МЕНЮ

Poglavje 19 - Splošne določbe o carinskih postopkih

127. člen. Uporaba carinskih postopkov

 1. Blago, ki se prevaža čez carinsko mejo Unije, in drugo blago v primerih, določenih s tem zakonikom, za iskanje in uporabo na carinskem območju Unije, izvoz s carinskega območja Unije in (ali) iskanje in uporaba zunaj carine ozemlje Unije podvrženi carinskim postopkom, razen če ta zakonik določa drugače.
 2. Glede na namene lokacije in uporabe blaga na carinskem območju Unije, njegovega izvoza s carinskega območja Unije in (ali) lokacije in uporabe zunaj carinskega območja Unije se za carinske organe Unije uporabljajo naslednji carinski postopki: blago:
 3. Blago, dano v carinski postopek, je lahko dano v druge carinske postopke ali isti carinski postopek:
  1. dokončati carinski postopek, v katerem je blago dano;
  2. začasno ustavi carinski postopek, v katerega je dano blago;
  3. za prevoz (prevoz) blaga skozi carinsko območje Unije in (ali) za prevoz z enega dela carinskega območja Unije na drugi del carinskega območja Unije skozi ozemlja držav, ki niso članice Unijo in (ali) po morju v skladu s tem zakonikom.
 4. Vsebina carinskih postopkov in določbe, ki urejajo postopek za uporabo carinskih postopkov, vključno s pogoji za dajanje blaga v carinske postopke, pogoji in postopki za uporabo blaga v skladu s carinskimi postopki, potem ko je dano v takšne carinske postopke, postopek za dokončanje, ustavitev, začasna ukinitev in nadaljevanje carinskih postopkov ter okoliščine nastanka in prenehanja obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, obdobje in (ali) posebnosti njihovega izračuna in plačila v v zvezi z blagom, ki je dano (dano) v carinske postopke ali prejeto (oblikovano) proizvedeno (prejeto) blago v okviru uporabe carinskih postopkov, določajo ustrezna poglavja tega oddelka in v primerih, ki jih določa ta zakonik - s strani Komisije in (ali) zakonodaje držav članic o carinski ureditvi.
 5. Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko poleg pogojev za dajanje blaga v carinske postopke, razen carinskega postopka za carinski tranzit in carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja, določi tak pogoj za dajanje blago v carinskih postopkih kot zagotavljanje izpolnitve obveznosti plačila carin in davkov, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve.

Člen 128. Namestitev blaga v carinski postopek

 1. Osebe, opredeljene v 83. členu tega zakonika, imajo pravico izbrati carinski postopek, določen s tem zakonikom, tako da zaprosijo za carinsko deklaracijo blaga, ali ko prijavijo blago za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago ali z uvozom blaga v pristanišče ozemlju. FEZ ali logistični FEZ.
 2. Dajanje blaga v carinski postopek se začne od trenutka, ko carinski organ vloži carinsko deklaracijo ali vlogo za sprostitev blaga, do predložitve deklaracije za blago, če ta zakonik ne določa drugače, in se konča s sprostitvijo blaga, razen v primeru iz prvega odstavka 1. člena tega zakonika.
 3. Dan dajanja blaga v carinski postopek je dan sprostitve blaga, razen v primeru iz prvega odstavka 1. člena tega zakonika.
 4. Obveznost potrditve izpolnjevanja pogojev za dajanje blaga v deklarirani carinski postopek ima deklarant.
 5. Blago, ki je predmet sanitarne in karantenske, veterinarske, karantenske fitosanitarne in druge vrste državnega nadzora (nadzora), se da v carinski postopek šele po izvedbi ustrezne vrste državnega nadzora (nadzora).
 6. Če se pri uvedbi ukrepa netarifne ureditve določijo carinski postopki, v skladu s katerimi se dajanje blaga, za katero je uveden tak ukrep, potem to blago ni predmet dajanja v tak carinski postopek, ne glede na določbe tem oddelku.

129. člen Zaključek, zaključek, začasna prekinitev in podaljšanje carinskega postopka

 1. Učinek carinskih postopkov je treba dokončati v primerih, postopkih in rokih, določenih s tem zakonikom, in če to določa ta zakonik, - Komisija ali zakonodaja držav članic o carinski ureditvi.
 2. Dejanje carinskega postopka se šteje za zaključeno pred iztekom obdobja veljavnosti carinskega postopka, ki ga določi carinski organ, če carinsko deklaracijovložena za dajanje blaga v carinski postopek za dokončanje tega carinskega postopka, ki ga carinski organ registrira v roku, predvidenem za zaključek carinskega postopka, razen v primeru, ko carinski organ zavrne sprostitev blaga v skladu z carinski postopek ali je bila carinska deklaracija umaknjena v skladu s 113. členom tega zakonika.
 3. V primeru likvidacije osebe, ki je deklarant za blago, dano v carinski postopek, lahko zakonodaja držav članic določi drugačno obdobje, pred iztekom katerega mora biti carinski postopek zaključen, kot je predviden v tem zakoniku. , lahko pa se določijo tudi osebe, ki so obvezniki carinskega postopka.
 4. Učinek carinskih postopkov se konča v primerih, postopkih in rokih, določenih s tem zakonikom, in če to določa ta zakonik, Komisija ali zakonodaja držav članic o carinski regulaciji.
 5. V primerih, predvidenih s tem zakonikom, se blago, dano v carinski postopek, katerega delovanje je bilo zaključeno, pa tudi blago, prejeto (oblikovano), izdelano (prejeto) kot del uporabe takega carinskega postopka pridržani s strani carinskih organov v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.
 6. Blago, dano v carinski postopek, katerega učinek je bil zaključen, pa tudi blago, prejeto (oblikovano), izdelano (prejeto) kot del uporabe takega carinskega postopka, ki ga carinski organi niso pridržali v skladu z odstavkom 5 tega člena se začasno shrani v skladu s 16. poglavjem tega zakonika.
 7. Nahaja se na carinskem območju Unije tuje blago, v zvezi s katerim je bilo postopek carinskega postopka zaključeno, za nadaljnjo namestitev in uporabo na carinskem območju Unije ali izvoz s carinskega območja Unije, je treba uvrstiti v carinske postopke, ki veljajo za tuje blago, z izjemo primerov, predvidenih s tem zakonikom.
  Blago, prejeto (oblikovano), proizvedeno (prejeto) kot del uporabe carinskih postopkov, ki so bili zaključeni, za njegovo nadaljnjo lokacijo in uporabo na carinskem območju Unije, izvoz s carinskega območja Unije ali uvoz v takšne območje podvrženo carinskim postopkom, ki veljajo za to blago, odvisno od statusa, ki ga je pridobilo v obdobju carinskih postopkov, razen v primerih, predvidenih s tem zakonikom.
  Blago, ki se nahaja zunaj carinskega območja Unije, za katero je bil carinski postopek zaključen, je za nadaljnje bivanje zunaj carinskega območja Unije predmet carinskega postopka, ki velja za unijsko blago, in za uvoz v državo carinsko območje Unije - po carinskih postopkih, ki veljajo za tuje blago.
 8. Kadar je blago po zaključku carinskega postopka dano v carinske postopke v skladu s sedmim odstavkom tega člena, se za to blago uporabljajo določbe tega zakonika, ne da bi se upoštevale posebnosti izračuna in plačila carin, davkov, posebnih, -dampinške, izravnalne dajatve, predvidene s tem zakonikom, ki se uporabljajo pri dajanju blaga v carinske postopke za dokončanje ustreznih carinskih postopkov, z izjemo posebnosti iz 7. člena tega zakonika.
 9. Učinek carinskega postopka se lahko zadrži z dajanjem blaga v carinski postopek ali izdelkov predelave takega blaga v drug carinski postopek, pa tudi v primeru iz prvega odstavka 1. člena tega zakonika.
  Carinske postopke, ki se uporabljajo za začasno ustavitev delovanja drugih carinskih postopkov, pa tudi primere, ko se lahko carinski postopek začasno ustavi, določa ta zakonik, in če to določa ta zakonik, Komisija.
  Postopek za ustavitev in nadaljevanje carinskih postopkov v ustaljenih primerih določi Komisija.

130. člen. Podaljšanje veljavnosti carinskih postopkov

 1. Obdobje veljavnosti carinskih postopkov, ki ga določi carinski organ, carinski organ podaljša pred njegovim iztekom in v primerih, ki jih določa ta zakonik ali zakonodaja držav članic v skladu z odstavkom 3 tretjega odstavka 165. člena 3. člena in tretjega odstavka 178. člena tega zakonika po njegovem prenehanju v rokih, določenih s tem zakonikom, ali v pogojih, ki jih določi Komisija ali določi zakonodaja držav članic o carinski ureditvi v skladu s tem zakonikom.
 2. Postopek za podaljšanje obdobja veljavnosti carinskih postopkov, ki ga določi carinski organ, določa zakonodaja držav članic o carinski ureditvi.

Člen 131. Skladnost z ukrepi za zaščito notranjega trga, vzpostavljenega v obliki, ki ni posebna, protidampinške, izravnalne dajatve in (ali) druge dajatve, določene v skladu s členom 50 Pogodbe o Uniji, pri dajanju blaga pod carino postopek

Skladnost z ukrepi za zaščito notranjega trga, ki so določeni v obliki, ki ni posebna, protidampinške, izravnalne dajatve in (ali) druge dajatve, določene v skladu s členom 50 Pogodbe o Uniji, se potrdi pri dajanju blaga pod carino postopki, pogoji namestitve, pod katerimi je zagotovljena skladnost s takimi ukrepi, razen če ta zakonik, Pogodba Unije ali akti Komisije, ki uvajajo take ukrepe, ne določajo drugače.

132. člen. Upoštevanje pogojev za uporabo blaga v skladu z deklariranim carinskim postopkom

1. Obveznost izpolnjevanja pogojev za uporabo blaga v skladu z deklariranim carinskim postopkom, pod pogojem, da se upošteva po dajanju blaga v carinski postopek, se naloži deklarantu in drugim osebam v skladu s s tem kodeksom.

2. Osebe iz prvega odstavka tega člena so odgovorne za kršitev pogojev za uporabo blaga v skladu z deklariranim carinskim postopkom v skladu z zakonodajo držav članic.

Člen 133. Posledice zasega (zasega), zaplembe ali pretvorbe v lastništvo (dohodek) države članice blaga, ki je dano v carinski postopek

 1. V primeru zasega blaga, ki je dano v carinski postopek, ali zasega takega blaga v skladu z zakonodajo držav članic se učinek carinskega postopka za to blago zadrži.
 2. Če se sprejme odločitev o odpovedi zasega blaga ali o odpovedi zasega blaga, se carinski postopek nadaljuje od dneva, ki sledi dnevu začetka veljavnosti odločbe, ali dneva, določenega v tej odločbi.
 3. Po nadaljevanju carinskega postopka se obresti, katerih nastanki in plačila so predvideni v skladu s tem oddelkom, za obdobje začasne ustavitve carinskega postopka ne zaračunavajo ali plačujejo.
 4. V primeru zaplembe ali pretvorbe v lastništvo (dohodek) države članice s sodno odločbo blaga, ki je dano v carinski postopek, se carinski postopek za to blago zaključi.
 5. Če je privedba osebe k upravni ali kazenski odgovornosti v skladu z zakonodajo držav članic povezana z neizpolnjevanjem pogojev za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom, in dopuščena neskladnost pomeni nemožnost nadaljnje uporabe tega carinskega postopka mora biti carinski postopek zaključen v 15 koledarskih dneh od dneva, ki sledi datumu začetka veljavnosti ustrezne odločbe o odgovorni osebi.
  Če carinski postopek ni zaključen v roku, določenem v prvem odstavku te klavzule, se carinski postopek zaključi, carinski organi pa blago pridržijo v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.