МЕНЮ

Carinski postopek prostega carinskega območja

201. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka prostega carinskega območja

 1. Carinski postopek prosto carinsko območje - carinski postopek, ki se uporablja za tuje blago in blago Unije, v skladu s katerim je takšno blago dano in uporabljeno na ozemlju FEZ ali njegov del brez plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom.
 2. Blago, namenjeno namestitvi in ​​(ali) uporabi rezidentov (udeležencev, subjektov) izključne ekonomske cone na ozemlju izključne ekonomske cone za izvajanje podjetniških in drugih dejavnosti rezidentov (udeležencev, subjektov) izključne ekonomske cone v skladu s sporazumom (sporazum) o izvajanju se dajo v carinski postopek proste carinske cone. (izvajanje) dejavnosti na ozemlju ZVE (dogovor o pogojih dejavnosti v SZU, investicijska deklaracija, podjetniški program), razen če sicer določeno z zakonodajo države članice v zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja za namestitev in (ali) uporabo na ozemljih ločenih ekonomskih con, ustvarjenih na ozemlju take države članice.
 3. Blago, določeno v odstavku 2 tega člena, ki je blago Unije, razen blaga, uvoženega za namestitev in (ali) uporabo na ozemlju pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ, je dano v carinski postopek države svobodno carinsko območje po izbiri rezidenta (udeleženca, subjekta) izključne ekonomske cone, če zakonodaja države članice, na ozemlju katere je bila FEZ ustanovljena, ni bila ugotovljena, da te Unijsko blago podvrženi obveznemu uvrstitvi v carinski postopek prostega carinskega območja.
 4. V carinski postopek prostega carinskega območja se uvrsti blago, ki je namenjeno za umestitev na ozemlje pristaniškega ali izključnega ekonomskega območja s strani oseb, ki niso rezidenti (udeleženci, subjekti) pristaniškega ali izključnega ekonomskega območja in ki so sklenili sporazum z rezidenti (udeleženci, subjekti) pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične izključne ekonomske cone o opravljanju storitev skladiščenja (skladiščenja) blaga, natovarjanja (raztovarjanja) blaga in drugih tovornih operacij, povezanih s skladiščenjem, ter varnost blaga in priprava blaga za prevoz (prevoz), vključno z razdelitvijo serije, oblikovanjem pošiljk, razvrščanjem, pakiranjem, prepakiranjem, označevanjem (v nadaljevanju v tem poglavju - pogodba o opravljanju storitev), pod pogojem, da se operacije, opravljene z blagom pri opravljanju takih storitev ne spreminjajo značilnosti blaga, povezanega s spremembo kode v skladu z blagovno nomenklaturo tuje gospodarske dejavnosti.
 5. V zvezi z unijskim blagom, ki se nahaja na ozemlju izključne ekonomske cone in ni dano v carinski postopek proste carinske cone, so dovoljene kakršne koli operacije, vključno s tistimi iz prvega odstavka 1. člena tega zakonika.
 6. Ne sodijo v carinski postopek prostega carinskega območja vozilopravljanje prevoza blaga, potnikov in (ali) prtljage na ozemlje izključne ekonomske cone in (ali) opravljanje prevoza blaga z ozemlja takega ekonomskega območja ter zalogena takih vozilih.
 7. Tuje blagodano v carinski postopek prostega carinskega območja ohrani status tujega blaga, blago Unije, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, pa status blaga Unije.
 8. Blago, proizvedeno (prejeto) iz unijskega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, pa tudi blago, proizvedeno (prejeto) iz unijskega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, in unijsko blago, ki ni dano v carinski postopek prostega carinskega območja, pridobi status blaga Unije.
 9. Blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, danega v carinski postopek proste carinske cone, in blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega carinskega območja in unijskega blaga (v nadaljevanju v tem poglavju - blago, proizvedeno ( prejete) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja), ob upoštevanju drugega odstavka tega odstavka pridobijo status tujega blaga.
  Če se blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, izvozi s carinskega območja Unije, se status takega blaga določi v skladu z 210. členom tega zakonika.
 10. Če carinski organ blaga, ki se nahaja na ozemlju izključne ekonomske cone, ne more identificirati kot blago, ki je bilo na ozemlju izključne ekonomske cone pred njegovim nastankom, ali kot blago, uvoženo na ozemlje izključne ekonomske cone ali proizvedeno (prejeto) na ozemlju izključna ekonomska cona, potem se takšno blago za namene izvoza z ozemlja izključne ekonomske cone zunaj carinskega območja Unije šteje za blago Unije, za druge namene pa kot tuje blago, uvoženo na carinsko območje Unije.
 11. Pri uvozu blaga iz 10. odstavka tega člena na carinsko območje Unije, ki je bilo pred tem izvoženo z ozemlja izključne ekonomske cone zunaj carinskega območja Unije, se carinski postopek za ponovni uvoz za to blago ne uporablja.
 12. Tuje blago, za katero veljajo zaščitni ukrepi notranjega trga in je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, mora biti za izvoz izvoženo (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja. takega blaga z ozemlja izključne ekonomske cone na preostali del carinskega območja Unije.
  V primeru, da se tuje blago, za katero veljajo zaščitni ukrepi notranjega trga, dano v carinski postopek proste carinske cone, uporabi za izdelavo blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek proste carine na takem blagu, vendar ga ni mogoče identificirati, blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, je treba izvoziti s carinskega območja Unije
 13. Komisija ima pravico določiti seznam blaga in (ali) kategorije blaga, ki ni predmet carinskega postopka proste carinske cone.
  V skladu z zakonodajo držav članic je lahko seznam blaga in (ali) kategorij blaga, ki niso predmet carinskega postopka prostega carinskega območja v izključnih ekonomskih območjih, ustvarjenih (ustvarjenih) na ozemljih teh držav. uveljavljena.
 14. Deli, sklopi, enote, ki jih carinski organ lahko identificira kot vključene (vključene) v sestavo blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, se za namen njihovega izvoza z ozemlja ZEU štejejo za blago, ki je dano v carinski postopek v carinskem postopku prostega carinskega območja in se zanje uporabljajo določbe tega zakonika.
 15. Zakonodaja države članice lahko določi, da se tretji odstavek 3. člena, pododstavka 205 in 1, odstavek 2, člena 1 tega zakonika ne uporabljata za izključne ekonomske cone, katerih meje v celoti ali delno sovpadajo z odseki carinske meje Unija, ustanovljena na ozemlju take države članice.

202. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek prostega carinskega območja in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek prostega carinskega območja so:
  1. blago je namenjeno namestitvi in ​​(ali) uporabi rezidentov (udeležencev, subjektov) izključne ekonomske cone na ozemlju izključne ekonomske cone z namenom opravljanja podjetniških in drugih dejavnosti rezidentov (udeležencev, subjektov) izključne ekonomske cone v skladu s sporazumom (sporazum) o izvajanju (izvajanju) dejavnosti na območju izključne ekonomske cone (dogovor o pogojih dejavnosti v izključni ekonomski coni, investicijska izjava, podjetniški program), razen če zakonodaja države članice v skladu z z drugim odstavkom 2. člena tega zakonika za namestitev in (ali) uporabo na ozemljih posameznih izključnih ekonomskih območij, ustvarjenih na ozemlju take države članice;
  2. blago je namenjeno za namestitev na ozemlje pristaniškega FEZ ali za logistično FEZ oseb, ki niso rezidenti (udeleženci, subjekti) pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ in so z rezidenti (udeleženci, subjekti) pristaniška izključna ekonomska cona ali logistična izključna ekonomska cona, pod pogojem, da operacije, opravljene z blagom pri opravljanju takih storitev, ne spremenijo značilnosti blaga, povezanega s spremembo kode v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje ekonomske dejavnosti;
  3. spoštovanje prepovedi in omejitev v zvezi s tujim blagom v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Deklaranti blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, so lahko osebe, ki so rezidenti (udeleženci, subjekti) izključne ekonomske cone, na ozemlju katere bo to blago, in v primerih iz odstavkov 3 in 4 tega člena tudi druge osebe, določene v tretjem odstavku tega člena ali kot jih določi Komisija v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
 3. Deklaranti blaga iz drugega pododstavka prvega odstavka tega člena, uvoženi na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ ali izvoženi z ozemlja pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ na preostalo carinsko območje Unije oz. poleg tega so lahko osebe, določene v prvem pododstavku in tretjem odstavku drugega pododstavka prvega odstavka 2. člena tega zakonika, na podlagi sporazuma o opravljanju storitev.
 4. Komisija ima pravico določiti osebe držav članic, ki niso rezidenti (udeleženci, subjekti) ekonomske cone, in primere, ko lahko te osebe nastopajo kot deklaranti za blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja.
 5. Pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom prostega carinskega območja so:
  1. umestitev in umestitev blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja na ozemlju izključne ekonomske cone v obdobju delovanja izključne ekonomske cone ali v obdobju uporabe carinskega postopka prostega carinskega območja na ozemlju izključne ekonomske cone oz. dokler oseba ne izgubi statusa rezidenta (udeleženca, subjekta) izključne ekonomske cone, ob upoštevanju četrtega odstavka 4. člena tega zakonika;
  2. uporaba blaga, dana v carinski postopek prostega carinskega območja na ozemlju izključne ekonomske cone, v skladu z:
   • dogovor (dogovor) o izvajanju (izvajanju) dejavnosti na ozemlju ZVE (dogovor o pogojih dejavnosti v izključni ekonomski coni, investicijska izjava, podjetniški program) ali cilji, določeni z zakonodajo države članice v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakonika;
   • sporazum o opravljanju storitev, sklenjen med osebo, ki ni rezident (udeleženec, subjekt) pristaniške FEZ ali logistične izključne ekonomske cone, in rezidentom (udeleženec, subjekt) pristaniške FEZ ali logistične FEZ, če je blago oddano v carinskem postopku prostega carinskega območja na ozemlju pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične ekonomske cone za opravljanje takšnih storitev;
  3. dajanje in uporaba blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja na ozemlju izključne ekonomske cone, ki ga izvaja:
   • deklarant za takšno blago ali druge osebe, določene s tem zakonikom ali določenimi z zakonodajo držav članic v skladu s tem zakonikom;
   • rezident (udeleženec, subjekt) pristaniške izključne ekonomske cone ali izključne ekonomske cone, če skladišči blago v skladu s pogodbo o storitvi in ​​ni deklarant za takšno blago;
  4. provizija za blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, dejanja v skladu s 205. členom tega zakonika.
 6. Po prenehanju delovanja izključne ekonomske cone ali odločitvi o prenehanju uporabe carinskega postopka prostega carinskega območja na ozemlju izključne ekonomske cone ali če oseba izgubi status rezidenta (udeleženca, subjekta) izključne ekonomske cone, morajo biti izpolnjeni pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom prostega carinskega območja, določenim v petem odstavku tega člena, do zaključka ali prenehanja tega carinskega postopka v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 5. člena tega kodeksa.
 7. Če rezident (udeleženec, subjekt) pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične ekonomske cone izvaja skladiščenje blaga, katerega deklarant po pogodbi o storitvi ni, mora izpolnjevati pogoje uporabe blaga v skladu z carinski postopek prostega carinskega območja.

203. člen. Ozemlje izključne ekonomske cone in carinskih operacijizvajajo na ozemlju izključne ekonomske cone

 1. Ozemlje izključne ekonomske cone je območje carinskega nadzora.
  Zakonodaja države članice lahko določi, da ozemlja posameznih izključnih ekonomskih območij, ustvarjenih na ozemlju te države članice, niso območja carinskega nadzora.
 2. Ozemlje izključne ekonomske cone mora biti opremljeno za namene carinskega nadzora.
  Zahteve za ureditev ozemlja izključne ekonomske cone, vključno z zahtevami za ograjo in opremljanje oboda takega ozemlja s sistemom video nadzora, so določene v skladu z zakonodajo držav članic.
  Zagotavljanje nadzora dostopa na ozemlju izključne ekonomske cone, vključno z določitvijo postopka za dostop oseb na takšno ozemlje, se izvaja v skladu z zakonodajo držav članic.
 3. Carinske operacije v zvezi z blagom, ki je dano na ozemlje izključne ekonomske cone, se izvajajo v skladu s tem zakonikom, ob upoštevanju posebnosti, predvidenih v tem členu.
 4. Uvoz blaga na ozemlje izključne ekonomske cone, z izjemo pristaniške in logistične izključne ekonomske cone, se izvaja z obvestilom carinskega organa o takem uvozu, izvoz blaga z ozemlja izključne ekonomske cone pa z dovoljenjem carinskega organa.
  Uvoz blaga na ozemlje pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične ekonomske cone se izvaja z dovoljenjem carinskega organa.
  Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko določi postopek za predložitev navedenega obvestila in izdajo omenjenih dovoljenj ter oblike takšnega obveščanja in dovoljenj.
  Ko blago zapusti ozemlje pristaniškega FEZ ali logistično FEZ, nameščeno zunaj ozemelj takih izključnih ekonomskih con v carinskem postopku za izvoz, carinskem postopku za ponovni izvoz, carinskem postopku za predelavo zunaj carinskega območja, carinskem postopku za začasno posebnega carinskega postopka, rezident (udeleženec, subjekt) pristaniške UEZ ali logistična UEZ predloži carinskemu organu prevozni (poštni) dokumenti, ki potrjuje, da je kraj razkladanja (pristanišče, letališče) kraj zunaj carinskega območja Unije.
  Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko določi postopek, ki ni določen v tem odstavku, za uvoz blaga na ozemlje izključne ekonomske cone in izvoz blaga z ozemlja izključne ekonomske cone.
 5. Pri uvozu na ozemlje pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične izključne ekonomske cone za blago, ki ni predmet carinske deklaracije v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika, veljajo samo carinske operacije, povezane s prihodom blaga na carinsko območje Unije, predvideni v odstavkih 204 do 1 člena 5 tega zakonika.
 6. Carinski organi ima pravico identificirati blago, uvoženo na ozemlje izključne ekonomske cone. Postopek carinskega organa za identifikacijo blaga, uvoženega na ozemlje izključne ekonomske cone, je določen v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 7. Deklarant vodi evidenco blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in blaga, izdelanega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in carinskemu organu države članice predloži poročila o takem blagu na ozemlje, na katerem je bila ustanovljena izključna ekonomska cona.
  Vse spremembe, ki se zgodijo pri blagu, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, so predmet razmisleka v računovodskih listinah.
  Postopek vodenja evidenc blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in blaga, izdelanega (prejetega) iz blaga, dana v carinski postopek za prosto carinsko območje, ter postopek predložitve poročil o takem blagu carini organ ustanovi v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.

Člen 204. Posebnosti dajanja blaga v carinski postopek prostega carinskega območja blaga, uvoženega na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ

 1. Blago, uvoženo na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ, se šteje za dano v carinski postopek proste carinske cone od dneva, ko je bilo pripeljano na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega ekonomskega območja, z izjemo blaga, ki: v skladu z odstavkom 3 tega člena, niso predmet dajanja v carinski postopek proste carinske cone.
 2. Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za mednarodne poštne pošiljke in blago, poslano v mednarodni pošti, uvoženo na ozemlje pristaniškega ali izključnega ekonomskega območja. Carinske operacije v zvezi s takšnimi mednarodnimi poštnimi pošiljkami in blagom, ki se pošiljajo v mednarodnih poštnih pošiljkah, se v skladu s tem zakonikom izvajajo v kraju (instituciji) mednarodne poštne izmenjave, ki se nahaja na ozemlju pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ.
 3. Niso predmet carinskega postopka proste carinske cone:
  1. vozila za mednarodni prevozuvoženi na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ in izvoženi z ozemlja pristaniškega FEZ ali logističnega SZV v povezavi z mednarodnim prevozom blaga s temi vozili, pa tudi vozila, uvožena na ozemlje pristaniškega FEZ ali logistična SNE in izvoženi z ozemlja pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ FEZ, pri čemer se prevaža blago prek carinskega območja Unije, ne da bi zapustili to ozemlje;
  2. Unijsko blago, ki ga uprava morskega pristanišča, rečnega pristanišča, letališča in nerezidenti (udeleženci) uvozijo na ozemlje pristaniške izključne ekonomske cone ali izvažajo z ozemlja pristaniške izključne ekonomske cone na ostalo carinsko območje Unije. , subjekti) izključne ekonomske cone in delujejo v morskem pristanišču, rečnem pristanišču, funkcije letališča pa zagotavljajo varnost plovbe, varnost letov zrakoplovov, varnost obratovanja infrastrukturnih objektov pristanišča, rečnega pristanišča, letališča ali druge funkcije, povezane s za izvajanje dejavnosti v morskem pristanišču, rečnem pristanišču, letališču;
  3. Unijsko blago, ki ga s strani uprave pristaniškega ali logističnega ekonomskega območja uvozi na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ ali izvaža z ozemlja pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ na ostalo carinsko območje Unije, povezano z operacijo teh izključnih ekonomskih skupin;
  4. blago, uvoženo na ozemlje pristaniškega ali izključnega ekonomskega območja in dano zunaj njega pred takim uvozom v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja, carinski postopek za začasni izvoz, carinski postopek za ponovni izvoz, posebna carina postopek;
  5. blago, uvoženo na ozemlje pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične izključne ekonomske cone in dano zunaj njega pred takim uvozom v carinski postopek za izvoz ali carinski postopek za carinski tranzit, v primerih, ki jih določa zakonodaja držav članic;
  6. plovila ribiške flote, ki se uvažajo na ozemlje pristaniške izključne ekonomske cone in izvažajo z ozemlja pristaniške izključne ekonomske cone v zvezi z raztovarjanjem ulova vodnih bioloških virov, rib in (ali) drugih proizvodov, proizvedenih iz vodnih bioloških virov na teh taka plovila in (ali) za nalaganje na ladje blaga, ki je zaloga;
  7. zaloge, ki jih premikajo vozila iz pododstavkov 1 in 6 tega odstavka.
 4. Za blago, uvoženo na ozemlje pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične ekonomske cone, se ne zahteva carinska deklaracija, razen v primerih iz drugega odstavka tega odstavka in zakonodaje držav članic o carinski ureditvi v skladu s tretjim odstavkom tega odstavka.
  Blago, ki ga uvozijo rezidenti (udeleženci, subjekti) izključne ekonomske cone za gradnjo, rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov morskega pristanišča, rečnega pristanišča, letališča, ki se nahaja na ozemlju pristaniškega FEZ, ali infrastrukturne zmogljivosti logistične ekonomske cone izjavo.
  Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko določa druge primere, ko je blago, ki se uvaža na ozemlje pristaniške izključne ekonomske cone, ali logistična izključna ekonomska cona predmet carinske deklaracije, pa tudi rok za vložitev carinske deklaracije za blago, ki je predmet carinske deklaracije.

Člen 205. Ukrepi v zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in v zvezi z blagom, narejenim (prejetim) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja

 1. Kar zadeva blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, so na ozemlju ZVE dovoljene kakršne koli operacije, vključno z:
  1. skladiščenje;
  2. operacije nakladanja (raztovarjanja) blaga in druge tovorne operacije, povezane s skladiščenjem;
  3. postopki, potrebni za zagotovitev varnosti blaga, pa tudi običajni postopki za pripravo blaga na prevoz (prevoz), vključno z razdelitvijo serije, oblikovanjem pošiljk, razvrščanjem, pakiranjem, prepakiranjem, označevanjem, postopki za izboljšanje tržnih lastnosti;
  4. postopki za predelavo (predelavo) blaga, izdelavo blaga (vključno s sestavljanjem, demontažo, namestitvijo, vgradnjo), popravilo ali vzdrževanje blaga, vključno pri katerem sodeluje tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, ali prispevajo k proizvodnji (prevzemu) blaga, tudi če je takšno tuje blago v celoti ali delno porabljeno (porabljeno) v procesu izdelave (prejema) blaga in (ali) ni v blagu, izdelanem (prejetem) iz blaga, ki je dano pod carino postopek prostega carinskega območja (v nadaljevanju tega poglavja - postopki za predelavo blaga, dano v carinski postopek prostega carinskega območja). Tuje blago, ki sodeluje ali olajša proizvodnjo (prevzem) blaga med postopki predelave blaga, dano v carinski postopek proste carinske cone, ne vključuje blaga, ki je v tehnološkem procesu pomožno sredstvo, na primer: oprema, stroji, napeljave;
  5. poraba blaga, ki ni poraba (poraba) blaga pri izvajanju postopkov za predelavo blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja iz pododstavka 4 tega odstavka, v primerih, ki jih določi Komisija; (glej Sklep Sveta Evrazijske gospodarske komisije št. 88 z dne 20.12.2017)
  6. vzorčenje in (ali) vzorce blaga v skladu s 17. členom tega zakonika.
 2. Dejstvo popolne ali delne potrošnje blaga, vključno s porabo (porabo) v postopku izdelave (prejema) blaga, ustvarjanje nepremičninskih predmetov na ozemlju UEZ, zagotavljanje proizvodnih procesov, vzdrževanje in upravljanje uporabljene opreme, strojev in enot na ozemlju izključne ekonomske cone, je predmet razmisleka v poročilu, predloženem carinskemu organu v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika.
 3. Kar zadeva blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, je dovoljeno opravljati postopke iz prvega odstavka tega člena članek na ozemlju izključne ekonomske cone, če so takšne operacije v skladu s pogoji sporazuma (dogovora) o izvajanju (izvajanju) dejavnosti na ozemlju izključne ekonomske cone (sporazum o pogojih dejavnosti v izključni ekonomski coni, investicijska izjava, podjetniška program).
 4. Z dovoljenjem carinskega organa je dovoljeno blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, z ozemlja države Izključna ekonomska cona brez dokončanja carinskega postopka prostega carinskega območja v naslednjih primerih:
  1. določeno blago, ki je oprema, drugi glavni proizvodni obrati, ki jih da rezident (udeleženec, subjekt) izključne ekonomske cone, ali deli določenih osnovnih proizvodnih obratov, se izvozi na ostalo carinsko območje države Union za njihovo popravilo (razen za remont, posodobitev), vzdrževanje ali druge postopke, potrebne za vzdrževanje takega blaga v normalnem (delovnem) stanju;
  2. določeno blago se izvozi na preostalo carinsko območje Unije za izvajanje tehničnih preskusov, raziskav, preskušanj, preverjanj, vključno s tistimi, ki jih zagotavlja proizvodni postopek, in za predstavitev kot vzorci;
  3. To blago se izvozi na preostalo ozemlje države članice, na ozemlju katere je bila izključna ekonomska cona ustanovljena, da se po zaključku carinskega postopka prostega carinskega območja v pooblaščenem carinskem organu izvaja carinski postopek v skladu z zakonodajo države članice o carinski ureditvi izvajati carinske operacije v zvezi s takim blagom;
  4. To blago se za lastne proizvodne in tehnološke potrebe izvozi na preostalo ozemlje države članice, na ozemlju katere je bila izključna ekonomska cona ustanovljena. Pogoje, pod katerimi je v tem primeru dovoljen izvoz tega blaga z ozemlja izključne ekonomske cone, pa tudi dela ozemlja države članice, v katero je tak izvoz dovoljen, določi Komisija;
  5. to blago se izvozi na preostalo carinsko območje Unije za izvajanje postopkov predelave (predelave) blaga, izdelave blaga, vključno s sestavljanjem, namestitvijo, vgradnjo in drugimi postopki, ki jih določi Komisija, pod pogojem, da ni pogojev za takšno blago na ozemlju te izključne ekonomske cone in možnost takšnih operacij. Primere in pogoje, ko je dovoljeno izvoz določenega blaga z ozemlja izključne ekonomske cone v tem primeru, določi Komisija. (glej Sklep Sveta Evrazijske ekonomske komisije št. 88 z dne 20.12.2017)
 5. Blago iz pododstavkov 1, 2, 4 in 5 odstavka 4 tega člena je predmet ponovnega uvoza na ozemlje izključne ekonomske cone pred iztekom roka, ki ga določi carinski organ na podlagi ciljev in okoliščin takšnih operacij. . Obdobje, ki ga določi carinski organ, se lahko podaljša na utemeljeno zahtevo rezidenta (udeleženca, subjekta) izključne ekonomske cone.
  Kar zadeva blago iz pododstavka 3 odstavka 4 tega člena, mora biti carinski postopek proste carinske cone končan pred iztekom roka, ki ga določi carinski organ. Obdobje, ki ga določi carinski organ, se lahko podaljša na utemeljeno zahtevo rezidenta (udeleženca, subjekta) izključne ekonomske cone.
 6. Postopek izdaje carinskega organa dovoljenja iz odstavka 4 tega člena se določi v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 7. Glede celotnega ali dela blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, se lahko transakcije opravljajo na ozemlju izključni ekonomski coni, ki zagotavlja prenos lastništva, uporabo in (ali) razpolaganje s tem blagom. V tem primeru je treba postopek carinskega postopka prostega carinskega območja zaključiti na način, predpisan s tem zakonikom, razen v primerih, ko je v skladu z odstavki 8, 10 in 11 tega člena dovoljeno določenega blaga brez dokončanja carinskega postopka proste carinske cone.
 8. Blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, je dovoljeno brez zaključka carinskega postopka prostega carinskega območja v posedovanje in (ali) uporaba:
  1. izvajalcu (podizvajalcu) ali drugi osebi, vključno z nerezidentom (udeleženec, subjekt) izključne ekonomske cone, za izvedbo gradbenih in (ali) pogodbenih del na ozemlju izključne ekonomske cone;
  2. prevozniku za njihov prevoz;
  3. osebe, ki bodo izvajale popravila (razen večjih popravil, posodobitev), vzdrževale in (ali) izvajale druge postopke, potrebne za vzdrževanje takega blaga v normalnem (delovnem) stanju;
  4. osebe, ki bodo izvajale postopke tehničnega preskušanja, raziskovanja, preskušanja, preverjanja takšnega blaga, predvidenega v proizvodnem postopku, in njegove predstavitve kot vzorce;
  5. osebe, ki bodo operacije, predvidene v pododstavku 2 odstavka 1 tega člena, izvajale na ozemlju pristaniške FEZ ali logistične FEZ, v primerih, ki jih določa zakonodaja držav članic, pa tudi na ozemljih izključnih ekonomskih con, ki niso izključni ekonomski vplivi v pristaniščih ali logistični izključni ekonomski vplivi;
  6. osebe, ki bodo izvajale operacije v zvezi z blagom, izvoženim z ozemlja izključne ekonomske cone, v primerih iz pododstavkov 1, 2, 4 in 5 odstavka 4 tega člena.
 9. Prenos blaga v posest in (ali) uporabo oseb iz 8. odstavka tega člena ne izvzema deklaranta za blago, ki je dano v carinski postopek proste carinske cone, od spoštovanja pogojev za uporabo blaga v skladu z carinski postopek prostega carinskega območja iz tega poglavja.
 10. Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko določa primere, ko lahko rezident (udeleženec, subjekt) izključne ekonomske cone prenese pravice do posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek brezplačnega carinskega območja in (ali) blaga, proizvedenega (prejetega) iz blaga, ki je bilo dano v carinski postopek prostega carinskega območja drugemu rezidentu (udeležencu, subjektu) tega ekonomskega območja brez dokončanja carinskega postopka prostega carinskega območja, kot tudi postopek in pogoji za prenos blaga v teh primerih.
  Ko se takšni primeri ugotovijo, lahko zakonodaja držav članic ugotovi, da obveznost deklaranta, da izpolnjuje pogoje za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom proste carinske cone, in obveznost dokončanja obratovanja blaga carinski postopek se naloži osebam, ki jim je mogoče določiti pravice lastništva, uporabe in (ali) razpolaganja z navedenim blagom in tudi trenutek, od katerega so dodeljene takim osebam.
 11. Zakonodaja države članice o carinski ureditvi lahko določa, da prenos pravic posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz blaga dano v carinski postopek prostega carinskega območja na ozemljih posameznih izključnih ekonomskih območij, ustvarjenih na ozemlju take države članice, je dovoljeno brez dokončanja carinskega postopka prostega carinskega območja.
  V tem primeru lahko zakonodaja držav članic določi, da obveznost deklaranta, da izpolnjuje pogoje za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom prostega carinskega območja, in obveznost dokončanja takšnega carinskega postopka se naloži osebam, na katere se prenesejo lastninske pravice, uporaba in (ali) razpolaganje, določeno blago in trenutek, od katerega so dodeljene takim osebam.
 12. V primeru, da oseba izgubi status rezidenta (udeleženca, subjekta) pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične ekonomske cone, blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, v roku 4 mesecev od dneva, ko oseba izgubi tak status, lahko prenesejo osebe, ki so s takšnim rezidentom (udeležencem, subjektom) sklenile izključno ekonomsko območje sporazum o navedbi storitev drugemu rezidentu (udeležencu, subjektu) pristaniškega izključnega ekonomskega območja ali logističnega ekonomskega območja na podlagi sporazuma o storitvi, sklenjenega s takim drugim rezidentom (udeležencem, subjektom) izključne ekonomske cone ali pod carinskim postopkom, predvidenim s tem zakonikom.
  Če se taka dejanja ne izvedejo v določenem roku, se carinski postopek prostega carinskega območja po izteku tega obdobja zaključi in carinski organi blago pridržijo v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.
 13. Komisija ima pravico določiti seznam ukrepov, vključno z operacijami, ki jih ni mogoče izvesti z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja.
  Zakonodaja držav članic lahko določi seznam ukrepov, vključno z operacijami, ki jih ni mogoče izvesti z blagom, dano v carinski postopek prostega carinskega območja v izključnih ekonomskih območjih, ustvarjenih (ustvarjenih) na ozemljih teh držav članic.

Člen 206. Identifikacija tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, v blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega carinskega območja

 1. Za identifikacijo tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, se lahko pri blagu, izdelanem (prejetem) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, uporabljajo naslednje metode:
  1. pritrjevanje pečatov, žigov, digitalnih in drugih oznak na tuje blago, dano v carinski postopek proste carinske cone;
  2. podroben opis, fotografija, slika tujega blaga v merilu;
  3. primerjava vnaprej izbranih vzorcev in (ali) vzorcev tujega blaga in blaga, proizvedenega (pridobljenega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek proste carinske cone;
  4. uporaba obstoječih oznak izdelkov, tudi v obliki serijskih številk;
  5. druge metode, ki jih je mogoče uporabiti na podlagi narave blaga, dana v carinski postopek prostega carinskega območja, in postopkov, opravljenih za predelavo blaga, dana v carinski postopek prostega carinskega območja, vključno s pregledom predloženih dokumentov, ki vsebujejo podrobne informacije o uporabi tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, v tehnološkem postopku izvajanja postopkov za predelavo blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, in o tehnologiji njihovega proizvodnjo ali z izvajanjem carinskega nadzora med postopki za predelavo blaga, ki je dano v carinski postopek prosta carinska cona.
 2. Postopek za identifikacijo tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, v blagu, izdelanem (prejetem) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, se vzpostavi v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi .

207. člen Zaključek in zaključek carinskega postopka proste carinske cone

 1. Carinski postopek prostega carinskega območja je treba zaključiti v naslednjih primerih:
  1. prenehanje delovanja izključne ekonomske cone ali odločitev o prenehanju uporabe carinskega postopka prostega carinskega območja na ozemlju izključne ekonomske cone - v 6 mesecih od dneva prenehanja delovanja izključne ekonomske cone ali sprejetja takega odločitev;
  2. oseba, ki je dala blago v carinski postopek prostega carinskega območja, izgubi status rezidenta (udeleženca, subjekta) SIP - v 6 mesecih od dne, ko oseba izgubi ta status;
  3. izvoz blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, z ozemlja ekonomske cone, razen v primerih izvoza takega blaga:
   • za namene, določene v četrtem odstavku 4. člena tega zakonika;
   • za njihov prevoz z enega ozemlja izključne ekonomske cone na drugo ozemlje izključne ekonomske cone v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita v primeru iz odstavka 8 tega člena;
   • za pokop, nevtralizacijo, uporabo ali uničenje na kakršen koli drug način v skladu z zakonodajo držav članic, če je takšno blago izgubilo potrošniške lastnosti in postalo neprimerno za uporabo v zmogljivosti, za katero je namenjeno;
  4. poraba blaga v skladu s petim pododstavkom prvega odstavka 5. člena tega zakonika;
  5. prenos s strani rezidenta (udeleženca, subjekta) izključne ekonomske cone pravic lastništva, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blaga, izdelanega (pridobljenega) iz blaga, ki je dano pod carinski postopek prostega carinskega območja drugemu rezidentu (udeležencu, subjektu) izključne ekonomske cone ali osebi, ki ni rezident (udeleženec, subjekt) ekonomske cone, v skladu z 8. in 9. odstavkom tega člena, z izjemo prenosa blaga v primerih, določenih v 8., 10. in 11. odstavku 205. člena tega zakonika.
 2. Po zaključku carinskega postopka proste carinske cone je lahko deklarant za blago:
  1. oseba, ki je bila deklarant za blago, ko je bilo dano v carinski postopek prostega carinskega območja;
  2. rezident (udeleženec, subjekt) izključne ekonomske cone, ki mu v skladu z 10. odstavkom 205. člena tega zakonika pripadajo pravice do posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek proste carinske cone in ( ali) blago, izdelano (pridobljeno) iz blaga, se prenese v carinski postopek proste carinske cone;
  3. oseba, ki ji v skladu z 11. odstavkom 205. člena tega zakonika pripadajo pravice do posesti, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja in (ali) blaga, izdelanega (pridobljenega) iz blago, dano v carinski postopek proste carinske cone;
  4. prebivalec (udeleženec, subjekt) izključne ekonomske cone ali osebe, določene v tretjem odstavku 3. člena tega zakonika - v zvezi z blagom, ki se nahaja na ozemlju pristaniškega izključnega ekonomskega območja, ali logističnega ekonomskega območja;
  5. oseba, ki ni rezident (udeleženec, subjekt) ekonomske cone, na katero so bile prenesene pravice posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blaga, izdelanega ( pridobljeno) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, če se carinski postopek prostega carinskega območja konča v skladu s pododstavkom 3 odstavka 5 ali pododstavkom 1 odstavka 6 tega člena.
 3. Po prenehanju delovanja izključne ekonomske cone ali odločitvi o prenehanju uporabe carinskega postopka prostega carinskega območja na ozemlju izključne ekonomske cone se zaključi delovanje carinskega postopka proste carinske cone z dajanjem pod carinske postopke tega carinskega zakonika, razen carinskega postopka carinskega tranzita, blago, ki se nahaja na njenem ozemlju in je pod carinskim postopkom prosto carinsko območje, ter blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, ob upoštevanju odstavkov 5, 6, 8 in 9 tega člena, ali je izpolnjeno brez dajanja v carinske postopke v skladu z odstavkoma 10 in 12 tega člena.
  Komisija ima pravico določiti drugačen postopek za dokončanje carinskega postopka prostega carinskega območja po prenehanju delovanja izključne ekonomske cone, katere meje v celoti ali delno sovpadajo z odseki carinske meje Unije, ali ko se odloča o prenehanju uporabe carinskega postopka prostega carinskega območja na ozemljih takega ekonomskega območja.
  Če carinski postopek prostega carinskega območja ni zaključen v skladu z prvim odstavkom tega odstavka, učinek tega carinskega postopka preneha po poteku roka, določenega v prvem pododstavku prvega odstavka tega člena, in blago carinski organi pridržijo v skladu s poglavjem 1 tega zakonika.
 4. Če oseba izgubi status rezidenta (udeleženca, subjekta) izključne ekonomske cone, se postopek carinskega postopka prostega carinskega območja zaključi z uvedbo v carinske postopke, predvidene s tem zakonikom, z izjemo carinskega postopka za carinski tranzit blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, ob upoštevanju odstavkov 5, 6, 8 in 9 tega člena, ali dokončana brez dajanja v carinske postopke v skladu z odstavkoma 10 in 13 tega člena.
  Če carinski postopek prostega carinskega območja ni zaključen v skladu z prvim odstavkom tega odstavka, učinek tega carinskega postopka preneha po poteku roka, določenega v prvem pododstavku prvega odstavka tega člena, in blago carinski organi pridržijo v skladu s poglavjem 2 tega zakonika.
 5. Za izvoz blaga z ozemlja izključne ekonomske cone izven carinskega območja Unije se carinski postopek prostega carinskega območja konča s prostori:
  1. v carinskem postopku za ponovni izvoz:
   • tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja in izvoženo v nespremenjenem stanju, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja ;
   • blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, če blago, izdelano (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, ni priznano kot unijsko blago v skladu z 210. členom tega kodeksa;
  2. v carinskem postopku za izvoz:
   • Unijsko blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja;
   • blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga Unije, vključno s tistim, ki ni dano v carinski postopek proste carinske cone;
   • blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, če je blago, izdelano (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, priznano kot unijsko blago v skladu z 210. členom ta kodeks;
  3. v carinskem postopku carinskega tranzita v skladu s 1. in 3. odstavkom 3. odstavka 142. člena tega zakonika tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja in izvoženo v nespremenjenem stanju, razen sprememb zaradi naravne obrabe in trganje ter spremembe zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja z ozemlja pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ.
 6. Za izvoz blaga z ozemlja izključne ekonomske cone na preostalo carinsko območje Unije postopek carinskega postopka prostega carinskega območja zaključijo prostori:
  1. v skladu s carinskimi postopki iz pododstavkov 1, 4, 5, 7, 10, 14 - 16 drugega odstavka 2. člena tega zakonika tuje blago, dano v carinski postopek proste carinske cone in ni predmet predelave blaga dano v carinski postopek prostega carinskega območja in blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, ob upoštevanju 127. odstavka tega člena;
  2. v carinskem postopku za ponovni uvoz:
   • Unijsko blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, ki je ostalo nespremenjeno, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja;
   • blago, proizvedeno (prejeto) izključno iz unijskega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, vključno z uporabo unijskega blaga, ki ni dano v carinski postopek prostega carinskega območja;
  3. v carinskem postopku carinskega tranzita tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja in izvoženo v nespremenjenem stanju, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih prevoznih pogojih (prevoz) in (ali) skladiščenje z ozemlja pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ ene države članice na ozemlje druge države članice.
 7. Če sestava blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, vključuje tuje blago, ki spada pod zaščitne ukrepe notranjega trga, je takšno blago za izvoz z ozemlja ekonomske cone v preostalo carinsko območje Unije se lahko da v carinske postopke, določene v 1. in 7. odstavku 2. odstavka 127. člena tega zakonika, pod pogojem, da se v tem blagu identificira tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja.
 8. Pri prenosu pravic posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blaga, narejenega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, s strani rezidentu (udeležencu, subjektu) SIZ, ki je določeno blago dal v carinski postopek proste carinske cone, drugemu rezidentu (udeležencu, subjektu) ZVE, se postopek carinskega postopka prostega carinskega območja konča s dajanje takšnega blaga v carinski postopek prostega carinskega območja s strani rezidenta (udeleženca, subjekta) izključne ekonomske cone, ki mu pripadajo lastniške pravice, uporaba in (ali) razpolaganje s takim blagom.
  Če je v tem primeru treba blago prevažati z enega ozemlja izključne ekonomske cone na drugo ozemlje, se takšen prevoz izvaja v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita na način in pod pogoji iz poglavja 22 tega zakonika, razen za primer iz tretjega odstavka tega odstavka.
  Unijsko blago se prevaža z enega ozemlja izključnega ekonomskega območja na drugo ozemlje izključnega ekonomskega območja, ne da bi bilo takšno blago dano v carinski postopek carinskega tranzita, če se takšno ekonomsko območje nahaja na ozemlju ene države članice, z izjemo unijskega blaga, ki se prevaža prek ozemelj držav niso članice Unije in (ali) po morju.
 9. Pri prenosu pravic posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blaga, narejenega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, s strani rezident (udeleženec, subjekt) izključne ekonomske cone, ki je določeno blago dal v carinski postopek proste carinske cone, osebi, ki ni rezident (udeleženec, subjekt) ekonomske cone, za njihov izvoz z ozemlja FEZ na preostalo carinsko območje Unije se postopek carinskega postopka prostega carinskega območja zaključi z uvrstitvijo takega blaga v carinske postopke iz pododstavka 1 odstavka 6 tega člena, razen v primerih, ko V skladu s tretjim pododstavkom prvega odstavka tega člena se blago lahko izvozi z ozemlja izključne ekonomske cone, ne da bi se zaključil carinski postopek proste carinske cone.
 10. Carinski postopek prostega carinskega območja se konča brez dajanja blaga v carinske postopke v primerih iz 12. in 13. odstavka tega člena, pa tudi v naslednjih primerih:
  1. blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja in (ali) blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, je izgubilo svoje potrošniške lastnosti in postalo neprimerno za uporabo v zmogljivosti, za katero je namenjeno , se izvažajo z ozemlja izključne ekonomske cone za pokop, nevtralizacijo, uporabo ali uničenje na kakršen koli drug način v skladu z zakonodajo držav članic. V tem primeru se postopek carinskega postopka prostega carinskega območja konča glede na del blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, kar ustreza številu pokopanega blaga, ki je postalo neškodljivo, odloženo in ( ali) uničen na drug način in določen v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi;
  2. blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, je uničeno in (ali) nepovratno izgubljeno zaradi nesreče ali višje sile ali nepovratno izgubljeno kot posledica naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, in dejstvo takega uničenja ali nepreklicne izgube, ki ga prizna carinski organ v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi;
  3. blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, je bilo porabljeno v skladu s petim pododstavkom prvega odstavka 5. člena tega zakonika;
  4. tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja na ozemlju pristaniškega FEZ ali logističnega ekonomskega območja, ki je ostalo nespremenjeno, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih prevoznih pogojih (prevoz) in (ali) skladiščenje se izvažata izven carinskega območja Unije prek kraja odhoda, h kateremu pristaniška FEZ ali logistična izključna ekonomska cona pripada, v primerih, ki jih določa zakonodaja držav članic;
 11. Postopek za dokončanje carinskega postopka prostega carinskega območja v primerih iz pododstavkov 1, 2 in 4 desetega odstavka tega člena se določi v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
  Postopek za dokončanje carinskega postopka prostega carinskega območja v primeru iz pododstavka 3 odstavka 10 tega člena določi Komisija. (glej Sklep Sveta Evrazijske ekonomske komisije št. 88 z dne 20.12.2017)
 12. Ob prenehanju delovanja prostega carinskega območja ali odločitvi o prenehanju uporabe carinskega postopka prostega carinskega območja na območju izključne ekonomske cone se učinek carinskega postopka prostega carinskega območja na blago, ki se uvrsti v carinskem postopku prostega carinskega območja in ki so oprema, ki jo rezident (udeleženec, subjekt) FEZ uporablja za izvajanje dogovora (dogovora) o izvajanju (izvajanju) dejavnosti na ozemlju FEZ (dogovor o pogojih dejavnosti v izključni ekonomski coni, investicijska izjava, podjetniški program) ali blago, ki se uporablja za ustvarjanje nepremičnin na ozemlju izključne ekonomske cone in je sestavni del takih nepremičninskih predmetov, dokončan brez dajanja določenega blaga pod carino postopke na način, ki ga predpisuje zakonodaja držav članic. Komisija ima pravico določiti postopek za dokončanje carinskega postopka prostega carinskega območja glede na določeno blago.
  To blago pridobi status unijskega blaga z dnem zaključka carinskega postopka prostega carinskega območja.
 13. V primeru, da oseba zaradi prenehanja veljavnosti dogovora (dogovora) o izvajanju (izvajanju) dejavnosti na ozemlju ZVE izgubi status rezidenta (udeleženca, subjekta) ZVE (sporazum o pogojih dejavnost v izključni ekonomski coni, investicijska deklaracija, podjetniški program) in izpolnjevanje pogojev tega sporazuma delovanje carinskega postopka prostega carinskega območja v zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja in ki je v obratovanje in ga uporablja rezident (udeleženec, subjekt) ZVE za izvajanje sporazuma (dogovora) o izvajanju (izvajanju) dejavnosti na ozemlju ZVE (dogovor o pogojih dejavnosti v SZU, naložba izjava, podjetniški program) ali blago, ki se uporablja za ustvarjanje nepremičnin na ozemlju izključne ekonomske cone in je sestavni del takšnih nepremičninskih predmetov, se izpolni, ne da bi se to blago postavilo v carinske postopke na način, zakonodaja držav članic.
  Komisija ima pravico določiti postopek za dokončanje carinskega postopka prostega carinskega območja glede na določeno blago.
  To blago pridobi status unijskega blaga z dnem zaključka carinskega postopka prostega carinskega območja.
 14. Prenehanje carinskega postopka prostega carinskega območja ob likvidaciji (prenehanju dejavnosti) osebe, ki je rezident (udeleženec, subjekt) SIP, se izvede v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.

208. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek proste carinske cone, rok za njihovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek prostega carinskega območja, izhaja iz deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo za blaga, razen v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega odstavka.
  Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek prostega carinskega območja, prijavljeno za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago, izhaja iz oseba, ki je pred vložitvijo deklaracije za blago vložila vlogo za sprostitev blaga, od trenutka, ko je carinski organ prijavo za sprostitev blaga prijavil do vložitve deklaracije za blago.
  Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek prostega carinskega območja na ozemlju pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ, nastane od trenutka, ko njihovega uvoza na ozemlje pristaniške FEZ ali logistične FEZ.
 2. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, ki se uvozi na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ z ozemlja države, ki ni članica Unije , in ki v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika niso predmet carinske deklaracije, izvira iz rezidenta (udeleženca, subjekta) pristaniške izključne ekonomske cone ali logistične ekonomske cone, ki je sklenil sporazum o določbi storitev od trenutka, ko se takšno blago uvozi na ozemlje pristaniškega ali izključnega ekonomskega območja.
 3. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, izhaja iz oseb, ki v skladu z 10. in 11. odstavkom 205. člena tega zakona Zakonika, so bile prenesene pravice posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja s takim blagom in (ali) blagom, proizvedenim (prejetim) iz blaga, ki je dano v carinski postopek proste carinske cone in ki v skladu z zakonodajo državam članicam, je dolžnost deklaranta izpolnjevati pogoje za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom prosta carinska cona in obveznost dokončanja veljavnosti takega carinskega postopka od trenutka, ko določene obveznosti deklaranta naložijo takim osebam.
 4. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek prostega carinskega območja, preneha za osebe iz odstavkov 1 - 3 tega naslednjih okoliščin:
  1. zaključek carinskega postopka prostega carinskega območja v skladu z 207. členom tega zakonika, tudi po nastopu okoliščin iz 7. odstavka tega člena, razen zaključka carinskega postopka prostega carinskega območja s carinski postopek za izvoz blaga iz četrtega odstavka drugega pododstavka petega odstavka 2. člena tega zakonika;
  2. izvoz blaga s carinskega območja Unije blaga iz četrtega odstavka pododstavka 2 odstavka 5 člena 207 tega zakonika, ki je dano v carinski postopek za izvoz;
  3. umestitev blaga, za katero je bil carinski postopek prostega carinskega območja zaključen, in (ali) blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, v okviru uporabe takega carinski postopek, ki je bil zaključen v okviru carinskega postopka v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  4. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 8. odstavkom tega člena;
  5. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepreklicne izgube tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) ) iz blaga, ki je bilo dano v carinski postopek prostega carinskega območja zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepopravljive izgube tega blaga zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen za primere, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom v zvezi s tem tujim blagom treba plačati uvozne carine, davke, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve;
  6. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom prostega carinskega območja - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale ob registraciji deklaracije za blago ali vloge za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago;
  7. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih , protidampinške, izravnalne dajatve, ki so nastale med registracijo deklaracije za blago;
  8. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  9. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  10. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 5. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, preneha za osebe iz odstavkov 1 in 3 tega člena z prenos lastninske pravice, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja in (ali) blaga, narejenega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, brez izpolnitve carinskega postopka prostega carinskega območja v skladu z 10. in 11. odstavkom 205. člena tega zakonika, če je med prenosom pravic posesti, uporabe in (ali) odtujitve takega blaga dolžnost deklaranta, da izpolnjuje pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom prostega carinskega območja in dolžnost deklaranta, da dokonča izvajanje takega carinskega postopka, se naložijo osebam, na katere so bile take pravice prenesene.
 6. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev se izpolni ob nastopu okoliščin iz odstavka 7 tega člena.
 7. V naslednjih okoliščinah je rok zapadlosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev:
  1. v primeru izvoza tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja z ozemlja izključne ekonomske cone, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, pred zaključek carinskega postopka prostega carinskega območja za tako blagovno cono ali brez dovoljenja carinskega organa v primerih, določenih v četrtem odstavku 4. člena tega zakonika, razen v primerih, ko je takšno blago mogoče izvoziti, ne da bi carinski postopek prostega carinskega območja v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tretjega odstavka tretjega odstavka prvega odstavka 205. člena tega zakonika, - dan izvoza z ozemlja ekonomske cone, in če ta dan ni določen, - dan razkritja dejstva takega izvoza z ozemlja izključne ekonomske cone, na katerem se uporablja carinski postopek proste carinske cone;
  2. v primeru prenosa blaga v carinski postopek prostega carinskega območja in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, na drugo osebo, ne da bi se carinski postopek proste carine zaključil območja, razen za prenos takega blaga v skladu z 8., 10. in 11. odstavkom 205. člena tega zakonika, - dan prenosa blaga, in če ta dan ni določen, - dan razkritja dejstva prenos;
  3. v primeru, da se na ozemlje izključne ekonomske cone ne vrne pred iztekom obdobja, ki ga določi carinski organ v skladu s prvim odstavkom petega odstavka 5. člena tega zakonika, blago, izvoženo z ozemlja izključne ekonomske cone, v primerih, določenih v pododstavkih 205, 1, 2 in 4 odstavka 5 4. člena tega zakonika, - dan izteka tega obdobja;
  4. če carinski postopek prostega carinskega območja ni zaključen pred iztekom roka, ki ga je carinski organ določil v skladu z drugim odstavkom petega odstavka 5. člena tega zakonika v zvezi z blagom, ki se izvaža z ozemlja ekonomske cone v primer iz 205. pododstavka 3. odstavka 4. člena tega zakonika, - dan izteka tega roka;
  5. v primeru izgube tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, razen za uničenje in (ali) nepreklicnost izguba takega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali nepovratne izgube zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, - dan izgube blaga in če ta dan ni določen, - dan razkritja dejstva take izgube;
  6. v primeru, da carinskemu organu v roku, ki ga določi, ne predloži dokumentov, ki potrjujejo dejstvo pokopa, nevtralizacije, uporabe ali drugega uničenja blaga iz prvega pododstavka 1. odstavka 10. člena tega zakonika, dan izvoza takega blaga izven ozemlja izključne ekonomske cone;
  7. v primeru prenehanja carinskega postopka za izvoz blaga v skladu s tretjim odstavkom 5. odstavka 139. člena tega zakonika za blago, določeno v četrtem odstavku 2. pododstavka 5. odstavka 207. člena tega zakonika, razen za zaključek carinskega postopka za izvoz zadevnega blaga, ki je v času zaključka takšnega carinskega postopka na ozemlju izključne ekonomske cone, - dan po dnevu izteka roka, določenega v prvem odstavku peti odstavek 5. člena tega zakonika.
  8. Če so okoliščine iz odstavka 7 tega člena nastale v zvezi s tujim blagom, ki je dano v carinski postopek proste carinske cone, uvozne carine, davkov, plačujejo se posebne protidampinške izravnalne dajatve, kot da bi bilo takšno tuje blago dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov.
   Če so okoliščine iz sedmega odstavka tega člena nastopile v zvezi z blagom, narejenim (prejetim) iz tujega blaga, danega v carinski postopek proste carinske cone, in v takem blagu v skladu z 7. členom tega zakonika tuje blago v carinskem postopku prostega carinskega območja se plačajo uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve za tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja in uporabljeno za izdelavo izdelanega blaga (prejeto ) iz tujega blaga, danega v carinski postopek, v prosto carinsko območje, kot če bi bilo takšno tuje blago dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov.
   V primerih, določenih v prvem in drugem odstavku te klavzule, se za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev določijo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev. ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje tega blaga v carinski postopek prostega carinskega območja, za blago, katerega sprostitev, ko je dano pod carinskega postopka prostega carinskega območja, je bil opravljen pred predložitvijo deklaracije za blago - na dan, ko carinski organ vloži vlogo za sprostitev blaga pred predložitvijo deklaracije, in če blago v carinskem postopku prostega carinskega območja v skladu s tem zakonikom je bilo opravljeno brez carinske deklaracije, - na dan uvoza blaga na ozemlje pristaniškega FEZ ali logističnega FEZ.
  9. Če so okoliščine iz sedmega odstavka tega člena nastopile v zvezi z blagom, proizvedenim (prejetim) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek proste carinske cone, in v takem blagu v skladu z 7. členom tega zakonika tuje blago v carinskem postopku prostega carinskega območja so uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve predmet plačila, kot da je takšno blago, izdelano (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega carinskega območja dani v carinski postopek sprostitve za domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov.
   V tem primeru se uvozne carine, davki, posebne, protidampinške in izravnalne dajatve izračunajo v skladu s poglavjema 7 in 12 tega zakonika.
   Za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan, ki je zadnji rok za plačilo uvoza. carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve v skladu s sedmim odstavkom tega člena za blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek proste carinske cone.
   Če je za določitev carinske vrednosti blaga in za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev potrebno pretvoriti tujo valuto v valuto države članice, se opravi po menjalnem tečaju, veljavnem na dan zapadlosti uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v skladu z odstavkom 7 tega člena.
   Če carinski organ nima natančnih podatkov o blagu (vrsta, ime, količina, poreklo in (ali) carinska vrednost), je osnova za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki jih je treba plačati se določi na podlagi carinskih podatkov, razvrščanje blaga pa se izvede ob upoštevanju tretjega odstavka 3. člena tega zakonika.
   Če je koda izdelka v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje gospodarske dejavnosti določena na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10:
   • za izračun uvoznih carin se uporablja najvišja carinska stopnja, ki ustreza blagu, vključenemu v takšno skupino;
   • za izračun davkov se uporablja najvišja stopnja davka na dodano vrednost, najvišja stopnja trošarin (trošarina ali trošarina), ki ustreza blagu, vključenemu v takšno združenje, glede katerega je najvišja od stopenj carine;
   • za izračun posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporablja najvišja od stopenj posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki ustrezajo blagu, vključenemu v takšno združenje, ob upoštevanju desetega odstavka tega člena. Posebne protidampinške izravnalne dajatve se izračunajo na podlagi porekla blaga, potrjenega v skladu s poglavjem 4 tega zakonika, in (ali) drugih informacij, potrebnih za določitev teh dajatev. Če poreklo blaga in (ali) druge informacije, potrebne za določitev določenih dajatev, niso potrjene, se posebne, protidampinške in izravnalne dajatve izračunajo na podlagi najvišjih stopenj posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, določenih za blago države enaka koda Blagovne nomenklature za zunanjo gospodarsko dejavnost, če se uvrstitev blaga izvaja na ravni 10 znakov, ali blago, vključeno v razvrščanje, če so oznake blaga v skladu z Blagovno nomenklaturo za zunanjo gospodarsko dejavnost so določene na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10.
    Pri kasnejšem ugotavljanju natančnih informacij o blagu se na podlagi tako natančnih podatkov izračunajo uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve in vračilo (odbitek) preplačanih in (ali) prekomerno pobranih količin uvoza carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve ali pobiranje neplačanih zneskov v skladu s poglavjema 10 in 11 ter členoma 76 in 77 tega zakonika.
  10. Na zneske uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih (pobranih) v skladu z odstavkom 8 tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila glede teh zneskov odobrena odloga njihovega plačila iz datum dajanja blaga v carinski postopek prosta carinska cona na dan izteka roka za plačilo uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 60. členom tega zakonika.
  11. V primeru zaključka carinskega postopka prostega carinskega območja ali izvoza blaga s carinskega območja Unije, določenega v četrtem odstavku pododstavka 2 odstavka 5 člena 207 tega zakonika, danega v carinski postopek izvoza, ali dajanja blaga v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika v carinske postopke, ki veljajo za tuje blago, ali zadržanja takšnega blaga s strani carinskih organov v skladu s poglavjem 129 tega zakonika po izpolnitvi obveznosti plačati carine, davke, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve in (ali) njihovo pobiranje (v celoti ali delno) znesek plačanih in (ali) pobranih carinskih dajatev, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v v skladu s tem členom se povrne (kompenzira) v skladu s 51. poglavjem in 10. členom tega zakonika.

209. člen Posebnosti izračuna in plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, in blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano pod carino prostega carinskega območja, če so dani v ločene carinske postopke

 1. Pri dajanju tujega blaga v carinski postopek prostega carinskega območja, ki ni predmet postopkov predelave blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo za izračun uvoznih carin, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, predloženo za dajanje blaga pod carinski postopek prostega carinskega območja in v zvezi z blagom, katerega sprostitev, ko je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago, - na dan carinske registracije organ za vlogo za sprostitev blaga pred predložitvijo deklaracije za blago, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
  Ko je dana v carinski postopek za sprostitev opreme za domačo porabo, ki je dana v carinski postopek prostega carinskega območja, ki jo da v uporabo in uporablja rezident (udeleženec, subjekt) ZVE za izvajanje sporazuma (dogovora) o izvajanje (izvajanje) dejavnosti na ozemlju izključne ekonomske cone (dogovor o pogojih dejavnosti v izključni ekonomski coni, investicijska deklaracija, podjetniški program), pa tudi blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja na ozemlju pristaniške izključne ekonomske cone oz. logistična izključna ekonomska cona, za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, ki veljajo na dan registracije do carinski organ deklaracije za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
 2. Kadar je blago, dano v carinski postopek iz prostega carinskega območja, dano v carinski postopek iz pododstavkov 1, 5, 7, 10 in 14 drugega odstavka 2. člena tega zakonika:
  1. pod pogojem identifikacije tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja v določenem blagu in se izvaja v skladu s členom 206 tega zakonika, se uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve izračunajo v v zvezi s tujim blagom, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja in se uporablja za izdelavo blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja. Hkrati se za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev uporabljajo stopnje uvoznih carin, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, ki veljajo na dan registracija carinskega organa za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek prostih carinskih con, in v zvezi z blagom, katerega sprostitev je bila, ko je dana v carinski postopek prostega carinskega območja, opravljena pred predložitev deklaracije za blago - na dan, ko carinski organ prijavi vlogo za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago;
  2. če carinski organ na dan registracije deklaracije za blago v zvezi z blagom, narejenim (prejetim) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, identificira tuje blago, dano v carinski postopek države prosta carinska cona za blago, izdelano (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, izvedeno v skladu s 206. členom tega zakonika, uvozne carine, davki se izračunajo glede na blago, izdelano (prejeto) iz tuje blago, dano v carinski postopek proste carinske cone. Hkrati se za izračun uvoznih carin in davkov uporabljajo stopnje uvoznih carin in davkov, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, predloženo za dajanje v carinske postopke, določene v pododstavki 1, 4, 5, 7, 10 in 14 drugega odstavka 2. člena tega zakonika. V tem primeru je osnova za izračun uvoznih carin po stopnji ad valorem ocenjena vrednost blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek proste carinske cone, postopek za določitev katerega določi Komisija .
  3. Po zaključku carinskega postopka prostega carinskega območja z dajanjem blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, v carinske postopke v skladu z 8. in 9. odstavkom 207. člena tega zakonika, uvozna carina dajatve, davki se izračunajo glede na blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek proste carinske cone. Hkrati se za izračun uvoznih carin in davkov uporabljajo stopnje uvoznih carin in davkov, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, predloženo za dajanje blaga v določene carinske postopke. v pododstavkih 1, 4, 5, 7, 10 in 14 drugega odstavka 2. člena tega zakonika.
  4. Če je za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v primerih, določenih v odstavkih 1 - 3 tega člena, potrebno pretvoriti tujo valuto v valuto države članice, pretvorba se izvede po menjalnem tečaju, veljavnem na dan uporabe stopenj uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, določenih za vsak primer posebej.

210. člen. Določitev statusa blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek proste carinske cone

 1. Če se blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, izvozi s carinskega območja Unije, se status takega blaga določi v skladu z merili za zadostno predelavo blaga, ki se lahko izraženo v:
  1. spreminjanje kode blaga v skladu z blagovno nomenklaturo tuje gospodarske dejavnosti na ravni katerega koli od prvih 4 znakov;
  2. spremembe vrednosti blaga, ko odstotek stroškov uporabljenih materialov ali dodana vrednost doseže fiksni delež v ceni končnega izdelka (pravilo ad valorem);
  3. izpolnjevanje potrebnih pogojev, izvajanje proizvodnih in tehnoloških operacij, ki zadostujejo za priznanje blaga kot blaga Unije.
 2. Blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja za namen izvoza s carinskega območja Unije, je priznano kot blago Unije, če je kot rezultat postopkov izdelave (prejem ) blaga, je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
  1. prišlo je do spremembe blagovne kode v skladu z blagovno nomenklaturo tuje gospodarske dejavnosti na ravni katerega koli od prvih 4 znakov, razen v primerih iz tretjega odstavka tega člena;
  2. odstotek vrednosti tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, ne presega fiksnega deleža v ceni končnega izdelka ali dodana vrednost doseže fiksni delež v ceni končnega izdelka, razen primeri iz tretjega odstavka tega člena;
  3. v zvezi z blagom so bili izpolnjeni pogoji, opravljene so bile proizvodne in tehnološke operacije, ki zadostujejo za priznanje blaga, ki je narejeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega carinskega območja, blaga Unije, razen primer iz prvega odstavka tretjega odstavka tega člena.
 3. Blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek proste carinske cone, se ne prizna kot blago Unije, če so bile v zvezi s takim blagom opravljene le tiste operacije, ki ne izpolnjujejo meril za zadostno predelavo, ne glede na to, izpolnjevanje drugih pogojev.
  Sprememba kode blaga v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje gospodarske dejavnosti na ravni katere koli prve 4 števke in pravilo ad valorem delež se ne uporabljajo kot merila za zadostno predelavo blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega pod carinski postopek prostega carinskega območja, če je v zvezi z blagom, proizvedenim (prejetim) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, seznam pogojev, proizvodnih in tehnoloških postopkov, ki zadostujejo za priznanje blaga (prejetega) ) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, Unije.
 4. Seznam pogojev, proizvodnih in tehnoloških postopkov, ki zadostujejo za priznanje blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, blaga Unije, kot tudi seznam operacij, katerih izvajanje ne izpolnjuje meril za zadostno predelavo pri določanju statusa blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, določi Komisija.
 5. Postopek uporabe pravila o deležu ad valorem kot merila za zadostno predelavo blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, določi Komisija. Pravilo delnice ad valorem se ne uporablja kot merilo za zadostno obdelavo pri izvajanju popravil za blago Unije.
 6. Status blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega carinskega območja, določi pooblaščeni državni organ ali pooblaščena organizacija države članice.
 7. Kot dokument, ki potrjuje status blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek proste carinske cone, izda pooblaščeni državni organ ali pooblaščena organizacija države članice mnenje o priznanju blaga (prejetega) od tujega blaga, ki je dano pod carino, postopek prostega carinskega območja, blaga Unije ali sklep o priznanju blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, ki ni blago zveze.
  Oblike teh sklepov, strukturo in obliko takšnih sklepov v obliki elektronskih dokumentov, postopek njihovega izpolnjevanja ter postopek njihove izdaje in prijave določi Komisija.
 8. V odsotnosti, preklicu ali razveljavitvi dokumenta, ki potrjuje status blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega carinskega območja, je takšno blago po zaključku carinskega postopka prostega carinskega območja jih izvozi s carinskega območja Unije, se šteje za blago Unije in za druge namene kot tuje blago.