МЕНЮ

Carinski postopek za ponovni uvoz

235. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka za ponovni uvoz

 1. Carinski postopek ponovni uvoz je carinski postopek, ki se uporablja za tuje blago, v skladu s katerim se takšno blago, predhodno izvoženo s carinskega območja Unije, uvozi na carinsko območje Unije brez plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških dampinga, izravnalne dajatve, ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek.
 2. Carinski postopek za ponovni uvoz se uporablja za blago, ki je bilo predhodno izvoženo s carinskega območja Unije, za katerega je bilo uporabljeno naslednje:
  1. izvozni carinski postopek;
  2. carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja za dokončanje izvajanja tega carinskega postopka v skladu s 1. odstavkom 2. odstavka 184. člena tega zakonika;
  3. carinski postopek za začasni izvoz za dokončanje postopka tega carinskega postopka v skladu s prvim odstavkom 1. člena tega zakonika.
 3. Blago, dano v carinski postopek za ponovni uvoz, pridobi status unijskega blaga, z izjemo blaga, ki je bilo predhodno izvoženo s carinskega območja Unije, za katerega carinski postopek za začasni izvoz ali carinski postopek za predelavo zunaj carinsko območje, ki je blago, določeno v pododstavku 1 odstavka 3 člena 176 tega zakonika, ali proizvodi njegove predelave.
 4. Carinski postopek za ponovni uvoz je dovoljeno uporabljati za:
  1. Unijsko blago za dokončanje carinskega postopka prostega carinskega območja v skladu z drugim pododstavkom šestega odstavka 2. člena tega zakonika ali carinskim postopkom prostega skladišča v skladu z drugim pododstavkom petega odstavka 6. člena tega zakonika;
  2. izdelki predelave blaga, danega v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, ki je bilo izvoženo s carinskega območja Unije za njihovo brezplačno (garancijsko) popravilo, z izjemo izdelkov predelave blaga iz drugega odstavka drugega odstavka 1 člena 184 tega zakonika.
 5. Carinskega postopka za ponovni uvoz za blago iz 11. odstavka 201. člena in 9. odstavka 211. člena tega zakonika ni dovoljeno.

236. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za ponovni uvoz

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za ponovni uvoz so:
  1. upoštevanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika;
  2. predložitev carinskemu organu informacij o okoliščinah izvoza blaga s carinskega območja Unije, popravila, če so bili takšni postopki opravljeni z blagom zunaj carinskega območja Unije in so potrjeni s predložitvijo carinskih in (ali) druge dokumente ali informacije o teh dokumentih;
  3. drugi pogoji, določeni v odstavkih 2, 4 - 6 tega člena v zvezi z nekaterimi kategorijami blaga.
 2. Pogoji za dajanje blaga, ki je bilo predhodno izvoženo s carinskega območja Unije, za katerega je bil uporabljen carinski izvozni postopek, v carinski postopek ponovnega uvoza so:
  1. dajanje blaga v carinski postopek za ponovni uvoz pred iztekom treh let od dneva, ki sledi dnevu dejanskega izvoza s carinskega območja Unije, ali pred iztekom drugega obdobja, ki ga določi Komisija v skladu z odstavkom 3 tega člena;
  2. ohranjanje nespremenjenega stanja blaga, v katerem je bilo izvoženo s carinskega območja Unije, z izjemo sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih prevoznih pogojih (prevoz) in ( ali) shranjevanje;
  3. povračilo davkov in (ali) obresti od njih, ko zneski takih davkov in (ali) obresti v zvezi z izvozom blaga s carinskega območja Unije niso bili plačani ali vrnjeni, pa tudi zneski drugih davkov , subvencije in drugi zneski, ki niso plačani ali prejeti neposredno ali posredno kot plačila, ugodnosti ali nadomestila v zvezi z izvozom blaga s carinskega območja Unije, če to določa zakonodaja držav članic, na način in pod pogoji, določeni s takšno zakonodajo.
 3. V zvezi z nekaterimi kategorijami blaga ima Komisija pravico določiti obdobje, ki presega obdobje, določeno v pododstavku 1 odstavka 2 tega člena. (glej sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 203 z dne 11.12.2018)
 4. Pogoji za dajanje blaga, ki je bilo predhodno izvoženo s carinskega območja Unije, za katerega je bil uporabljen carinski postopek za začasni izvoz, v carinski postopek za ponovni uvoz so:
  1. uvoz blaga na carinsko območje Unije med trajanjem carinskega postopka za začasni izvoz;
  2. ohranjanje nespremenjenega stanja blaga, v katerem je bilo izvoženo s carinskega območja Unije, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih prevoznih pogojih (prevoz) in (ali) kot tudi spremembe, ki so dovoljene v zvezi s takim blagom, kadar se uporablja v skladu s carinskim postopkom za začasni izvoz.
 5. Pogoji za dajanje blaga, ki je bilo predhodno izvoženo s carinskega območja Unije, za katerega je bil uporabljen carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, v carinski postopek za ponovni uvoz so:
  1. uvoz blaga na carinsko območje Unije v času veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja, ki ga je določil carinski organ;
  2. ohranjanje nespremenjenega stanja blaga, v katerem je bilo izvoženo s carinskega območja Unije, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih prevoznih pogojih (prevoz) in (ali) skladiščenje.
 6. Pogoji za dajanje predelanih proizvodov blaga, za katerega je bil carinski postopek za predelavo izven carinskega območja uporabljen v carinski postopek za ponovni uvoz, so:
  1. izvoz blaga, ki je dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, s carinskega območja Unije za njegovo brezplačno (garancijsko) popravilo;
  2. dajanje predelanih proizvodov v carinski postopek za ponovni uvoz v obdobju veljavnosti carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja, ki ga določi carinski organ.
 7. Deklarant za blago, dano v carinski postopek za ponovni uvoz, je lahko oseba, ki je bila deklarant za blago, dano v enega od carinskih postopkov, določenih v odstavkih 2, 4–6 tega člena, v skladu s katerim je bilo blago izvoženo s carinskega območja Unije.

Člen 237. Vrnitev (offset) zneske izvoznih dajatev

 1. Za blago, določeno v drugem odstavku 2. člena tega zakonika, ki je dano v carinski postopek ponovnega uvoza, se izvede povračilo (pobot) plačanih zneskov izvoznih carin, če je to blago dano pod carinski postopek ponovnega uvoza najkasneje v šestih mesecih od dneva, ki sledi dnevu dajanja blaga v carinski postopek za izvoz.
 2. Če pri dajanju blaga v carinski postopek za izvoz carinsko deklaracijo je bilo blago opravljeno z značilnostmi, ki jih določa zakonodaja držav članic o carinski ureditvi v skladu z odstavkom 8 104. člena tega zakonika, ali z značilnostmi, določenimi v 115., 116. ali 117. členu tega zakonika, v zvezi z za takšno blago, dano v carinski postopek ponovnega uvoza, se izvede povračilo (pobot) plačanih zneskov izvoznih carin, pod pogojem, da je navedeno blago dano v carinski postopek za ponovni uvoz najpozneje v obdobju določeno z zakonodajo o carinski ureditvi države članice, na ozemlju katere je bilo blago dano v carinski postopek za izvoz.