МЕНЮ

Postopek predelave po meri za domačo porabo

188. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka za predelavo za domačo porabo

 1. Carinski postopek predelava za domačo potrošnjo - carinski postopek, ki se uporablja za tuje blago, v skladu s katerim se takšno blago predela za domačo porabo, da se pridobijo njihovi predelani proizvodi, namenjeni nadaljnji uvrstitvi v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, brez plačila za takšno tuje blago uvozne carine ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom.
 2. Blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, ohrani status tujega blaga, blago, prejeto (oblikovano) kot predelava za domačo porabo (predelani izdelki, odpadki in ostanki), pa status tujega blaga.
 3. Carinski postopek za predelavo za domačo porabo se uporablja za blago, katerega seznam določa zakonodaja držav članic.

189. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo za domačo porabo in njegova uporaba v skladu s takšnim carinskim postopkom

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo so:
  1. razpoložljivost dokumenta o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo, ki ga izda pooblaščeni organ države članice in vsebuje informacije, določene v 193. členu tega zakonika;
  2. možnost carinskih organov identificirati tuje blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, v proizvodih njihove predelave;
  3. če je na dan, ko je blago dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, zneski uvoznih carin, izračunani za predelane izdelke, kot če bi bili dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo ob uvozu v carinsko območje Unije je ob upoštevanju normativov za proizvodnjo predelanih proizvodov, ki jih vsebuje dokument o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo, manjši od zneskov uvoznih carin, izračunanih za blago, dano pod carino postopek predelave za domačo porabo, kot da bi bilo takšno blago dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo;
  4. nezmožnost obnove predelanih proizvodov v prvotno stanje na ekonomsko ugoden način;
  5. plačilo posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev;
  6. plačilo davkov, če davčne oprostitve niso predvidene;
  7. skladnost z ukrepi za zaščito notranjega trga, vzpostavljenega v obliki, ki ni posebna, protidampinške, izravnalne dajatve in (ali) druge dajatve, določene v skladu s členom 50 Pogodbe o Uniji;
  8. spoštovanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za predelavo za domačo potrošnjo so:
  1. upoštevanje določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo porabo;
  2. skladnost z določbami 191. člena tega zakonika pri opravljanju poslov z blagom, ki je dano v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo;
  3. iskanje blaga, dana v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, pri osebah, določenih v dokumentu o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo, in uporaba takega blaga za izvajanje postopkov za predelavo blaga s strani teh oseb
 3. Za namene uporabe tega poglavja carinski organ identificira tuje blago v proizvodih njihove predelave pomeni določitev z eno od metod, določenih v 192. členu tega zakonika, da predelava blaga za domačo porabo, da se pridobi predelani proizvodi so bili predmet blaga, danega v carinski postopek za predelavo za domačo porabo.

Člen 190. Trajanje carinskega postopka za predelavo za domačo porabo

 1. Obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo porabo se določi na podlagi obdobja za predelavo blaga za domačo porabo, določeno v dokumentu o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo.
 2. Ugotovljeno obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo porabo se na zahtevo osebe podaljša z podaljšanjem roka za predelavo blaga za domačo porabo.
 3. Zakonodaja držav članic lahko določi, da se lahko pri podaljšanju obdobja za predelavo blaga za domačo porabo ugotovljeno obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo potrošnjo podaljša najkasneje v 10 delovnih dneh po njegovem izteku. Pri podaljšanju obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo porabo, ki ga določi carinski organ, po njegovem izteku, se veljavnost takega carinskega postopka nadaljuje z dnem zaključka tega carinskega postopka.

Člen 191. Postopki predelave za domačo potrošnjo

 1. Postopki predelave za domačo porabo vključujejo:
  1. predelava ali predelava blaga;
  2. proizvodnja blaga, vključno z montažo, montažo, demontažo in vgradnjo.
 2. Postopki predelave za domačo porabo ne vključujejo:
  1. postopki za zagotavljanje varnosti blaga pri pripravi na prodajo in prevoz (prevoz), vključno z pakiranjem, pakiranjem in razvrščanjem blaga, pri katerem blago ne izgubi svojih posameznih lastnosti;
  2. potomci, gojijo in hranijo živali, vključno s pticami, ribami, pa tudi rastočimi raki in mehkužci;
  3. gojenje dreves in drugih rastlin;
  4. kopiranje in reprodukcija informacij, avdio in video posnetkov na kakršnem koli nosilcu informacij;
  5. druge postopke, ki jih določi Komisija.
 3. Pri izvajanju postopkov predelave za domačo porabo je dovoljena uporaba unijskega blaga.

Člen 192. Identifikacija tuje blago v proizvodih njihove predelave

Za prepoznavanje tujega blaga v proizvodih njegove predelave se lahko uporabljajo naslednje metode:

 • pritrditev pečatov, žigov, digitalnih in drugih oznak s strani deklaranta, osebe, ki izvaja postopke obdelave, ali uradnikov carinskih organov tuje blago;
 • podroben opis, fotografija, slika tujega blaga v merilu;
 • primerjava vnaprej izbranih vzorcev in (ali) vzorcev tujega blaga in izdelkov njegove predelave;
 • uporaba obstoječih oznak izdelkov, tudi v obliki serijskih številk;
 • druge metode, ki jih je mogoče uporabiti glede na naravo blaga in postopke predelave, opravljene za domačo porabo, vključno s preučitvijo predloženih dokumentov, ki vsebujejo podrobne informacije o uporabi tujega blaga v tehnološkem procesu predelave postopkov predelave za domačo potrošnjo, proizvodnjo predelanih izdelkov ali s carinskim nadzorom med postopki predelave za domačo porabo.

193. člen. Dokument o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo

 1. Dokument o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo, ki ga izda pooblaščeni organ države članice, lahko dobi vsak obraz države članice, na ozemlju katerega je izdan ta dokument, vključno s tistimi, ki neposredno ne izvajajo postopkov za predelavo blaga.
 2. Dokument o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo mora vsebovati podatke:
  1. o pooblaščenem organu države članice, ki je izdal dokument;
  2. o osebi, ki ji je bil dokument izdan;
  3. o osebi (osebah), ki bo neposredno izvajala postopke predelave za domačo porabo;
  4. o tujem blagu in proizvodih iz njihove predelave (ime, oznaka v skladu z blagovno nomenklaturo tuje gospodarske dejavnosti, količina in stroški). Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko predvideva možnost določitve kode tujega blaga in izdelkov njegove predelave na ravni blagovne postavke Blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti, kot tudi možnost, da se ne navede stroški blaga in izdelkov njegove predelave;
  5. na dokumentih, ki potrjujejo pravico do lastništva, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom;
  6. donose predelanih proizvodov v količinskem in (ali) odstotnem smislu;
  7. o postopkih predelave za domačo porabo in načinih njihovega izvajanja;
  8. o metodah prepoznavanja tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, v proizvodih njihove predelave;
  9. o odpadkih in ostankih (ime, oznaka v skladu z blagovno nomenklaturo za zunanje gospodarsko dejavnost, količino in stroške). Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko predvideva možnost navedbe kode odpadkov in ostankov na ravni blagovne postavke Blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti, pa tudi možnost, da se vrednost take odpadki in ostanki;
  10. obdobje predelave blaga za domačo porabo;
  11. o možnosti nadaljnje komercialne uporabe odpadkov;
  12. o carinskem organu (carinski organi), ki naj bi dal blago v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo in zaključek tega carinskega postopka;
  13. o nemožnosti obnove predelanih izdelkov v prvotno stanje na ekonomsko ugoden način.
 3. Obdobje za predelavo blaga za domačo porabo ne sme presegati 1 leta ali daljšega obdobja, ki ga določi Komisija za nekatere kategorije blaga.
 4. Izraz za predelavo blaga za domačo porabo vključuje:
  1. trajanje proizvodnega procesa predelave blaga;
  2. čas, potreben za dajanje predelanih proizvodov v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
 5. Obdobje za predelavo blaga za domačo porabo se izračuna od dneva, ko je blago dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, pri carinski deklaraciji blaga v več serijah - od dneva, ko je dana prva serija blaga v carinskem postopku za predelavo za domačo porabo.
 6. Obdobje za predelavo blaga za domačo porabo se lahko podaljša v roku, določenem v tretjem odstavku tega člena.
 7. Zakonodaja držav članic lahko določi dodatne informacije, ki se navedejo v dokumentu o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo.
 8. Obrazec dokumenta o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo, postopek izpolnjevanja in postopek izdaje takega dokumenta, spremembe (dopolnitve) k njemu, pa tudi umik (preklic) in (ali) njeno podaljšanje določa zakonodaja držav članic. (glej odredbo Ministrstva za finance Rusije št. 5n z dne 14.01.2020. januarja XNUMX)

Člen 194. Stopnje proizvodnje predelanih proizvodov

 1. Stopnja proizvodnje predelanih izdelkov se razume kot količina in (ali) odstotek predelanih izdelkov, ki nastanejo kot rezultat predelovalnih postopkov za domačo porabo določene količine tujega blaga.
 2. Če se postopki predelave za domačo porabo izvajajo v zvezi z blagom, katerega lastnosti v skladu z določenimi tehničnimi zahtevami ostanejo praktično nespremenjene in vodijo v prejem predelanih proizvodov stalne kakovosti, lahko pooblaščeni organi držav članic ustanovijo standardne norme za proizvodnjo predelanih izdelkov.

Člen 195. Odpadki, ki nastanejo pri predelavi za domačo porabo in proizvodne izgube

 1. Odpadki, ki nastanejo kot rezultat predelave za domačo porabo, se dajo v carinske postopke, predvidene s tem zakonikom, razen v primerih, ko so navedeni odpadki v skladu z zakonodajo držav članic priznani kot neprimerni za njihovo nadaljnjo komercialno uporabo. ali takšne odpadke v skladu z zakonodajo države članice pokopljejo, nevtralizirajo, uporabijo ali uničijo na kakršen koli drug način.
 2. Odpadki, ki nastanejo kot rezultat postopkov predelave za domačo porabo in se dajo v carinski postopek, ki ga je izbral deklarant, štejejo za uvožene na carinsko območje Unije v tej državi.
 3. Odpadki iz prvega odstavka tega člena, ki niso predmet carinskih postopkov, pridobijo status blaga Unije in se štejejo, da niso pod carinskim nadzorom od datuma priznanja v skladu z zakonodajo držav članic kot neprimerne za nadaljnjo komercialno uporabo ali od datuma predložitve dokumentov carinskemu organu, ki potrjujejo dejstvo pokopa, nevtralizacije, uporabe ali uničenja nastalih odpadkov na drug način ali dejstvo njihovega prenosa za take postopke.
 4. Tuje blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, ki je nepovratno izgubljeno zaradi postopkov predelave za domačo potrošnjo in ga carinski organi priznajo kot proizvodno izgubo, po zaključku carinskega postopka za predelavo ni predmet carinskega postopka za domačo porabo.

196. člen. Ostanki tujega blaga, nastali kot rezultat predelovalnih postopkov za domačo potrošnjo

Ostanki tujega blaga, ki nastanejo kot rezultat predelovalnih postopkov za domačo potrošnjo v skladu z normativi za proizvodnjo predelanih proizvodov, se dajo v carinske postopke v skladu s 197. členom tega zakonika.

Člen 197. Zaključek, začasna ustavitev in zaključek carinskega postopka za predelavo za domačo porabo

 1. Pred iztekom določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo porabo se učinek tega carinskega postopka dopolni z umestitvijo prejetega (oblikovanega) blaga kot postopka predelave za domačo porabo (predelava izdelkov, odpadki , z izjemo odpadkov iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika in (ali) bilanc) in (ali) tujega blaga, ki je dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo in ni predmet postopkov predelave za domačo porabo, v carinskem postopku za sprostitev v domačo porabo. Hkrati se za predelane proizvode ne plačujejo posebne, protidampinške, izravnalne dajatve in potrditev skladnosti z ukrepi za zaščito notranjega trga v obliki, ki ni posebna, protidampinške, izravnalne dajatve in (ali) druge dajatve, določene v skladu s členom 195 Pogodbe o Uniji, niso potrebne.
 2. Pred potekom določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo porabo se učinek tega carinskega postopka lahko dokonča:
  1. dajanje tujega blaga, ki je dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo in ni predmet postopkov predelave za domačo porabo, odpadki, razen odpadkov iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika, in (ali) ostanki, ki nastanejo pri predelavi postopki za domačo potrošnjo v drugačnem carinskem postopku, ki velja za tuje blago, pod pogoji, določenimi v tem zakoniku, razen carinskega postopka za carinski tranzit;
  2. carinski organi v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi priznajo dejstvo uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepreklicne izgube zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja blaga, prejetega (ustvarjenega) kot rezultat postopkov predelave za domačo porabo (predelani proizvodi, odpadki in (ali) ostanki) in (ali) tuje blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo in ni predmet postopkov predelave za domačo potrošnjo;
  3. priznavanje v skladu z zakonodajo držav članic odpadkov, ki nastanejo kot posledica predelave za domačo porabo, neprimernih za njihovo nadaljnjo komercialno uporabo ali predložitve carinskemu organu dokumentov, ki potrjujejo dejstvo pokopa, nevtralizacije, odstranjevanja ali uničenja nastalih odpadkov na drug način ali dejstva, da so bili predani za izvajanje takšnih postopkov;
  4. carinski organi priznajo del tujega blaga, ki je dano v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, kot proizvodno izgubo;
  5. pojav okoliščin, ki jih določi Komisija in (ali) zakonodaja držav članic o carinski ureditvi, pred katero je blago pod carinskim nadzorom.
 3. Pred potekom določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo potrošnjo se lahko učinek tega carinskega postopka zadrži, če je blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, in (ali) njihovi proizvodi dani v carinski postopek carinskega skladišča.
 4. Po preteku določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo za domačo potrošnjo učinek tega carinskega postopka preneha.

198. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano (dano) v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, rok za njegovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, nastane za deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo za blago, in v zvezi z blagom, prijavljenim za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago, od osebe, ki je vložila vlogo za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago - od trenutka, ko je carinski organ prijavo za sprostitev blaga prijavil do predložitve deklaracija za blago.
 2. Obveznost deklaranta za plačilo uvoznih carin za blago, dano (dano) v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, preneha deklarant ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. zaključek carinskega postopka za predelavo za domačo porabo v skladu z odstavkom 1 in pododstavki 1, 3 - 5 odstavka 2 člena 197 tega zakonika, tudi po nastopu okoliščin iz pododstavkov 1 in 2 odstavka 6 tega člena Članek;
  2. umestitev blaga, za katero je bil zaključen carinski postopek za predelavo za domačo porabo, in (ali) blago, pridobljeno (oblikovano) kot rezultat postopkov predelave za domačo potrošnjo v okviru uporabe takega carinskega postopka, katerega dejanje je bilo zaključeno za začasno hrambo v skladu s 6. odstavkom 129. člena tega zakonika;
  3. umestitev blaga, za katero je bil zaključen carinski postopek za predelavo za domačo porabo, in (ali) blago, prejeto (oblikovano) kot rezultat postopkov predelave za domačo potrošnjo kot del uporabe takšnega carinskega postopka, ki je v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  4. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s sedmim odstavkom tega člena;
  5. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepreklicne izgube tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, in (ali) prejetega blaga ( ki nastanejo zaradi postopkov predelave za domačo porabo zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepopravljive izgube tega blaga zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen primeri, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom v zvezi s tem blagom prišel rok za plačilo uvoznih carin;
  6. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za predelavo zunaj carinskega območja - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, ki je nastala ob registraciji deklaracije za blago ali vloge za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago;
  7. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, ki je nastala ob registraciji deklaracija za blago;
  8. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  9. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  10. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 3. Obveznost plačila davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, če z odstavkom 4 tega člena ni določeno drugače, preneha za deklaranta ob nastopu naslednjih okoliščin :
  1. izpolnitev obveznosti plačila davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 13. odstavkom tega člena;
  2. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepreklicne izgube tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, zaradi nesreče ali višje sile , ali dejstvo nepreklicne izgube tega blaga zaradi naravne izgube med običajnimi pogoji prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen v primerih, ko je pred takšnim uničenjem ali nepovratno izgubo v skladu s tem zakonikom za to blago je prišel rok za plačilo davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev;
  3. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za predelavo za domačo porabo - v zvezi z obveznostjo plačila davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale ob registraciji deklaracije blaga ali vloge za sprostitev blaga pred vložitev deklaracije za blago;
  4. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila davkov, posebnimi, protidampinškimi , izravnalne dajatve, ki so nastale ob registraciji deklaracije za blago;
  5. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  6. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  7. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 4. Za blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, katerega sprostitev je bila opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago, obveznost plačila davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev deklarant preneha pojav naslednjih okoliščin:
  1. izpolnitev obveznosti plačila davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, pa tudi pošiljanje elektronskega dokumenta s strani carinskega organa ali pritrditev ustreznih znamk iz 17. odstavka 120. člena tega zakona s strani carinskega organa Koda;
  2. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice.
 5. Obveznost plačila uvoznih carin za blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, je treba izpolniti ob nastopu okoliščin, določenih v šestem odstavku tega člena.
 6. V primeru naslednjih okoliščin se upošteva rok za plačilo uvoznih carin:
  1. v primeru prenosa tujega blaga pred zaključkom carinskega postopka za predelavo za domačo potrošnjo osebi (osebam), ki ni navedena v dokumentu o pogojih za predelavo blaga za domačo porabo - dan prenosa blaga, in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v carinski postopek za predelavo za domačo porabo;
  2. v primeru izgube blaga, prejetega (oblikovanega) kot rezultat postopkov predelave za domačo potrošnjo, in (ali) tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, pred zaključkom carinskega postopka za predelavo za domačo porabo, z izjemo uničenja in (ali) nepreklicne izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepopravljive izgube zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, - dan izgube blaga in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v postopek carinske predelave za domačo porabo;
  3. če carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo ni zaključen v skladu s 197. členom tega zakonika - dan izteka carinskega postopka za predelavo za domačo porabo, ki ga določi carinski organ.
 7. Ob nastopu okoliščin iz 6. odstavka tega člena se uvozne carine plačajo, kot da bi bilo blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo brez uporabe tarife preferenciali in ugodnosti za plačilo uvoznih carin ...
  Za izračun uvoznih carin se uporabljajo stopnje uvoznih carin, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, in za blago, sproščeno v promet. pred vložitvijo deklaracije za blago - na dan, ko carinski organ vloži vlogo za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago.
 8. Na zneske plačanih (pobranih) uvoznih carin se plačajo obresti v skladu s sedmim odstavkom tega člena, kot da bi bila glede teh zneskov odobrena odloga plačila od dneva, ko je bilo blago dano v carinski postopek na predelavo za domačo porabo do dneva izteka roka plačila uvozne carine. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 7. členom tega zakonika.
  Če je bil postopek carinskega postopka za predelavo za domačo porabo v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika začasno ustavljen, se obresti, predvidene v tem odstavku, za obdobje mirovanja carinskega postopka ne zaračunavajo ali plačujejo.
 9. V primeru zaključka carinskega postopka za predelavo za domačo porabo ali dajanja v začasno hrambo v skladu s 6. odstavkom 129. člena tega zakonika blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, in (ali) prejeto blago ( ki nastanejo kot rezultat postopkov predelave za domačo porabo ali dajanja blaga v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika v carinske postopke, predvidene s tem zakonikom, ali zadržanja takega blaga s strani carinskih organov v skladu s Poglavje 129 tega zakonika po izpolnitvi obveznosti plačila uvoznih carin in (ali) njihovega pobiranja (v celoti ali delno) zneskov plačanih in (ali) pobranih uvoznih carin v skladu s tem členom je treba vrniti (odmik) v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.
 10. Za blago, ki je dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, razen blaga, prijavljenega za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago, je treba izvršiti obveznost plačila davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev (davkovplačajo se posebne, protidampinške, izravnalne dajatve) pred sprostitvijo blaga v skladu s carinskim postopkom za predelavo za domačo porabo.
 11. Za blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo porabo, katerega sprostitev je bila opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago in za katero je bila deklaracija za blago vložena najpozneje v roku, določenem v 16. odstavku 120. člena tega zakonika in v zvezi z blagom, katerega deklarant je pooblaščeni gospodarski subjekt - najkasneje v roku iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika obveznost plačila davkov, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve je treba izvršiti (plačajo se davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve) pred vložitvijo deklaracije za blago.
 12. Za blago, dano v carinski postopek za predelavo za domačo potrošnjo, katerega sprostitev je bila opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago in za katero deklaracija za blago ni bila predložena pred iztekom roka iz odstavka 16. člena 120. tega zakonika in v zvezi z blagom, katerega deklarant deluje pooblaščeni gospodarski subjekt - pred iztekom roka iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika, rok za plačilo davkov, poseben, protidampinške, izravnalne dajatve je zadnji dan obdobja, določenega v 441. odstavku 16. člena tega zakonika, v zvezi z blagom, katerega deklarant pa pooblaščeni gospodarski subjekt, pa zadnji dan obdobja iz četrtega odstavka člena 120 tega zakonika.
 13. Za blago, določeno v 10. in 11. členu tega člena, se davki, posebne, protidampinške in izravnalne dajatve plačajo v znesku, izračunanem v skladu s tem zakonikom v deklaraciji za blago, ob upoštevanju posebnosti, predvidenih v v poglavju 12 tega zakonika.
 14. V zvezi z blagom iz 12. odstavka tega člena se osnova za izračun plačljivih davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev določi na podlagi informacij, navedenih v vlogi za sprostitev blaga in predloženih dokumentih skupaj s takšno izjavo.
  Če so kode blaga v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje gospodarske dejavnosti določene na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10:
  • za izračun davkov se uporablja najvišja stopnja davka na dodano vrednost, najvišja stopnja trošarin (trošarina ali trošarina), ki ustreza blagu, vključenemu v takšno združenje, glede katerega je najvišja od stopenj carine;
  • za izračun posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporablja najvišja stopnja posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, ki ustrezajo blagu, vključenemu v takšno združenje, ob upoštevanju petega odstavka te določbe.

Posebne protidampinške izravnalne dajatve se izračunajo na podlagi porekla blaga, potrjenega v skladu s poglavjem 4 tega zakonika, in (ali) drugih informacij, potrebnih za določitev določenih dajatev. Če poreklo blaga in (ali) druge informacije, potrebne za določitev določenih dajatev, niso potrjene, se posebne, protidampinške in izravnalne dajatve izračunajo na podlagi najvišjih stopenj posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, določenih za blago države enaka koda Blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti, če se uvrstitev blaga izvaja na ravni 10 znakov, ali blago, vključeno v razvrščanje, če so oznake blaga v skladu z Blagovno nomenklaturo za zunanjo gospodarsko dejavnost določeno na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10.
Če se v zvezi z blagom iz 12. odstavka tega člena naknadno vloži deklaracija za blago, se davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve plačajo v znesku, izračunanem v skladu s tem zakonikom v deklaraciji za blago, na podlagi informacij, navedenih v deklaracijah za blago. Vračilo (pobot) pretirano plačanih in (ali) prekomerno pobranih zneskov davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev se izvede v skladu s 10. poglavjem in 76. členom tega zakonika.

Člen 199. Posebnosti izračuna in plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za predelane proizvode, ko so dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo

 1. Ko se proizvodi za predelavo dajo v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, se uvozne carine izračunajo za predelane izdelke in plačajo v skladu s 136. členom tega zakonika.
 2. Ko se proizvodi za predelavo dajo v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, deklarant ni dolžan plačati davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev.

Člen 200. Posebnosti plačevanja davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v zvezi s tujim blagom, ki ni bilo obdelano, ostanki in odpadki, nastali kot rezultat postopkov predelave za domačo porabo, ko so dani pod carino postopek za sprostitev v domačo porabo

Ko je tuje blago, ki ni bilo obdelano, pa tudi ostanki in odpadki, ki nastanejo kot rezultat predelovalnih postopkov za domačo porabo, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, deklarant ni dolžan plačati davkov, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve ...