МЕНЮ

Osebni carinski pregled

 1. Osebno carinski pregled - oblika carinskega nadzora, ki obsega pregled posameznikov.
 2. Osebni carinski pregled se lahko izvede samo v zvezi s posamezniki, ki potujejo čez carinsko mejo Unije in so na območju carinskega nadzora ali tranzitnem območju mednarodnega letališča, če obstajajo zadostni razlogi za domnevo, da se te osebe skrivajo pri njih in prostovoljno ne izdajajo blaga, ki se prevaža čez carinsko mejo.Unija v nasprotju z mednarodnimi pogodbami in akti s področja carinske ureditve, zakonodajo držav članic.
 3. Osebni carinski pregled se opravi z namenom, da se pri posameznikih iz odstavka 2 tega člena ugotovi, da je pri njih skrito blago, ki se prevaža čez carinsko mejo Unije v nasprotju z mednarodnimi pogodbami in akti s področja carinske ureditve, zakonodajo držav članic in je izključna oblika carinskega nadzora ...
 4. Osebni carinski pregled se izvede z odločbo vodje (vodje) carinskega organa, njegovega pooblaščenega namestnika vodje (namestnika) carinskega organa ali oseb, ki jih nadomeščajo, in če to določa zakonodaja članice Države o carinski ureditvi z odločbo vodje (vodje) carinskega organa, pooblaščenega za izvajanje carinski nadzor, njegov pooblaščeni namestnik vodje (namestnik vodje) enote carinskega organa ali osebe, ki jih nadomeščajo.
  Ta odločitev je sprejeta v pisni obliki.
 5. Osebni carinski pregled opravijo carinski uslužbenci istega spola z osebo, za katero se opravi osebni carinski pregled, ob prisotnosti dveh prič istega spola v izoliranem prostoru, ki izpolnjuje sanitarne in higienske zahteve. Dostop do prostorov posameznikov, razen tistih, navedenih v tem členu, in možnost opazovanja izvajanja osebnega carinskega pregleda drugih posameznikov.
  Pregled telesa posameznika, v zvezi s katerim se opravi osebni carinski pregled, opravi le zdravstveni delavec, ki po potrebi uporablja posebno medicinsko opremo.
  Pri osebnem carinskem pregledu mladoletnega ali nezmožnega posameznika morajo biti prisotni njegovi zakoniti zastopniki (starši, posvojitelji, skrbniki ali skrbniki) ali osebe, ki ga spremljajo.
 6. Pred začetkom osebnega carinskega pregleda je carinski uradnik dolžan posameznika seznaniti z odločitvijo o osebnem carinskem pregledu in njegovimi pravicami pri takem osebnem carinskem pregledu ter mu tudi ponuditi prostovoljno izdajo blaga, ki se prevaža čez carino mejo Unije v nasprotju z mednarodnimi pogodbami in akti na področju carinske ureditve, zakonodajo držav članic.
  Dejstvo, da je posameznik seznanjen z odločitvijo o osebnem carinskem pregledu, ta posameznik potrdi tako, da v odločbo o takšnem osebnem carinskem pregledu vnese ustrezen napis. V primeru, da posameznik noče namestiti takega napisa, se na odločitvi o osebni carinski preiskavi označi ustrezna oznaka, potrjena s podpisi pooblaščenega uradnika carinskega organa, ki je napovedal odločitev o izvajanju take osebne carine pri osebnem carinskem iskanju.
 7. Dejanja carinskega uslužbenca med osebnim carinskim pregledom ne smejo kršiti časti in dostojanstva posameznika, ki je predmet osebnega carinskega pregleda, ter škodovati zdravju in premoženju tega posameznika.
 8. Posameznik, ki je predmet osebnega carinskega pregleda, ima pravico:
  1. se seznanite z odločitvijo o osebnem carinskem pregledu in postopkom njenega izvajanja pred začetkom osebnega carinskega pregleda;
  2. se seznanite s svojimi pravicami in obveznostmi;
  3. dajati pojasnila in dajati zahteve;
  4. prostovoljno izročiti blago, prikrito s seboj, prepeljano čez carinsko mejo Unije v nasprotju z mednarodnimi pogodbami in akti s področja carinske ureditve, zakonodajo držav članic;
  5. da izjavo, ki jo mora uradnik carinskega organa, ki opravlja osebni carinski pregled, obvezno vključiti v akt osebnega carinskega pregleda;
  6. uporabljati materni jezik in storitve tolmača;
  7. se seznaniti z dejanjem osebnega carinskega pregleda na koncu njegove priprave in v njem pisno podati izjave;
  8. pritožba zoper dejanja carinskih uradnikov, ki opravljajo osebni carinski pregled v skladu s tem zakonikom.
 9. Med osebnim carinskim pregledom sta posameznik, v zvezi s katerim se izvaja, in njegov zakoniti zastopnik dolžna upoštevati zakonske zahteve carinskega uradnika, ki opravlja osebni carinski pregled.
 10. Rezultati osebnega carinskega pregleda se formalizirajo s sestavo akta o osebnem carinskem pregledu, katerega obliko določi Komisija.
  Navedeni akt je treba sestaviti med osebnim carinskim pregledom ali v 1 uri po njegovem zaključku.
 11. Akt o osebnem carinskem pregledu podpiše carinski uradnik, ki je opravil osebni carinski pregled, fizična oseba, v zvezi s katero je bil opravljen osebni carinski pregled, ali njen zakoniti zastopnik ali njegova spremljevalka, ki potrdi priče, in pri pregledu telesa posameznika, v zvezi s katerim je bil opravljen osebni carinski pregled - tudi pri zdravstvenem delavcu.
 12. Akt o osebnem carinskem pregledu je sestavljen v dveh izvodih, od katerih se eden izroči posamezniku, v zvezi s katerim je bil opravljen osebni carinski pregled, njegovemu zakonitemu zastopniku ali osebi, ki ga spremlja takoj, ko je bil opravljen narisano.