МЕНЮ

Carinski postopek za predelavo na carinskem območju

163. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka za predelavo na carinskem območju

 1. Carinski postopek predelava na carinskem območju - carinski postopek, ki se uporablja za tuje blago, v skladu s katerim se takšno blago predela na carinskem območju Unije, da se pridobijo njihovi predelani proizvodi, namenjeni za nadaljnji izvoz s carinskega območja Unije, brez plačila za takšno blago tuje blago, uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom.
 2. Blago, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, ohrani status tujega blaga, blago, prejeto (oblikovano) kot rezultat postopkov predelave na carinskem območju Unije (predelani izdelki, odpadki in ostanki), pridobi status tuje blago.
 3. Dovoljeno je uporabiti carinski postopek za predelavo na carinskem območju, da ustavi carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) tako, da se pod njega postavi blago, dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz).
 4. Komisija ima pravico določiti seznam blaga, za katerega se carinski postopek za predelavo na carinskem območju ne uporablja. (glej sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 203 z dne 11.12.2018)

164. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo na carinskem območju in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo na carinskem območju so:
  1. razpoložljivost dokumenta o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije, ki ga izda pooblaščeni organ države članice in vsebuje podatke, določene v 168. členu tega zakonika. Kot tak dokument se lahko uporablja deklaracija za blago, če je namen uporabe carinskega postopka za predelavo na carinskem območju popravilo blaga, pa tudi v drugih primerih, ki jih določi Komisija; (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 180 z dne 12.11.2018. XNUMX. XNUMX)
  2. možnost identifikacije tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, s strani carinskih organov v proizvodih njihove predelave, razen v primerih nadomestitve takšnega tujega blaga z enakovrednim blagom v skladu s 172. členom tega zakonika ;
  3. spoštovanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za predelavo na carinskem območju so:
  1. upoštevanje določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo na carinskem območju;
  2. skladnost z določbami 166. člena tega zakonika pri opravljanju dejavnosti z blagom, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju;
  3. odkritje blaga, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju z osebami, navedenimi v dokumentu, o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije in uporaba takega blaga za izvajanje postopkov za predelavo blaga teh oseb.
 3. Za namene uporabe tega poglavja carinski organ identificira tuje blago v proizvodih iz njihove predelave, tako da z eno od metod iz 167. člena tega zakonika ugotovi, da je bilo blago, dano v postopek carinske predelave, predelavo blaga na carinskem območju Unije z namenom pridobivanja predelanih proizvodov na carinskem območju.

165. člen. Trajanje carinskega postopka za predelavo na carinskem območju

 1. Obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo na carinskem območju se določi na podlagi obdobja za predelavo blaga na carinskem območju Unije, kot je določeno v dokumentu o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije.
 2. Določeno obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo na carinskem območju se na zahtevo osebe podaljša z podaljšanjem roka za predelavo blaga na carinskem območju Unije.
 3. Zakonodaja držav članic lahko določi, da se lahko pri podaljšanju roka za predelavo blaga na carinskem območju Unije določeno obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo na carinskem območju podaljša najkasneje v 10 delovnih dneh po njegovem izteka. Pri podaljšanju roka carinskega postopka za predelavo na carinskem območju, ki ga določi carinski organ, po njegovem izteku, se učinek takega carinskega postopka ponovno začne z dnem zaključka tega carinskega postopka.

Člen 166. Predelave na carinskem območju Unije

 1. Postopki predelave na carinskem območju Unije vključujejo:
  1. predelava ali predelava blaga;
  2. proizvodnja blaga, vključno s sestavljanjem, sestavljanjem, razstavljanjem in nastavljanjem;
  3. popravilo blaga, vključno z njegovo obnovo, zamenjavo komponent, posodobitvijo;
  4. uporaba blaga, ki olajša ali olajša proizvodnjo predelanih izdelkov, tudi če se to blago v celoti ali delno porabi v procesu predelave. Ta postopek je treba izvesti hkrati z enim od postopkov, določenih v pododstavkih 1 - 3 tega odstavka.
 2. Postopki predelave na carinskem območju Unije ne vključujejo:
  1. postopki za zagotavljanje varnosti blaga pri pripravi na prodajo in prevoz (prevoz), vključno z pakiranjem, pakiranjem in razvrščanjem blaga, pri katerem blago ne izgubi svojih posameznih lastnosti;
  2. potomci, gojijo in hranijo živali, vključno s pticami, ribami, pa tudi rastočimi raki in mehkužci;
  3. gojenje dreves in drugih rastlin;
  4. kopiranje in reprodukcija informacij, avdio in video posnetkov na kakršnem koli nosilcu informacij;
  5. uporaba tujega blaga kot pomožnega sredstva v tehnološkem procesu (oprema, stroji, napeljave itd.);
  6. druge postopke, ki jih določi Komisija.
 3. Pri opravljanju postopkov predelave na carinskem območju Unije je dovoljena uporaba unijskega blaga, razen blaga, za katero so stopnje izvoznih carin določene z zakonodajo držav članic in ki so vključene v seznam, določen v Komisija.
  Komisija ima pravico določiti primere, ko Unijsko blago, za katere so stopnje izvoznih carin določene z zakonodajo držav članic in ki so vključene na seznam iz prvega odstavka tega odstavka, se lahko uporabljajo pri izvajanju postopkov predelave na carinskem območju Unije.

Člen 167. Identifikacija tuje blago v proizvodih njihove predelave

Za prepoznavanje tujega blaga v proizvodih njegove predelave se lahko uporabljajo naslednje metode:

 • pritrditev pečatov, žigov, digitalnih in drugih oznak s strani deklaranta, osebe, ki izvaja postopke obdelave, ali uradnikov carinskih organov tuje blago;
 • podroben opis, fotografija, slika tujega blaga v merilu;
 • primerjava vnaprej izbranih vzorcev in (ali) vzorcev tujega blaga in izdelkov njegove predelave;
 • uporaba obstoječih oznak izdelkov, tudi v obliki serijskih številk;
 • druge metode, ki jih je mogoče uporabiti glede na naravo blaga in postopke predelave, opravljene na carinskem območju Unije, vključno s preučitvijo predloženih dokumentov, ki vsebujejo podrobne informacije o uporabi tujega blaga v tehnološkem procesu izvajanja predelovalnih postopkov v carinskem območju Unije, pa tudi na tehnologiji proizvodnje predelanih izdelkov ali s carinskim nadzorom med postopki predelave na carinskem območju Unije.

Člen 168. Dokument o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije

 1. Dokument o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije, ki ga izda pooblaščeni organ države članice, lahko dobi kateri koli obraz države članice, na ozemlju katerega je izdan ta dokument, vključno s tistimi, ki izvajajo postopke obdelave ali ki takih postopkov ne izvajajo neposredno.
 2. Dokument o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije mora vsebovati podatke:
  1. o pooblaščenem organu države članice, ki je izdal dokument;
  2. o osebi, ki ji je bil dokument izdan;
  3. o osebi (osebah), ki bo neposredno izvajala postopke predelave na carinskem območju Unije;
  4. o tujem blagu in proizvodih iz njihove predelave (ime, oznaka v skladu z blagovno nomenklaturo tuje gospodarske dejavnosti, količina in stroški). Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko predvideva možnost določitve kode tujega blaga in izdelkov njegove predelave na ravni blagovne postavke Blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti, kot tudi možnost, da se ne navede stroški blaga in izdelkov njegove predelave;
  5. na blago Unije, za katero so stopnje izvoznih carin določene z zakonodajo držav članic, ki zagotavlja izvajanje tehnološkega postopka predelave tujega blaga (ime, oznaka v skladu z blagovno nomenklaturo tujih Gospodarska dejavnost in količina), če to določa zakonodaja države članice;
  6. na dokumentih, ki potrjujejo pravico do lastništva, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom;
  7. donose predelanih proizvodov v količinskem in (ali) odstotnem smislu;
  8. o postopkih predelave na carinskem območju, načinih njihovega izvajanja;
  9. o metodah identifikacije tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo na carinskem območju v proizvodih njihove predelave;
  10. o odpadkih in ostankih (ime, oznaka v skladu z blagovno nomenklaturo za zunanje gospodarsko dejavnost, količino in stroške). Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko predvideva možnost navedbe kode odpadkov in ostankov na ravni blagovne postavke Blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti, pa tudi možnost, da se vrednost take odpadki in ostanki;
  11. obdobje predelave blaga na carinskem območju Unije;
  12. o nadomestitvi blaga z enakovrednim blagom, kot je opredeljeno v 172. členu tega zakonika, če je takšna zamenjava dovoljena;
  13. o možnosti nadaljnje komercialne uporabe odpadkov;
  14. o carinskem organu (carinski organi), ki naj bi dal blago v carinski postopek za predelavo na carinskem območju in zaključek tega carinskega postopka.
 3. Obdobje za predelavo blaga na carinskem območju Unije ne sme presegati treh let ali daljšega obdobja, ki ga za nekatere kategorije blaga določi Komisija. (glej sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 3 z dne 203)
 4. Obdobje za predelavo blaga na carinskem območju Unije vključuje:
  1. trajanje proizvodnega procesa predelave blaga;
  2. čas, potreben za dejanski izvoz predelanih izdelkov s carinskega območja Unije in izvajanje carinskih operacij v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in ostankov tujega blaga.
 5. Obdobje za predelavo blaga na carinskem območju Unije se izračuna od dneva, ko je blago dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, pri carinski deklaraciji blaga v več serijah - od dneva, ko je bilo prvo se serija blaga da v carinski postopek za predelavo na carinskem območju.
 6. Obdobje za predelavo blaga na carinskem območju Unije se lahko podaljša v roku iz odstavka 3 tega člena.
 7. Zakonodaja držav članic lahko določi dodatne informacije, ki jih je treba določiti v dokumentu o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije.
 8. Oblika dokumenta o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije, postopek njegovega izpolnjevanja in postopek izdaje takega dokumenta, uvedba sprememb (dodatkov) k njemu, pa tudi umik (preklic) in (ali) njegovo podaljšanje določa zakonodaja držav članic. (glej odredbo Ministrstva za finance Rusije št. 246n z dne 24.12.2019)
 9. Če se deklaracija za blago uporablja kot dokument o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije, deklarant v deklaraciji za blago navede podatke o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije.

Člen 169. Stopnje proizvodnje predelanih proizvodov

 1. Donos predelanih izdelkov se razume kot količina in (ali) odstotek predelanih proizvodov, ki nastanejo kot rezultat predelave določene količine tujega blaga na carinskem območju Unije.
 2. Če se postopki predelave na carinskem območju Unije izvajajo v zvezi z blagom, katerega značilnosti ostajajo v skladu z določenimi tehničnimi zahtevami praktično nespremenjene in vodijo v prejem predelanih proizvodov stalne kakovosti, pooblaščeni organi Države članice lahko določijo standardne norme za proizvodnjo predelanih proizvodov.

Člen 170. Odpadki, ki nastanejo pri predelavi na carinskem območju Unije in proizvodne izgube

 1. Odpadki, ki nastanejo kot rezultat predelave na carinskem območju Unije, so predmet carinskih postopkov, predvidenih s tem zakonikom, razen v primerih, ko so navedeni odpadki v skladu z zakonodajo držav članic priznani kot neprimerni za nadaljnjo komercialno uporabo ali takšni odpadki v skladu z zakonodajo držav članic so pokopani, nevtralizirani, uporabljeni ali uničeni na kakršen koli drug način.
 2. Odpadki, ki nastanejo kot rezultat postopkov predelave na carinskem območju Unije, ko so dani v carinski postopek, ki ga je izbral deklarant, se štejejo za uvožene na carinsko območje Unije v tej državi.
 3. Odpadki iz prvega odstavka tega člena, ki niso predmet carinskih postopkov, pridobijo status blaga Unije in se štejejo, da niso pod carinskim nadzorom od datuma priznanja v skladu z zakonodajo držav članic kot neprimerne za nadaljnjo komercialno uporabo ali od datuma predložitve dokumentov carinskemu organu, ki potrjujejo dejstvo pokopa, nevtralizacije, uporabe ali uničenja nastalih odpadkov na drug način ali dejstvo njihovega prenosa za take postopke.
 4. Tuje blago, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, ki je nepovratno izgubljeno zaradi postopkov predelave na carinskem območju Unije in ga carinski organi priznajo kot proizvodno izgubo, po zaključku postopka ni dano v carinski postopek carinski postopek za predelavo na carinskem območju.

Člen 171. Ostanki tujega blaga, ki izhajajo iz predelave na carinskem območju Unije

Ostanki tujega blaga, ki nastanejo kot rezultat postopkov predelave na carinskem območju Unije v skladu z normativi za proizvodnjo predelanih izdelkov, se dajo v carinske postopke v skladu s 173. členom tega zakonika.

172. člen Zamenjava tujega blaga z enakovrednim blagom

 1. Z dovoljenjem carinskega organa je dovoljeno nadomestiti tuje blago, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju ali načrtovano za dajanje v carinski postopek za predelavo na carinskem območju v skladu z dokumentom o pogojih za predelavo blaga na carinskem območju Unije z blagom Unije, ki po svojem opisu, kakovosti in tehničnih lastnostih sovpada s takšnim tujim blagom (v nadaljevanju tega člena - enakovredno blago).
  V primeru uvoza na carinsko območje Unije za popravilo v okvari delov, sklopov, enot, ki so bili del blaga, ki je bilo prej izvoženo s carinskega območja Unije v skladu s carinskim izvoznim postopkom, se unijsko blago, ki v svojem opisu kakovost in tehnične značilnosti sovpadajo z uvoženimi na carinsko območje Unije s takimi deli, sklopi, sklopi, se štejejo za enakovredno blago, ne da bi upoštevali stanje njegove uporabnosti in (ali) poslabšanja.
 2. Predelani proizvodi, pridobljeni kot rezultat postopkov predelave enakovrednega blaga na carinskem območju Unije, se v skladu z določbami tega poglavja štejejo za predelavo proizvodov tujega blaga.
 3. Enakovredno blago pridobi status tujega blaga, blago, ki ga nadomesti, pa status unijskega blaga.
 4. Če je dovoljeno nadomestiti tuje blago z enakovrednim blagom, je izvoz s carinskega območja Unije predelave izdelkov, pridobljenih iz enakovrednega blaga, dovoljen pred uvozom tujega blaga na carinsko območje Unije.
 5. Postopek in pogoji za nadomestitev tujega blaga z enakovrednim blagom določa zakonodaja držav članic o carinski ureditvi.

173. člen Zaključek, začasna ustavitev in zaključek carinskega postopka za predelavo na carinskem območju

 1. Pred iztekom ugotovljenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo na carinskem območju se delovanje tega carinskega postopka konča z umestitvijo prejetega (oblikovanega) blaga kot postopka predelave na carinsko območje Unije ( predelava izdelkov, odpadkov, razen odpadkov iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika in (ali) bilanc) in (ali) tujega blaga, ki je dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju in ni predmet postopkov predelave carinskem območju Unije v carinskem postopku za ponovni izvoz.
 2. Pred potekom določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo na carinskem območju se učinek tega carinskega postopka lahko dokonča:
  1. umestitev blaga, prejetega (oblikovanega) kot rezultat postopkov predelave na carinskem območju Unije (predelava izdelkov, odpadkov, z izjemo odpadkov iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika in (ali) ostankov) in (ali) tuje blago, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju in ni predmet postopkov predelave na carinskem območju Unije, v carinskem postopku za sprostitev v domačo porabo ali v drug carinski postopek, ki velja za tuje blago pod pogoji, določeni s tem zakonikom, razen carinskega postopka za carinski tranzit, carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz). Hkrati se za predelane proizvode ne plačujejo posebne protidampinške izravnalne dajatve in ni potrebe po predložitvi dokumentov, ki potrjujejo skladnost z ukrepi za zaščito notranjega trga v obliki, ki ni posebna, protidampinška, izravnalna dajatve in (ali) določene v skladu s členom 170 Pogodbe o drugih pristojbinah Unije;
  2. nadaljevanje carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), katerega delovanje je bilo prekinjeno v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika;
  3. priznanje carinskih organov v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepreklicne izgube zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja blaga, prejetega (oblikovanega) kot rezultat postopkov predelave na carinskem območju Unije (predelani proizvodi, odpadki in (ali) ostanki), in (ali) tuje blago, dano pod carinski postopek za predelavo na carinskem območju in ni predmet postopkov predelave na carinskem območju Unije;
  4. priznavanje odpadkov, nastalih kot rezultat predelave na carinskem območju Unije v skladu z zakonodajo držav članic, neprimernih za njihovo nadaljnjo komercialno uporabo, ali predložitev carinskemu organu dokumentov, ki potrjujejo dejstvo pokopa, nevtralizacije, odstranjevanje ali uničenje nastalih odpadkov na drug način ali dejstvo, da se prenašajo za take postopke;
  5. carinski organi del tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, priznajo kot proizvodne izgube;
  6. pojav okoliščin, ki jih določi Komisija in (ali) zakonodaja držav članic o carinski ureditvi, pred katero je blago pod carinskim nadzorom.
 3. Pred iztekom določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo na carinskem območju se lahko učinek tega carinskega postopka zadrži, če je blago dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju in (ali) proizvodi njegove predelave v carinskem postopku carinskega skladišča ali proizvodi njihove predelave v carinskem postopku za začasni uvoz (uvoz).
 4. Predelani proizvodi se lahko dajo v carinske postopke v enem ali več sklopih.
 5. Po izteku določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo na carinskem območju se ta carinski postopek zaključi.

174. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano (dano) v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, rok za njegovo plačilo in njihov izračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, nastane za deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo za blago, in v zvezi z blagom, prijavljenim za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago, od osebe, ki je pred vložitvijo deklaracije za blago vložila vlogo za sprostitev blaga - od trenutka, ko je carinski organ prijavo za sprostitev blaga prijavil predložitev deklaracije za blago.
 2. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano (dano) v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, deklarant ukine ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. dokončanje carinskega postopka za predelavo na carinskem območju v skladu z odstavkom 1 in pododstavki 1, 2, 4-6 odstavka 2 člena 173 tega zakonika pred iztekom carinskega postopka za predelavo na carinskem območju, ki ga določi carinski organ, tudi po nastanku okoliščin iz pododstavkov 1 in 2 odstavka 4 tega člena;
  2. umestitev blaga, za katero je bil carinski postopek za predelavo na carinskem območju zaključen, in (ali) blago, prejeto (oblikovano) kot rezultat postopkov oplemenitenja na carinskem območju Unije v okviru uporabe takega carinski postopek, katerega dejanje je bilo končano, za začasno hrambo v skladu s šestim odstavkom 6. člena tega zakonika;
  3. umestitev blaga, za katero je bil carinski postopek za predelavo na carinskem območju zaključen, in (ali) blago, prejeto (oblikovano) kot rezultat postopkov oplemenitenja na carinskem območju Unije v okviru uporabe takega carinski postopek, ki je bil zaključen v okviru carinskih postopkov v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  4. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 5. odstavkom tega člena;
  5. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepreklicne izgube tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, in (ali) prejetega blaga ( ki nastanejo kot posledica obdelave na carinskem območju zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepopravljive izgube tega blaga zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen za primere, ko je pred takim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom v zvezi s tem blagom prišel rok za plačilo uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev;
  6. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za predelavo na carinskem območju - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale ob registraciji deklaracije za blago ali vloge za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago;
  7. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih , protidampinške, izravnalne dajatve, ki so nastale med registracijo deklaracije za blago;
  8. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  9. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  10. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 3. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev se izpolni ob nastopu okoliščin iz odstavka 4 tega člena.
 4. V naslednjih okoliščinah je rok zapadlosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev:
  1. v primeru prenosa tujega blaga, ki je dano v carinski postopek za predelavo na carinsko območje, pred zaključkom takšnega carinskega postopka osebi (osebam), ki ni navedena v dokumentu o pogojih predelave na carinskem območju - dan prenosa blaga, in če ta dan ni določen, - dan, ko je blago dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju;
  2. v primeru izgube tujega blaga, danega v carinski postopek za predelavo na carinskem območju pred zaključkom takega carinskega postopka, z izjemo uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepopravljive izgube zaradi tega naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, - dan izgube blaga, in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v carinski postopek za predelavo na carinskem območju ;
  3. če carinski postopek za predelavo na carinskem območju ni zaključen pred iztekom carinskega postopka za predelavo na carinskem območju, ki ga je vzpostavil carinski organ - dan izteka carinskega postopka za predelavo na carinskem območju, ki ga je določila carina oblasti.
 5. Ob nastopu okoliščin iz odstavka 4 tega člena uvozne carine, davkov, plačujejo se posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, kot če bi bilo blago, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davki.
  Za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan registracije carinskega organa države deklaracija za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno pred oddajo deklaracije za blago, pa na dan registracije s strani carinskega organa države vloga za sprostitev blaga pred predložitvijo deklaracije za blago.
 6. Na zneske uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih (pobranih) v skladu s petim odstavkom tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila glede teh zneskov odobrena odloga njihovega plačila iz datum dajanja blaga v carinski postopek predelave na carinskem območju na dan izteka roka za plačilo uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 5. členom tega zakonika.
  Če je bilo izvajanje carinskega postopka za predelavo na carinskem območju v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika začasno ustavljeno, se obresti, predvidene v tem odstavku za obdobje mirovanja carinskega postopka, ne zaračunavajo ali plačujejo.
 7. V primeru zaključka carinskega postopka za predelavo na carinskem območju ali dajanja v začasno hrambo v skladu s 6. odstavkom 129. člena tega zakonika blago, dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, in (ali) blago prejete (oblikovane) kot rezultat postopkov predelave na carinskem območju ali namestitve takega blaga v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika v carinske postopke, predvidene s tem zakonikom, ali zadržanja takega blaga s strani carine organi v skladu z 129. poglavjem tega zakonika po izpolnitvi obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja (v celoti ali delno) zneskov carin, davkov , posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, plačane in (ali) pobrane v skladu s tem členom, se lahko povrnejo (kompenzirajo) v skladu s poglavjem 51 in členom 10. tega zakonika.

Člen 175. Posebnosti izračuna in plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za predelane proizvode, ko so dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo

 1. Ko se proizvodi za predelavo dajo v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, se uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve plačajo v višini uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatve, ki bi jih bilo treba plačati, kot da bi bilo tuje blago dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju in uporabljeno za izdelavo predelanih izdelkov v skladu z normativi za proizvodnjo predelanih proizvodov dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo .
  Za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan registracije carinskega organa države deklaracija za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno pred oddajo deklaracije za blago, pa na dan registracije s strani carinskega organa države vloga za sprostitev blaga pred predložitvijo deklaracije za blago.
  Če je za izračun carin in davkov treba tujo valuto pretvoriti v valuto države članice, se ta pretvorba izvede po menjalnem tečaju, veljavnem na dan, določen v prvem odstavku te klavzule.
 2. Na zneske uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih (pobranih) v skladu z odstavkom 1 tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila glede teh zneskov odobrena odloga njihovega plačila iz datum dajanja blaga v carinski postopek predelave na carinskem območju na dan prenehanja obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 60. členom tega zakonika.
  Če je bilo izvajanje carinskega postopka za predelavo na carinskem območju v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika začasno ustavljeno, se obresti, predvidene v tem odstavku za obdobje mirovanja carinskega postopka, ne zaračunavajo ali plačujejo.