МЕНЮ

Dejanja uradnikov carinskih organov med dodatnim pregledom

 1. Ko se carinski organ odloči za dodatni pregled, se nadzor carinske vrednosti blaga šteje za nepopolnega na podlagi 12. odstavka Postopka za nadzor carinske vrednosti blaga. Nadaljnje ukrepe izvajajo pooblaščeni uradniki carinskih organov na način, pogoje in obliko v skladu s Sklepom Komisije Carinske unije z dne 20.09. 2010 št. 376 "O postopkih prijavljanja, nadzora in prilagajanja carinske vrednosti blaga." V skladu z odstavkom 2 člena 69 zakonika, če dodatnega pregleda ni mogoče dokončati v rokih, določenih s členom 196 zakonika, se sprostitev blaga izvede pod pogojem, da deklarant zagotovi plačilo varščine carin in davkov, ki jih izračuna carinski organ v skladu z drugim odstavkom 2. člena zakonika.
 2. Dodatno preverjanje obsega razjasnitev dodatnih okoliščin zadevne transakcije in pogojev prodaje blaga, ki povzročajo neskladje med vrednostjo carinske vrednosti blaga in podatki o cenah, ki so na voljo pri carinskem organu, ter pridobivanje pojasnila glede odkritih znakov netočnosti prijavljenih podatkov o carinski vrednosti blaga.
  Ob upoštevanju dodatnih okoliščin transakcije in pogojev prodaje blaga pooblaščeni uradniki ugotovijo naslednje:
  • status in odnosi nasprotnih strank pri zunanjetrgovinskem poslu: udeležba posrednika pri izvajanju zunanjetrgovinske transakcije, organizacijska in pravna oblika kupca, je ena od nasprotnih strank edini zastopnik, edini distributer druge nasprotne stranke oz. edini uporabnik po komercialni koncesijski pogodbi;
  • pogoji za organizacijo določene zunanjetrgovinske transakcije: način izbire in naročanja blaga;
  • komercialni pogoji zunanjetrgovinske transakcije: mehanizem oblikovanja cene blaga, komercialna raven prodaje blaga, oblike plačila in način plačila blaga, vrste popustov, določene s pogodbo in pogoje za njihovo zagotavljanje;
  • pogoji za organizacijo prevoza (prevoza) blaga: pogoji dostave blaga, razpoložljivost špediterja, pot blaga in način prevoza, skladiščenje blaga v državi tranzita, opravljanje del pri nakladanju, raztovarjanju ali pretovarjanju blaga, prisotnost ali odsotnost zavarovanja;
  • opis in značilnosti blaga: tehnične, funkcionalne in kakovostne lastnosti blaga, načini izdelave in pakiranja, tržni pogoji za trgovino s temi vrstami blaga;
  • pogoji za prodajo blaga na ozemlju držav - članic Evrazijske gospodarske unije: blago se uporablja za lastno proizvodnjo in (ali) porabo ali za prodajo, znesek premije do cene.

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena zakonika ima pooblaščena oseba za dodatno preverjanje prijavljenih podatkov o carinski vrednosti blaga pravico zahtevati dodatne dokumente in podatke od deklaranta (carinskega zastopnika) v skladu z Dodatkom 69 k Postopku nadzora carinske vrednosti blaga, odobrenem s Sklepom Komisije Carinske unije od 3. 20.09 št. 2010 "O postopkih prijavljanja, nadzora in prilagajanja carinske vrednosti blaga" (v nadaljnjem besedilu "Postopek nadzora carinske vrednosti blaga") in pojasnila, katerih seznam je naveden v odločbi o ravnanju dodatni pregled, katerega oblika je urejena v Dodatku št. 376 k Postopku za nadzor carinskih stroškov blaga.

Pooblaščeni uradniki analizirajo dodatne dokumente in informacije, prejete od deklaranta (carinskega predstavnika).

V skladu z 18. točko Postopka nadzora carinske vrednosti blaga ima pooblaščena uradna oseba v okviru dodatnega preverjanja deklarirane carinske vrednosti blaga pravico pobirati in analizo dodatne informacije o stroških blaga, ki je enako ali podobno vrednotenemu blagu, vključno s pošiljanjem zahtev vladnim agencijam in drugim organizacijam.

 1. V skladu s klavzulo 14 Postopka za nadzor carinske vrednosti blaga uradnik določi poseben seznam dodatno zahtevanih dokumentov, podatkov in pojasnil ob upoštevanju ugotovljenih znakov nezanesljivosti prijavljenih podatkov o carinski vrednosti blaga. blago, ki se vrednoti, ter ob upoštevanju pogojev in okoliščin zadevnega posla, fizičnih lastnosti, kakovosti in ugleda na trgu uvoženega blaga.
 2. Pri dodatnem preverjanju carinske vrednosti blaga, ki ga je prijavil deklarant (carinski zastopnik), pooblaščeni uradniki carinskega organa glede na posebne pogoje transakcije izvedejo nekatere od naslednjih dejavnosti (klavzula 18 postopka za nadzor carinske vrednosti blaga):
  1. analiza podatkov o ceni izdelka za določitev dejanske cene izdelka na svetovnem trgu;
  2. opredelitev glavnih dejavnikov oblikovanja cen, značilnih za blagovno menjavo, tudi s pomočjo informacijskega in telekomunikacijskega omrežja "Internet";
  3. zahtevati informacije o cenah od uradnih predstavništev in trgovcev;
  4. zahtevo trgovske misije in / ali konzulata tuje države (rezident katere je tuja nasprotna stranka pri transakciji), ki se nahaja na ozemlju Evrazijske gospodarske unije (prek oddelka za carinsko sodelovanje Zvezne carinske službe Rusije) :
   • o potrditvi proizvodnje uvoženega blaga s strani podjetja - nasprotne stranke / pošiljatelja / proizvajalca;
   • informacije o cenah (ceniki);
   • podatke o imenu ruske organizacije, po pogodbah, s katerimi se blago uvaža v Rusko federacijo;
   • podatke o ustanoviteljih tuje nasprotne stranke;
  5. zahtevo carinske službe tuje države (prek oddelka za carinsko sodelovanje Zvezne carinske službe Rusije) za predložitev kopij izvoznih carinskih deklaracij, računov in zunanjetrgovinskih sporazumov (pogodb), predloženih za carinsko deklaracijo v tuji državi ;
  6. opravljanje carinskega pregleda v skladu s poglavjem 20 zakonika med carinskim nadzorom.
 3. Vrstni red ravnanja pooblaščene osebe carinskega organa v primeru, da deklarant (carinski zastopnik) ne predloži dokumentov, ki jih zahteva carinski organ, je potrjen z določbo 21 postopka za nadzor carinske vrednosti blaga.
 4. Razhajanje med carinsko vrednostjo, ki jo je prijavil deklarant (carinski zastopnik), in podatki o cenah, ki so na voljo pri carinskem organu, niso podlaga za odločitev carinskega organa o prilagoditvi carinske vrednosti blaga, ne da bi pojasnili razloge za to odstopanje na način, ki ga določa Navodilo. Podlaga za sprejetje odločbe o prilagoditvi carinske vrednosti blaga s strani carinskega organa je neupoštevanje zahtev in pogojev za uporabo metod za določanje carinske vrednosti blaga ter pogojev za dokumentarno potrditev, količinsko gotovost in zanesljivost informacij, predvidenih v sporazumu.