МЕНЮ

Carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja

176. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja

 1. Carinski postopek predelava zunaj carinskega območja - carinski postopek, ki se uporablja za blago Unije, v skladu s katerim se takšno blago izvozi s carinskega območja Unije, da bi ga zaradi predelave zunaj carinskega območja Unije prejeli, proizvodi njihove predelave, namenjeni naknadnemu uvozu na carinsko območje Unije, brez plačila izvoznih carin za takšno blago Unije, ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek in njihovo uporabo v skladu s tak carinski postopek.
 2. Blago, dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja in dejansko izvoženo s carinskega območja Unije, izgubi status unijskega blaga.
 3. Carinski postopek je dovoljeno uporabiti za predelavo zunaj carinskega območja:
  1. za blago, ki je bilo prej dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo z uporabo spodbud za plačilo uvoznih carin, davkov, povezanih z omejitvami pri uporabi in (ali) odtujitvi tega blaga ali dela takega blaga , če se takšno blago ali njegovi deli izvozijo s carinskega območja Unije za popravilo in imajo ob dajanju v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja status tujega blaga;
  2. v zvezi s tistimi, ki se izvažajo s carinskega območja Unije:
   • blago, dano v carinski postopek začasnega izvoza za dokončanje carinskega postopka za začasni izvoz v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakonika;
   • vozila v mednarodnem prevozu v primeru iz prvega odstavka tretjega odstavka 3. člena tega zakonika.
 4. Blago iz pododstavka 2 odstavka 3 tega člena je dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, ne da bi bilo uvoženo na carinsko območje Unije.
 5. Komisija ima pravico določiti seznam blaga, za katerega se ne uporablja carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja. (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 203 z dne 11.12.2018)

177. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo izven carinskega območja so:
  1. razpoložljivost dokumenta o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije, ki ga izda pooblaščeni organ države članice in vsebuje podatke, določene v 181. členu tega zakonika. Kot tak dokument se lahko uporabi deklaracija za blago, če je namen uporabe carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja popravilo blaga;
  2. možnost identifikacije carinskih organov unijskega blaga, ki je dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, v proizvodih njihove predelave, razen v primerih nadomestitve predelanih izdelkov z enakovrednim tujim blagom, kot je opredeljeno v 183. členu tega zakonika , v skladu z navedenim členom tega zakonika;
  3. zagotovitev varščine za izpolnitev obveznosti plačila izvoznih carin v skladu s poglavjem 9 tega zakonika, razen v primerih, ko je v skladu z zakonodajo držav članic varščina za izpolnitev obveznosti plačila izvoznih carin ni na voljo;
  4. spoštovanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za predelavo zunaj carinskega območja so:
  1. upoštevanje določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja;
  2. skladnost z določbami 179. člena tega zakonika pri izvajanju postopkov predelave zunaj carinskega območja Unije z blagom, ki je dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja.
  3. Za namene uporabe tega poglavja carinski organ identificira blago Unije v proizvodih njihove predelave z eno od metod iz člena 180 tega zakonika ugotovi, da postopki predelave zunaj carine na ozemlju Unije za pridobitev predelanih proizvodov podvrženo blago, dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja.

178. člen. Trajanje carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja

 1. Obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja se določi na podlagi obdobja za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije, kot je določeno v dokumentu o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja države Unije.
 2. Ugotovljeno obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja se na zahtevo osebe podaljša, ko se podaljša obdobje za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije.
 3. Zakonodaja držav članic lahko določa, da se lahko pri podaljšanju roka za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije določeno obdobje veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja podaljša najkasneje v 10 delovnih dneh po njegovem izteka. Pri podaljšanju veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja, ki ga je določil carinski organ, se po njegovem izteku veljavnost takšnega carinskega postopka nadaljuje z dnem zaključka tega carinskega postopka.

Člen 179. Postopki predelave zunaj carinskega območja Unije

Postopki predelave zunaj carinskega območja Unije vključujejo:

 • predelava ali predelava blaga;
 • proizvodnja blaga, vključno s sestavljanjem, sestavljanjem, razstavljanjem in nastavljanjem;
 • popravilo blaga, vključno z njegovo obnovo, zamenjavo komponent, posodobitvijo.

Člen 180. Identifikacija Unijsko blago v proizvodih njihove predelave

Za identifikacijo unijskega blaga v proizvodih njegove predelave se lahko uporabijo naslednje metode:

 • pritrditev pečatov, žigov, digitalnih in drugih oznak s strani deklaranta, osebe, ki izvaja postopke obdelave zunaj carinskega območja Unije, ali carinski uradniki Unijsko blago;
 • podroben opis, fotografiranje, slika blaga na ravni Unije;
 • primerjava vnaprej izbranih vzorcev in (ali) vzorcev unijskega blaga in izdelkov njegove predelave;
 • uporaba obstoječih oznak izdelkov, tudi v obliki serijskih številk;
 • druge metode, ki jih je mogoče uporabiti glede na naravo blaga in postopke predelave, opravljene zunaj carinskega območja Unije, vključno s preučitvijo predloženih dokumentov, ki vsebujejo podrobne podatke o uporabi unijskega blaga v tehnološkem procesu izvajanja postopkov predelave zunaj carinskem območju Unije, pa tudi o tehnologiji proizvodnje predelanih izdelkov.

Člen 181. Dokument o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije

 1. Kateri koli dokument o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije, ki ga izda pooblaščeni organ države članice, lahko dobi kateri koli dokument obraz države članicena ozemlju katerega je ta dokument izdan.
 2. Dokument o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije mora vsebovati podatke:
  1. o pooblaščenem organu države članice, ki je izdal dokument;
  2. o osebi, ki ji je bil dokument izdan;
  3. o osebi (osebah), ki bo neposredno izvajala postopke obdelave zunaj carinskega območja Unije;
  4. o blagu Unije in izdelkih njihove predelave (ime, šifra v skladu z Nomenklaturo blaga zunanje gospodarske dejavnosti, količina in stroški). Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko predvideva možnost navedbe šifre blaga Unije in proizvodov njihove predelave na ravni blagovne postavke Blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti;
  5. na dokumentih, ki potrjujejo pravico do lastništva, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom;
  6. donose predelanih proizvodov v količinskem in (ali) odstotnem smislu;
  7. o postopkih predelave zunaj carinskega območja Unije in načinih njihovega izvajanja;
  8. o metodah identifikacije unijskega blaga, danega v carinski postopek za predelavo izven carinskega območja, v proizvodih njihove predelave;
  9. rok za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije;
  10. o nadomestitvi predelanih izdelkov z enakovrednim tujim blagom, kot je opredeljeno v 183. členu tega zakonika, če je takšna zamenjava dovoljena;
  11. na carinskem organu (carinski organi), ki naj bi dal blago v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja in dokončanje tega carinskega postopka.
 3. Obdobje za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije ne sme biti daljše od 2 let.
 4. Obdobje za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije vključuje:
  1. trajanje proizvodnega procesa predelave blaga;
  2. čas, potreben za dejanski uvoz predelanih izdelkov na carinsko območje Unije in njihovo dajanje v carinske postopke, ki dopolnjujejo učinek carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja.
 5. Obdobje za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije se izračuna od dneva, ko je blago dano v carinski postopek za predelavo izven carinskega območja, in v primeru carinske deklaracije blaga v več serijah - od dneva, ko prva serija blaga je dana v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja.
 6. Obdobje za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije se lahko podaljša v roku iz odstavka 3 tega člena.
 7. Zakonodaja držav članic lahko določi dodatne informacije, ki jih je treba določiti v dokumentu o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije.
 8. Oblika dokumenta o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije, postopek za njegovo izpolnitev in postopek izdaje takega dokumenta, spremembe (dopolnitve) v njem, pa tudi umik (preklic) in (ali) njegovo podaljšanje določa zakonodaja držav članic. (glej odredbo Ministrstva za finance Rusije št. 7n z dne 14.01.2020. januarja XNUMX)
 9. Če se deklaracija za blago uporablja kot dokument o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije, deklarant v deklaraciji za blago navede podatke o pogojih za predelavo blaga zunaj carinskega območja Unije.

Člen 182. Stopnje proizvodnje predelanih proizvodov

 1. Donos predelanih izdelkov se razume kot količina in (ali) odstotek predelanih proizvodov, ki nastanejo kot rezultat predelave določene količine unijskega blaga zunaj carinskega območja Unije.
 2. Če se postopki predelave zunaj carinskega območja Unije izvajajo v zvezi z blagom, katerega značilnosti ostajajo v skladu z določenimi tehničnimi zahtevami praktično nespremenjene in vodijo v prejem predelanih proizvodov stalne kakovosti, pooblaščeni organi Države članice lahko določijo standardne norme za proizvodnjo predelanih proizvodov.

183. člen Zamenjava predelanih izdelkov z enakovrednim tujim blagom

 1. Z dovoljenjem carinskega organa je dovoljeno nadomestiti predelane izdelke s tujim blagom, ki po svojem opisu, kakovosti in tehničnih lastnostih sovpada s takšnimi predelanimi izdelki (v nadaljevanju tega člena - enakovredno tuje blago), če je postopek obdelave zunaj carinskega območja Unije popravilo, pa tudi če se postopki obdelave zunaj carinskega območja Unije izvajajo v zvezi z blagom, ki se prevaža po cevovodih.
  V primeru izvoza s carinskega območja Unije za garancijsko popravilo v okvari delov, sklopov, sklopov, ki so bili del blaga, ki je bilo prej uvoženo na carinsko območje Unije in dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo , tuje blago, ki po svojem opisu, kakovosti in tehničnih lastnostih sovpada s predelanimi izdelki, se šteje za enakovredno tuje blago, ne da bi upoštevalo njegovo stanje uporabnosti in (ali) poslabšanje stanja.
 2. Če je dovoljeno nadomestiti predelane izdelke z enakovrednim tujim blagom, je uvoz tega enakovrednega tujega blaga na carinsko območje Unije dovoljen pred izvozom unijskega blaga s carinskega območja Unije.
 3. Postopek in pogoji za nadomestitev predelanih izdelkov z enakovrednim tujim blagom določa zakonodaja držav članic o carinski ureditvi.

184. člen Zaključek in zaključek carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja

 1. Pred iztekom določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja se učinek tega carinskega postopka zaključi z dajanjem predelanih proizvodov v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, proizvodov predelave blaga ki so bili izvoženi s carinskega območja Unije za njihovo brezplačno (garancijsko) popravilo po carinskem postopku ponovnega uvoza, razen v primeru iz drugega odstavka te klavzule.
  Učinka carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja ni mogoče doseči z dajanjem predelanih proizvodov v carinski postopek za ponovni uvoz, če so takšni predelani izdelki predelani proizvodi blaga, katerih sprostitev v skladu s carinskim postopkom za sprostitev za domačo porabo, je bila upoštevana prisotnost napake (napak), ki je bila vzrok za neodplačno (garancijsko) popravilo tega blaga.
 2. Pred iztekom določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja se lahko ta carinski postopek zaključi:
  1. dajanje blaga v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, v carinski postopek za izvoz, z izjemo blaga iz pododstavka 2 tega odstavka, ali carinskega postopka za ponovni uvoz;
  2. dajanje blaga iz prvega pododstavka tretjega odstavka 1. člena tega zakonika, dano v carinski postopek za predelavo izven carinskega območja, v carinski postopek za ponovni izvoz;
  3. dajanje predelanih proizvodov v carinski postopek za izvoz v primerih, pod pogoji in na način, ki ga določi Komisija.
 3. Učinka carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja ni mogoče doseči z dajanjem blaga v carinski postopek za izvoz, če zakonodaja držav članic določa, da je blago, dano v carinski postopek za predelavo izven carinskega območja, in (ali ) je treba izdelke njihove predelave obvezno vrniti na ozemlje te države članice.
 4. Predelani proizvodi se lahko dajo v carinske postopke v enem ali več sklopih.
 5. Po preteku določenega obdobja veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja se ta carinski postopek zaključi.

185. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila izvoznih carin za unijsko blago, dano (dano) v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, rok za njegovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila izvoznih carin za unijsko blago, dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, nastane za deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo blaga.
 2. Obveznost plačila izvoznih carin za unijsko blago, dano (dano) v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, deklarant preneha ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. zaključek carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja v skladu s 184. členom tega zakonika, tudi po nastopu okoliščin iz prvega pododstavka četrtega odstavka tega člena;
  2. umestitev blaga, za katero je bil carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja zaključen, in (ali) blago, prejeto (oblikovano) kot rezultat postopkov predelave zunaj carinskega območja Unije v okviru uporabe takega carinski postopek, ki je bil zaključen v okviru carinskega postopka v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  3. izpolnitev obveznosti plačila izvoznih carin in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s četrtim odstavkom tega člena;
  4. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za predelavo izven carinskega območja - v zvezi z obveznostjo plačila izvoznih carin, ki je nastala ob registraciji deklaracije za blago;
  5. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila izvoznih carin, ki je nastala ob registraciji deklaracija za blago;
  6. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  7. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  8. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 3. Obveznost plačila izvoznih carin za unijsko blago, dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, je treba izpolniti ob nastopu okoliščin, določenih v četrtem odstavku tega člena.
 4. V naslednjih okoliščinah se šteje rok za plačilo izvoznih carin:
  1. v primeru izgube blaga iz prvega odstavka tega člena pred zaključkom carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja - dan izgube takega blaga in če ta dan ni določen, - dan, ko carina organ razkrije dejstvo izgube takega blaga;
  2. v primeru nedokončanja carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja v skladu s 184. členom tega zakonika - dan izteka carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja.
 5. Ob nastopu okoliščin iz četrtega odstavka tega člena se plačajo izvozne carine, kot da bi bilo unijsko blago, dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, dano v carinski postopek za izvoz brez uporabe plačilnih privilegijev izvoznih carin.
  Za izračun izvoznih carin se uporabljajo stopnje izvoznih carin, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja.
 6. Na zneske izvoznih carin, plačanih (pobranih) v skladu s petim odstavkom tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila glede teh zneskov odobrena odloga plačila, če to določa zakonodaja države članice v na katere ozemlju je bilo blago dano v postopek carinske predelave zunaj carinskega območja. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja držav članic.
 7. V primeru zaključka carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja ali namestitve blaga v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika blaga v carinske postopke, predvidene s tem zakonikom, ali zadržanja blaga s strani carinskih organov v skladu s z 129. poglavjem tega zakonika po izpolnitvi obveznosti plačila izvoznih carin in (ali) njihovega pobiranja (v celoti ali delno) zneski plačanih in (ali) pobranih izvoznih carin v skladu s tem členom se povrnejo (odmik) v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.

186. člen Posebnosti izračuna in plačila uvoznih carin in davkov za predelane izdelke, če so dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo

 1. Ko se proizvodi za predelavo dajo v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, se uvozne carine izračunajo na podlagi stroškov postopkov predelave zunaj carinskega območja Unije.
 2. Stroški postopkov obdelave zunaj carinskega območja Unije se določijo kot skupek dejansko nastalih stroškov za:
  1. obdelava (popravila);
  2. tuje blago, uporabljeno v procesu predelave (popravila), če ni vključeno v stroške postopkov predelave (popravila).
 3. Če vrednost postopkov predelave zunaj carinskega območja Unije, prijavljena med carinsko deklaracijo predelanih proizvodov, ni dokumentirana ali predloženi dokumenti ne potrjujejo prijavljenih informacij o stroških takšnih postopkov, se določi kot razlika med carino vrednost predelanih izdelkov in vrednost blaga, dana v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja.
 4. Če se za predelane izdelke uporabljajo posebne stopnje uvoznih carin, se znesek plačljivih uvoznih carin določi kot zmnožek zneska uvoznih carin, izračunanih po določeni stopnji za predelane izdelke, na razmerje med stroški predelave zunaj carinsko območje Unije na carinsko vrednost izdelkov, ki se predelajo, kot da bi bili predelani proizvodi dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
 5. Pri predelavi se dajo proizvodi v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo davkov za predelane proizvode se izračunajo v skladu z zakonodajo države članice, na ozemlju katere so predelani proizvodi dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
  Če je bil postopek obdelave zunaj carinskega območja Unije popravilo blaga, izvoženega s carinskega območja Unije, se trošarine (trošarina ali trošarina) ne obračunavajo in ne plačujejo.
 6. Ko se proizvodi za predelavo dajo v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, se plačajo uvozne carine in davki v višini uvoznih carin in davkov, izračunanih v skladu z odstavki 1-5 tega člena, razen če ni v odstavku 7 tega člena določeno drugače. Ta članek.
 7. Pri dajanju predelanih proizvodov, pridobljenih kot rezultat postopkov predelave, izven carinskega območja Unije v zvezi s tujim blagom iz pododstavka 1 odstavka 3 člena 176 tega zakonika v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, uvozne carine, davki, izračunani v skladu z odstavki 1 - 5 tega člena, se ne plačajo, razen v primerih, ko je v skladu z 11. odstavkom 136. člena tega zakonika za to tuje blago rok za plačilo uvoznih carin in davkov pride.
  Obveznost plačila uvoznih carin in davkov za predelane izdelke, pridobljene kot rezultat postopkov predelave zunaj carinskega območja Unije, za tuje blago iz prvega pododstavka tretjega odstavka 1. člena tega zakonika preneha po prenehanju obveznosti plačila uvoznih carin, davkov na to tuje blago.

Člen 187. Posebnosti izračuna in plačila izvoznih carin za blago, ki ni bilo obdelano zunaj carinskega območja Unije, in predelane izdelke, ko so dani v carinski izvozni postopek

 1. Pri dajanju blaga, ki ni bilo obdelano zunaj carinskega območja Unije, se v carinski postopek za izvoz za izračun izvoznih carin uporabljajo stopnje izvoznih carin, ki veljajo na dan registracije s strani carinskega organa deklaracija za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja ...
  Če je za izračun izvoznih carin treba tujo valuto pretvoriti v valuto države članice, se takšna pretvorba izvede po menjalnem tečaju, veljavnem na dan, določen v prvem odstavku te klavzule.
 2. Na zneske izvoznih carin, plačanih (pobranih) za blago, ki ni bilo obdelano zunaj carinskega območja Unije in je dano (dano) v carinski postopek za izvoz, se plačajo obresti, kot da se odloži plačilo je bila v zvezi s temi zneski odobrena, če to določa zakonodaja države članice, na ozemlju katere je bilo blago dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja držav članic.
 3. Posebnosti izračuna in plačila izvoznih carin in davkov za predelane izdelke, dane v carinski postopek za izvoz v primerih, določenih v skladu s pododstavkom 3 odstavka 2 člena 184 tega zakonika, določi Komisija, ko se taki primeri ugotovijo .