pravil o vrednotenju.

Pri izvozu (izvozu) blaga to polje ni izpolnjeno. V primeru trgovanja s cestninami in trgovanja pod nadzorom obveznic (razen prodaje blaga pod nadzorom obveznic na Kitajskem) to polje ni izpolnjeno.

46. ​​POTRDITEV PLAČILA LICENCE / 特许 权 使用 费 确认

V skladu s 11. in 13. členom Pravil o vrednotenju je navedena prisotnost ali odsotnost neposrednega ali posrednega plačila kupnine pri licenciranju pri uvozu (uvozu) blaga prodajalcu ali ustrezni stranki, pa tudi vključitev teh pristojbine v višini dejansko plačane ali plačljive cene uvoženega blaga.

Če je kupec dolžan prodajalcu ali zadevni osebi neposredno ali posredno plačati licenčnine, ki niso vključene v znesek dejansko plačane ali plačljive cene uvoženega blaga in so v skladu s 13. členom pravil o vrednotenju, v polje »potrditev plačila licenčnine« je označeno z »DA« (是).

Če ima kupec obveznost, neposredno ali posredno, plačati prodajalcu ali zadevni osebi licenčnino, ki ni vključena v znesek dejansko plačane ali plačljive cene uvoženega blaga, vendar plačnik carine ne more potrditi skladnosti s 13. členom Pravil o vrednotenju je v polju »potrditev plačila licenčnine« označeno z »DA« (是).

Če je kupec dolžan neposredno ali posredno plačati prodajalcu ali zadevni osebi licenčnine, ki niso vključene v znesek dejansko plačane ali plačljive cene uvoženega blaga, hkrati pa plačnik carine, na podlagi 13. člena pravil o vrednotenju lahko potrdi, da ni povezave med odbitki za plačila za dovoljenja in uvoženim blagom, v polju "potrditev plačila licenčnine" pomeni "NE" (否).

Če kupec ni dolžan plačati licenčnin neposredno ali posredno prodajalcu ali ustrezni osebi ali če so licenčnine vključene v dejansko plačan znesek ali plačljivo ceno uvoženega blaga, „NE“ (否) je navedeno v polju »potrditev plačila licenčnin«.

Pri izvozu (izvozu) blaga to polje ni izpolnjeno. V primeru trgovanja s cestninami in trgovanja pod nadzorom obveznic (razen prodaje blaga pod nadzorom obveznic na Kitajskem) to polje ni izpolnjeno.

47. NEODVISNA IZJAVA IN PLAČILO / 自 报 自 缴

Pri predložitvi carinskih deklaracij izvozno-uvoznih podjetij in organizacij, ki uporabljajo sistem samoprijave in samoplačila carin, navedite "DA" (是); v nasprotnem primeru je označena »NE« (否).

48. ORGANIZACIJA-IZJAVA / 申报 单位

Pri samoprijavi sta navedena ime in koda izvozno-uvoznega podjetja; pri predložitvi izjave v imenu prosilca se navedeta ime in koda podjetja, ki je prijavilo prijavo. Kot šifra je navedena 18-mestna poenotena koda javne kreditne sposobnosti pravne osebe ali druge organizacije.

Kot oseba, ki izpolnjuje deklaracijo (报关 人员), so navedena ime in priimek, koda in telefonska številka zaposlenega, registriranega na carini, in pritrjen pečat deklarantne organizacije.

49. OPOMBE IN CARINSKE PEČATI / 海关 批注 及 签章

Izpolni carina pri obdelavi deklaracije.