МЕНЮ

Carinski postopek carinskega tranzita

142. člen Vsebina in uporaba carinskega postopka carinskega tranzita

 1. Carinski postopek carinski tranzit - carinski postopek, v skladu s katerim se blago prevaža (prevaža) od carinskega organa odhoda do namembnega carinskega organa brez plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v tem carinskem postopku.
 2. Carinski postopek carinskega tranzita se uporablja:
  1. za prevoz (prevoz) čez carinsko območje Unije tujega blaga, ki ni dano v druge carinske postopke, pa tudi blaga Unije:
   • dani v carinski postopek za izvoz v primerih, ki jih določi Komisija;
   • carinski postopek prostega carinskega območja, ki se prevaža z enega ozemlja FEZ na drugo ozemlje izključne ekonomske cone v primeru iz odstavka 8 člena 207 tega zakonika;
  2. za prevoz (prevoz) z enega dela carinskega območja Unije na drugi del carinskega območja Unije skozi ozemlja držav, ki niso članice Unije, in (ali) po morju unijskega blaga in tuje blago iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika.
 3. Carinski postopek carinskega tranzita se uporablja pri prevozu (prevozu) blaga:
  1. od carinskega organa v kraju prihoda do carinskega organa v kraju odhoda;
  2. od carinskega organa v kraju prihoda do notranjega carinskega organa;
  3. od notranjega carinskega organa do carinskega organa v kraju odhoda;
  4. od enega notranjega carinskega organa do drugega notranjega carinskega organa;
  5. med carinskimi organi prek ozemelj držav, ki niso članice Unije, in (ali) morja.
 4. Tuje blagocarinskega tranzita ohranijo status tujega blaga.
 5. Unijsko blagodani v carinski postopek carinskega tranzita ohranijo status unijskega blaga, razen v primeru iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika in v primerih, ki jih Komisija določi v skladu z 307. odstavkom 17. člena tega zakonika.
 6. Za prevoz (prevoz) skozi carinsko območje Unije naslednje carinsko blago ni dano v carinski postopek carinskega tranzita:
  1. blago na letalu, ki je med mednarodnim prevozom vmesno, prisilno ali tehnično pristalo na carinskem območju Unije, ne da bi to blago raztovorilo (raztovorilo);
  2. blago, ki po prihodu na carinsko območje Unije ni zapustilo kraja pretoka blaga čez carinsko mejo Unije in je zapustilo carinsko območje Unije;
  3. blago, ki se prevaža po daljnovodih;
  4. drugo blago v primerih, predvidenih s tem zakonikom.
 7. Tuje blago, dano v carinske postopke za prevoz (prevoz) skozi carinsko območje Unije, je dano v carinski postopek carinskega tranzita v primerih, predvidenih s tem zakonikom in (ali) zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 8. V zvezi z unijskim blagom in tujim blagom iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika, ki se prevaža z enega dela carinskega območja Unije na drugi del carinskega območja Unije prek ozemelj držav, ki niso članice Unije in (ali) po morju se carinski postopek carinskega tranzita uporablja ob upoštevanju posebnosti iz poglavja 302 tega zakonika.
 9. Za blago za osebno uporabo, mednarodne poštne pošiljke, blago, ki se prevaža po cevovodnem prevozu, se uporablja carinski postopek carinskega tranzita ob upoštevanju posebnosti, določenih v 263., 287. in 294. členu tega zakonika.
 10. Posebnosti uporabe carinskega postopka carinskega tranzita v zvezi z blagom, ki se prevaža prek ozemlja samo ene države članice, lahko ugotovi zakonodaja te države članice o carinski ureditvi.
 11. Značilnosti uporabe carinskega postopka carinskega tranzita za blago, ki se prevaža čez carinsko mejo Unije v nesestavljeni ali razstavljeni obliki, vključno z nepopolno ali nepopolno obliko, ki se v določenem obdobju prevaža čez ozemlja dveh ali več držav članic z enim ali več vozili mednarodnega prevoza določi Komisija. (glej sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 138 z dne 07.11.2017)
 12. Posebnosti uporabe carinskega postopka carinskega tranzita v zvezi z blagom, ki se prek carinskega območja Unije prevaža z različnimi (dvema ali več) načini prevoza, določi Komisija.

143. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek carinskega tranzita

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek carinskega tranzita za njegov prevoz (prevoz) skozi carinsko območje Unije so:
  1. zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti plačila uvoznih carin in davkov v skladu s 146. členom tega zakonika - za tuje blago;
  2. zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v skladu s 146. členom tega zakonika v primerih, ki jih določi Komisija - v zvezi s tujim blagom;
  3. zagotavljanje možnosti identifikacije blaga na načine, predvidene v 341. členu tega zakonika;
  4. skladnost vozila za mednarodni prevoz z zahtevami iz 364. člena tega zakonika, če se blago prevaža v tovornih prostorih (predelkih) vozila, ki so nameščeni s carinskimi plombami in plombami;
  5. spoštovanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Pogoji za dajanje unijskega blaga, vključno z unijskim blagom, poslanim po pošti, in tujim blagom iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika v carinski postopek carinskega tranzita za njihov prevoz (prevoz) z enega dela carinskega območja Unije na drugi del carinskega območja Unije skozi ozemlja držav, ki niso članice Unije, in (ali) po morju so opredeljeni v členih 302–304 tega zakonika.
 3. Deklarant za blago, ki se prevaža prek carinskega območja Unije z dvema ali več načini prevoza, ki je dano v carinski postopek carinskega tranzita, so lahko osebe iz prvega pododstavka prvega odstavka 1. člena tega zakonika ali obraz države članice, ki ima v skladu z zakonodajo te države članice pooblastila v zvezi z blagom, ki se prevaža z dvema ali več vrstami prevoza, in zagotavlja organizacijo takega prevoza blaga.
 4. Ko je blago dano v carinski postopek carinskega tranzita carinski urad odhoda določi obdobje carinskega tranzita v skladu s 144. členom tega zakonika, določi kraj dostave blaga v skladu s 145., 263. in 304. členom tega zakonika, opravi identifikacijo blaga, dokumente zanj v skladu s 341. členom tega kodeksa.
  Če se prevoz blaga, razen prevoza blaga po vodi ali zrakoplovu, izvaja v tovornem prostoru (predelku) vozila, ki izpolnjuje zahteve iz 364. člena tega zakonika ali njegovega dela, identifikacijapoleg drugih načinov identifikacije, predvidenih v 341. členu tega zakonika, je treba zagotoviti tudi tesnenje prostorov (tovornih prostorov) vozila ali njegovega dela, razen v primerih iz tretjega odstavka tega odstavka.
  Namestitev pečatov na tovorne prostore (predelke) vozila ali njegovega dela ni potrebna pri prevozu živih živali, mednarodnih poštnih pošiljk v poštnih zabojnikih (poštne vreče, poštni zabojniki), pa tudi pri prevozu skozi ozemlje držav, ki niso članice Unije v enem tovornem prostoru (predelku) vozila ali njegovega dela blaga, ki je dano v carinski postopek carinskega tranzita, skupaj z blagom, ki ni dano v carinski postopek carinskega tranzita.

144. člen. Rok carinskega tranzita

 1. Carinski organ odhoda pri dajanju blaga v carinski postopek carinskega tranzita določi rok, v katerem mora biti blago od carinskega organa odhoda dostavljeno namembnemu carinskemu organu (v nadaljnjem besedilu carinsko tranzitno obdobje).
 2. Kar zadeva blago, ki se prevaža po železnici, je carinsko tranzitno obdobje določeno v višini 2 tisoč kilometrov na mesec, vendar ne manj kot 1 koledarskih dni.
  Kar zadeva blago, katerega prevoz (prevoz) opravljajo drugi načini prevoza, se obdobje carinskega tranzita določi v skladu z običajnim časom prevoza (prevoza) blaga glede na način prevoza in zmogljivosti vozilo, ustaljeno pot prevoza blaga, druge pogoje prevoza in (ali) izjave deklaranta ali prevoznika, pa tudi upoštevanje zahtev režima dela in počitka voznika vozila v skladu z mednarodnimi pogodbami držav članic s tretjo osebo, vendar ne več kot rok za carinski tranzit.
 3. Rok za carinski tranzit ne sme presegati obdobja, določenega v višini 2 tisoč kilometrov na mesec, ali obdobja, ki ga določi Komisija na podlagi posebnosti prevoza blaga, dana v carinski postopek carinskega tranzita.
 4. Obdobje carinskega tranzita, ki ga carinski organ določi na utemeljeno zahtevo deklaranta ali prevoznika, se lahko podaljša v roku, določenem v odstavku 3 tega člena.
  Postopek za izvajanje carinskih operacij, povezanih s podaljšanjem carinskega tranzitnega obdobja, določi Komisija. (glej sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 170 z dne 13.12.2017)

145. člen. Kraj dobave blaga. Spreminjanje kraja dostave blaga

 1. Carinski organ odhoda pri dajanju blaga v carinski postopek carinskega tranzita določi kraj dostave blaga, ki je dano v carinski postopek carinskega tranzita (v nadaljnjem besedilu - kraj dostave blaga).
 2. Kraj dostave blaga se določi na podlagi informacij o namembnem kraju, navedenem v prevoznih (odpremnih) dokumentih, razen če v odstavkih 3 - 5 tega člena ni določeno drugače.
  Kraj dostave blaga je območje carinske kontrole, ki se nahaja na območju dejavnosti namembnega carinskega organa. V tem primeru se blago, ki se prevaža od kraja prihoda, dostavi na kraj carinskega organa, razen če ta zakonik in (ali) zakonodaja držav članic o carinski ureditvi ne določa drugače.
  Kraj dostave blaga, ki se prevaža po železnici, je območje carinske kontrole na ciljni postaji, na dostopnih cestah ciljne postaje ali na nejavnih železniških tirih, ki mejijo neposredno na ciljno postajo.
 3. Pri prevozu (prevozu) blaga na ozemlju ene države članice ima carinski organ odhoda pravico določiti kraj dostave blaga, ne glede na podatke, določene v prevoznih (prevoznih) dokumentih, v primerih, ki jih določa zakonodaja te države članice o carinski ureditvi.
 4. Carinski organ odhoda ima pri prevozu (prevozu) blaga čez ozemlja dveh ali več držav članic pravico določiti kraj dostave blaga, ne glede na podatke, ki so navedeni v prevoznih (odpremnih) listinah, v primerih, ki jih določa mednarodne pogodbe v Uniji in (ali) v drugih primerih, ki jih določi Komisija.
 5. Pri prevozu (prevozu) blaga z enega dela carinskega območja Unije na drugi del carinskega območja Unije prek ozemelj držav, ki niso članice Unije, in (ali) po morju carinski organ odhod ima pravico določiti kraj dostave blaga ne glede na podatke, določene v prevoznih (prevoznih) dokumentih, v primerih, predvidenih v 8. in 9. odstavku 304. člena tega zakonika in (ali) v drugih primerih, določenih z Komisija.
 6. Konstrukcije, prostori (deli prostorov) in (ali) odprte površine (deli odprtih površin) pooblaščenega gospodarskega subjekta, ki ima spričevala druge ali tretje vrste, ki so območje carinske kontrole, se lahko označijo kot kraj dobave blaga blago, ki se prevaža od kraja prihoda, če se takšno blago v skladu s prevoznimi (poštnimi) dokumenti pošlje v konstrukcije, prostore (dele prostorov) in (ali) na odprta območja (dele odprtih površin) takega pooblaščeni gospodarski subjekt.
 7. Če se med prevozom (prevozom) blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita namembni kraj spremeni v skladu z zakonodajo držav članic na področju prevoza, se lahko kraj dostave blaga z dovoljenjem spremeni carinskega organa.
  Za pridobitev dovoljenja carinskega organa za spremembo kraja dostave prevoznika ima pravico do kakršnega koli carinskega organa, ki se nahaja na njegovi poti, s prošnjo za spremembo kraja dostave blaga, sestavljeno v kakršni koli obliki. Skupaj z vlogo za spremembo kraja dostave blaga se predložijo dokumenti, ki potrjujejo spremembo cilja, tranzitna deklaracija in drugi dokumenti za blago.
  Dovoljenje za spremembo kraja dobave blaga sprejme carinski organ najpozneje naslednji dan po dnevu prejema vloge in dokumentov iz drugega odstavka tega člena. Po izdaji dovoljenja za spremembo kraja dostave se učinek carinskega postopka carinskega tranzita za blago, katerega kraj dostave je bil spremenjen, zaključi in blago se da v carinski postopek carinskega tranzita.
  Postopek za izvajanje carinskih operacij, povezanih s pridobitvijo dovoljenja carinskega organa za spremembo kraja dobave blaga, določi Komisija. (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 170 z dne 13.12.2017)
  Sprememba kraja dostave blaga je dovoljena brez dokončanja carinskega postopka carinskega tranzita, če se tak kraj dostave nahaja v isti regiji carinskega organa, kjer je kraj dostave blaga, ki ga je prvotno določil carinski organ , na način, ki ga predpisuje zakonodaja držav članic o carinski ureditvi.

146. člen Zavarovanje izpolnitve obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev med carinskim postopkom carinskega tranzita

 1. Varščina za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov med carinskim postopkom carinskega tranzita se zagotovi v skladu s poglavjem 9 tega zakonika ob upoštevanju tega člena ter členov 271 in 287 tega zakonika.
  V primerih, ko je varščina za izpolnitev obveznosti plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev pogoj za dajanje blaga v carinski postopek carinskega tranzita v skladu s pododstavkom 2 odstavka 1 143. člena tega zakonika, se takšna varščina je zagotovljena v skladu s 75. členom tega zakonika, ob upoštevanju določb teh členov.
 2. Pri dajanju blaga, razen blaga za osebno uporabo in mednarodne pošte v carinski postopek carinskega tranzita, se višina varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov določi na podlagi carinskih zneskov dajatve, davke, ki bi jih bilo treba plačati v državi članici, carinskem organu, ki proizvaja sprostitev blagače je bilo blago na dan registracije tranzitne deklaracije dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo ali carinski postopek za izvoz brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin, davkov ali ugodnosti za plačilo izvoznih carin, vendar ne manjši od zneskov carin, davkov, ki bi jih bilo treba plačati v drugih državah članicah, prek katerih ozemelj se bo prevoz (prevoz) blaga opravljal v skladu s carinskim postopkom carinski tranzit, če izdelka je bila na ozemljih teh držav članic dana v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo ali carinski postopek za izvoz brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin, davkov ali oprostitev plačila izvoznih carin oziroma.
  Zneski carin in davkov, določeni v prvem odstavku te klavzule, se določijo na podlagi najvišje vrednosti carinskih stopenj, davkov, vrednosti blaga in (ali) njihovih fizičnih lastnosti v fizičnem smislu (količina, teža, obseg ali druge značilnosti), ki se lahko določijo na podlagi razpoložljivih informacij, postopek uporabe katerih določa zakonodaja držav članic.
 3. Komisija ima pravico določiti posebnosti določitve višine varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov ter višino varščine za izpolnitev obveznosti plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev pri dajanju blago (sestavni deli blaga), ki se prevaža čez carinsko mejo Unije v nesestavljenem ali razstavljenem stanju v carinskem postopku carinskega tranzita, vključno z nepopolno ali nepopolno obliko. (glej sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 138 z dne 07.11.2017)
 4. V zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek carinskega tranzita, izvršba obveznosti plačila carin in davkov in izvršba obveznosti plačila posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev ni predvidena v naslednjih primerih:
  1. višina varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov ter višina varščine za izpolnitev obveznosti plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, če je zagotovitev take varščine pogoj za dajanje blaga v carinskem postopku carinskega tranzita v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 2. člena tega zakonika v celoti ne presega zneska, enakega 1 EUR po menjalnem tečaju, veljavnem na dan registracije tranzitne deklaracije;
  2. deklarant je carinski prevoznik, ki opravlja prevoz (prevoz) deklariranega blaga, ali pooblaščeni gospodarski subjekt, ki ima potrdilo o vključitvi v register pooblaščenih gospodarskih subjektov prve ali tretje vrste;
  3. blago se prevaža po železnici, zraku ali po cevovodih, razen v primerih, ko je tak prevoz (prevoz) del prevoza (prevoza) blaga z uporabo dveh ali več načinov prevoza;
  4. tuje blago prevažajo vodna plovila, vključno s plovili mešane plovbe (reka - morje), med morskimi pristanišči države članice in (ali) držav članic, ne da bi vstopili v celinske plovne poti države članice in (ali) držav članic, pri čemer izjema, kadar je tak prevoz del prevoza blaga z uporabo dveh ali več načinov prevoza;
  5. v primerih, določenih z zakonodajo države članice, v kateri je blago dano v carinski postopek carinskega tranzita, če se prevoz (prevoz) blaga izvaja na ozemlju te države članice;
  6. v primerih iz drugega odstavka prvega pododstavka prvega odstavka 1. člena tega zakonika, pa tudi v primerih, ki jih Komisija določi v skladu s tretjim odstavkom 1. pododstavka 304. odstavka 1. člena tega zakonika;
  7. v primerih, ki jih določajo mednarodne pogodbe znotraj Unije in (ali) mednarodne pogodbe držav članic s tretjo osebo;
  8. carinski organ je sprejel odločitev o uporabi carinskega spremstva;
  9. blago je namenjeno uradni uporabi diplomatskih predstavništev in konzularnih uradov na carinskem območju Unije, o katerih carinski urad odhoda za vsako posamezno pošiljko razpolaga s podatki Ministrstva za zunanje zadeve države članice, v kateri ima carinski urad odhod se nahaja. Ministrstvo za zunanje zadeve države članice, v kateri je carinski organ odhoda, carinskemu organu po prejemu posreduje navedene podatke:
   • od Ministrstva za zunanje zadeve države članice, ki je država sprejema diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki je prejemnik blaga;
   • ali iz diplomatsko-konzularnega predstavništva, ki se nahaja na ozemlju države članice, v kateri je carinski urad odhoda in ki je diplomatsko-konzularno predstavništvo države, katere diplomatsko-konzularno predstavništvo je prejemnik blaga;
  10. blago je namenjeno uradni uporabi predstavništev držav pri mednarodnih organizacijah, mednarodnih organizacijah ali njihovih predstavništvih, drugih organizacijah ali njihovih predstavništvih na carinskem območju Unije, o katerih carinski organ odhoda za vsak določen prevoz razpolaga Ministrstvo za zunanje zadeve države članice, v kateri je carinski urad odhoda. Navedene informacije carinskemu organu pošlje Ministrstvo za zunanje zadeve države članice, v kateri je carinski organ odhoda, po prejemu od Ministrstva za zunanje zadeve države članice, ki je država gostiteljica predstavništev držav mednarodnim organizacijam, mednarodnim organizacijam ali njihovim predstavništvom, drugim organizacijam ali njihovim predstavništvom, ki so prejemniki blaga;
  11. blago je namenjeno za osebno uporabo, vključno z blagom za začetno ustanovitev, uslužbencem diplomatskih predstavništev, zaposlenimi v konzularnih predstavništvih, osebjem (uslužbenci, uradniki) predstavništev držav pri mednarodnih organizacijah, mednarodnih organizacijah ali njihovih predstavništvih, drugih organizacijah ali njihovih predstavništvih, carinsko območje Unije, pa tudi njihovi družinski člani, o katerih carinski urad odhoda za vsako posamezno pošiljko razpolaga s podatki Ministrstva za zunanje zadeve države članice, v kateri je carinski urad odhoda. Te podatke carinskemu organu pošlje ministrstvo za zunanje zadeve države članice, v kateri je carinski urad odhoda, po prejemu od ministrstva za zunanje zadeve države članice, ki je država gostiteljica diplomatske misije, konzularno predstavništvo, predstavništva držav pri mednarodnih organizacijah, mednarodne organizacije ali njihova predstavništva, druge organizacije ali njihova predstavništva, zaposleni, zaposleni, osebje (zaposleni, uradniki), ki so prejemniki blaga, ali od diplomatskega predstavništva ali konzulata ozemlje države članice, v kateri je carinski organ odhoda, ki je diplomatsko predstavništvo ali konzulat države, zaposleni, uslužbenci diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki so prejemniki blaga;
  12. blago je namenjeno za uporabo v kulturnih, znanstvenih raziskavah, športnih tekmovanjih ali pripravah nanje, odpravljanju posledic naravnih nesreč, nesreč, katastrof, zagotavljanju obrambne sposobnosti in državne (nacionalne) varnosti držav članic, prenovi njihovih oboroženih sil sile, ki varujejo državne meje držav članic, ki jih uporabljajo državni organi držav članic, kar dokazuje ustrezni državni organ zainteresirane države članice, ki zaprosi za sprostitev takšnega blaga, ne da bi zagotovil izpolnitev obveznosti do plačati carine in davke in (ali) brez zagotavljanja varščine za izpolnitev obveznosti plačila posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, ki jih je predložil carinski organ države članice, ki jo je določila Komisija, na ozemlju katere namembni urad, carinskemu organu države članice, ki jo je določila Komisija, na ozemlju katere je carinski organ odhoda;
  13. v zvezi z blagom, ki se prevaža po cesti, izvedeno carinsko deklaracijo s posebnostmi, določenimi v 114. členu tega zakonika, za dajanje v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo in za takšno blago so bile plačane carine, davkov, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, če bo prevoz v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita potekal samo čez ozemlje države članice, v kateri je vložena deklaracija za blago, in deklarant za blago, v carinskem postopku carinskega tranzita in deklarant za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, je ista oseba.
 5. Če je v zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek carinskega tranzita, določen znesek varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov in znesek varščine za izpolnitev obveznosti plačila posebnega, protidampinškega, izravnalne dajatve, če je zagotovitev take varščine pogoj za dajanje blaga v carinski postopek carinski tranzit v skladu s pododstavkom 2 odstavka 1 143. člena tega zakonika, skupaj presega znesek, določen v dokumentih iz 147. člena tega zakonika za največ 500 eurov po menjalnem tečaju, veljavnem na dan registracije tranzitne deklaracije, zagotovitev dodatnega zavarovanja za izpolnitev obveznosti plačila carin, davkov in (ali) varstvo za izpolnitev obveznosti plačila posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev ni potrebno.
 6. Varnost za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov je zagotovljena za blago, ki se prevaža v okviru ene tranzitne deklaracije. Za blago, ki se prevaža po več tranzitnih deklaracijah, se lahko zagotovi splošno varstvo za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov.
 7. Varščina za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov za blago, ki se prevaža v okviru ene tranzitne deklaracije, se lahko zagotovi carinskemu organu odhoda ali namembnemu carinskemu organu.
  Splošno zavarovanje za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov se lahko zagotovi carinskemu organu odhoda, namembnemu carinskemu organu ali drugemu carinskemu organu države članice, na ozemlju katere carinski organ odhoda ali carinski organ namembni organ je lociran in določen z zakonodajo države članice o carinski ureditvi.
 8. Značilnosti uporabe splošne varnosti za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov v primerih, ko bo dajanje blaga v carinski postopek carinskega tranzita opravil carinski organ ene države članice, in splošna varnost za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov je carinski organ druge države članice določen z mednarodno pogodbo znotraj Unije.
  Značilnosti uporabe splošne varnosti za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov v primerih, ko bo dajanje blaga v carinski postopek carinskega tranzita opravil carinski organ države članice, carinski organ države članice ki ima zagotovljeno splošno varstvo za izpolnitev obveznosti plačevanja carin in davkov, določa zakonodaja te države članice.

147. člen. Značilnosti potrditve zavarovanja za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov med carinskim tranzitom

 1. Če bo dajanje blaga v carinski postopek carinskega tranzita opravil carinski organ ene države članice, varstvo za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov pa carinski organ druge države članice v v katerem je namembni carinski organ, se za potrditev zagotavljanja take varščine uporablja potrdilo, ki zagotavlja izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov (v nadaljnjem besedilu - varnostno potrdilo).
  Če bo dajanje blaga v carinski postopek carinskega tranzita opravil carinski organ države članice, katere carinski organ ima zagotovljeno varščino za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov, je dovoljeno uporabljati varnostno potrdilo ali drug dokument, ki potrjuje sprejetje varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov, katerih oblika in postopek uporabe določa zakonodaja te države članice.
 2. Varnostno potrdilo se izda v obliki elektronskega dokumenta.
  Varnostno spričevalo v obliki papirnatega dokumenta je dovoljeno izdati pri zagotavljanju izpolnjevanja obveznosti plačila carin in davkov v zvezi z blagom za osebno uporabo, pa tudi če carinski organ nima možnosti zagotoviti varnostno spričevalo v obliki elektronskega dokumenta zaradi okvare informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo carinski organi zaradi tehničnih okvar, motenj v delovanju komunikacij (telekomunikacijska omrežja in internet), izpada električne energije.
 3. Varščino se sestavi za znesek, ki ga določi oseba, ki je dala zavarovanje za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov, v okviru zneska zagotovljenega zavarovanja za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov. Mednarodna pogodba v Uniji, predvidena v 8. odstavku 146. člena tega zakonika, lahko določi primere in pogoje, ko se s splošnim zavarovanjem za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov izda varnostno potrdilo (varnostna potrdila) je sestavljen (izdan) v znesku, ki presega znesek zagotovljene varščine izpolnitve obveznosti plačila carin in davkov.
 4. Zagotavljanje varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov za blago, ki se prevaža po eni tranzitni deklaraciji, je potrjeno z enim ali več varnostnimi potrdili.
  V primeru splošne varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov se lahko potrdi eno potrdilo o varščini, da se zagotovi izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov za blago, ki se prevaža po več tranzitnih deklaracijah.
 5. Oblika varnostnega spričevala, struktura in oblika takšnega varnostnega spričevala v obliki elektronskega dokumenta, postopek njihovega izpolnjevanja in spremembe (dopolnitve) varnostnega spričevala, postopek določitve njegove veljavnosti, postopek za uporabo varnostnega potrdila, vključno s postopkom za njegovo predložitev carinskemu organu, registracijo, zavrnitvijo registracije, preklicem registracije, prenehanjem veljavnosti (odkup), pa tudi razlogi za zavrnitev registracije, preklic registracije, prenehanje veljavnost (preklic) varnostnega spričevala določi Komisija. (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 199 z dne 19.11.2019. novembra 01.12.2021 - začne veljati 3. decembra 14.01.2020) (glej sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 01.12.2021 z dne XNUMX. januarja XNUMX - prihaja veljati XNUMX. decembra XNUMX)
 6. Za carinski organ odhoda je potrditev zagotovitve varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov:
  1. varnostno potrdilo, izdano v obliki elektronskega dokumenta, ki ga registrira carinski organ in ga carinski organ odhoda prejme z uporabo informacijskih sistemov carinskih organov;
  2. varnostno potrdilo, sestavljeno v obliki papirnatega dokumenta in registrirano s strani carinskega organa, in informacije o takem varnostnem potrdilu in iz takega varnostnega potrdila, ki ga carinski organ odhoda prejme z uporabo informacijskih sistemov carinskih organov.
 7. Mednarodna pogodba znotraj Unije, predvidena v 8. odstavku 146. člena tega zakonika, lahko določi posebnosti potrditve zagotavljanja splošne varnosti za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov.
 8. Carinski organ odhoda kot potrdilo o zagotovitvi varščine za izpolnitev obveznosti plačila carin in davkov ne prizna varnostnega potrdila, o katerem so navedeni podatki v tranzitni deklaraciji, v naslednjih primerih:
  1. veljavnost varnostnega potrdila je potekla v času predložitve tranzitne deklaracije;
  2. podatki, navedeni v varnostnem potrdilu, izdanem v obliki elektronskega dokumenta, ali podatki o varnostnem spričevalu, izdanem v obliki dokumenta na papirju in (ali) iz takega varnostnega spričevala v informacijskem sistemu carinskih organov, ne ustrezajo podatkom, navedenim v tranzitni deklaraciji;
  3. carinski organ odhoda pri uporabi varnostnega potrdila, sestavljenega v obliki dokumenta na papirju, ni prejel podatkov o varnostnem potrdilu in (ali) informacij od njega v skladu s 6. odstavkom tega člena.
 9. Carinski organi v skladu s 368. členom tega zakonika izmenjujejo potrdila o zavarovanju, izdana v obliki elektronskega dokumenta, podatke o registriranih potrdilih o zavarovanju, izdana v obliki papirnatega dokumenta, in podatke iz njih ter podatke o potrdilih o zavarovanju, katerih veljavnost je bila prekinjena (o preklicanih zavarovanjih s potrdili), neuporaba potrdila o zavarovanju, preklic registracije potrdila o zavarovanju, možnost prenehanja (unovčenja) potrdila o zavarovanju.

148. člen Razkladanje, pretovarjanje (pretovarjanje) in druge tovorne operacije z blagom ter zamenjava vozil med prevozom (prevozom) blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita skozi carinsko območje Unije

 1. Raztovarjanje, pretovarjanje (pretovarjanje), vključno z vozilom ene vrste prevoza na vozilo druge vrste prevoza, in druge tovorne operacije z blagom, ki se prevaža v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita skozi carinsko območje Unije, kot zamenjava vozil s takšnim blagom je dovoljena z dovoljenjem carinskega organa, na območju katerega se takšne dejavnosti izvajajo, razen v primerih iz drugega odstavka tega člena.
 2. Če je operacije iz prvega odstavka tega člena v zvezi z blagom in vozili mogoče opraviti brez odstranjevanja naloženih carinskih pečatov in pečatov ali če na blagu carinske plombe in plombe niso nameščene, so takšni postopki dovoljeni po ustreznem obvestilu o carinski organ, na območju katerega se takšne operacije izvajajo, v elektronski ali pisni obliki.
 3. Postopek za izvajanje carinskih operacij, povezan s pridobitvijo dovoljenja carinskega organa za raztovarjanje, pretovarjanje (pretovarjanje) in druge tovorne operacije z blagom, ki se prevaža v skladu s carinskim postopkom za carinski tranzit skozi carinsko območje Unije, ter za nadomestitev vozila, ki prevažajo takšno blago, ali z obvestilom carinskega organa o izvedbi takšnih poslov, določi Komisija. (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 170 z dne 13.12.2017)
 4. Carinski organ ima pravico zavrniti izdajo dovoljenja za opravljanje tovornih operacij z blagom, ki se prevaža v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita skozi carinsko območje Unije, če obstaja takšna prepoved v prevoznem (ladijskem) prometu dokumenti, dokumenti, ki potrjujejo skladnost z omejitvami, ali drugi dokumenti, ki jih izdajo vladne agencije.
 5. Na zahtevo osebe se lahko z dovoljenjem carinskega organa tovorne operacije z blagom, ki se prevaža v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita skozi carinsko območje Unije, izvajajo izven delovnega časa carinskega organa.

149. člen Ukrepi, sprejeti v primeru nesreče, višje sile ali drugih okoliščin, ki nastanejo med prevozom (prevozom) blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita

 1. V primeru nesreče, višje sile ali drugih okoliščin, ki prevozniku preprečujejo spoštovanje obveznosti iz 150. člena tega zakonika, je prevoznik dolžan sprejeti vse ukrepe za zagotovitev varnosti blaga in vozil, o tem takoj obvestiti najbližjega carinskega organa o teh okoliščinah in lokaciji blaga, pa tudi prevozi blago ali zagotovi njegov prevoz (prevoz) (če je njegovo vozilo poškodovano) do najbližjega carinskega organa ali drugega kraja, ki ga določi carinski organ.
  Carinski organ, ki je prejel sporočilo o teh okoliščinah, je dolžan obvestiti carinski organ odhoda in namembni carinski organ o nastalih okoliščinah, ki ovirajo prevoz (prevoz) blaga v skladu s carinskim carinskim postopkom tranzit.
 2. Postopek za izvajanje carinskih operacij v primeru nesreče, višje sile ali drugih okoliščin, ki nastanejo med prevozom (prevozom) blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita, določi Komisija. (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 170 z dne 13.12.2017)
 3. Stroški, ki jih ima prevoznik v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz odstavka 1 tega člena, carinski organi ne povrnejo.

150. člen. Obveznosti prevoznika med prevozom (prevozom) blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita

 1. Pri prevozu (prevozu) blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita je prevoznik, ne glede na to, ali je deklarant za blago, dano v tak carinski postopek, z izjemo primera iz drugega odstavka tega člena, dolžan:
  1. dostavijo blago in dokumente zanj v roku, ki ga določi carinski organ odhoda, do kraja dostave blaga po določeni poti prevoza (prevoza) blaga, če je vzpostavljena;
  2. zagotoviti varnost blaga, carinskih oznak in pečatov ali drugih načinov identifikacije, če so bili uporabljeni;
  3. preprečiti raztovarjanje, pretovarjanje (pretovarjanje) in izvajanje drugih tovornih operacij z blagom, ki se prevaža (prevaža) v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita, ter nadomestitev vozil, ki prevažajo to blago, brez dovoljenja carinskih organov, razen za primer iz drugega odstavka 2. člena tega zakonika.
 2. V primeru, da se prevoz (prevoz) blaga izvaja z dvema ali več vrstami prevoza, se dajatve iz prvega odstavka tega člena naložijo deklarantu blaga, ki je dano v carinski postopek carinskega tranzita.
 3. V primeru ne dostave blaga, ki se prevaža po železnici in je dano v carinski postopek carinskega tranzita, do kraja dostave blaga, ki ga določi carinski organ odhoda, vsak železniški prevoznik držav članic, ki je to blago sprejel za prevoz je dolžan na zahtevo carinskega organa zagotoviti podatke o tem nedobavljenem blagu. Ustrezna zahteva in informacije se lahko posredujejo v pisni obliki in z uporabo informacijskih sistemov in informacijske tehnologije.

151. člen. Zaključek in zaključek carinskega postopka carinskega tranzita

 1. Carinski postopek carinskega tranzita se konča po dostavi blaga do kraja dostave blaga, ki ga določi carinski organ odhoda.
 2. Na kraju dostave blaga je blago pred zaključkom carinskega postopka carinskega tranzita postavljeno v območje carinske kontrole, tudi brez razkladanja blaga iz vozila, na katerem je bilo dostavljeno.
  Blago se da v območje carinske kontrole kadar koli v dnevu.
 3. Za dokončanje carinskega postopka carinskega tranzita prevoznik ali, če tako določa zakonodaja držav članic o carinski ureditvi, deklarant blago, dano v carinski postopek carinskega tranzita, mora namembnemu carinskemu organu predložiti tranzitno deklaracijo in druge razpoložljive dokumente:
  1. za blago, ki se prevaža po cesti - v 3 urah od trenutka prihoda na kraj dostave blaga in v primeru prihoda blaga izven delovnega časa carinskega organa - v 3 urah od trenutka začetek dela tega carinskega organa;
  2. v zvezi z blagom, ki se prevaža z vodnim, zračnim ali železniškim prevozom - v času, določenem s tehnološkim postopkom (urnikom) pristanišča, letališča ali železniške postaje med mednarodnim prevozom, ali v drugem obdobju, ki ga določa zakonodaja držav članic o carinski ureditvi .
 4. V imenu prevoznika lahko ukrepe iz odstavka 3 tega člena izvajajo osebe, ki delujejo v njegovem imenu, če je to dovoljeno v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 5. Na zahtevo carinskega organa je prevoznik dolžan predložiti blago.
 6. Namembni carinski organ v 1 uri od datuma predložitve dokumentov iz tretjega odstavka tega člena evidentira njihovo predložitev na način, predpisan z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 7. Namembni carinski organ zaključi carinski postopek carinskega tranzita čim prej, vendar najpozneje v 4 urah delovnega časa carinskega organa od trenutka registracije predložitve dokumentov iz tretjega odstavka tega člena, in če je predložitev takšnih dokumentov evidentirana v manj kot 3 urah pred koncem delovnega časa carinskega organa - v 4 urah od trenutka začetka delovnega časa tega carinskega organa.
 8. Če se carinski organ odloči za carinski pregled, se rok za dokončanje carinskega postopka carinskega tranzita s pisnim dovoljenjem vodje (vodje) namembnega carinskega organa, njegovega pooblaščenega namestnika vodje (namestnika) carine namembni organ ali osebe, ki jih nadomeščajo, lahko podaljšajo za čas, potreben za carinski pregled, vendar največ za 10 delovnih dni od dneva, ki sledi dnevu registracije predložitve dokumentov iz tretjega odstavka tega člena, razen če zakonodaja držav članic določa krajše obdobje, odvisno od vrste prevoza, s katerim se prevaža (prevoz) blaga.
 9. Zaključek carinskega postopka za carinski tranzit se formalizira z uporabo informacijskega sistema carinskega organa z ustvarjanjem elektronskega dokumenta ali z ustreznimi oznakami na tranzitni deklaraciji ali drugih dokumentih, ki se uporabljajo kot tranzitna deklaracija.
 10. Postopek za izvajanje carinskih operacij, povezanih z zaključkom carinskega postopka za carinski tranzit, vključno glede na vrsto prevoza, s katerim se opravlja prevoz (prevoz) blaga, določi Komisija. (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 170 z dne 13.12.2017)
 11. Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko določa primere, ko se dejanje carinskega postopka za carinski tranzit konča z dajanjem blaga v začasno hrambo, registracijo carinske deklaracije, sprostitvijo blaga, odhodom blaga s carinskega območja Unije, pa tudi pridržanje blaga s strani carinskih organov v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.
  Postopek za izvajanje carinskih postopkov, povezanih z zaključkom carinskega postopka carinskega tranzita, vključno glede na vrsto prevoza, s katerim se opravlja prevoz (prevoz) blaga, je v teh primerih določen z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi.
 12. V primeru iz sedmega odstavka 7. člena tega zakonika, pa tudi če je blago dostavljeno carinskemu organu, ki ni namembni carinski organ, se carinski postopek za carinski tranzit konča na način, določen v tem členu.
 13. Če blago ni v celoti ali delno dostavljeno na kraj dostave blaga in carinski postopek v primerih iz 12. odstavka tega člena ni zaključen, se carinski postopek za carinski tranzit zaključi.
  Postopek za izvajanje carinskih postopkov, povezanih s prenehanjem carinskega postopka za carinski tranzit, časovni okvir, v katerem je carinski postopek za carinski tranzit predmet ustavitve, kot tudi postopek za registracijo zaključka carinskega postopka za carinski tranzit določi Komisija. (glej Sklep odbora Evrazijske gospodarske komisije št. 170 z dne 13.12.2017)
 14. Kadar se blago dostavi na območje carinskega nadzora, ustvarjeno v strukturah, prostorih (deli prostorov) in (ali) na odprtih območjih (deli odprtih površin) pooblaščenega gospodarskega subjekta, ki ima potrdila druge ali tretje vrste, carinski postopek carinski tranzit se konča z značilnostmi iz člena 440 tega zakonika.

Člen 152. Carinski postopki. \ Tpo dostavi blaga na kraj dostave blaga

 1. Če zakonodaja držav članic o carinski ureditvi ne določa drugače, po registraciji namembnega kraja carinskega organa za vložitev dokumentov iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika osebe iz pododstavkov 151 - 1 odstavka 3 1. člen tega zakonika je dolžan izvajati carinske postopke v zvezi z dajanjem blaga v začasno hrambo ali njegovo carinsko deklaracijo:
  1. za blago, ki se prevaža po cesti najpozneje do 8, delovni čas carinskega organa po registraciji predložitve dokumentov s strani namembnega carinskega organa;
  2. v zvezi z blagom, ki se prevaža z ladjami, letali ali železniškim prevozom - v času, določenem s tehnološkim postopkom (urnikom) pristanišča, letališča ali železniške postaje med mednarodnim prevozom, ali v drugem obdobju, ki ga določa zakonodaja držav članic o carinski ureditvi .
 2. Kar zadeva blago, ki se prevaža z vodnim plovilom, morajo carinske operacije, povezane z dajanjem blaga v začasno hrambo, izvajati osebe, določene v šestem odstavku 1. pododstavka in 4. pododstavku 1. odstavka 83. člena tega zakonika.
 3. V primeru, da osebe iz pododstavkov 1 - 3 prvega odstavka 1. člena tega zakonika ne izvajajo carinskih operacij iz prvega odstavka prvega odstavka tega člena, je prevoznik dolžan izvajati carinske operacije, povezane z dajanje blaga v začasno hrambo v skladu s poglavjem 83 tega zakonika najpozneje en delovni dan po dnevu, ko carinski organ namembne države predloži dokumente.
  Zakonodaja držav članic o carinski ureditvi lahko določi pogoje in (ali) postopek obveščanja prevoznika o neuspehu oseb iz pododstavkov 1 - 3 odstavka 1 83. člena tega zakonika o carinskih postopkih, povezanih z dajanje blaga v začasno hrambo ali njegova carinska deklaracija. (glej odredbo Ministrstva za finance Rusije št. 57n z dne 16.04.2019)
 4. Določbe 1. do 3. odstavka tega člena se ne uporabljajo, če je bila za blago sestavljena predhodna carinska deklaracija.
 5. Pri izvajanju carinskih operacij, povezanih s carinsko deklaracijo blaga, v skladu s prvim odstavkom tega člena, so osebe iz pododstavkov 1 - 1 prvega odstavka 3. člena tega zakonika dolžne izvajati carinske operacije v zvezi z namestitvijo blago za začasno hrambo v skladu s poglavjem 1 tega zakonika v roku 83 ur od datuma prejema:
  1. dovoljenje carinskega organa za preklic carinske deklaracije v skladu s 113. členom tega zakonika;
  2. odločitev carinskega organa, da zadrži rok za sprostitev blaga v skladu s 124. členom tega zakonika;
  3. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s 125. členom tega zakonika.
 6. Blago, za katero carinske operacije, določene s tem členom, niso bile opravljene v rokih, določenih v 1. in 5. odstavku tega člena, carinski organi pridržijo v skladu s poglavjem 51 tega zakonika.
 7. Določbe tega člena se ne uporabljajo:
  1. v zvezi z blagom Unije, ki je prispelo na carinsko območje Unije, in tujim blagom iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika, dano v carinski postopek carinskega tranzita za prevoz (prevoz) skozi ozemlje države, ki ni članica Unije;
  2. v zvezi z mednarodnimi poštnimi pošiljkami;
  3. po zaključku carinskega postopka carinskega tranzita na kraju odhoda za blago, izvoženo s carinskega območja Unije;
  4. po zaključku carinskega postopka carinskega tranzita za blago, dostavljeno na območje carinske kontrole, ustvarjeno v strukturah, prostorih (deli prostorov) in (ali) na odprtih območjih (deli odprtih površin) pooblaščenega gospodarskega subjekta, ki ima potrdila druge ali tretje vrste.

153. člen. Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek carinskega tranzita, med prevozom (prevozom) skozi carinskega območja Unije, rok za njihovo plačilo in obračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za tuje blago, dano v carinski postopek carinskega tranzita, nastane:
  1. od deklaranta - od trenutka, ko carinski organ registrira tranzitno deklaracijo;
  2. od železniškega prevoznika države članice, ki je blago, dano v carinski postopek carinskega tranzita, sprejelo za železniški prevoz na ozemlju ene od držav članic na način, določen z mednarodnimi pogodbami o železniškem prometu in akti Svet za železniški promet držav članic Skupnosti neodvisnih držav, če se prenos blaga izvaja med železniškimi prevozniki držav članic ali na način, ki ga predpisuje zakonodaja držav članic na področju prometa, če prenos blaga se izvaja med železniškimi prevozniki ene države članice od trenutka, ko je blago sprejeto za prevoz na predpisan način.
 2. Obveznost plačila posebnih protidampinških izravnalnih dajatev ne nastane, če je blago za osebno uporabo in mednarodna pošta dana v carinski postopek za carinski tranzit.
 3. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek carinskega tranzita, preneha tako deklarant kot železniški prevoznik države članice Država, navedena v pododstavku 2 odstavka 1 tega člena, ki opravlja prevoz (prevoz) blaga do kraja dostave blaga, ki ga določi carinski organ odhoda, v naslednjih okoliščinah:
  1. zaključek carinskega postopka carinskega tranzita v skladu s 151. členom tega zakonika, razen v primeru iz pododstavka 2 tega odstavka;
  2. prevzem blaga s strani pooblaščenega gospodarskega subjekta v skladu s 440. členom tega zakonika;
  3. dajanje blaga, za katerega je bil učinek carinskega postopka carinskega tranzita ustavljen, za začasno hrambo v skladu s šestim odstavkom 6. člena tega zakonika;
  4. umestitev blaga, za katero je bil carinski postopek carinskega tranzita zaključen v okviru carinskega postopka v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  5. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 6. odstavkom tega člena;
  6. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepopravljive izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepreklicne izgube tega blaga zaradi tega naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen v primerih, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom za to tuje blago rok za plačilo uvozne carine dajatve, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve;
  7. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale med registracijo tranzitne deklaracije;
  8. preklic tranzitne deklaracije v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih protidampinške izravnalne dajatve, ki so nastale med registracijo tranzitne deklaracije;
  9. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  10. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  11. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 4. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za tuje blago, dano (dano) v carinski postopek carinskega tranzita, ukine železniški prevoznik države članice, ki je blago, ki je bilo dano pod carinski postopek carinskega tranzita, ki se prevaža s prevozom, železniški prevoznik druge države članice na način, določen z mednarodnimi pogodbami na področju železniškega prometa in z akti Sveta za železniški promet držav članic Skupnosti neodvisnih držav , ali železniški prevoznik lastne države članice na način, določen z zakonodajo držav članic na področju prometa, pri prevozu blaga po ustaljenem postopku.
 5. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev je predmet izvršbe, če blago ni dostavljeno na kraj dostave blaga v carinskem tranzitnem obdobju, ki ga določi carinski organ, in carinskem postopku ni bila dokončana v primerih iz 12. odstavka 151. člena tega zakonika.
  Ob nastopu te okoliščine se za datum dajanja blaga v carinski postopek carinskega tranzita šteje za rok za plačilo uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev.
 6. Ob nastopu okoliščine iz petega odstavka tega člena se plačajo uvozne carine, davki, posebne, protidampinške in izravnalne dajatve, kot če bi bilo tuje blago, dano v carinski postopek carinskega tranzita, dano v carinski postopek za sprostitev za domačo porabo brez uporabe tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin, davkov in za blago za osebno uporabo - kot da bi bilo blago za osebno uporabo sproščeno v prosti promet.
  Za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan registracije s strani carinskega organa. tranzitne deklaracije.
  Če carinski organ nima natančnih podatkov o blagu (vrsta, ime, količina, poreklo in (ali) carinska vrednost), je osnova za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki jih je treba plačati se določi na podlagi carinskih podatkov, razvrščanje blaga pa se izvede ob upoštevanju tretjega odstavka 3. člena tega zakonika. Če so kode blaga v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje gospodarske dejavnosti določene na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 20:
  • za izračun uvoznih carin se uporablja najvišja stopnja uvoznih carin, ki ustreza blagu, vključenemu v takšno skupino;
  • za izračun davkov se uporabljajo najvišje stopnje davka na dodano vrednost in najvišje stopnje trošarin (trošarina ali trošarina), ki ustrezajo blagu, ki je vključeno v takšno skupino, za katero je najvišja stopnja uvoznih carin;
  • za izračun posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporablja najvišja od stopenj posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki ustrezajo blagu, vključenemu v takšno združenje, ob upoštevanju osmega odstavka tega člena.
 7. Posebne protidampinške izravnalne dajatve se izračunajo na podlagi porekla blaga, potrjenega v skladu s poglavjem 4 tega zakonika, in (ali) drugih informacij, potrebnih za določitev določenih dajatev. Če poreklo blaga in (ali) druge informacije, potrebne za določitev določenih dajatev, niso potrjene, se posebne, protidampinške in izravnalne dajatve izračunajo na podlagi najvišjih stopenj posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, določenih za blago države enaka koda Blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti, če se uvrstitev blaga izvaja na ravni 10 znakov, ali blago, vključeno v razvrščanje, če so oznake blaga v skladu z Blagovno nomenklaturo za zunanjo gospodarsko dejavnost določeno na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10.
  Pri kasnejšem ugotavljanju natančnih informacij o blagu se na podlagi tako natančnih podatkov izračunajo uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve in vračilo (odbitek) preplačanih in (ali) prekomerno pobranih količin uvoza carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve ali pobiranje neplačanih zneskov v skladu s poglavjema 10 in 11 ter členoma 76 in 77 tega zakonika.
  Uvozne carine in davki za mednarodne poštne pošiljke se plačajo v znesku, določenem v 7. odstavku 287. člena tega zakonika.
 8. V primeru dajanja blaga v carinski postopek carinskega tranzita za začasno hrambo v skladu s 6. odstavkom 129. člena tega zakonika ali dajanja blaga v carinski postopek v skladu s 7. odstavkom 129. člena tega zakonika ali pridržanja blaga s strani carinskih organov v skladu z 51. poglavjem tega zakonika po izpolnitvi obveznosti plačila carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja (v celoti ali delno) zneska carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, plačane in (ali) pobrane v skladu s tem členom, se morajo vrniti (pobotati) v skladu s 10. poglavjem in 76. členom tega zakonika.
 9. Če varščino za izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v skladu z odstavkom 3 62. člena tega zakonika zagotovi oseba, ki ni deklarant za blago, dano pod carinski postopek carinskega tranzita, taka druga oseba je solidarno dolžna plačati carine, davke, posebne, protidampinške in izravnalne dajatve z deklarantom.
 10. V primeru vozil mednarodni prevoz, ki prevaža tuje blago, dano v carinski postopek carinskega tranzita, spremlja organizacija, določena v skladu z zakonodajo države članice v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika, taka organizacija mora biti solidarna dolžan plačati uvozne carine, davke, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve z deklarantom.
 11. V primeru, da med prevozom blaga po železnici deklarant za blago, ki je bilo dano v carinski postopek carinskega tranzita, ni železniški prevoznik države članice, ki je blago, dano v carinski postopek carinskega tranzita, sprejel za prevoz v skladu z postopek, določen z mednarodnimi pogodbami na področju železniškega prevoza in akti Sveta za železniški promet držav članic Skupnosti neodvisnih držav ali zakonodaja držav članic na področju prometa, je tak železniški prevoznik skupaj in obvezno plačati uvozne carine, davke, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve z deklarantom.

154. člen Odgovornost oseb v primeru kršitve carinskega postopka carinskega tranzita

 1. V primeru neizročitve vsega blaga, ki je dano v carinski postopek carinskega tranzita, in dokumentov zanj do kraja dostave blaga, so osebe iz 150. člena tega zakonika odgovorne v skladu z zakonodajo države članice. Država, katere carinski organ je blago izpustil v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita.
  V drugih primerih neizpolnjevanja obveznosti med prevozom (prevozom) blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita, vključno z neizročitvijo dela blaga, ki je dano v carinski postopek carinskega tranzita, osebe iz 150. člena tega zakonika so odgovorne v skladu z zakonodajo države članice, na ozemlju katere je bila kršitev odkrita.
 2. Odgovornost za neizpolnjevanje obveznosti prevoznika pri prevozu blaga po železnici v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita nosi železniški prevoznik, ki je blago sprejel za prevoz skozi ozemlje ene od držav članic na način ki jih določajo mednarodne pogodbe na področju železniškega prometa in akti Sveta za železniški promet držav - članic Commonwealtha Neodvisnih držav ali zakonodaja držav članic na področju prometa, če se prenos blaga izvaja med železniški prevozniki ene države članice.
  Za neizpolnjevanje obveznosti med železniškim prevozom blaga v skladu s carinskim postopkom carinskega tranzita je železniški prevoznik iz prvega odstavka tega člena v skladu z zakonodajo te države članice odgovoren za prevoz skozi ozemlje, na katerem je blago sprejeto.