МЕНЮ

Carinski postopek za ponovni izvoz

238. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka za ponovni izvoz

 1. Carinski postopek ponovni izvoz - carinski postopek, ki se uporablja za tuje blago in blago Unije, v skladu s katerim tuje blago se izvozijo s carinskega območja Unije brez plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) z vrnitvijo (pobotom) zneskov takšnih dajatev in davkov v skladu s členom 242 tega kodeksa in Unijsko blago - brez plačila izvoznih carin ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek.
 2. Carinski postopek ponovnega izvoza se uporablja za:
  1. tuje blago, uvoženo na carinsko območje Unije in ki se nahaja na carinskem območju Unije, vključno s tujim blagom, ki je dano v carinske postopke;
  2. blago, prejeto (oblikovano) kot rezultat postopkov predelave na carinskem območju Unije (predelava proizvodov, odpadkov, z izjemo odpadkov iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika in (ali) ostankov), za dokončanje carinski postopek za predelavo na carinskem območju v skladu s prvim odstavkom 170. člena tega zakonika;
  3. odpadki, z izjemo odpadkov iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika, in (ali) ostanki, ki nastanejo pri postopkih predelave za domačo porabo, za dokončanje carinskega postopka za predelavo za domačo porabo v skladu s pododstavkom 195 odstavka 1 2. člen tega zakonika;
  4. blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, za dokončanje carinskega postopka prostega carinskega območja v skladu s prvim pododstavkom petega odstavka 1. člena tega zakonika;
  5. blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča za dokončanje carinskega postopka prostega skladišča v skladu s 1. pododstavkom četrtega odstavka 4. člena tega zakonika;
  6. Unijsko blago, za katero je bil uporabljen carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, če je blago izvoženo s carinskega območja Unije zaradi neizpolnjevanja pogojev posla, na podlagi katerega je bilo blago premeščeno čez carinsko mejo Unije, vključno s količino, kakovostjo, opisom ali pakiranjem, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 2. člena tega zakonika;
  7. blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, za katero se v skladu z mednarodnimi pogodbami v Uniji ali mednarodnimi pogodbami o pristopu k Uniji uporabljajo nižje stopnje uvoznih carin od tistih, ki jih določa enotna carinska tarifa Evrazijske gospodarske unije, če se to blago izvozi s carinskega območja Unije zaradi neizpolnjevanja pogojev posla, na podlagi katerega je bilo blago prepeljano čez carinsko mejo Unije, vključno s količino, kakovost, opis ali embalažo pod pogoji, določenimi v drugem odstavku 2. člena tega zakonika.
 3. Unijsko blago iz pododstavka 6 drugega odstavka tega člena, dano v carinski postopek za ponovni izvoz in dejansko izvoženo s carinskega območja Unije, izgubi status unijskega blaga.
 4. Dovoljeno je uporabiti carinski postopek za ponovni izvoz glede na tiste, izvožene s carinskega območja Unije:
  1. blago iz prvega pododstavka tretjega odstavka 1. člena tega zakonika, dano v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, za dokončanje carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja v skladu z drugim pododstavkom drugega odstavka 3. člena ta kodeks;
  2. blago, dano v posebni carinski postopek v primerih, ki jih določi Komisija;
  3. vozila za mednarodni prevoz v skladu s petim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  4. tuje blago iz drugega pododstavka petega odstavka 2. člena tega zakonika.
  5. Blago iz četrtega odstavka tega člena je dano v carinski postopek za ponovni izvoz, ne da bi bilo uvoženo na carinsko območje Unije.

239. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za ponovni izvoz

 1. Pogoji za dajanje blaga iz pododstavkov 1–5 odstavka 2 člena 238 tega zakonika v carinski postopek za ponovni izvoz so:
  1. upoštevanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika;
  2. predložitev carinskemu organu informacij o okoliščinah uvoza blaga na carinsko območje Unije, izvozu blaga s carinskega območja Unije, ki se potrdijo s predložitvijo carinskih in (ali) drugih dokumentov oz. informacije o takšnih dokumentih.
 2. Pogoji za dajanje blaga iz 6. in 7. odstavka 2. odstavka 238. člena tega zakonika v carinski postopek za ponovni izvoz so:
  1. dajanje blaga v carinski postopek za ponovni izvoz v roku enega leta od dneva, ki sledi dnevu dajanja blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo;
  2. predložitev carinskemu organu informacij o okoliščinah uvoza blaga na carinsko območje Unije, neizpolnjevanje pogojev posla, na podlagi katerega je bilo blago prepeljano čez carinsko mejo Unije, dajanje to blago v carinskem postopku za sprostitev v domačo porabo, uporaba tega blaga po dajanju v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, kar se potrdi s predložitvijo carinskih in (ali) drugih dokumentov ali informacij o takšnih dokumentih. Za potrditev neizpolnjevanja pogojev posla, na podlagi katerega je bilo blago prepeljano čez carinsko mejo Unije, se carinskemu organu lahko predložijo dokumenti, ki jih v skladu z zakonodajo izdajo pooblaščene organizacije držav članic;
  3. neuporaba blaga na carinskem območju Unije in njegovo popravilo, razen v primerih, ko je bila uporaba blaga potrebna za odkrivanje napak ali drugih okoliščin, ki so privedle do izvoz blaga s carinskega območja Unije;
  4. sposobnost identifikacije blaga s strani carinskega organa;
  5. spoštovanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika.

Člen 240. Tožbe z blagom, ki je dano v carinski postopek za ponovni izvoz

 1. Za prevoz (prevoz) skozi carinsko območje Unije je blago, dano v carinski postopek za ponovni izvoz, pod carinskim postopkom za carinski tranzit, z izjemo:
  1. blago, določeno v 6. pododstavku drugega odstavka 2. člena tega zakonika;
  2. blago, ki se izvaža iz pristanišča FEZ ali logistična izključna ekonomska cona in kraj odhoda takega blaga je kraj pretoka blaga čez carinsko mejo Unije, ki mu pripada taka pristaniška FEZ ali logistična izključna ekonomska cona;
  3. druge kategorije blaga, ki jih določi Komisija.
 2. Blago, dano v carinski postopek za ponovni izvoz, mora biti izvoženo s carinskega območja Unije v roku, ki ni daljši od 4 mesecev od dneva, ki sledi dnevu, ko je takšno blago dano v tak carinski postopek, razen blaga, uvoženega na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ.
 3. Če v treh delovnih dneh po dnevu dajanja tujega blaga v carinski postopek za ponovni izvoz takšno blago ni bilo dano v carinski postopek carinskega tranzita ali je zapustilo carinsko območje Unije, ga je treba shraniti v začasno hrambo .
 4. Če se tuje blago, dano v carinski postopek za ponovni izvoz, ne izvozi s carinskega območja Unije, razen v primerih njegovega uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepovratne izgube zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, pred iztekom obdobja, določenega v odstavku 2 tega člena, se carinski postopek za ponovni izvoz zaključi in tako tuje blago carinski organ pridrži v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.

241. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek za ponovni izvoz, rok za njegovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za tuje blago, dano v carinski postopek za ponovni izvoz, nastane za deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo za blago.
 2. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek za ponovni izvoz, deklarant ukine ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. dejanski izvoz tujega blaga s carinskega območja Unije, ki ga potrdi carinski organ kraja odhoda na način, ki ga določi Komisija v skladu s členom 93 tega zakonika;
  2. umestitev blaga, za katero je bil učinek carinskega postopka za ponovni izvoz končan, v carinske postopke v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  3. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu z odstavki 4-6 tega člena;
  4. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepopravljive izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepreklicne izgube tega blaga zaradi tega naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen v primerih, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom za to tuje blago rok za plačilo uvozne carine dajatve, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve;
  5. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za ponovni izvoz - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale ob registraciji deklaracije za blago;
  6. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih , protidampinške, izravnalne dajatve, ki so nastale med registracijo deklaracije za blago;
  7. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  8. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  9. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 3. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se izpolni, če tuje blago, dano v carinski postopek za ponovni izvoz, ni izvoženo s carinskega območja Unije pred potekom veljavnosti. obdobja iz drugega odstavka 2. člena tega zakonika.
  Ob pojavu te okoliščine je datum plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev dan dajanja blaga v carinski postopek za ponovni izvoz.
 4. Ob nastopu okoliščine iz odstavka 3 tega člena uvozne carine, davkov, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve so predmet plačila, kot da bi bilo tuje blago, dano v carinski postopek za ponovni izvoz, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvozne carine dajatev in davkov, razen v primerih iz petega in šestega odstavka tega člena.
  Za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan registracije s strani carinskega organa. deklaracije za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za ponovni izvoz.
 5. Če je okoliščina iz tretjega odstavka tega člena nastala v zvezi s pogojno sproščenim blagom iz prvega pododstavka prvega odstavka 3. člena tega zakonika, se uvozne carine in davki plačajo v višini uvoznih carin, davki niso plačani ob sprostitvi blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo v zvezi z uporabo spodbud za plačilo uvoznih carin in davkov. Posebne protidampinške izravnalne dajatve za navedeno blago niso predmet plačila.
 6. V primeru, da je okoliščina iz odstavka 3 tega člena nastala v zvezi z izdelki predelave blaga, ki je dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, se uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve pod pogojem plačila zneska uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki bi jih bilo treba plačati, kot da bi tuje blago dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju in uporabljeno za proizvodnjo predelanih proizvodov v v skladu z normativi za sprostitev predelanih proizvodov so bili dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
  Za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan registracije carinskega organa države članice. deklaracija za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, in v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno, ko je bilo dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju, pred oddajo deklaracije za blago, - na dan, ko carinski organ vloži zahtevek za sprostitev blaga pred predložitvijo deklaracije za blago.
  Če je za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev treba tujo valuto pretvoriti v valuto države članice, se ta pretvorba izvede po menjalnem tečaju, veljavnem na dan določeno v drugem odstavku te klavzule.
 7. Na zneske uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih (pobranih) v skladu s 6. odstavkom tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila glede teh zneskov odobrena odloga plačila iz datum dajanja blaga v carinski postopek predelave na carinskem območju na dan, ko je blago dano v carinski postopek za ponovni izvoz. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 60. členom tega zakonika.
  Če je bilo izvajanje carinskega postopka za predelavo na carinskem območju v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika začasno ustavljeno, se obresti, predvidene v tem odstavku za obdobje mirovanja carinskega postopka, ne zaračunavajo ali plačujejo.
 8. V primeru dejanskega izvoza tujega blaga s carinskega območja Unije, ki ga potrdi carinski organ kraja odhoda na način, ki ga določi Komisija, ali namestitve v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika takšno blago v carinskih postopkih, ki veljajo za tuje blago, ali carinski organi takega blaga zadržijo v skladu s poglavjem 129 tega zakonika po izpolnitvi obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovo pobiranje (v celoti ali delno) uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih in (ali) pobranih v skladu s tem členom, se vrne v skladu s 51. poglavjem in 10. členom tega Koda.
 9. Deklarant ni dolžan plačati izvoznih carin za blago, dano v carinski postopek za ponovni izvoz.

Člen 242. Vračilo (pobot) zneskov uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev

 1. Za blago iz pododstavkov 6 in 7 odstavka 2 člena 238 tega zakonika, ki je dano v carinski postopek za ponovni izvoz in dejansko izvoženo s carinskega območja Unije, zneski uvoznih carin, davkov, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, plačane (pobrane) v zvezi z uporabo carinskega postopka za sprostitev v domačo porabo, razen v primeru, ko so bili zneski uvoznih carin in davkov plačani (pobrani) v zvezi z izvršitev dejanj v nasprotju z nameni in pogoji odobritve ugodnosti za plačilo uvoznih carin, davkov in (ali) v nasprotju z omejitvami uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom v zvezi z uporabo takih ugodnosti.
 2. Vračilo (pobot) zneskov uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev v skladu s prvim odstavkom tega člena se izvede v skladu s 1. poglavjem in 10. členom tega zakonika.