МЕНЮ

Brezcarinski carinski postopek

243. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka za prostocarinsko trgovino

 1. Carinski postopek brezcarinska trgovina - carinski postopek, ki se uporablja za tuje blago in blago Unije, v skladu s katerim se takšno blago nahaja in prodaja na drobno v brezcarinskih trgovinah brez plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalne dajatve za tuje blago ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom.
 2. Blago, dano v carinski postopek brezcarinske trgovine, se prodaja:
  1. posamezniki, ki zapuščajo carinsko območje Unije;
  2. posamezniki, ki prispejo na carinsko območje Unije;
  3. fizične osebe, ki zapuščajo eno državo članico v drugo državo članico, in fizične osebe, ki vstopajo v eno državo članico iz druge države članice;
  4. diplomatska predstavništva, konzularna predstavništva, predstavništva držav pri mednarodnih organizacijah, mednarodne organizacije ali njihova predstavništva na carinskem območju Unije, pa tudi člani diplomatskega osebja diplomatskega predstavništva, konzularni uradniki in člani njihovih družin, ki živijo z njih, osebje (uslužbenci, uradniki) predstavništev držav pri mednarodnih organizacijah, mednarodnih organizacijah ali njihovih predstavništvih;
  5. druge organizacije ali njihova predstavništva in njihovo osebje, če je takšno izvajanje predvideno v skladu z zakonodajo države članice, na ozemlju katere so takšne organizacije ali njihova predstavništva.
 3. Blago, dano v carinski postopek brezcarinske trgovine, se osebam iz pododstavkov 1 - 3 odstavka 2 tega člena prodaja v brezcarinskih prodajalnah, ki obratujejo v krajih, kjer se blago prevaža čez carinsko mejo Unije.
 4. Prodaja blaga osebam iz drugega pododstavka drugega odstavka tega člena je dovoljena v carinskih prodajalnah, ki obratujejo v krajih pretoka blaga čez carinsko mejo Unije z zračnim in vodnim prevozom, in če to ugotovi zakonodaje držav članic, tudi v krajih pretoka blaga prek carinske meje Unije z drugimi prevoznimi sredstvi.
  Seznam krajev za pretok blaga čez carinsko mejo, v katerih prodaja blaga osebam iz drugega pododstavka drugega odstavka tega člena, določa zakonodaja držav članic.
 5. Prodaja blaga osebam iz tretjega pododstavka drugega odstavka tega člena je dovoljena v carinskih prodajalnah, ki obratujejo v krajih, kjer se blago po carinski meji Unije premika po zraku.
 6. Blago, dano v carinski postopek brezcarinske trgovine, se osebam iz pododstavkov 4 in 5 odstavka 2 tega člena prodaja v brezcarinskih prodajalnah, določenih v skladu z zakonodajo držav članic.
 7. Unijsko blagodani v carinski postopek brezcarinske trgovine, prodani posameznikom iz pododstavka 1 odstavka 2 tega člena, izgubijo status unijskega blaga.
  Unijsko blago, dano v carinski postopek brezcarinske trgovine, ki se prodaja osebam iz pododstavkov 2 - 5 odstavka 2 tega člena, ohrani status unijskega blaga.
  Tuje blagodani v carinski postopek brezcarinske trgovine, prodane osebam iz pododstavkov 4 in 5 odstavka 2 tega člena, potem ko ta prodaja pridobi status unijskega blaga.
 8. Carinski postopek brez carin ne velja za blago, prepovedano za promet v skladu z zakonodajo države članice, v kateri je carinska trgovina.
  Komisija ima pravico določiti seznam drugega blaga, za katerega se ne uporablja carinski postopek brezcarinske trgovine (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 203 z dne 11.12.2018).
 9. Brez dajatev v carinski postopek brezcarinskega nakupovanja lahko brezcarinske prodajalne sprejmejo in uporabljajo blago, potrebno za zagotovitev njihovega delovanja.

244. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek brez carine in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom

 1. Pogoj za dajanje blaga v carinski postopek brezcarinske trgovine je skladnost s prepovedmi in omejitvami v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Deklarant za blago, ki je dano v carinski postopek brezcarinske trgovine, je lahko samo oseba, ki je lastnik carinske trgovine, v kateri bo to blago nameščeno in prodano.
 3. Pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za prostocarinsko trgovino so:
  1. iskanje blaga v brezcarinskih trgovinah;
  2. prodaja blaga v brezcarinskih prodajalnah osebam iz drugega odstavka 2. člena tega zakonika;
  3. izpolnjevanje pogojev za prodajo nekaterih kategorij tujega blaga, ki je dano v carinski postopek brezcarinske trgovine iz 245. člena tega zakonika.

245. člen Pogoj za prodajo nekaterih kategorij blaga, danega v carinski postopek brezcarinskega nakupa, v carinskih prodajalnah

Blago, kot so alkoholne pijače in pivo, tobak in tobačni izdelki, dano v carinski postopek brezcarinske trgovine, se v carinskih prodajalnah prodaja osebam iz drugega pododstavka drugega odstavka 2. člena tega zakonika v količinskih normah. , znotraj katerega blago za osebno uporabo uvoženo na carinsko območje Unije brez plačila carin in davkov.

246. člen Zaključek in zaključek carinskega postopka za prostocarinsko trgovino

 1. Dejanje carinskega postopka za prostocarinsko trgovino se konča s prodajo blaga, ki je dano v ta carinski postopek v brezcarinske prodajalne osebam iz drugega odstavka 2. člena tega zakonika, razen prodaje tujega blaga osebam iz 243. pododstavka drugega odstavka 3. člena tega zakonika.
 2. Pri prodaji tujega blaga, danega v carinski postopek brezcarinske trgovine v carinskih prodajalnah osebam iz 3. pododstavka drugega odstavka 2. člena tega zakonika, se učinek carinskega postopka za prostocarinsko trgovino dopolni z to tuje blago v carinskem postopku za sprostitev v domačo porabo.
 3. Deklaracijo za blago v zvezi s tujim blagom iz drugega odstavka tega člena za njegovo dajanje v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo mora lastnik carinske prodajalne predložiti najpozneje do 2.pojdi v mesecu, ki sledi mesecu prodaje tega blaga.
  V primeru zavrnitve sprostitve blaga mora deklaracijo za blago za določeno blago za njegovo uvrstitev v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo lastnik carinske prodajalne predložiti najkasneje v 5 delovnih dneh od dan po dnevu zavrnitve sprostitve blaga.
 4. Brezcarinski carinski postopek za tuje blago, ki je dano v carinski postopek, se lahko zaključi:
  1. dajanje blaga v carinske postopke, ki veljajo za tuje blago, pod pogoji, določenimi v tem zakoniku;
  2. sprostitev blaga za uporabo kot zaloge, izvožene s carinskega območja Unije na ladjah ali letalih, v skladu s poglavjem 39 tega zakonika.
 5. Dejanje carinskega postopka brez carin za unijsko blago, dano v carinski postopek, se lahko zaključi:
  1. dajanje blaga v carinski postopek za izvoz;
  2. izvoz blaga iz carinske trgovine na carinsko območje Unije na podlagi deklaracije deklaranta za takšno blago.
 6. V primeru, da carinska prodajalna preneha obratovati v treh mesecih od dneva, ki sledi dnevu, ko navedena carinska trgovina preneha delovati, za tuje blago, dano v carinski postopek, veljajo carinski postopki, ki veljajo za tuje blago in unijsko blago - v prostore v carinskem postopku izvoza ali izvoza iz carinske trgovine na carinsko območje Unije.
  Če se taka dejanja ne izvedejo v določenem roku, se carinski postopek za brezcarinsko trgovino po tem roku zaključi, carinski organi pa blago pridržijo v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.

247. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek brezcarinske trgovine, rok za njihovo plačilo in njihov izračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v zvezi s tujim blagom, ki je dano v carinski postopek brezcarinske trgovine, nastane za deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo za blago.
 2. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek brezcarinske trgovine, deklarant preneha ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. prodaja tega blaga osebam, navedenim v pododstavkih 1, 2, 4 in 5 drugega odstavka 2. člena tega zakonika;
  2. dajanje tega blaga, prodanega osebam iz pododstavka 3 drugega odstavka 2. člena tega zakonika, v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo;
  3. dajanje tega blaga v carinske postopke, predvidene s tem zakonikom, vključno z dajanjem tega blaga v carinske postopke po nastopu okoliščin, določenih v pododstavku 2 odstavka 4 tega člena, in (ali) njegovo sprostitev v uporabo kot zaloge izvoženi s carinskega območja Unije na ladjah ali letalih v skladu s poglavjem 39 tega zakonika;
  4. umestitev blaga, za katero je bil v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika ukinen učinek carinskega postopka za prostocarinsko trgovino;
  5. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 5. odstavkom tega člena;
  6. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepopravljive izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepreklicne izgube tega blaga zaradi tega naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen v primerih, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom za to tuje blago rok za plačilo uvozne carine dajatve, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve;
  7. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom brezcarinske trgovine - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale ob registraciji deklaracije za blago;
  8. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih , protidampinške, izravnalne dajatve, ki so nastale med registracijo deklaracije za blago;
  9. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  10. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  11. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 3. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev se izpolni ob nastopu okoliščin iz odstavka 4 tega člena.
 4. V naslednjih okoliščinah je rok zapadlosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev:
  1. v primeru kršitve pogojev za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom brezcarinske trgovine - dan izvršitve dejanj, ki kršijo določene pogoje za uporabo blaga, in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v carinski postopek brezcarinske trgovine;
  2. v primeru izgube tujega blaga, razen uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepopravljive izgube zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, dan izgube blaga, in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v carinski postopek brezcarinske trgovine;
  3. če v roku iz prvega odstavka tretjega odstavka 3. člena tega zakonika za tuje blago, prodano osebam iz tretjega pododstavka drugega odstavka 246. člena tega zakonika, deklaracija za blago ni bila predložena, - zadnji dan obdobja iz prvega odstavka tretjega odstavka 3. člena tega zakonika;
  4. če v roku iz drugega odstavka tretjega odstavka 3. člena tega zakonika za tuje blago, prodano osebam iz tretjega pododstavka drugega odstavka 246. člena tega zakonika, deklaracija za blago ni bila predložena, - zadnji dan obdobja iz drugega odstavka tretjega odstavka 3. člena tega zakonika.
 5. Ob nastopu okoliščin iz odstavka 4 tega člena uvozne carine, davkov, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve so predmet plačila, kot da bi bilo tuje blago, dano v carinski postopek proste trgovine, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov.
  Za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan registracije s strani carinskega organa. deklaracije za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek brezcarinske trgovine.
 6. Na zneske uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih (pobranih) v skladu s petim odstavkom tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila za navedene zneske odobrena odloga plačila iz datum dajanja blaga v carinski postopek brez carinske trgovine na dan izteka obdobja plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 5. členom tega zakonika.
 7. V primeru dajanja blaga v carinske postopke, predvidene s tem zakonikom, in (ali) njegovo sprostitev v uporabo kot zaloge, izvožene s carinskega območja Unije na ladje ali letala, v skladu s poglavjem 39 tega zakonika po izpolnitev obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovo pobiranje (v celoti ali delno) uvoznih carin, davkov, plačanih posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali ), zbrani v skladu s tem členom, se povrnejo (kompenzirajo) v skladu s 10. poglavjem in 76. členom tega zakonika.