МЕНЮ

O prehodnih določbah tehničnih predpisov EAEU "O varnosti opreme za otroška igrišča" (TR EAEU 042/2017)

Sklep sveta Evrazijske ekonomske komisije št. 83 z dne 11.07.2017. julija XNUMX.

V skladu z 2. odstavkom 52. člena Pogodbe o Evrazijski gospodarski uniji z dne 29. maja 2014, 3. odstavkom Uredbe o Evroazijski gospodarski komisiji (Dodatek št. 1 k Pogodbi o Evrazijski gospodarski uniji z dne 29. maja 2014) ) in 11. odstavek Dodatka št. 2 Poslovnika Evroazijske ekonomske komisije, ki je bil sprejet s sklepom Vrhovnega evrazijskega gospodarskega sveta z dne 23. decembra 2014 št. 98, ob upoštevanju petega odstavka 38. odstavka Postopek za razvoj, sprejemanje, spreminjanje in razveljavitev tehničnih predpisov Evroazijske gospodarske unije, odobren s sklepom Sveta Evrazijske gospodarske komisije z dne 20. junija 2012 št. 48, Svet Evrazijske gospodarske komisije

  1. Ugotovljeno je bilo, da:

a) dokumente o ugotavljanju skladnosti izdelkov z obveznimi zahtevami, določenimi z akti, vključenimi v zakonodajo Evrazijske gospodarske unije (v nadaljnjem besedilu Unija) ali zakonodajo države članice Unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), izdana ali sprejeta v zvezi z izdelki, ki so predmet tehničnega predpisa tehnične uredbe Evrazijske gospodarske unije "O varnosti opreme za otroška igrišča" (TP EAEU 042/2017) (v nadaljevanju - izdelki, tehnični predpisi), do dneva uveljavitve tehničnega predpisa, veljajo do izteka njihove veljavnosti, vendar najkasneje do 01.06.2020.

Od dneva začetka veljavnosti tehničnega predpisa izdaja ali sprejemanje dokumentov o ugotavljanju skladnosti proizvodov z obveznimi zahtevami, predhodno določenimi z akti, ki so del prava Unije, ali zakonodaje države članice, ni več dovoljeno;

b) do 01.06.2020 proizvodnja in sproščanje v promet na ozemlju držav članic izdelkov, za katere ni veljala obvezna ocena skladnosti z obveznimi zahtevami, določenimi z akti, vključenimi v zakonodajo Unije ali zakonodajo državam članicam dovoljeno, brez dokumentov o obveznem ugotavljanju skladnosti proizvodov in brez označevanja z nacionalnim znakom skladnosti (oznaka obtoka na trgu);

c) do 01.06.2020 je dovoljena proizvodnja in sproščanje izdelkov v promet na ozemlju držav članic v skladu z obveznimi zahtevami, predhodno določenimi z akti, ki so del prava Unije ali zakonodaje države članice. , če so dokumenti o ugotavljanju skladnosti izdelkov z določenimi obveznimi zahtevami izdani ali sprejeti pred datumom začetka veljavnosti tehničnega predpisa.

Izdelki so označeni z nacionalno oznako skladnosti (znakom obtoka na trgu) v skladu z zakonodajo države članice.

označevanje takšni izdelki z enim samim znakom za kroženje izdelkov na trgu Unije niso dovoljeni;

d) promet izdelkov iz pododstavkov "b" in "c" tega odstavka je dovoljen med določeno življenjsko dobo teh izdelkov, določeno z operativnimi dokumenti. Delovanje (uporaba) za predvideni namen tega izdelka po izteku predvidene življenjske dobe ni dovoljeno.

  1. Član odbora (minister) za tehnično regulacijo Evroazijske gospodarske komisije Koreshkov V.N. skupaj z državami članicami pripraviti za obravnavo na seji odbora Evroazijske gospodarske komisije pred dnem, ko začne veljati tehnični predpis:

a) osnutek programa za razvoj (sprememba, revizija) meddržavnih standardov, na podlagi katerega se prostovoljno izvaja skladnost z zahtevami tehničnega predpisa, pa tudi meddržavnih standardov, ki vsebujejo pravila in metode raziskovanja ( testiranja) in meritev, vključno s pravili za vzorčenje, ki so potrebna za uporabo in izpolnjevanje zahtev tehničnega predpisa ter ugotavljanje skladnosti predmetov tehničnega predpisa;

b) osnutek seznama proizvodov, za katere je vložitvi carinske deklaracije priložena predložitev dokumentov o oceni skladnosti z zahtevami tehničnega predpisa.

  1. Ta sklep začne veljati z dnem začetka veljavnosti Sklepa Sveta Evroazijske gospodarske komisije o sprejetju tehničnega predpisa Evrazijske gospodarske unije "O varnosti opreme za otroška igrišča" (TR EAEU 042). /2017), vendar ne prej kot 30 koledarskih dni od dneva uradne objave tega sklepa.