МЕНЮ

Izvozni carinski postopek

Člen 139. Vsebina in uporaba izvoznega carinskega postopka

 1. Carinski postopek izvoz - carinski postopek, ki se uporablja za blago Unije, v skladu s katerim se takšno blago izvozi s carinskega območja Unije za stalno prisotnost zunaj njega.
 2. Blago, dano v carinski postopek za izvoz in dejansko izvoženo s carinskega območja Unije, izgubi status unijskega blaga, razen v primerih, ko takšno blago v skladu s četrtim in sedmim odstavkom 4. člena tega zakonika ohrani status Unijsko blago.
 3. Dovoljeno je uporabiti izvozni carinski postopek za:
  1. izvoženi s carinskega območja Unije:
   • blago, dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, z izjemo blaga iz prvega pododstavka tretjega odstavka 1. člena tega zakonika, da zaključi carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja v skladu s 3. pododstavkom drugi odstavek 176. člena tega zakonika;
   • blago, dano v carinski postopek začasnega izvoza za dokončanje carinskega postopka za začasni izvoz v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakonika;
   • blago, dano v posebni carinski postopek za dokončanje posebnega carinskega postopka v primerih, ki jih v skladu s členom 254 tega zakonika določi Komisija in zakonodaja držav članic v primerih, ki jih določi Komisija;
   • vozila za mednarodni prevoz v skladu s petim odstavkom 5. člena tega zakonika;
   • Unijsko blago iz drugega pododstavka petega odstavka 2. člena tega zakonika;
   • predelani proizvodi za dokončanje carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja v skladu s tretjim pododstavkom drugega odstavka 3. člena tega zakonika;
  2. blago iz petega odstavka 5. člena tega zakonika za izvoz s carinskega območja Unije.
 4. Blago iz pododstavkov 1 in 2 tretjega odstavka tega člena je dano v carinski postopek za izvoz, ne da bi bilo uvoženo na carinsko območje Unije.
 5. Blago, določeno v četrtem odstavku pododstavka 2 odstavka 5 člena 207 tega zakonika, in blago, določeno v četrtem odstavku pododstavka 2 odstavka 4 člena 215 tega zakonika, dano v izvozni carinski postopek za dokončanje carinskega postopka prostega carinskega območja ali carinskega postopka prostega skladišča, je treba izvoziti s carinskega območja Unije v obdobju, ki ni daljše od enega leta od dneva, ki sledi dnevu dajanja takega blaga v carinski postopek za izvoz.
  Zakonodaja držav članic lahko določi krajše obdobje, v katerem mora biti določeno blago izvoženo s carinskega območja Unije.
  Če se navedeno blago ne izvozi s carinskega območja Unije, razen v primerih njegovega uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepopravljive izgube zaradi naravne izgube v običajnih prevoznih pogojih prevoz) in (ali) skladiščenje, do izteka roka uporabe, predvidenega v prvem odstavku tega odstavka ali določenega z zakonodajo držav članic v skladu z drugim odstavkom tega odstavka, se carinski postopek za izvoz konča in takšno blago carinski organi pridržijo v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.
  Navedenega blaga carinski organi ne zadržijo, če so v času zaključka carinskega postopka za izvoz na ozemlju FEZ ali v brezplačnem skladišču.

Člen 140. Pogoji za dajanje blaga v izvozni carinski postopek

Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za izvoz so:

 • plačilo izvoznih carin v skladu s tem zakonikom;
 • upoštevanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika;
 • spoštovanje drugih pogojev, ki jih določajo mednarodne pogodbe znotraj Unije, dvostranske mednarodne pogodbe med državami članicami in mednarodne pogodbe držav članic s tretjo stranjo.

141. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila izvoznih carin za blago, dano v izvozni carinski postopek, rok za njegovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila izvoznih carin za blago, dano v izvozni carinski postopek, nastane za deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo blaga.
 2. Obveznost plačila izvoznih carin za blago, dano v carinski postopek za izvoz, deklarant ukine ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. sprostitev blaga v skladu s carinskim postopkom za izvoz z uporabo privilegijev za plačilo izvoznih carin;
  2. izpolnitev obveznosti plačila izvoznih carin in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s četrtim odstavkom tega člena;
  3. zavrnitev sprostitve blaga v skladu z izvoznim carinskim postopkom - v zvezi z obveznostjo plačila izvoznih carin, ki je nastala ob registraciji deklaracije za blago;
  4. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila izvoznih carin, ki je nastala ob registraciji deklaracija za blago;
  5. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  6. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  7. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 3. Obveznost plačila izvoznih carin je treba izpolniti (plačajo se izvozne carine) pred sprostitvijo blaga v skladu z izvoznim carinskim postopkom, razen če ta zakonik določa drugo obdobje.
 4. Izvozne carine se plačajo v višini izvoznih carin, izračunanih v deklaraciji za blago, ob upoštevanju ugodnosti plačila izvoznih carin.