МЕНЮ

Klasifikator vrst dokumentov pri prijavi informacij v stolpcu 44

Dokumenti, ki potrjujejo deklarirane podatke v DTmora imeti deklarant v času vložitve DT, z izjemo primerov, določenih v odstavku 8 104. člena TC EAEU ali opredeljeno v členih 114 - 117 delovnega zakonika EAEU, takšni dokumenti morda ne bodo na voljo v času vložitve carinske deklaracije.

Podatki o vsakem dokumentu morajo biti navedeni v novi vrstici z njegovo kodo v skladu s klasifikacijo vrst dokumentov in informacij. 

Iskanje:
Pričakujte nalaganje in oblikovanje podatkov
Koda: Ime dokumenta, informacije, ukrepi za zaščito notranjega trga
01011 Licenca o izvoz in / ali uvoz blaga
01017 Dovoljenje za izvoz in (ali) uvoz blaga, za katerega je uvedeno samodejno dovoljenje (nadzor)
01021 Zaključek (dokument o dovoljenju) za uvoz in (ali) izvoz civilnega in službenega orožja, njegovih glavnih (sestavnih) delov in vložkov
01031 Dovoljenje (potrdilo, potrdilo) iz Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami z dne 3. marca 1973
01041 Sklep (dovoljenje) za uvoz radijskih elektronskih sredstev in visokofrekvenčnih naprav za civilno uporabo, vključno z vgrajenim ali vključenim v drugo blago
01061 Zaključek (dokument o dovoljenju) za uvoz fitofarmacevtskih sredstev (pesticidi)
01065 Sklep (dokument o dovoljenju) za uvoz fitofarmacevtskih sredstev in drugih obstojnih organskih onesnaževal, ki se uporabljajo v laboratorijskih študijah, in kot referenčni standard
01071 Sklep pooblaščenega organa držav, članic Evroazijske gospodarske unije, o uvozu (izvozu) strupenih snovi, ki niso predhodniki prepovedanih drog in psihotropnih snovi in ​​so standardni vzorci, stališče, kakor je bilo spremenjeno s sklepom odbora Evrazijska ekonomska komisija št.52 z dne 12.05.2015
01072 Sklep pooblaščenega organa držav, članic Evrazijske gospodarske unije dne tranzita strupene snovi, ki niso predhodnice prepovedanih drog in psihotropnih snovi skozi carinsko območje Evrazijske ekonomske unije, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015
01081 Zaključek (dokument o dovoljenju) za uvoz zdravil
01091 Zaključek (dokument o dovoljenju) za uvoz in (ali) izvoz šifrirnih (kriptografskih) sredstev
01095 Zaključek (dokument o dovoljenju) za uvoz in (ali) izvoz posebnih tehničnih sredstev, namenjenih tajnemu pridobivanju informacij
01101 Zaključek (dovolilnica) za izvoz kulturnih dobrin, dokumentov državnih arhivskih fondov in izvirnikov arhivskih dokumentov
01111 Sklep (dokument o dovoljenju) za izvoz zbirnega materiala na področju mineralogije, paleontologije, kosti fosilnih živali
01121 Zaključek (dokument o dovoljenju) za izvoz divjih živih živali, posameznih samoniklih rastlin in samoniklih zdravilnih surovin
01125 Sklep (dokument o dovoljenju) za izvoz redkih in ogroženih vrst divjih živih živali in divjih rastlin, vključenih v rdeče knjige držav, članic Evrazijske ekonomske unije
01131 Sklep (dokument o dovoljenju) za uvoz in (ali) izvoz človeških organov in tkiv, krvi in ​​njenih sestavnih delov, vzorcev človeških bioloških materialov
01133 Dovoljenje za ponovni izvoz Izdelek
01143 Akt državnega nadzora nad uvozom in (ali) izvozom :, dragih kamnov, plemenitih kovin in surovin, ki vsebujejo plemenite kovine
01151 Licenca, seznam (priloga) k dovoljenju za uvoz (izvoz) blaga, ki je predmet nadzora izvoza, ki ga izda pooblaščeni državni organ držav, članic Evrazijske gospodarske unije, položaj, kakor je bil spremenjen s sklepom odbora Evroazijska ekonomska komisija št. 52 z dne 12.05.2015
01152 Dovoljenje za tranzit blaga, ki je predmet nadzora izvoza, ki ga je izdal pooblaščeni državni organ držav, članic Evrazijske ekonomske unije na področju nadzora izvoza, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015
01153 Dovoljenje (potrditev) za uvoz (izvoz) blaga, ki je predmet nadzora izvoza, ki ga je izdal pooblaščeni državni organ držav, članic Evrazijske ekonomske unije na področju nadzora izvoza, položaj, kakor je bil spremenjen s Evroazijska gospodarska komisija št. 52 z dne 12.05.2015
01154 Sklep (identifikacija), izdan v skladu z zakonodajo na področju nadzora izvoza držav, članic Evrazijske gospodarske unije, o ne pripadnosti blaga blagu, ki je na enotnih seznamih nadzorovanega blaga in tehnologij, stališče s spremembami s sklepom odbora Evroazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015
01161 Licenca, seznam (priloga) k licenci za uvoz (izvoz) vojaških izdelkov, ki jo je izdal pooblaščeni državni organ držav, članic Evrazijske ekonomske unije, položaj, kakor je bil spremenjen s sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije Št.52 z dne 12.05.2015
01162 Dovoljenje za tranzit vojaških izdelkov, ki ga je izdal pooblaščeni državni organ držav, članic Evrazijske ekonomske unije, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015
01163 Sklep (identifikacija) pooblaščenega državnega organa držav, članic Evrazijske gospodarske unije o ne pripadnosti blaga vojaškim izdelkom, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015/ XNUMX/XNUMX
01171 Vojaška vozovnica
01181 Seznam izdelkov, uvoženih (izvoženih) v okviru medvladnih sporazumov o industrijskem in znanstvenem, tehničnem sodelovanju podjetij obrambne industrije
01191 !!! Izključeno z dne 29. avgusta 2021 zaradi uveljavitve sklepa odbora ECE z dne 27.07.2021. julija 90 št. 20 "O spremembah Sklepa Komisije Carinske unije z dne 2010. septembra 378 št. XNUMX. - Dokument o ugotavljanju skladnosti, določen s tehničnimi predpisi Evrazijske gospodarske unije (tehnični predpisi Carine) Union), oz certifikat o skladnosti ali izjavo o skladnostiizdano v enotni obliki za izdelke (blago), vključene v enoten seznam izdelkov, za katere je treba obvezno potrditi skladnost z izdajo potrdil o skladnosti in izjave o skladnosti v enotni obliki, ali dokument o ugotavljanju skladnosti izdelkov (blaga) zakonodaja države, članice Evrazijske gospodarske unije, na ozemlju katere so proizvodi (izdelka) je dano v carinski postopek
01194 Potrdilo pooblaščenega organa, ki potrjuje, da izdelki pripadajo zdravilom, blagom za medicinske in veterinarske namene, pod pogojem, da so postavljeni v lekarniška skladišča prejemnika, ki sprejema, skladišči in po opravljenem postopku potrditve skladnosti izdaja in prodaja zdravila. , blago za medicinske in veterinarske namene ter jamstvo prosilca za njegovo odgovornost (za Kirgiško republiko)
01201 Veterinarsko spričevalo
01202 Dovoljenje za uvoz nadzorovanega blaga na podlagi epizootskega stanja držav izvoznic, ki ga je izdal uradnik pooblaščenega organa države, član Evroazijske gospodarske unije na področju veterine, stališče, kot je bilo spremenjeno z Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 237 z dne 18.12.2014. decembra 52 in sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 12.05.2015 z dne XNUMX
01203 Dovoljenje za izvoz nadzorovanega blaga, ki ga je izdal uradnik pooblaščenega organa države, član Evroazijske ekonomske unije na področju veterine, položaj, kakor je bil spremenjen s sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 237 z dne 18.12.2014. decembra 52 in Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 12.05.2015 z dne XNUMX. maja XNUMX ...
01204 Dovoljenje za tranzit nadzorovanega blaga na podlagi epizootskega stanja držav izvoznic, izdano s strani uradnika pooblaščenega organa države, članice Evrazijske ekonomske unije na področju veterine, stališče, kot je bilo spremenjeno z Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 237 z dne 18.12.2014 in sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015
01205 Sanitarni, epidemiološki zaključek pooblaščenega državnega organa držav, članic carinske unije (za Republiko Kazahstan in Rusko federacijo) *
01206 Potrdilo o državni registracijiizdal pooblaščeni organ države, članice Evrazijske ekonomske unije na področju sanitarne, epidemiološke blaginje prebivalstva
01207 Fitosanitarno spričevalo
01209 Dovoljenje za uvoz karantenskih predmetov (karantenskih škodljivcev) za znanstvene in raziskovalne namene, ki ga je izdal pooblaščeni državni organ držav, članic Evrazijske ekonomske unije
01210 Dokumenti, ki potrjujejo skladnost s prepovedmi in omejitvami (začasni ukrepi), enostransko uvedeni v Republiki Armeniji
01211 Dokumenti, ki potrjujejo enostransko uvedbo prepovedi in omejitev (začasnih ukrepov), uvedenih v Republiki Belorusiji
01221 Dokumenti, ki potrjujejo enostransko uvedbo prepovedi in omejitev (začasnih ukrepov) v Republiki Kazahstan
01225 Dokumenti, ki potrjujejo enostransko uvedbo prepovedi in omejitev (začasnih ukrepov), uvedenih v Kirgiški republiki
01231 Dokumenti, ki potrjujejo enostransko uvedbo prepovedi in omejitev (začasnih ukrepov), uvedenih v Ruski federaciji
01241 Potrdilo (podrobnosti o certifikatu) mednarodne sheme certificiranja surovega diamanta (potrdilo o postopku Kimberley)
01242 Dokumenti, ki potrjujejo podatke o proizvajalcu blaga za spremljanje uporabe posebnih zaščitnih, protidampinških in izravnalnih ukrepov
01243 Izvozno potrdilo za kmetijske proizvode
01251 Dovoljenje za dejavnosti v zvezi z nekaterimi kategorijami blaga (za Rusko federacijo)
01261 Dokument (potrdilo) za pridobitev trošarinskih znamk (registracija, kontrolni znaki, znaki) (za Rusko federacijo)
01271 Dokument, v skladu s katerim trošarinsko blago, ki je označeno s trošarinskimi znamkami (računovodske, kontrolne znamke, znaki), ni označeno (za Rusko federacijo)
01281 Potrditev pritrditve izdelkov v enotni državni avtomatizirani informacijski sistem za beleženje obsega proizvodnje in prometa etilnega alkohola, alkoholnih izdelkov in izdelkov, ki vsebujejo alkohol (za Rusko federacijo)
01291 Dovoljenje, ki ga izda pooblaščeni državni organ držav, članic carinske unije, v zvezi z industrijskimi eksplozivi, viri ionizirajočega sevanja (za Republiko Belorusijo)
01301 Dovoljenje, ki ga je izdal pooblaščeni državni organ držav, članic Evroazijske ekonomske unije, v zvezi s pogojno patogenimi in patogenimi gensko spremenjenimi organizmi (za Republiko Belorusijo), stališče, kakor je bilo spremenjeno s sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije št. 52 z dne 12.05.2015
01311 Zaključek (dokument o dovoljenju) za izvoz mineralnih surovin
01321 Zaključek (dovoljenje) za uvoz in (ali) izvoz nevarnih odpadkov
01332 Dovoljenje pristojnega organa države, izvoznika za izvoz določene pošiljke mamil, psihotropnih snovi in ​​njihovih predhodnih sestavin, ali uradno obvestilo tega organa, da navedeno dovoljenje ni potrebno
01341 Sklep (dovoljenje) za uvoz in (ali) izvoz snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in izdelkov, ki vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč
01351 Potrditev (odločba) pooblaščenega organa (organizacije) države, članice Evrazijske ekonomske unije za izvoz osebne zaščitne opreme, zaščitnih in razkužilnih sredstev, medicinskih izdelkov
01401 Potrdilo o skladnosti z zahtevami tehničnih predpisov Evrazijske gospodarske unije (carinska unija)
01402 Izjava o skladnosti z zahtevami tehničnih predpisov Evrazijske gospodarske unije (Carinska unija)
01403 Potrdilo o skladnosti, sestavljeno v enotni obliki za izdelke (blago), vključene v Enotni seznam proizvodov, za katere je obvezna potrditev skladnosti z izdajo certifikatov o skladnosti in izjav o skladnosti v enotni obliki
01404 Izjava o skladnosti, sestavljena v enotni obliki za izdelke (blago), vključene v Enotni seznam izdelkov, za katere je obvezna potrditev skladnosti z izdajo certifikatov o skladnosti in izjav o skladnosti v enotni obliki
01405 Homologacija vozila
01406 Homologacija šasije
01407 Varnostni certifikat o zasnovi vozila
01408 Dokument o ugotavljanju skladnosti, ki ga določa zakonodaja države članice Evrazijske gospodarske unije, na ozemlju katere so izdelki (blago) dani v carinske postopke, DS ROSS RU
01409 Oljni potni list (potni list kakovosti olja)
01410 Sporazum z akreditiranim certifikacijskim organom (akreditiran preskusni laboratorij (center)) ali pismo takega akreditiranega certifikacijskega organa (akreditiran preskusni laboratorij (center)), ki potrjuje količino (težo in prostornino) uvoženih proizvodov kot vzorce in vzorce, potrebne za raziskovalni in preskusni nameni (blago)
01411 Potrdilo o državni registraciji izdelkov, ki potrjuje skladnost izdelkov z zahtevami tehničnih predpisov Evrazijske gospodarske unije (tehnični predpisi Carinske unije)
01412 Potrdilo o razvrstitvi malih plovil
01413 Potrdilo o registraciji mineralnih gnojil
01414 Potrdilo o priglasitvi državne registracije kemičnih izdelkov
01415 Dovoljenje za uporabo kemičnih izdelkov
01999 Drugi dokumenti, ki potrjujejo skladnost s prepovedmi in omejitvami
02011 Teretnica
02012 Tovorni list za prevoz blaga z vodnim prevozom
02013 Železniški račun
02014 Drugi dokumenti, predvideni s pravili o železniškem prevozu
02015 Tovorni list, določen s Konvencijo o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu blaga, 1956
02016 Druga tovorna lista, ki se uporablja za cestni prevoz blaga
02017 Letalski tovorni list
02018 Prevozni dokumenti, ki se uporabljajo pri gibanju blaga po cevovodih ali daljnovodih
02019 Poštni račun
02020 Splošni tovorni list za ekspresno dostavo
02021 Individualni tovorni list za ekspresno dostavo
02022 Preverjanje prtljage
02024 Zvezek TIR
02025 Carnet ATA
02099 Drugo prevozni (poštni) dokumenti
03011 Sporazum (pogodbe), ki je bil sklenjen pri transakciji z blagom, položaj od 01.01.2018, kakor je bil spremenjen s Sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
03012 Dokumenti, ki spreminjajo in (ali) dopolnjujejo dokument, podatki o katerem so navedeni pod kodo 03011
03013 Dokument, ki potrjuje zaključek enostranske transakcije z blagom, položaj od 01.01.2018, kakor je bil spremenjen s sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
03014 Dokumenti, ki potrjujejo pravico do lastništva, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom brez kakršne koli transakcije
03021 Dokumenti, ki potrjujejo prenos pravic na objekte intelektualne lastnine (avtorske pravice, licenčna pogodba, potrdilo o registraciji predmeta intelektualne lastnine, sporazum o uporabi blagovne znamke in podobni dokumenti)
03022 Dokumenti, ki potrjujejo uvedbo blaga, označenega z blagovno znamko, v civilni promet na carinskem območju Evroazijske ekonomske unije s soglasjem imetnika avtorskih pravic (trgovec, sporazum o distribuciji, pisno soglasje in podobni dokumenti), položaj, kakor je bil spremenjen s Sklepom z dne odbor Evroazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015 g.
03031 Dokument, ki potrjuje izpolnjevanje zahtev na področju deviznega nadzora :, registrska številka transakcije (za Republiko Belorusijo), registrska številka pogodbe (registrska številka, namenjena zagotavljanju računovodstva in poročanja o deviznih poslih, ki jo pooblaščena banka dodeli devizni sporazum o izvozu / uvozu) ali številni potni listi (za Republiko Kazahstan), enolična številka pogodbe (številka, ki jo pooblaščena banka dodeli pri registraciji pogodbe) ali številka potnega lista transakcije (za Rusko federacijo)
03998 Dokument (pogodba) za rabo podzemlja (za Republiko Kazahstan)
03999 Drugi dokumenti, ki potrjujejo pravico do lastništva, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom
04011 Sestavni dokumenti
04021 Račun - račun (računa) k pogodbi
04022 Druga poravnava oz prodajni dokumenti (vključno z gotovino ali potrdilom o prodaji za nakup blaga v maloprodajni mreži)
04023 Bančni dokumenti (če je račun plačan glede na pogoje zunanjetrgovinske pogodbe), pa tudi drugi plačilni dokumenti, ki odražajo vrednost blaga
04025 Račun - predračun k pogodbi
04031 Račun - račun (račun) za prevoz (prevoz), nakladanje, razkladanje ali ponovno natovarjanje blaga
04032 Bančni ali drugi plačilni dokumenti za plačilo stroškov prevoza, ki odražajo stroške prevoza (prevoza), nakladanja, razkladanja ali ponovnega natovarjanja blaga
04033 Pogodba o prevozu, nakladanju, razkladanju ali ponovnem natovarjanju blaga
04041 Računi (računi) za opravljanje posredniških storitev
04042 Bančni ali drugi plačilni dokumenti za opravljanje posredniških storitev
04043 Sporazum o posredniški storitvi
04051 Dokumenti vrednosti blaga in storitev, ki jih kupec zagotavlja brezplačno ali po znižanih cenah za uporabo v zvezi s proizvodnjo in prodajo
04061 Račun - račun (račun), ki vsebuje informacije o plačilih za uporabo intelektualne lastnine
04062 Bančni plačilni dokumenti, računovodski in drugi dokumenti, ki vsebujejo informacije o plačilih za uporabo intelektualne lastnine
04071 Dokumenti (vključno z računovodstvom) in informacije, ki vsebujejo podatke o delu dohodka (izkupiček), ki je prodajalcu neposredno ali posredno posledica nadaljnje prodaje, drugačnega odtujitve ali uporabe blaga
04081 Račun (račun), ki vsebuje podatke o stroških embalažnega materiala in / ali pakirnih del
04082 Bančni ali drugi plačilni dokumenti o stroških embalažnih materialov in / ali embalažnih del
04083 Dogovor o stroških zabojnikov, embalaže, embalažnih materialov in embalažnih del
04091 Računovodska dokumentacija proizvajalca blaga, ki se ocenjuje, ki vsebuje informacije o stroških izdelave ali nabave materiala, o proizvodnih stroških, pa tudi o drugih postopkih, povezanih s proizvodnjo uvoženega (uvoženega) blaga, komercialni računi proizvajalca blaga, ki se ocenjuje, sestavljeno v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli
04101 Račun - račun (račun) za stroške projektiranja, razvoja, inženiringa, oblikovalskih del, oblikovanja, dekoracije, risb in skic
04102 Bančni ali drugi plačilni dokumenti za stroške projektiranja, razvoja, inženiringa, gradbenih del, oblikovanja, dekoracije, risb in skic
04111 Račun (račun) za opravljanje zavarovalnih storitev
04112 Bančni ali drugi plačilni dokumenti o stroških zavarovalnih storitev
04113 Zavarovalna polica
04115 Zavarovalna pogodba
04121 Citati svetovnih borz
04131 Seznam pošiljanja (pakiranja)
04999 Drugi dokumenti in informacije, ki deklarant lahko predloži v podporo deklarirani carinski vrednosti, (izvozna deklaracija)
05012 Sklep o uvrstitvi blaga, ki se prevaža čez carinsko mejo Evrazijske ekonomske unije v nesestavljeni ali razstavljeni obliki, vključno z nepopolno ali nepopolno obliko
05013 Predhodna odločitev o uvrstitvi blaga v skladu s TN FEA EAEU
05014 Odločba o spremembi (dopolnitvi) predhodne odločbe o uvrstitvi blaga v skladu z CN FEA EAEU in (ali) odločba o uvrstitvi blaga, ki se prevaža čez carinsko mejo Evrazijske gospodarske unije v nesestavljeni ali razstavljeni obliki, vključno z nepopolno ali nepopolno obliko
05019 Potrditev pooblaščenega izvršilnega organa države, pooblaščene na področju prometa, članice Evrazijske ekonomske unije za predvideni namen uvoženega blaga v skladu z opombo 3 k EAEU TN VED
05020 Potrditev pooblaščenega izvršilnega organa, ki opravlja naloge razvijanja državne politike in normativne, pravne ureditve na področju zdravstva, države, članice Evrazijske ekonomske unije za namen uvoženega blaga v skladu z opombo 4 k EAEU TN VED
05022 Potrditev pooblaščenega izvršilnega organa, ki opravlja naloge razvijanja državne politike in normativne, pravne ureditve na področju industrije, države, članice Evrazijske ekonomske unije za namen uvoženega blaga v skladu z opombo 5 k EAEU TN VED
05023 Dokumenti pooblaščenega izvršilnega organa države, članice Evrazijske ekonomske unije, ki so potrebni za potrditev uvrstitvene kode blaga v skladu z opombami k TN VED EAEU, z izjemo dokumentov, določenih na položajih z kode 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Potrditev pooblaščenega izvršilnega organa, ki opravlja naloge nadzora in nadzora na področju veterine, karantene in zaščite rastlin, države, članice Evrazijske ekonomske unije za namen uvoženega blaga v skladu z opombo 6 k EAEU TN VED
05025 Potrditev pooblaščenega izvršilnega organa, ki opravlja naloge za razvoj in izvajanje državne politike in regulativne, pravne ureditve na področju gorivno-energetskega kompleksa države, članice Evrazijske gospodarske unije, skupaj s pooblaščenim izvršnim organom, ki izvaja funkcije zagotavljanja javnih storitev in upravljanja državne lastnine v podzemni rabi države, članice Evrazijske ekonomske unije, dejstvo proizvodnje surove nafte v skladu z opombama 8 in 10 k Blagovni nomenklaturi EAEU, dejstvo proizvodnje stabilnih plinski kondenzat v skladu z opombo 9 k Blagovni nomenklaturi zunanje gospodarske dejavnosti EAEU, izvleček iz državne bilance mineralnih zalog v skladu z opombo 10 k nomenklaturi EAEU blaga, ki je predmet zunanje trgovine
05026 Potrditev izvršilne oblasti, ki jo je pooblastila vlada države članice Evrazijske ekonomske unije, da je uvoženo blago visokokakovostno goveje meso v skladu z opombo 12 k Blagovni nomenklaturi EAEU
05027 Potrditev pooblaščenega izvršilnega organa, odgovornega za razvoj in izvajanje državne politike in regulativne, pravne ureditve na področju obrambe države, članice Evrazijske ekonomske unije, predvideni namen uvoženega blaga v skladu z opombo 14 k EAEU Commodity Nomenklatura
05028 Potrditev pooblaščenega izvršilnega organa, ki opravlja naloge zagotavljanja izvajanja državne politike in regulativne, pravne ureditve na področju vesoljskih dejavnosti, države, članice Evrazijske ekonomske unije, predvidenega namena uvoženega blaga v skladu z opombo 13 na TN VED EAEU
05031 Obvestilo o načrtovanih dobavah sestavnih delov blaga, ki se prevažajo čez carinsko mejo Evrazijske gospodarske unije v nesestavljeni ali razstavljeni obliki, vključno z nepopolno ali nepopolno obliko
05996 Sporazum med Ministrstvom za gospodarski razvoj Ruske federacije in rusko pravno osebo, sklenjenim o uvozu blaga, namenjenega za industrijsko sestavljanje motornih vozil blagovnih postavk 8701, 8705 TN VED EAEU, njihovih sestavnih delov in sklopov (za Rusko federacijo)
05997 Dodatni sporazum k sporazumu, ki sta ga sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj Ruske federacije in ruska pravna oseba o uvozu blaga, namenjenega za industrijsko sestavljanje motornih vozil surovin 8701, 8705 TN VED EAEU, njihovih sestavnih delov in sklopov (za Ruska federacija)
05998 Protokol o spremembah sporazuma med Ministrstvom za gospodarski razvoj Ruske federacije in rusko pravno osebo o uvozu blaga, namenjenega za industrijsko sestavljanje motornih vozil surovin 8701, 8705 TN VED EAEU, njihovih sestavnih delov in sklopov ( za Rusko federacijo)
05999 Drugi dokumenti, podatki, potrebni za razvrščanje blaga
06011 Potrdilo o poreklu blaga, obrazec ST, 1
06013 Izjava,potrdilo o poreklu blaga po obliki A
06014 Nepreferencialno potrdilo o poreklu blaga splošne oblike
06015 Predhodna odločba o poreklu blaga, položaj, kakor je bil spremenjen s sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
06016 Izjava o poreklu
06017 Potrdilo o poreklu blaga, obrazec CT, 2
06018 Potrdilo o poreklu EAV
06019 Potrdilo o poreklu blaga, obrazec CT, 3
06020 Potrdilo o poreklu obrazca EAS
06999 Potrdilo o poreklu iz drugega obrazca
07011 Dokumenti, ki določajo privilegije za plačilo carinskih plačil
07012 Dokumenti, ki potrjujejo skladnost s cilji in pogoji za zagotavljanje ugodnosti pri plačilu carin
07013 Sporazum o uporabi centraliziranega postopka za plačilo carin in davkov
07014 Dokumenti, ki določajo razloge za spremembo časa plačila carin in davkov
07015 Dokumenti, ki potrjujejo obstoj razlogov za spremembo časa plačila carin in davkov
07016 Dokumenti, ki dokazujejo možnost iskanja in (ali) uporabe blaga na carinskem območju Evroazijske gospodarske unije ali zunaj njega brez plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, z izjemo carinskega zakonika Evrazijska ekonomska unija
07017 Dokumenti, ki potrjujejo možnost iskanja in (ali) uporabe blaga na carinskem območju Evroazijske ekonomske unije ali zunaj njega brez plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev
07021 Odločba carinskega organa o predložitvi načrta odloga ali obroka za plačilo uvoznih carin, položaj, kakor je bil spremenjen s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
07022 Odločba o spremembi roka za plačilo davkov na uvoz blaga
07031 Dokument, ki potrjuje deponiranje sredstev (denarja) kot varščino za izpolnitev obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, položaj, kakor je bil spremenjen s sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
07032 bančna garancija
07033 Dogovor o poroštvu
07034 Pogodba o zastavi premoženja
07035 Dokument, ki potrjuje izpolnjevanje obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev na drugačen način, določen z zakonodajo držav članic, članic Evrazijske ekonomske unije, stališče, kot je bilo spremenjeno s sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015 in sklepa odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
07036 Dokument, ki potrjuje izpolnjevanje pogojev, pod katerimi ni zagotovljena varščina za izpolnitev obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev
07037 Registracijska številka investicijskega projekta po registru investicijskih projektov, ki ustreza prednostnim vrstam dejavnosti (gospodarski sektorji) držav, članic Evrazijske ekonomske unije v skladu z zakonodajo teh držav (za Republiko Belorusijo) , Kirgiška republika in Ruska federacija)
07040 Potrdilo o izpolnjevanju obveznosti plačila carin in davkov
08011 Dokument o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Evroazijske ekonomske unije, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
08012 Dokument o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Evrazijske ekonomske unije, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
08013 Dokument o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo, položaj, kakor je bil spremenjen s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 5 z dne 16.01.2018
08014 Vloga za izvoz blaga, dana v carinski postopek prostega carinskega območja v regiji Magadan Ruske federacije, namenjenega za lastne proizvodne in tehnološke potrebe, na ostalo ozemlje regije Magadan
08015 Sklep pooblaščenega organa (organizacije) ali neodvisne strokovne organizacije države, članice Evrazijske ekonomske unije, o normativih proizvodnje predelanih izdelkov, nastalih kot rezultat predelave na carinskem območju Evrazije
08016 Dokument o določitvi standardnih donosov predelanih proizvodov, ki izhajajo iz postopkov predelave na carinskem območju Evroazijske ekonomske unije
08021 Sklep pooblaščenega državnega organa držav, članic Evrazijske ekonomske unije, o možnosti, načinu in kraju uničenja blaga, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 52 z dne 12.05.2015. decembra / XNUMX
08031 Sklep o priznavanju blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja ali carinskega postopka prostega skladišča, za blago Evrazijske ekonomske unije
08032 Sklep o priznavanju blaga, proizvedenega (prejetega) z uporabo tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja ali carinskega postopka prostega skladišča, ki ni blago Evrazijske ekonomske unije
08033 Dokument, ki potrjuje vključitev osebe v register lastnikov brezplačnih skladišč
08034 Dokument, ki potrjuje registracijo osebe kot rezidenta (udeleženca, subjekta) proste (posebne, posebne) gospodarske cone
08035 Dogovor (dogovor) o izvajanju (izvajanju) dejavnosti na ozemlju proste (posebne, posebne) gospodarske cone (dogovor o pogojih dejavnosti v prosti (posebni, posebni) ekonomski coni, investicijska izjava, podjetniški program)
08036 Sporazum o opravljanju storitev skladiščenja (skladiščenja) blaga, natovarjanja (raztovarjanja) blaga in drugih tovornih operacij, povezanih s skladiščenjem, pa tudi o zagotavljanju varnosti blaga in pripravi blaga za prevoz (prevoz), vključno z razdelitvijo serije, oblikovanje pošiljk, razvrščanje, pakiranje, prepakiranje, označevanje, sklenjeno med osebo, ki ni rezident (udeleženec, subjekt) pristaniške proste (posebne, posebne) ekonomske cone ali proste logistične (posebne, posebne) gospodarske cone, in prebivalec (udeleženec, subjekt) gospodarske cone brez pristanišča (posebne, posebne)) ali proste logistične (posebne, posebne) cone
08037 Dokumenti, ki potrjujejo status blaga Evrazijske ekonomske unije, ki se prevaža z ozemlja proste (posebne, posebne) ekonomske cone na preostalo carinsko območje Evrazijske ekonomske unije prek ozemelj držav, ki niso članice Evrazijske ekonomske 7 in (ali) po morju, predvidenih s sklepom odbora komisij Evrazijske ekonomske unije z dne 2017. novembra 139 št.
08999 Drugi dokumenti, ki potrjujejo pogoje za dajanje blaga v deklarirane carinske postopke
09001 Mednarodno potrdilo o masi vozila, izdano v skladu z Mednarodno konvencijo o usklajevanju mejnih kontrol blaga, sprejeto v Ženevi 21. oktobra 1982, ali mednarodno potrdilo o tehtanju tovornih vozil, izdano v skladu s Sporazumom o uvedbi mednarodnega Vozila s potrdilom o tehtanju tovora na ozemljih držav, ki so članice Skupnosti neodvisnih držav, sprejeta v Cholponu, Ata, 16. aprila 2004
09002 Dovoljenje za potovanje motornega vozila tuje države po ozemlju države, članice Evrazijske ekonomske unije, izdano s strani pooblaščenega organa države, članice Evrazijske gospodarske unije, prek ozemlja katere bo potovanje izvede
09003 Dovoljenje za prehod vozila, katerega največja teža in (ali) skupne mere presegajo dovoljene parametre, določene za vožnjo po javnih cestah (posebno dovoljenje), ki ga je izdal pooblaščeni organ države, članice Evrazijske ekonomske Unije, skozi katero se bo izvajal prehod
09004 Večstransko dovoljenje za prehod motornega vozila tuje države skozi ozemlje države, članice Evrazijske ekonomske unije, izdano v okviru sistema dovoljenj Evropske konference ministrov za promet
09005 Dovoljenje (posebno dovoljenje) za potovanje motornega vozila tuje države prek ozemlja države, članice Evrazijske ekonomske unije z ozemlja ali na ozemlje države, ki ni članica Evrazijske ekonomske unije in ni država, v kateri je to vozilo registrirano, ki jo je izdal pooblaščeni organ države, članice Evrazijske gospodarske unije, preko ozemlja katere bo potekal prehod
09006 Dovoljenje (posebno dovoljenje) za potovanje motornega vozila tuje države z nevarnim blagom po ozemlju države, članice Evrazijske ekonomske unije, izdano s strani pooblaščenega organa države, članice Evrazijske ekonomske unije , skozi ozemlje katerega bo prehod izveden
09011 Dokument, ki potrjuje vključitev osebe v register pooblaščenih gospodarskih subjektov
09013 Tranzitna deklaracija
09015 Carinski dokumenti. \ T tuje države, ki se uporabljajo v carinske namene v skladu z mednarodnimi pogodbami v okviru Evrazijske gospodarske unije in mednarodnimi pogodbami Evrazijske ekonomske unije s tretjo stranjo, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije št. 52
09016 Dokument, ki potrjuje nakup trošarinskih (posebnih) znamk za označevanje trošarinskega (označenega) blaga
09017 Viri informacij o cenah, ki se uporabljajo za izračun prilagojene carinske vrednosti blaga
09018 Izjava o carinski vrednosti, položaj, kakor je bil spremenjen s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 237 z dne 18.12.2014. decembra XNUMX
09019 Registrska številka obvestila o dajanju blaga v območje carinskega nadzora, položaj, kakor je bil spremenjen s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 237 z dne 18.12.2014. decembra XNUMX
09020 Grafika: fotografije izdelkov
09021 Grafični materiali: diagrami, risbe, risbe blaga
09022 Grafični materiali: tehnična in tehnološka dokumentacija, katalogi
09023 Drugi grafični materiali (pooblastilo za izjavo o skladnosti, vloga za certifikacijo, odgovor certifikacijskega organa, dogovor s certifikacijskim organom, dogovor s skladiščem, garancijsko pismo, izvozna deklaracija, cenik , potrdilo o carinskem pregledu)
09024 Potrdilo o odobritvi vozila za mednarodni prevoz za prevoz blaga pod carinskimi plombami in plombami
09025 Informacije o zaključku carinskega tranzitnega postopka, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije št. 237 z dne 18.12.2014. decembra XNUMX
09026 Potrditev registracije dokumentov, predloženih za dajanje blaga v začasno hrambo
09027 Akt o vrnitvi vozila in blaga, ki so ga sestavili uradniki državnih organov države, članice Evrazijske ekonomske unije, ki izvajajo nadzor na avtomobilski kontrolni točki (za Republiko Kazahstan)
09028 Akt o veterinarski, sanitarni inšpekciji, ki ga je sestavil uradnik državnega organa države, član Evrazijske ekonomske unije, ki izvaja veterinarski in sanitarni nadzor
09029 Akt o karantenskem fitosanitarnem nadzoru (nadzoru), ki ga je sestavil uradnik državnega organa države, članice Evrazijske ekonomske unije, ki izvaja karantenski fitosanitarni nadzor (nadzor)
09030 Akt o sanitarnem, karantenskem pregledu (inšpekcijskem pregledu), ki ga je sestavil uradnik državnega organa države, članice Evrazijske ekonomske unije, ki izvaja sanitarni in karantenski nadzor (za Republiko Kazahstan)
09031 Izjava za blago v zvezi s predhodno uvoženim blagom, ki je enako prijavljenemu, prijavljenemu carinske vrednosti ki jih je carinski organ sprejel na podlagi rezultatov dodatnega pregleda
09032 Izjava o prometu z lesom (za Rusko federacijo)
09033 Odločitev o spremembah (dopolnitvah) deklaracije za blago (odločitev carinskega organa, da spremeni in (ali) dopolni podatke, navedene v deklaraciji za blago, v obliki, ki jo je odobrila Evrazijska ekonomska komisija, odločba carinskega organa za pobiranje carinskih plačil, obresti, denarnih obresti, akta carinskega pregleda) (za Republiko Belorusijo)
09034 Dokument, ki potrjuje vključitev osebe v register carinskih zastopnikov, ali registrska številka osebe v register carinskih zastopnikov
09035 Izjava za blago, razen za dokument, naveden v položaju s kodo 09031
09036 Izjava o vozilu
09037 Izjava o sprostitvi blaga pred vložitvijo deklaracije za blago
09038 Dokument, ki potrjuje priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav, članic Evrazijske ekonomske unije o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepovratne izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstvo, da je to blago nepopravljivo izgubljeno zaradi naravne izgube v običajnih prevoznih pogojih (prevoz) in (ali) skladiščenje
09039 Dokument, ki potrjuje zaplembo ali pretvorbo blaga v lastništvo (dohodek) države, članice Evrazijske gospodarske unije v skladu z zakonodajo te države
09040 Protokol o zasegu blaga in dokumentov zanj
09041 Seznam blaga, uvoženega brez označevanja, ki ga carinski organ predloži za odobritev blaga brez označevanja, ki je predmet označevanja, diplomatska predstavništva in konzularne institucije, akreditirane v Republiki Armeniji, ter mednarodne organizacije, ki so zanje enakovredne, ki jih je določil Resolucija Vlade Republike Armenije št. 13 z dne 2017. julija 822, n **
09990 Dokumenti, ki jih sestavijo carinski organi na podlagi rezultatov carinskega nadzora in niso navedeni v tej klasifikaciji
09999 Drugi dokumenti
10011 Datum izteka prijavljenega obdobja začasnega uvoza blaga in znak trajanja deklariranega carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) (slika 1, če je obdobje začasnega uvoza manj kot eno leto, ali številka "" 2 "" če je obdobje začasnega uvoza eno leto ali več)
10012 Datum poteka prijavljenega obdobja za začasni izvoz blaga in znak trajanja prijavljenega carinskega postopka za začasni izvoz (slika 1, če je obdobje začasnega izvoza manj kot eno leto, ali številka "" 2 "" če je obdobje začasnega izvoza eno leto ali več)
10013 Deklarirano obdobje za predelavo blaga, če se deklaracija za blago uporablja kot dokument o pogojih za predelavo blaga
10014 Stroški postopkov za predelavo blaga, ki je dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo izdelkov predelave blaga, dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja
10015 Navedeni čas obdelave na carinskem območju, zunaj carinskega območja ali za domačo porabo, če se taka obdelava opravi na podlagi dokumenta o pogojih predelave, stališča, kot je bil spremenjen s sklepom odbora Evrazijske ekonomske komisije št. 237 z dne 18.12.2014
10017 Navedba dejanskega trajanja carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) (slika 1, če je obdobje začasnega uvoza krajše od enega leta, ali številka "" 2 "", če je obdobje začasnega uvoza eno leto ali več)
10018 Navedba dejanskega trajanja carinskega postopka za začasni izvoz (slika 1, če je obdobje začasnega izvoza manj kot eno leto, ali številka "" 2 "", če je obdobje začasnega izvoza eno leto ali več)
10020 Zadnji dan obdobja začasnega bivanja in uporabe blaga na carinskem območju Evroazijske ekonomske unije v skladu s carinskim postopkom za začasni uvoz (uvoz) brez plačila uvoznih carin in davkov
10021 Drugi podatki, navedeni (navedeni) v carinskih dokumentih v skladu z zakonodajo Republike Belorusije
10022 Drugi podatki, navedeni (navedeni) v carinskih dokumentih v skladu z zakonodajo Republike Kazahstan o carinski ureditvi
10023 Drugi podatki, navedeni (navedeni) v carinskih dokumentih v skladu z zakonodajo Ruske federacije o carinski ureditvi
10024 Uredba vlade Ruske federacije z dne 05.05.2011 št. 339 "" O zagotavljanju subvencij iz zveznega proračuna za povračilo stroškov plačila uvozne carine in davka na dodano vrednost, ki jih imajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki vključen v izvedbo projekta za ustvarjanje in delovanje geografsko ločenega kompleksa (inovacijski center Skolkovo) (samo za Rusko federacijo)
10025 Drugi podatki, navedeni (navedeni) v carinskih dokumentih v skladu z zakonodajo Republike Armenije o carinski ureditvi
10026 Drugi podatki, navedeni (navedeni) v carinskih dokumentih v skladu z zakonodajo Kirgiške republike o carinski ureditvi
10041 Razglašeni rok za uničenje blaga, ki je dano v carinski postopek za uničenje
10042 Navedeno obdobje skladiščenja blaga v carinskem skladišču
10043 Informacije o državni registraciji specializiranih živilskih proizvodov ali državni registraciji živilskih izdelkov nove vrste v skladu s tehničnimi predpisi Carinske unije o varnosti hrane (TR CU 021/2011), odobrene s Sklepom Komisije carinske unije iz decembra 9, 2011 št. 880
10044 Podatki o registracijski številki deklaracije za blago, vloženi v skladu s 114. členom Carinskega zakonika Evrazijske gospodarske unije, prijavljeni v ustaljenih primerih v carinskih dokumentih, z izjemo deklaracije za blago
10045 Informacije o uradnem obvestilu o prihodu blaga na carinsko območje Evrazijske ekonomske unije
10046 Informacijski vir v informacijskem, telekomunikacijskem omrežju Internet
10050 Informacije o vključitvi radijskih elektronskih sredstev in (ali) visokofrekvenčnih civilnih naprav, vključno z vgrajenimi ali vključenimi v drugo blago, v enotni register radijskih elektronskih sredstev in visokofrekvenčnih civilnih naprav, vključno z vgrajenimi ali vključenimi v drugo blago, za katerega carinsko območje Evrazijske ekonomske unije ne zahteva predložitve dovoljenja ali sklepa (dovolilnica)
10051 Informacije o vključitvi zdravil v enotni register registriranih zdravil Evrazijske gospodarske unije, predvidene v 14. členu Sporazuma o enotnih načelih in pravilih za kroženje zdravil v okviru Evrazijske ekonomske unije z dne 23. decembra 2014, ali v ustrezni državni register zdravil države, članice Evrazijske ekonomske unije
10052 Informacije o vključitvi ustreznega obvestila v enotni register obvestil o značilnostih šifrirnih (kriptografskih) sredstev in blaga, ki jih vsebuje
10060 Predhodne informacije
10061 Datum izteka obdobja, ki ga je določil carinski organ v skladu z odstavkom 5 člena 205 Carinskega zakonika Evrazijske gospodarske unije (za Republiko Belorusijo)
10062 Datum izteka obdobja, ki ga je določil carinski organ v skladu z odstavkom 6 člena 213 Carinskega zakonika Evrazijske gospodarske unije (za Republiko Belorusijo)
10999 Druge informacije
11001 Osebni dokument
11002 Sporazum s carinskim zastopnikom, stališče, kakor je bilo spremenjeno s Sklepom odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 176 z dne 30.10.2018
11003 Dokument, ki potrjuje pooblastilo vodje deklaranta (osebe, ki zaprosi za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago) ali carinskega zastopnika
11004 Pooblastilo za zastopanje deklaranta (osebe, ki zaprosi za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago) ali carinskega zastopnika
11005 Odpremna pogodba
13001 Dokument, izdan v skladu z zakonodajo države članice Evrazijske gospodarske unije, ki potrjuje status zaposlenega **** ali člana njegove družine in potrjuje, da je v tem koledarskem letu takšen zaposleni oz.
13002 Dokument, ki potrjuje status zaposlenega **** ali člana njegove družine in potrjuje prenehanje dela takega zaposlenega v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali predstavništvu države članice Evrazijske gospodarske unije
13003 Dokument, izdan v skladu z zakonodajo države članice Evrazijske gospodarske unije, ki potrjuje status zaposlenega ****, blago za osebno uporabo ki so uvoženi in potrjujejo smrt, hudo bolezen zaposlenega ali drugo
13004 Dokument, ki v skladu z zakonodajo države članice Evrazijske gospodarske unije potrjuje dejstvo in obdobje dela (službe) posameznika države članice Evrazijske gospodarske unije v tuji državi
13005 Dokument, ki v skladu z zakonodajo države članice Evrazijske gospodarske unije potrjuje dejstvo začasnega prebivališča posameznika države članice Evrazijske gospodarske unije v tuji državi najmanj
13006 Dokument, ki v skladu z zakonodajo države članice Evrazijske gospodarske unije potrjuje dejstvo dedovanja uvoženega blaga s strani posameznika države članice Evrazijske gospodarske unije (priznanje kot podedovano od njega)
13007 Dokument, ki v skladu z zakonodajo države članice Evrazijske gospodarske unije potrjuje priznanje tujca kot preseljenega za stalno prebivališče v državi članici Evrazijske gospodarske unije,
13008 Delovno dovoljenje v državi članici Evrazijske gospodarske unije na področjih dejavnosti, določenih v skladu z zakonodajo države članice Evrazijske gospodarske unije, izdano tujcu
13009 Dokument, ki v skladu z zakonodajo države članice Evrazijske gospodarske unije potrjuje dodelitev kulturnih vrednot, dokumentov nacionalnih arhivskih fondov in izvirnikov arhivskih dokumentov, vključenih v navedeni odstavek.
13010 Dokument, ki potrjuje lokacijo osebnih in motornih vozil, priklopnikov za osebna in motorna vozila, ki so vozila za osebno uporabo, v lasti tujega posameznika, za katerega je priznano, da se je preselil v
Koda: Ime dokumenta, informacije, ukrepi za zaščito notranjega trga

 

**** Zaposleni se razumejo kot vodje diplomatskega predstavništva države članice EAEU, ki se nahaja zunaj carinskega območja Unije, člani diplomatskega in upravno-tehničnega osebja diplomatskega predstavništva države članice zunaj carinsko območje Unije, vodja konzularnega urada in drugi konzularni uradniki konzularni uradi države članice, ki se nahajajo zunaj carinskega območja Unije, konzularni uslužbenci konzularnega urada države članice, ki se nahajajo zunaj carinskega območja Unije, zaposleni v predstavništvu države članice pri mednarodni organizaciji zunaj carinskega območja Unije.

 

Nadalje je prek ločilnega znaka "/" označen znak, ki potrjuje predložitev ali nepredložitev dokumenta pri vložitvi DT. "" - primeri xxxxx / 0 xxxxx OD 16.06.2021. V skladu s 7. točko 109. člena Carinskega zakonika EEE predložitvi deklaracije za blago carinski organ ne spremlja predložitve dokumentov, ki potrjujejo podatke, navedene v deklaraciji za blago, razen v primerih, predvidenih v za drugi odstavek klavzule 7 člena 109. Vendar je treba upoštevati klavzulo 1 člena 325 TC EAEU.

Nadalje so v novi vrstici navedeni pod ustrezno kodo glede na klasifikator vrst dokumentov in informacije za vsak (ločen) dokument:

 • številka, datum in obdobje veljavnosti (če je obdobje veljavnosti omejeno) dokumenta, ki potrjuje skladnost s prepovedmi in omejitvami;
 • pri prijavi blaga, za katero je bila izdana licenca (če licenca vsebuje vlogo) - številka licence in prek ločilnega znaka "/" serijska številka blaga za to vlogo in če obstaja splošna licenca za številko splošna licenca prek ločilnega znaka "/" - serijska številka seznama blaga do splošne licence in nato prek ločilnega znaka "/" serijska številka blaga po navedenem seznamu;
 • številke (registrske številke) in datume (če obstajajo) prevoznih (poštnih) dokumentov, po katerih je bil mednarodni prevoz ali prevoz opravljen pod carinskim nadzorom s carinskim postopkom carinskega tranzita, če je bil v zvezi z deklariranim blagom pred njegovo uvrstitvijo pod je bil deklarirani carinski postopek ali zaključek dejanja predhodno prijavljeni carinski postopek opravljen v mednarodnem prevozu ali blago prepeljano v carinskem postopku carinskega tranzita;
 • registrska številka deklaracije za blago v zvezi s predhodno uvoženim enakim blagom v primeru iz točke 6 Uredbe o posebnostih nadzora carinske vrednosti blaga, odobrenega s Sklepom EGS št. 27.03.2018 z dne 42. marca XNUMX ;
 • številka in datum dokumenta, ki potrjuje predvideni namen blaga;
 • številka in datum izdaje potrdila o poreklu blaga, koda države v skladu s klasifikatorjem držav sveta, v katerih je bilo potrdilo izdano, če je v skladu z mednarodnimi pogodbami in akti, ki sestavljajo pravo Unije, zahteva predložitev dokumenta, ki potrjuje državo porekla blaga v obliki potrdila o poreklu blaga;
 • ime dokumenta, številko (če obstaja), datum in obdobje veljavnosti (če je obdobje veljavnosti omejeno), ki potrjuje obstoj ugodnosti ali lastnosti za plačilo carinskih plačil, kot tudi kodo vrste plačila v v skladu s klasifikatorjem vrst davkov, taks in drugih plačil, katerih pobiranje je zaupano carinskih organov;
 • številka, datum in obdobje veljavnosti (če obstaja) dokumenta, ki potrjuje registracijo osebe kot rezidenta (udeleženca) proste (posebne, posebne) gospodarske cone (v nadaljnjem besedilu - FEZ (PEC));
 • številka in datum dokumenta, ki potrjuje vključitev v register pooblaščenih gospodarskih subjektov, in z ločilnim znakom "/" označuje kodo vrste posebnih poenostavitev v skladu s klasifikatorjem vrst posebnih poenostavitev;
 • pri dajanju blaga v carinske postopke za predelavo na carinskem območju, predelavo za domačo porabo ali predelavo zunaj carinskega območja, pa tudi pri prijavi predelanih proizvodov, blaga, ki ni bilo obdelano, odpadkov in ostankov blaga - število in datum izdaje dokumenta o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju, predelavo blaga za domačo porabo ali predelavo zunaj carinskega območja, v Republiki Belorusiji pa veljavnost navedenega dokumenta in prijavljeno obdobje predelave blaga so dodatno označeni (XX.XX.XXXX - dan, mesec, leto);
 • številke in datume drugih dokumentov in (ali) informacije o obveznostih, katerih zagotovitev je zagotovljena v skladu s pogoji carinskih postopkov, pa tudi številke in datume drugih dokumentov in (ali) drugih informacij, ki jih je treba določiti v DT .
Pomagali vam bomo izbrati pravilno klasifikator kod ali preprosto registrirati blago na carini v Vladivostoku.
Pošlji povpraševanje