МЕНЮ

Brezplačni carinski postopek v skladišču

211. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka prostega skladišča

 1. Carinski postopek prosto skladišče - carinski postopek, ki se uporablja za tuje blago in blago Unije, v skladu s katerim se takšno blago da in uporablja v prostem skladišču brez plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek in njegova uporaba v skladu s takšnim carinskim postopkom.
 2. V prostem skladišču se lahko da in uporablja tudi blago, dano v carinski postopek prostega skladišča Unijsko blago- ni dano v carinski postopek prostega skladišča in - tuje blagodani v druge carinske postopke.
 3. Unijsko blago je po izbiri deklaranta dano v carinski postopek prostega skladišča.
  Zakonodaja države članice lahko določi kategorije blaga Unije, ki je za uvrstitev v prosto skladišče s sedežem na ozemlju te države članice obvezno dano v carinski postopek prostega skladišča.
 4. Kar zadeva unijsko blago, ki je v prostem skladišču in ni dano v carinski postopek prostega skladišča, je dovoljeno izvajati kakršne koli operacije, vključno s tistimi iz prvega odstavka 1. člena tega zakonika.
 5. Tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, ohrani status tujega blaga, unijsko blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, pa status unijskega blaga.
 6. Blago, proizvedeno (prejeto) iz unijskega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, pridobi status unijskega blaga.
  Če zakonodaja držav članic dovoljuje dajanje in uporabo unijskega blaga v prosto skladišče, ki ni dano v carinski postopek prostega skladišča, potem je blago, izdelano (prejeto) iz unijskega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča in unijsko blago, ki ni dano v carinski postopek prosto skladišče, pridobi status unijskega blaga.
 7. Blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, in blago, izdelano (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, in blago Unije (v nadaljevanju - blago, izdelano (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča), pridobijo status tujega blaga, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
  Če se blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, izvozi s carinskega območja Unije, se status takega blaga določi v skladu z 218. členom tega zakonika.
 8. Če carinski organ blaga v prostem skladišču ne more identificirati kot blago, ki je bilo na ozemlju prostega skladišča pred njegovim nastankom, ali kot blago, dano v carinski postopek prostega skladišča ali proizvedeno (prejeto) v prosto skladišče , potem se takšno blago za namen izvoza z ozemlja prostega skladišča zunaj carinskega območja Unije šteje za blago Unije, za druge namene pa kot tuje blago, uvoženo na carinsko območje Unije.
 9. Pri uvozu blaga iz odstavka 8 tega člena na carinsko območje Unije, ki je bilo prej izvoženo s carinskega območja Unije v skladu s carinskim izvoznim postopkom, carinskega postopka ponovnega uvoza za takšno blago ni mogoče uporabiti.
 10. Tuje blago, za katero veljajo zaščitni ukrepi domačega trga in je dano v carinski postopek prostega skladišča, mora biti identificirano v blagu, proizvedenem (prejetem) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, da se lahko takšno blago izvozi z ozemlja prostega skladišča na preostalo carinsko območje Unije.
  V primeru, da se tuje blago, za katero veljajo zaščitni ukrepi domačega trga, dano v carinski postopek prostega skladišča, uporablja za izdelavo blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, vendar ga ni mogoče identificirati v takem blagu, je treba blago, proizvedeno (prejeto) iz takega tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, izvoziti s carinskega območja Unije.
 11. Lastnik prostega skladišča lahko da in (ali) uporablja unijsko blago na ozemlju prostega skladišča, ne da bi ga dal v carinski postopek prostega skladišča, ob upoštevanju tretjega odstavka tega člena.
 12. Komisija ima pravico določiti seznam blaga in (ali) kategorije blaga, za katerega se ne uporablja carinski postopek prostega skladišča.
  V skladu z zakonodajo držav članic se lahko določi seznam tujega blaga in (ali) kategorij tujega blaga, za katerega se na ozemlju te države članice ne uporablja carinski postopek prostega skladišča.
 13. Deli, sklopi, sklopi, ki jih lahko carinski organ prepozna kot vključene (vključene) v sestavo blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, se štejejo za namen njihovega izvoza z ozemlja prostega skladišča kot blago v carinskem postopku prostega skladišča in v zvezi z določbami tega zakonika.

212. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek prostega skladišča in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom

 1. Pogoj za dajanje blaga v carinski postopek prostega skladišča je upoštevanje prepovedi in omejitev glede tujega blaga v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Deklarant za blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, je lahko oseba, ki je lastnik prostega skladišča, in v primerih, ki jih določa zakonodaja držav članic o carinski ureditvi, tudi druge osebe.
 3. Pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom prostega skladišča so:
  1. umestitev in umestitev blaga, ki je bilo v času njegovega delovanja v skladu s petim odstavkom tega člena in petim odstavkom 5. člena tega zakonika oddano v carinski postopek prostega skladišča na ozemlju prostega skladišča;
  2. uporabo blaga, ki ga da v carinski postopek prostega skladišča deklarant, ki ga je dal v tak carinski postopek, ali druge osebe, določene v skladu s tem poglavjem;
  3. storitve v zvezi z blagom, dano v carinski postopek prostega skladišča, dejanja v skladu z 213. členom tega zakonika.
 4. Po prenehanju delovanja prostega skladišča je treba upoštevati pogoje za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom prostega skladišča iz tretjega odstavka tega člena do zaključka ali prenehanja tega carinskega postopka v skladu s s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika.
 5. Zakonodaja držav članic lahko določa primere, ko se blago, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, lahko postavi in ​​nahaja na ozemljih več prostih skladišč, katerih lastnik je pravna oseba, ki je deklarant za blago, carinski postopek prostega skladišča, primeri gibanja takega blaga in blaga, proizvedenega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, med takšnimi skladišči, pa tudi posebnosti carinskega poslovanja v teh primerih in posebnosti carine nadzor nad takim blagom.

213. člen Ukrepi v zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, in v zvezi z blagom, proizvedenim (prejetim) iz blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča

 1. Kar zadeva blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, in blago, izdelano (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, so na ozemlju prostega skladišča dovoljene naslednje operacije:
  1. skladiščenje;
  2. operacije nakladanja (raztovarjanja) blaga in druge tovorne operacije, povezane s skladiščenjem;
  3. postopki, potrebni za zagotovitev varnosti blaga, pa tudi običajni postopki za pripravo blaga na prevoz (prevoz) in prodajo, vključno z razdelitvijo serije, oblikovanjem pošiljk, razvrščanjem, pakiranjem, prepakiranjem, označevanjem, postopki za izboljšanje tržnih lastnosti;
  4. postopki za predelavo (predelavo) blaga, izdelavo blaga (vključno s sestavljanjem, demontažo, namestitvijo, vgradnjo), popravilo ali vzdrževanje blaga, vključno s postopkom, v katerem sodeluje ali prispeva tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča za proizvodnjo (prevzem) blaga, tudi če je takšno tuje blago v celoti ali delno porabljeno (porabljeno) v procesu izdelave (prejema) blaga in (ali) ni v blagu, izdelanem (prejetem) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča (v nadaljevanju tega poglavja - postopki za predelavo blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča). Tuje blago, ki sodeluje ali olajša izdelavo (prevzem) blaga pri izvajanju postopkov predelave blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, ne vključuje blaga, ki je v tehnološkem procesu pomožno sredstvo (na primer oprema, stroji , napeljave);
  5. uporaba (delovanje) opreme, strojev in sklopov, nadomestnih delov zanje za izvajanje postopkov za predelavo blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, pa tudi druge operacije, povezane z delovanjem in delovanjem prostega skladišča skladišče;
  6. uporaba blaga za gradnjo industrijskih nepremičnin in pomožne infrastrukture (v nadaljevanju v tem poglavju - nepremičnine) na ozemlju brezplačnega skladišča;
  7. vzorčenje in (ali) vzorce blaga v skladu s 17. členom tega zakonika;
  8. druge operacije, določene z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi v skladu s cilji ustvarjanja prostih skladišč.
 2. Dejstvo popolne ali delne porabe blaga, vključno s porabo (porabo) v procesu izdelave (prejema) blaga, zagotavljanjem proizvodnih procesov, vzdrževanjem in upravljanjem opreme, strojev in sklopov, ki se uporabljajo na ozemlju prostega skladišča, pa tudi za gradnjo nepremičninskih predmetov, je predmet razmisleka v poročilu, predloženem carinskemu organu v skladu s šestim odstavkom 424. člena tega zakonika.
 3. Seznam postopkov v zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča iz prvega odstavka tega člena, se lahko zmanjša v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi pri ustvarjanju prostega skladišča na podlagi namen njegovega ustvarjanja.
 4. Izvajanje operacij iz pododstavkov 1 - 3 in 5 odstavka 1 tega člena dovoli samo lastnik brezplačnega skladišča.
  Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko določi druge osebe, upravičene do opravljanja operacij, določenih v tem odstavku.
 5. Z dovoljenjem carinskega organa je dovoljeno blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, in (ali) blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, z ozemlja države brezplačno skladišče brez dokončanja carinskega postopka prostega skladišča v naslednjih primerih:
  1. določeno blago, ki je oprema ali drugi osnovni proizvodni objekti, ki ga da v uporabo in uporablja lastnik prostega skladišča, ali deli določenih osnovnih proizvodnih obratov, se izvozi na ostalo carinsko območje Unije za popravilo (razen za remont, posodobitev), vzdrževanje ali izvajanje drugih postopkov, potrebnih za vzdrževanje takega blaga v normalnem (delovnem) stanju;
  2. določeno blago se izvozi na preostalo carinsko območje Unije za izvajanje tehničnih preskusov, raziskav, preskušanj, preverjanj, vključno s tistimi, ki jih zagotavlja proizvodni postopek, in za predstavitev kot vzorci;
  3. to blago se izvozi na preostalo ozemlje države članice, na ozemlju katere je lastnik prostega skladišča vključen v register lastnikov prostih skladišč, da lahko po zaključku carinskega postopka prosto skladišče izven prostega skladišča v carinskem organu, pooblaščenem v skladu z zakonodajo države članice o carinski ureditvi carinskih operacij v zvezi s takim blagom;
  4. določeno blago se izvozi za namestitev in zadrževanje na ozemlju drugega prostega skladišča v primerih, ki jih določa zakonodaja držav članic v skladu s petim odstavkom 5. člena tega zakonika.
 6. Blago iz prvega in drugega pododstavka petega odstavka tega člena je predmet ponovnega uvoza na ozemlje prostega skladišča pred iztekom roka, ki ga določi carinski organ na podlagi ciljev in okoliščin takšnih poslov. Obdobje, ki ga določi carinski organ, se lahko podaljša na utemeljeno zahtevo deklaranta za to blago.
  Kar zadeva blago iz pododstavka 3 petega odstavka tega člena, mora biti carinski postopek prostega skladišča končan pred iztekom roka, ki ga določi carinski organ. Obdobje, ki ga določi carinski organ, se lahko podaljša na utemeljeno zahtevo deklaranta za to blago.
  Blago iz četrtega pododstavka petega odstavka tega člena mora biti oddano na ozemlju drugega prostega skladišča pred iztekom roka, ki ga določi carinski organ. Obdobje, ki ga določi carinski organ, se lahko na utemeljeno zahtevo deklaranta za to blago podaljša.
 7. Postopek izdaje carinskega organa dovoljenja iz odstavka 5 tega člena se določi v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 8. Glede celotnega ali dela blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, se lahko opravijo transakcije, ki omogočajo prenos blaga pravice lastništva, uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom. V tem primeru je treba postopek carinskega postopka prostega skladišča zaključiti po postopku, določenem s tem zakonikom, razen v primerih, ko je v skladu z odstavkom 9 tega člena dovoljeno prenos tega blaga brez dokončanja carinski postopek prostega skladišča.
 9. Dovoljeno je predati blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, in (ali) blago, izdelano (prejeto) iz blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, brez dokončanja carinskega postopka prostega skladišča v posest in ( ali) uporaba:
  1. izvajalcu (podizvajalcu) ali drugi osebi, ki bo izvajala gradbena in (ali) pogodbena dela na ozemlju brezplačnega skladišča;
  2. prevozniku za njihov prevoz;
  3. osebe, ki bodo izvajale popravila (razen večjih popravil, posodobitev), vzdrževanje in druge postopke, potrebne za vzdrževanje takega blaga v normalnem (delovnem) stanju;
  4. osebe, ki bodo izvajale postopke tehničnega preskušanja, raziskovanja, preskušanja, preverjanja takšnega blaga, predvidenega v proizvodnem postopku, in njegove predstavitve kot vzorce;
  5. osebe, ki bodo izvajale posle v zvezi z blagom, ki se izvaža z ozemlja prostega skladišča, v primerih iz prvega in drugega pododstavka petega odstavka tega člena.
 10. Prenos blaga v posest in (ali) uporabo oseb iz 9. odstavka tega člena deklaranta za blago, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, ne oprošča spoštovanja pogojev za uporabo blaga v skladu z carinskega postopka prostega skladišča iz tega poglavja.

Člen 214. Identifikacija tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, v blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča

 1. Za prepoznavanje tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, se lahko pri blagu, izdelanem (prejetem) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, uporabijo naslednje metode:
  1. namestitev pečatov, žigov, digitalnih in drugih oznak na tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, s strani lastnika brezplačnega skladišča ali carinikov;
  2. podroben opis, fotografija, slika tujega blaga v merilu;
  3. primerjava vnaprej izbranih vzorcev in (ali) vzorcev tujega blaga in blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga;
  4. uporaba obstoječih oznak izdelkov, tudi v obliki serijskih številk;
  5. druge metode, ki jih je mogoče uporabiti na podlagi narave blaga, dana v carinski postopek prostega skladišča, in postopkov, opravljenih za predelavo blaga, dana v carinski postopek prostega skladišča, vključno s pregledom predloženih dokumentov, ki vsebujejo podrobne podatki o uporabi tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, v tehnološkem postopku izvajanja operacij za predelavo blaga, dana v carinski postopek prostega skladišča, pa tudi o tehnologiji njegove proizvodnje, ali z izvajanjem carinskega nadzora med postopki predelave blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča.
 2. Postopek identifikacije tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, v blagu, proizvedenem (prejetem) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, je vzpostavljen v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.

215. člen Zaključek in zaključek carinskega postopka prostega skladišča

 1. Carinski postopek prostega skladišča je treba zaključiti v naslednjih primerih:
  1. prenehanje delovanja prostega skladišča v 6 mesecih od datuma prenehanja delovanja prostega skladišča;
  2. izvoz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, z ozemlja prostega skladišča, razen v primerih izvoza takega blaga:
   • za namene, določene v četrtem odstavku 5. člena tega zakonika;
   • za pokop, nevtralizacijo, uporabo ali uničenje na kakršen koli drug način v skladu z zakonodajo držav članic, če je takšno blago izgubilo potrošniške lastnosti in postalo neprimerno za uporabo v zmogljivosti, za katero je namenjeno;
  3. prenos s strani deklaranta pravic posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, in (ali) blaga, narejenega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, na druga oseba v skladu z 10. odstavkom tega člena, razen za prenos blaga v primerih iz 9. odstavka 213. člena tega zakonika.
 2. Po zaključku carinskega postopka prostega skladišča je lahko deklarant blaga oseba, ki je bila deklarant blaga, ko je bilo dano v carinski postopek prostega skladišča, in če to določa zakonodaja države članice. Carinske ureditve, druga oseba.
 3. Po prenehanju delovanja prostega skladišča se postopek carinskega postopka prostega skladišča zaključi z dajanjem blaga pod carinske postopke, predvidene s tem zakonikom, razen carinskega postopka carinskega tranzita, ki se nahaja na ozemlju prostega skladišča, blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, blago, izdelano (prejeto) iz blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, ob upoštevanju četrtega in petega odstavka tega člena, ali dokončano brez dajanja pod carinski postopki v skladu s 4. in 5. odstavkom tega člena.
  Če carinski postopek prostega skladišča ni zaključen v skladu z prvim odstavkom tega odstavka, učinek tega carinskega postopka preneha s potekom roka, določenega v prvem pododstavku prvega odstavka tega člena, in blago je pridržano carinski organi v skladu s poglavjem 1 tega zakonika.
 4. Za izvoz blaga z ozemlja prostega skladišča zunaj carinskega območja Unije se postopek carinskega postopka prostega skladišča konča s prostori:
  1. v carinskem postopku za ponovni izvoz:
   • tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča in izvoženo z ozemlja prostega skladišča v nespremenjenem stanju, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih prevoznih pogojih (prevoz ) in (ali) shranjevanje;
   • blago, izdelano (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča in ni priznano v skladu z 218. členom tega zakonika kot unijsko blago;
  2. v carinskem postopku za izvoz:
   • Unijsko blago, dano v carinski postopek prostega skladišča;
   • blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga Unije;
   • blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča in priznano v skladu z 218. členom tega zakonika kot unijsko blago.
 5. Za izvoz blaga z ozemlja prostega skladišča na preostalo carinsko območje Unije se postopek carinskega postopka prostega skladišča konča s prostori:
  1. po carinskih postopkih iz pododstavkov 1, 4, 5, 7, 10 in 14-16 drugega odstavka 2. člena tega zakonika tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, izvoženo z ozemlja prostega skladišča v nespremenjenem stanju, razen sprememb zaradi naravne obrabe, pa tudi sprememb zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja ter blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega pod carino postopek brezplačnega skladišča ob upoštevanju šestega odstavka tega člena;
  2. v carinskem postopku za ponovni uvoz:
   • Unijsko blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, ki je ostalo nespremenjeno, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja;
   • blago, proizvedeno (prejeto) izključno iz unijskega blaga, dana v carinski postopek prostega skladišča, po zaključku carinskega postopka prostega skladišča za unijsko blago.
 6. Če sestava blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, vključuje tuje blago, ki spada pod zaščitne ukrepe notranjega trga, takšno blago za izvoz z ozemlja prostega skladišča v preostalo carinsko območje Unije se lahko da v carinske postopke, določene v 1. in 7. odstavku 2. odstavka 127. člena tega zakonika, pod pogojem, da se v tem blagu identificira tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča.
 7. Carinski postopek prostega skladišča se zaključi, ne da bi ga postavili pod carinske postopke v primeru iz odstavka 9 tega člena, pa tudi v naslednjih primerih:
  1. blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, in blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, je izgubilo svoje potrošniške lastnosti in postalo neprimerno za uporabo v zmogljivosti, za katero je namenjeno, se izvozi z ozemlja brezplačnega skladišča za pokop, nevtralizacijo, uporabo ali uničenje na kakršen koli drug način v skladu z zakonodajo držav članic. V tem primeru se dejanje carinskega postopka prostega skladišča konča v zvezi z delom blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, kar ustreza številu pokopanega blaga, ki je postalo neškodljivo, odloženo in (ali) uničena na kakršen koli drug način in določena v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi;
  2. blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, je uničeno in (ali) nepovratno izgubljeno zaradi nesreče ali višje sile ali nepovratno izgubljeno kot posledica naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, in dejstvo takega uničenja ali nepreklicne izgube carinski organ prizna v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 8. Postopek za dokončanje carinskega postopka prostega skladišča v primerih iz odstavka 7 tega člena se določi v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 9. Po prenehanju delovanja prostega skladišča učinek carinskega postopka prostega skladišča na blago, dano v carinski postopek prostega skladišča in ki je oprema, ki jo da v uporabo in uporablja lastnik prostega skladišča , ali blago, ki ga lastnik prostega skladišča uporablja za ustvarjanje nepremičninskih predmetov na ozemlju prostega skladišča in je sestavni del takih nepremičninskih predmetov, dokončano brez dajanja določenega blaga v carinske postopke na način, predpisan z zakonodaje držav članic.
  To blago pridobi status unijskega blaga z dnem zaključka carinskega postopka prostega skladišča.
 10. Ko deklarant prenese pravice posedovanja, uporabe in (ali) razpolaganja z blagom, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, in (ali) blaga, narejenega (prejetega) iz blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, na drugo oseba, se postopek carinskega postopka prostega skladišča konča v skladu s pododstavkom 1 odstavka 5 tega člena.
 11. Zaključek carinskega postopka prostega skladišča po likvidaciji lastnika prostega skladišča se izvede v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.

216. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek prostega skladišča, rok za njegovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek prostega skladišča, izhaja iz deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo za blago , in v zvezi z blagom, prijavljenim za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago, za osebo, ki je vložila vlogo za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago - od trenutka, ko je carinski organ prijavo za sprostitev blaga prijavil do vložitev deklaracije za blago.
 2. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek prostega skladišča, deklarant ukine ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. zaključek carinskega postopka prostega skladišča v skladu z 215. členom tega zakonika, tudi po nastopu okoliščin, določenih v četrtem odstavku tega člena, z izjemo zaključka carinskega postopka prostega skladišča z dajanjem pod carinski postopek za izvoz blaga, določen v četrtem odstavku pododstavka 4 odstavka 2 4 člena 215 tega zakonika;
  2. izvoz blaga s carinskega območja Unije blaga iz četrtega odstavka drugega pododstavka četrtega odstavka 2. člena tega zakonika, ki je dano v carinski postopek za izvoz;
  3. dajanje blaga, za katero je bil carinski postopek prostega skladišča zaključen, in (ali) blago, proizvedeno (prejeto) iz blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, v okviru uporabe takega carinskega postopka , ki je bil zaključen po carinskih postopkih v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  4. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 5. odstavkom tega člena;
  5. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepreklicne izgube tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz blaga, dana v carinski postopek prostega skladišča, zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepopravljive izgube tega blaga zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen primeri, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom v zvezi s tem tujim blagom prišel rok za plačilo uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev;
  6. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom prostega skladišča - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale ob registraciji deklaracije za blago ali vloge za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago;
  7. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih , protidampinške, izravnalne dajatve, ki so nastale med registracijo deklaracije za blago;
  8. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  9. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  10. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 3. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev se izpolni ob nastopu okoliščin iz odstavka 4 tega člena.
 4. V naslednjih okoliščinah je rok zapadlosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev:
  1. v primeru izvoza tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, z ozemlja prostega skladišča in (ali) blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, pred zaključkom carinski postopek prostega skladišča za takšno blago ali brez dovoljenja carinskega organa v primerih iz petega odstavka 5. člena tega zakonika, razen v primerih, ko je takšno blago mogoče izvoziti z ozemlja prostega skladišča brez dokončanje carinskega postopka prostega skladišča v primerih iz 213. pododstavka prvega odstavka 2. člena tega zakonika, - dan odstranitve z ozemlja prostega skladišča, in če ta dan ni določen, - dan razkritja dejstva take odstranitve z ozemlja prostega skladišča;
  2. v primeru prenosa tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, drugi osebi pred zaključkom carinskega postopka brezplačno skladišče takega blaga, razen primerov, ko je takšno blago mogoče prenesti v primerih, predvidenih v 9. odstavku 213. člena tega zakonika - dan prenosa blaga, in če ta dan ni določen, - dan razkritja dejstvo takega prenosa;
  3. v primeru, da se na ozemlje prostega skladišča ne vrne pred potekom roka, ki ga določi carinski organ v skladu s prvim odstavkom šestega odstavka 6. člena tega zakonika, blago, izvoženo z ozemlja prostega skladišča v primeri iz prvega in drugega pododstavka petega odstavka 213. člena tega zakonika, - dan izteka roka, ki ga določi carinski organ v skladu z prvim odstavkom šestega odstavka 1. člena tega zakonika;
  4. če carinski postopek prostega skladišča ni končan pred iztekom roka, ki ga določi carinski organ v skladu z drugim odstavkom šestega odstavka 6. člena tega zakonika za blago, izvoženo z ozemlja prostega skladišča v državi primer iz pododstavka 213 petega odstavka 3. člena tega zakonika, - dan izteka tega roka;
  5. v primeru nenastavitve na ozemlje drugega prostega skladišča pred iztekom roka, ki ga določi carinski organ v skladu s tretjim odstavkom šestega odstavka 6. člena tega zakonika, blago, izvoženo z ozemlja prostega skladišča v primer iz 213. pododstavka petega odstavka 4. člena tega zakonika - dan izteka roka, ki ga določi carinski organ v skladu s tretjim odstavkom 5. točke 213. člena tega zakonika;
  6. v primeru izgube tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, in (ali) blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, z izjemo uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi do nesreče ali višje sile ali nepopravljive izgube zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, - dan izgube blaga in, če ta dan ni določen, - dan razkritje dejstva take izgube;
  7. če carinski organ carinskemu organu v roku, ki ga določi, ne predloži dokumentov, ki potrjujejo dejstvo pokopa, nevtralizacije, uporabe ali drugega uničenja blaga iz tretjega odstavka drugega pododstavka prvega odstavka 2. člena tega zakonika. - dan izvoza takega blaga izven ozemlja prostega skladišča;
  8. v primeru prenehanja carinskega postopka za izvoz blaga, določenega v četrtem odstavku 5. pododstavka 139. odstavka 2. člena tega zakonika, v skladu s tretjim odstavkom petega odstavka 4. člena tega zakonika, razen za zaključek carinskega postopka za izvoz za to blago, ki je v času, ko je takšno prenehanje na ozemlju prostega skladišča, - dan po dnevu izteka roka, določenega v prvem odstavku petega odstavka 215. člen tega zakonika.
 5. Če so okoliščine iz četrtega odstavka tega člena nastopile v zvezi s tujim blagom, dano v carinski postopek prostega skladišča, uvozne carine, davkov, plačujejo se posebne protidampinške izravnalne dajatve, kot da bi bilo takšno tuje blago dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov.
  Če so okoliščine iz četrtega odstavka tega člena nastale v zvezi z blagom, proizvedenim (prejetim) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, in v takem blagu v skladu z 4. členom tega zakonika tuje blago, dano pod carine postopek prostega skladišča, uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve se plačajo za tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča in uporabljeno za izdelavo blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega pod carinski postopek prostega skladišča, kot da bi bilo takšno tuje blago dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov.
  V primerih, določenih v prvem in drugem odstavku te klavzule, za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, stopenj uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek prostega skladišča, in v zvezi z blagom, katerega sprostitev ob dajanju v carinski postopek prostega skladišča, je bila opravljena pred oddajo deklaracije za blago, - na dan, ko je carinski organ prijavil vlogo za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago.
 6. Če so okoliščine iz četrtega odstavka tega člena nastale v zvezi z blagom, proizvedenim (prejetim) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, in v takem blagu v skladu z 4. členom tega zakonika tuje blago, dano pod carino postopek prostega skladišča, uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve se plačujejo, kot če bi bilo takšno blago, narejeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, dano v carinski postopek za sprostitev za domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov. V tem primeru se uvozne carine, davki, posebne, protidampinške in izravnalne dajatve izračunajo v skladu s poglavjema 214 in 7 tega zakonika.
  Za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan, ki je zadnji rok za plačilo uvoza. carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve v skladu s četrtim odstavkom tega člena za blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča. Če je za določitev carinske vrednosti blaga in za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev potrebno pretvoriti tujo valuto v valuto države članice, se izračuna po menjalnem tečaju, veljavnem na dan zapadlosti uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v skladu z odstavkom 4 tega člena. Če carinski organ nima natančnih podatkov o blagu (narava, ime, količina, poreklo in (ali) carinska vrednost), je osnova za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki jih je treba plačati se določi na podlagi carinskih podatkov, razvrščanje blaga pa se izvede ob upoštevanju tretjega odstavka 4. člena tega zakonika.
  Če je koda izdelka v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje gospodarske dejavnosti določena na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10:
  • za izračun uvoznih carin se uporablja najvišja carinska stopnja, ki ustreza blagu, vključenemu v takšno skupino;
  • za izračun davkov se uporablja najvišja stopnja davka na dodano vrednost, najvišja stopnja trošarin (trošarina ali trošarina), ki ustreza blagu, vključenemu v takšno združenje, glede katerega je najvišja od stopenj carine;
  • za izračun posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporablja najvišja od stopenj posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki ustrezajo blagu, vključenemu v takšno združenje, ob upoštevanju desetega odstavka tega člena. Posebne protidampinške izravnalne dajatve se izračunajo na podlagi porekla blaga, potrjenega v skladu s poglavjem 4 tega zakonika, in (ali) drugih informacij, potrebnih za določitev teh dajatev. Če poreklo blaga in (ali) druge informacije, potrebne za določitev določenih dajatev, niso potrjene, se posebne, protidampinške in izravnalne dajatve izračunajo na podlagi najvišjih stopenj posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, določenih za blago države enaka koda Blagovne nomenklature za zunanjo gospodarsko dejavnost, če se uvrstitev blaga izvaja na ravni 10 znakov, ali blago, vključeno v razvrščanje, če so oznake blaga v skladu z Blagovno nomenklaturo za zunanjo gospodarsko dejavnost so določene na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10.
   Pri kasnejšem ugotavljanju natančnih informacij o blagu se na podlagi tako natančnih podatkov izračunajo uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve in vračilo (odbitek) preplačanih in (ali) prekomerno pobranih količin uvoza carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve ali pobiranje neplačanih zneskov v skladu s poglavjema 10 in 11 ter členoma 76 in 77 tega zakonika.
 7. Na zneske uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih (pobranih) v skladu s petim odstavkom tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila za navedene zneske odobrena odloga plačila iz datum dajanja blaga v carinski postopek prosto skladišče na dan izteka roka za plačilo uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 5. členom tega zakonika.
 8. V primeru zaključka carinskega postopka prostega skladišča ali izvoza blaga s carinskega območja Unije iz četrtega odstavka drugega pododstavka četrtega odstavka 2. člena tega zakonika, ki je dano v carinski postopek za izvoz ali dajanje blaga v carinski postopek v skladu s sedmim odstavkom 4. člena tega zakonika, ki se uporablja za tuje blago, ali pridržanje takega blaga s strani carinskih organov v skladu z 215. poglavjem tega zakonika po izpolnitvi obveznosti plačila carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve in (ali) njihova pobiranje (v celoti ali delno) znesek plačanih in (ali) pobranih carinskih dajatev, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) s tem členom so predmet vračila (kompenzacije) v skladu s 7. poglavjem in 129. členom tega zakonika.

217. člen Značilnosti izračuna in plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev pri dajanju blaga v carinski postopek prostega skladišča in blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega pod carino postopek brezplačnega skladišča v ločenih carinskih postopkih

 1. Pri dajanju tujega blaga v carinski postopek prostega skladišča, ki ni predmet postopkov predelave blaga, dana v carinski postopek prostega skladišča na ozemlju prostega skladišča, v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, stopenj uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, predloženo za dajanje blaga v carinski postopek prostega skladišča, in v zvezi z blagom, katerega sprostitev, ko je dano v carinski postopek prostega skladišča, je bila opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago , - na dan, ko carinski organ vloži zahtevek za sprostitev blaga pred predložitvijo deklaracije za blago, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
  Pri dajanju v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo opreme, dane v carinski postopek prostega skladišča, ki jo da v uporabo in jo lastnik prostega skladišča uporablja za izvajanje postopkov iz prvega odstavka 1. člena tega zakona Zakonika, za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan registracije s strani carinskega organa deklaracije za blago, vloženo za dajanje opreme v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
 2. Kadar je blago, ki je proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, dano v carinske postopke iz pododstavkov 1, 5, 7, 10 in 14 drugega odstavka 2. člena tega zakonika:
  1. pod pogojem identifikacije tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča v določenem blagu, ki se izvaja v skladu z 214. členom tega zakonika, se uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve izračunajo glede na na tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča in uporabljeno za izdelavo blaga, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča. Hkrati se za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev uporabljajo stopnje uvoznih carin, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, ki veljajo na dan carinski organ prijava deklaracije za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek prostega skladišča., in v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno, ko je bilo dano v carinski postopek prostega skladišča, pred predložitev deklaracije za blago, - na dan, ko carinski organ vloži vlogo za sprostitev blaga pred oddajo deklaracije za blago;
  2. če carinski organ na dan registracije deklaracije za blago v zvezi z blagom, narejenim (prejetim) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, ne identificira tujega blaga, ki je dano v carinski postopek skladišče, v blagu, izdelanem (prejetem) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, izvedeno v skladu z 214. členom tega zakonika, uvozne carine, davki se izračunajo glede na blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga dano v carinski postopek prostega skladišča. Hkrati se za izračun uvoznih carin in davkov uporabljajo stopnje uvoznih carin in davkov, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, predloženo za dajanje v carinske postopke, določene v pododstavki 1, 5, 7, 10 in 14 drugega odstavka 2. člena tega zakonika. V tem primeru je osnova za izračun uvoznih carin po stopnji ad valorem ocenjena vrednost blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, postopek za določitev katerega določi Komisija.
 3. Po zaključku carinskega postopka prostega skladišča z dajanjem blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, v carinske postopke v skladu z 10. odstavkom 215. člena tega zakonika, uvozne carine, davki se izračunajo glede na blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča. Hkrati se za izračun uvoznih carin in davkov uporabljajo stopnje uvoznih carin in davkov, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje blaga v določene carinske postopke. v pododstavkih 1, 5, 7, 10 in 14 drugega odstavka 2. člena tega zakonika.
 4. Če je za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v primerih, določenih v odstavkih 1 - 3 tega člena, potrebno pretvoriti tujo valuto v valuto države članice, pretvorba se izvede po menjalnem tečaju, veljavnem na dan uporabe stopenj uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, določenih za vsak primer posebej.

218. člen Določitev statusa blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča

 1. Če se blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, izvozi s carinskega območja Unije, se status takega blaga določi v skladu z merili za zadostno predelavo blaga, ki se lahko izrazi v:
  1. spreminjanje kode blaga v skladu z blagovno nomenklaturo tuje gospodarske dejavnosti na ravni katerega koli od prvih 4 znakov;
  2. spremembe vrednosti blaga, ko odstotek stroškov uporabljenih materialov ali dodana vrednost doseže fiksni delež v ceni končnega izdelka (pravilo ad valorem);
  3. izpolnjevanje potrebnih pogojev, izvajanje proizvodnih in tehnoloških operacij, ki zadostujejo za priznanje blaga kot blaga Unije.
 2. Blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča za namen izvoza s carinskega območja Unije, je priznano kot blago Unije, če je kot rezultat postopkov za izdelavo (prevzem) blago, je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
  1. prišlo je do spremembe blagovne kode v skladu z blagovno nomenklaturo tuje gospodarske dejavnosti na ravni katerega koli od prvih 4 znakov, razen v primerih iz tretjega odstavka tega člena;
  2. odstotek vrednosti tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, ne presega fiksnega deleža v ceni končnega izdelka ali dodana vrednost doseže fiksni delež v ceni končnega izdelka, razen primeri iz tretjega odstavka tega člena;
  3. v zvezi z blagom so bili izpolnjeni pogoji, opravljene so bile proizvodne in tehnološke operacije, ki zadostujejo za priznanje blaga, ki je narejeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, kot blago Unije, razen za primer iz prvega odstavka tretjega odstavka tega člena.
 3. Blago, proizvedeno (prejeto) iz tujega blaga, dano v carinski postopek prostega skladišča, se ne prizna kot blago Unije, če so bile opravljene le tiste operacije, ki ne izpolnjujejo meril za zadostno predelavo, ne glede na izpolnjevanje drugih pogojev.
  Sprememba kode blaga v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje gospodarske dejavnosti na ravni katere koli prve 4 števke in pravilo ad valorem delež se ne uporabljata kot merilo za zadostno predelavo blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega pod carinski postopek prostega skladišča, če je v zvezi z blagom, proizvedenim (prejetim) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, seznam pogojev, proizvodnih in tehnoloških postopkov, ki zadostujejo za priznanje blaga, proizvedenega (prejetega) iz tuje blago, dano v carinski postopek prostega skladišča, blago Unije.
 4. Seznam pogojev, proizvodnih in tehnoloških operacij, ki zadostujejo za priznanje blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, blaga Unije, pa tudi seznam operacij, katerih izvajanje ne izpolnjuje meril za zadostno predelavo pri določanju statusa blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, določi Komisija.
 5. Postopek za uporabo pravila ad valorem delež kot merilo za zadostno predelavo blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, dana v carinski postopek prostega skladišča, določi Komisija.
  Pravilo delnice ad valorem se ne uporablja kot merilo za zadostno predelavo pri izvajanju popravil za unijsko blago, dano v carinski postopek prostega skladišča.
 6. Status blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, določi pooblaščeni državni organ ali pooblaščena organizacija države članice.
 7. Kot dokument, ki potrjuje status blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, ki je dano v carinski postopek prostega skladišča, izda pooblaščeni državni organ ali pooblaščena organizacija države članice mnenje o priznanju blaga, izdelanega (prejetega) od tuje blago, dano v carinski postopek v prosto skladišče, blago Unije ali sklep o priznanju blaga, proizvedenega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, kot blago Unije. Oblike teh sklepov, strukturo in obliko takih sklepov v obliki elektronskih dokumentov, postopek njihovega izpolnjevanja ter postopek njihove izdaje in prijave določi Komisija.
 8. Če ni, razveljavitve ali razveljavitve dokumenta, ki potrjuje status blaga, izdelanega (prejetega) iz tujega blaga, danega v carinski postopek prostega skladišča, takšno blago, po zaključku carinskega postopka prostega skladišča, da bi ga lahko izvozili s carinskega območja Unije, se štejejo za blago Unije in za druge namene kot tuje blago.