МЕНЮ

Pravilnik o postopku uvoza izdelkov (blaga) na carinsko območje carinske unije, za katerega so v okviru carinske unije določene obvezne zahteve za ugotavljanje skladnosti

Sklep sveta Evroazijske ekonomske komisije št. 294 z dne 25.12. 2012

 1. Ta uredba je bila razvita v skladu s Sporazumom o ESAE z dne 18.10.2011. oktobra 18.10.2010, Sporazumom o skupnih načelih in pravilih tehnične regulacije v Republiki Belorusiji, Republiki Kazahstan in Ruski federaciji z dne 11.12. oktobra 2009 in Sporazum o prometu izdelkov, za katere velja obvezno ugotavljanje skladnosti (potrditve), na carinsko območje carinske unije od XNUMX. XNUMX leto.
 2. Izdelki (blago), uvoženi (uvoženi) na carinsko območje carinske unije, za katere morajo carinski organi med carinsko deklaracijo hkrati s carinsko deklaracijo predložiti dokumente, ki potrjujejo skladnost takšnih izdelkov (blaga) z obveznimi zahtevami ali podatki o takih dokumentih vključuje izdelke (blago), ki:
  • a) je vključen v enotni seznam izdelkov, za katere so določene obvezne zahteve znotraj carinske unije, odobren s sklepom Komisije carinske unije z dne 28.01.2011. januarja 526 št. XNUMX "O enotnem seznamu izdelkov, za katere so določene obvezne zahteve znotraj carinske unije" in za katere zakonodaja držav članic carinske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) določa obvezne zahteve;
  • b) je vključen v enotni seznam proizvodov, za katere je potrebna obvezna ocena (potrditev) skladnosti v okviru carinske unije z izdajo enotnih dokumentov, odobrenih s sklepom Komisije carinske unije z dne 7.04.2011. aprila 620 št. 18.06.2010 "O novi izdaji enotnega seznama izdelkov, ki so predmet obvezne ocene (potrditve) skladnosti v okviru carinske unije z izdajo enotnih dokumentov, odobrenih s sklepom Komisije carinske unije z dne 319. XNUMX. XNUMX št. XNUMX "(v nadaljnjem besedilu - enotni seznam);
  • c) je uvrščen na sezname proizvodov, za katere je predložitvi carinske deklaracije priložena predložitev dokumenta o oceni (potrditvi) skladnosti z zahtevami tehničnih predpisov carinske unije.
 3. Dokumenti, ki potrjujejo skladnost izdelkov (blaga) z obveznimi zahtevami, vključujejo:
  • a) dokument o oceni (potrditvi) skladnosti, ki ga določajo tehnični predpisi carinske unije;
  • b) certifikat o skladnosti ali izjavo o skladnosti Carinske unije, izdano v enotni obliki, za izdelke (blago), ki so vključeni v enotni seznam;
  • c) potrdilo o skladnosti, izjavo o skladnosti, ki jo določa zakonodaja države članice, na ozemlju katere so izdelki (blago) dani v carinski postopek;
  • d) druge dokumente, ki jih določa zakonodaja države članice, na ozemlju katere so izdelki (blago) dani v carinski postopek.
 4. Dokumenti, ki potrjujejo skladnost izdelkov (blaga) z obveznimi zahtevami, ali podatki o teh dokumentih se predložijo carinskim organom pri dajanju izdelkov (blaga) v carinske postopke:
  • a) sprostitev v domačo porabo, vključno s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo, prijavljeno po zaključku drugih carinskih postopkov, razen uvoženih (uvoženih) izdelkov (blaga):
   • kot vzorce in vzorce za raziskave in preizkušanje, pod pogojem, da se kopija pogodbe z akreditiranim certifikacijskim organom (akreditirani preskuševalni laboratorij (center)) ali pismo takega akreditiranega certifikacijskega organa (akreditirani preskuševalni laboratorij (center)) predloži carinski organ, ki potrjuje potrebno za te namene količino (težo in prostornino) uvoženih (uvoženih) izdelkov (blaga);
   • proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca kot nadomestni deli za vzdrževanje in popravila končnih izdelkov, ki so bili predhodno uvoženi na carinsko območje carinske unije, za katere je bila potrjena skladnost z obveznimi zahtevami, ob predložitvi carinskih organov kopije dokumentov o oceni (potrditvi) skladnosti takih končnih izdelkov;
   • kot sestavine blaga ali surovin (materiala) za izdelke, sproščene v promet na ozemlju države članice, kjer so dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo;
   • diplomatska predstavništva, konzularna predstavništva, druga uradna predstavništva tujih držav, meddržavne in medvladne organizacije, pod pogojem, da carinskemu organu predložijo svojo motivirano zahtevo za porabo (uporabo) izključno s strani teh predstavništev, institucij, organizacij;
   • kot humanitarna ali tehnična pomoč;
   • kot blago, namenjeno preprečevanju in odpravljanju naravnih nesreč in drugih izrednih razmer;
  • b) začasni uvoz (uvoz), razen primerov začasnega uvoza:
   • posode, embalaže, palete;
   • izdelki (blago), namenjeni predstavitvi na razstavah, sejmih in mednarodnih srečanjih, ter pomožna oprema in materiali, namenjeni uporabi pri takšni predstavitvi izdelkov (blaga) ali za uporabo na razstavah, sejmih in mednarodnih srečanjih;
   • komercialni vzorci, ki so namenjeni izključno za prejemanje naročil za tovrstne izdelke (blago) in neprimerni za druge namene, kar je zagotovljeno z nanosom neizbrisnih oznak na njih, trganjem, luknjanjem ali kakršno koli drugačno poškodbo;
   • izdelki (blago), namenjeni testiranju, pregledom, poskusom in dokazovanju lastnosti in lastnosti;
   • reklamni tiskovni materiali;
   • oprema, potrebna za umetnike, gledališke družbe in orkestre (predmeti, ki se uporabljajo pri predstavah, glasbila, kulise in kostumi), če te izdelke (blago) uvaža (uvaža) tuja oseba in jih bo uporabljala na carinskem območju države carinska unija;
   • profesionalna kinematografska oprema, tiskovna oprema, radio ali televizija, pomožne naprave in pripomočki k tej opremi, če takšno profesionalno opremo, naprave in pripomočke uvaža (uvozi) tuja oseba in jih bo uporabljala na carinskem območju carinske unije ;
   • izdelki (blago), namenjeni športnim tekmovanjem, predstavitvenim športnim prireditvam ali treningom, če te izdelke (blago) uvaža (uvozi) tuja oseba in jih bo ta uporabljala na carinskem območju carinske unije;
  • c) prosta carinska cona, razen uvoženih (uvoženih) izdelkov (blaga):
   • kot nadomestni deli za vzdrževanje in popravila končnih izdelkov, ki so bili predhodno uvoženi na carinsko območje carinske unije, dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo ali carinski postopek proste carinske cone, v zvezi s katerimi je izpolnjevanje obveznih zahtev je bil potrjen, pod pogojem, da se carinskim organom predložijo kopije dokumentov o oceni (potrditvi) skladnosti takih končnih izdelkov;
   • kot vzorce in vzorce za raziskave in testiranje, pod pogojem, da se carinskemu organu predloži kopija sporazuma z akreditiranim certifikacijskim organom (akreditiranim preskuševalnim laboratorijem (centrom)), ki se nahaja na ozemlju države članice, kjer carinsko deklaracijo blago ali pismo takega akreditiranega certifikacijskega organa (akreditiranega preskusnega laboratorija (centra)), ki potrjuje količino (težo in prostornino) uvoženega blaga, potrebno za te namene;
   • kot sestavine blaga ali surovin (materiala) za izdelke, proizvedene na ozemlju države članice, kjer so dani v carinski postopek proste carinske cone;
  • d) brezplačno skladišče, razen uvoženih (uvoženih) izdelkov (blaga):
   • kot nadomestni deli za vzdrževanje in popravila končnih izdelkov, predhodno uvoženih na carinsko območje carinske unije, danih v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo ali carinski postopek za prosto skladišče, v zvezi s katerimi je izpolnjevanje obveznih zahtev je bilo potrjeno, pod pogojem, da se carinskim organom predložijo kopije ocenjevalnih dokumentov (potrdilo) o skladnosti takih končnih izdelkov;
   • kot vzorce in vzorce za raziskave in testiranje, pod pogojem, da se carinskemu organu predloži kopija sporazuma z akreditiranim certifikacijskim organom (akreditiranim preskuševalnim laboratorijem (centrom)), ki se nahaja na ozemlju države članice, kjer carinska deklaracija blaga, ali pisma takega akreditiranega certifikacijskega organa (akreditirani preskuševalni laboratorij (center)), ki potrjujejo količino (težo in prostornino) uvoženih (uvoženih) izdelkov (blagov), potrebnih za te namene;
   • kot sestavine blaga ali surovin (materiala) za izdelke, proizvedene na ozemlju države članice, kjer so dani v carinski postopek prostega skladišča;
  • e) ponovni uvoz, razen v primerih dajanja v ta carinski postopek:
   • izdelki (blago) za dokončanje carinskega postopka za začasni izvoz;
   • izdelki (blago), ki niso bili opravljeni za predelavo blaga zunaj carinskega območja carinske unije, da se zaključi carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja;
   • blago carinske unije, dano v carinski postopek proste carinske cone ali prostega skladišča, da se zaključi carinski postopek proste carinske cone ali carinski postopek prostega skladišča, če je tako blago carinske unije ostalo nespremenjeno, razen sprememb zaradi naravne obrabe ali naravne izgube med normalnimi pogoji prevoza (transporta), skladiščenja in (ali) uporabe (delovanja);
  • f) zavrnitev v korist države.
 5. Carinskim organom ni treba predložiti dokumentov, ki potrjujejo skladnost izdelkov (blaga) z obveznimi zahtevami, ali informacij o teh dokumentih:
  • a) ko so dani v carinske postopke iz odstavka 4 te uredbe, izdelki (blago):
  • uporabljen (izkoriščen);
  • uvožene (uvožene) v posameznih izvodih (količinah), določenih z eno zunanjetrgovinsko pogodbo, izključno za lastno uporabo deklaranta (tudi za raziskovalne ali reprezentativne namene kot spominki ali reklamni material);
  • v primerih njegove začasne namestitve na carinsko območje carinske unije, razen uvoženega (uvoženega) po pogodbah o finančnem lizingu;
  • b) v zvezi z izdelki (blagom):
   • uvozijo (uvozijo) posamezniki za osebno uporabo;
   • dano za začasno shranjevanje;
   • dano v carinske postopke carinskega tranzita, predelave na carinskem območju, predelave za domačo porabo, carinskega skladišča, brezcarinske trgovine, uničenja, posebnega carinskega postopka;
   • uvožene (uvožene) kot zaloge.