МЕНЮ

Carinski postopek za začasni uvoz (uvoz)

219. člen Vsebina in uporaba carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz)

 1. Carinski postopek začasni uvoz (uvoz) - carinski postopek, ki se uporablja za tuje blago, po katerem se takšno blago začasno nahaja in uporablja na carinskem območju Unije, ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinski postopek, z delnim plačilom uvoznih carin, davkov in brez plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev ali brez plačila uvoznih carin, davkov in brez plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev.
 2. Blago, dano v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) (v nadaljevanju tega poglavja - začasno uvoženo blago), ohrani status tujega blaga.
 3. Kategorije blaga, katerega začasno bivanje in uporaba na carinskem območju Unije v skladu s carinskim postopkom za začasni uvoz (uvoz) je dovoljena brez plačila uvoznih carin in davkov, pogoji za tako začasno bivanje in uporabo, kot tudi roke za tako začasno bivanje in uporabo določajo Komisija in (ali) mednarodni sporazumi držav članic s tretjo osebo. (glej Sklep Sveta Evrazijske gospodarske komisije št. 109 z dne 20.12.2017)
 4. Carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) ne velja za naslednje kategorije blaga:
  1. živilski proizvodi, pijače, vključno z alkoholnimi pijačami, tobakom in tobačnimi izdelki, surovinami in polizdelki, potrošnim materialom in vzorci, razen v primerih njihovega uvoza na carinsko območje Unije v enojnih izvodih za oglaševanje in (ali) predstavitvene namene ali kot eksponati ali industrijski modeli;
  2. odpadki, vključno z industrijskimi odpadki;
  3. blago, prepovedano za uvoz na carinsko območje Unije.
 5. Uporaba carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) je dovoljena za začasno ustavitev carinskega postopka za predelavo na carinskem območju, tako da se v ta carinski postopek dajo izdelki predelave blaga, ki je bilo prej dano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju.

220. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) so:
  1. možnost identifikacije blaga, dana v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), z naknadnim dajanjem v carinski postopek, da se ta carinski postopek zaključi. Identifikacija blago ni potrebno, kadar je v skladu z mednarodnimi pogodbami držav članic s tretjo osebo dovoljena zamenjava začasno uvoženega blaga;
  2. delno plačilo uvoznih carin in davkov v skladu z 223. členom tega zakonika, razen v primeru, ko je v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika začasna prisotnost in uporaba blaga na carinskem območju Unije v v skladu s carinskim postopkom začasni uvoz (uvoz) je dovoljen brez plačila uvoznih carin in davkov;
  3. izpolnjevanje pogojev za začasno namestitev in uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za začasni uvoz (uvoz) brez plačila carin in davkov, če takšne pogoje določi Komisija v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona Kodeks in (ali) določajo mednarodne pogodbe držav članic s tretjo stranjo;
  4. spoštovanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za začasni uvoz (uvoz) so:
  1. spoštovanje obdobja veljavnosti carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga določi carinski organ;
  2. skladnost z omejitvami glede posedovanja in uporabe začasno uvoženega blaga iz 222. člena tega zakonika;
  3. delno plačilo uvoznih carin in davkov v skladu z 223. členom tega zakonika, razen v primeru, ko je v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika začasna prisotnost in uporaba blaga na carinskem območju Unije v v skladu s carinskim postopkom začasni uvoz (uvoz) je dovoljen brez plačila uvoznih carin in davkov;
  4. izpolnjevanje pogojev za začasno namestitev in uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za začasni uvoz (uvoz) brez plačila carin in davkov, ki jih določi Komisija v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika in (ali) predviden v mednarodnem sporazumu držav članic s tretjo osebo.

221. člen Trajanje carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz)

 1. Obdobje veljavnosti carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) ne sme biti daljše od 2 let od datuma dajanja blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) ali obdobja, ki ga Komisija določi v skladu z odstavkom 2 tega člena.
 2. Za nekatere kategorije blaga ima Komisija glede na namen uvoza na carinsko območje Unije pravico določiti krajše ali daljše od dveh let obdobje veljavnosti carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz). (glej Sklep Sveta Evrazijske gospodarske komisije št. 2 z dne 109)
 3. Pri dajanju blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) carinski organ na podlagi deklaracije deklaranta na podlagi ciljev in okoliščin uvoza blaga na carinsko območje Unije določi veljavnost obdobje tega carinskega postopka, ki ob upoštevanju četrtega odstavka tega člena ne sme preseči obdobja iz prvega odstavka tega člena ali obdobja, ki ga določi Komisija v skladu z drugim odstavkom tega člena.
 4. Obdobje veljavnosti carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga je carinski organ določil na zahtevo osebe, se lahko podaljša pred iztekom tega roka ali najpozneje en mesec po njegovem izteku v obdobju veljavnosti te carine postopek iz prvega odstavka tega člena ali obdobje veljavnosti tega carinskega postopka, ki ga določi Komisija v skladu z drugim odstavkom tega člena.
  Pri podaljšanju obdobja veljavnosti carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga je določil carinski organ, se po njegovem izteku veljavnost takega carinskega postopka nadaljuje z dnem zaključka tega carinskega postopka.
 5. Ob večkratni uporabi carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) za tuje blago, ki se nahaja na carinskem območju Unije, vključno s tem, ko so različne osebe deklarant za to blago, je skupno obdobje veljavnosti carinskega postopka za začasni uvoz (sprejem) ne sme presegati obdobja iz prvega odstavka tega člena ali obdobja, ki ga določi Komisija v skladu z drugim odstavkom tega člena.

222. člen Omejitve posesti in uporabe začasno uvoženega blaga

 1. Začasno uvoženo blago mora ostati nespremenjeno, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravnih izgub v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja.
  Dovoljeno je opravljati postopke z začasno uvoženim blagom, ki je potrebno za zagotovitev njegove varnosti, vključno s popravili (razen za remont, posodobitev), vzdrževanjem in drugimi operacijami, potrebnimi za vzdrževanje blaga v dobrem stanju, pod pogojem, da carinski organ identificira blago zagotovljeni po zaključku carinskih postopkov za začasni uvoz (uvoz) v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 224 tega zakonika.
  Dovoljeno je izvajati preizkuse, raziskave, preskušanje, preverjanje, poskuse ali poskuse z začasno uvoženim blagom ali njegovo uporabo med preskušanjem, raziskovanjem, preskušanjem, preverjanjem, poskusi ali poskusi.
 2. Začasno uvoženo blago mora biti dejansko v lasti in uporabi deklaranta, razen v primerih, ko je njegov prenos v posest in uporabo drugih oseb dovoljen v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
 3. Deklarant lahko brez dovoljenja carinskega organa prenese v last in uporabo drugih oseb:
  1. začasno uvoženo embalažo za večkratno uporabo (vračljivo), namenjeno pakiranju in zaščiti blaga, uvoženega na carinsko območje Unije;
  2. začasno uvoženo blago z namenom vzdrževanja, popravila (razen za remont, posodobitev), skladiščenja, prevoza (prevoza);
  3. začasno uvoženo blago za namene testiranja, raziskovanja, preskušanja, preverjanja, eksperimentiranja ali eksperimentiranja;
  4. začasno uvoženo blago za druge namene v primerih, ki jih določi Komisija in (ali) predvidevajo mednarodne pogodbe držav članic s tretjo osebo.
 4. V primerih, ki niso določeni v odstavku 3 tega člena, je deklarant dovoljen prenos začasno uvoženega blaga v posest in uporabo drugih oseb z dovoljenjem carinskega organa ali v primerih na način in pod pogoji določi Komisija po uradnem obvestilu carinskemu organu.
 5. Za pridobitev dovoljenja carinskega organa za prenos začasno uvoženega blaga v posest in uporabo drugih oseb deklarant to blago se predloži carinskemu organu, v katerem je bilo dano v carinski postopek, vloga z navedbo razloga za prenos začasno uvoženega blaga na drugo osebo in podatki o tej osebi.
 6. Prenos začasno uvoženega blaga v posest in uporabo drugih oseb deklaranta za to blago ne oprošča izpolnjevanja drugih pogojev za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za začasni uvoz (uvoz), določenim v tem poglavju, niti ali začasno ustavi ali podaljša obdobje začasnega uvoza.
 7. Blago, ki ga Komisija določi v skladu z odstavkom 3 člena 219 tega zakonika in (ali), ki ga določajo mednarodne pogodbe držav članic s tretjo osebo, za katero se carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) uporablja brez plačila uvoznih carin in davkov uporabljajo na carini na ozemlju Unije, razen če Komisija določi drugače.
 8. Dovoljeno je uporabljati začasno uvoženo blago, ki je vozilo zunaj carinskega območja Unije, če se uporablja kot vozilo za mednarodni prevoz in zanj veljajo določbe poglavja 38 tega zakonika. Pri uporabi začasno uvoženega blaga, ki je vozilo zunaj carinskega območja Unije, je v zvezi s takšnim blagom dovoljeno izvajati postopke iz 1. in 2. odstavka 277. člena tega zakonika.
  Operacije, ki niso predvidene v prvem in drugem odstavku 1. člena tega zakonika, so dovoljene v skladu s četrtim odstavkom 2. člena tega zakonika.
  Uporaba začasno uvoženega blaga, ki je vozilo kot sredstvo za mednarodni prevoz zunaj carinskega območja Unije, ne ustavi ali ustavi carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz).

223. člen. Značilnosti izračuna in plačila uvoznih carin in davkov pri uporabi carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz)

 1. Za blago, dano (dano) v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) z delnim plačilom uvoznih carin, davkov, uvoznih carin, davkov so plačljive za obdobje od datuma uvrstitve v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) do dneva njegovega zaključka.
 2. Za blago, dano v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) brez plačila uvoznih carin in davkov, se na zahtevo deklaranta izvede delno plačilo uvoznih carin in davkov za obdobje od dneva, določenega v uporaba deklaranta do dneva zaključka carinskega postopka začasnega uvoza (dovoljeno odstopanje). Navedena pritožba deklaranta se predloži carinskemu organu, ki je vložil pritožbo sprostitev blaga ko so dani v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), pred iztekom roka, določenega v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika.
  Kot pritožba deklaranta se uporablja carinski dokument - popravek deklaracije blaga.
 3. V primeru delnega plačila uvoznih carin in davkov za vsak koledarski mesec (v celoti ali nepopolno) obdobja, določenega v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena (v nadaljevanju tega poglavja - obdobje uporabe delnega plačila uvozne carine in davki), 3 odstotke carinske deklaracije, izračunane na dan prijave, vložene za dajanje takega blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), in za blago, sproščeno pred predložitvijo deklaracije za blago - na dan, ko carinski organ vloži vlogo za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago, znesek uvoznih carin, davki, ki bi se plačali, če bi bilo blago dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) dani v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
 4. Ko se carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) začasno ustavi v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika, se delno plačilo uvoznih carin in davkov za obdobje takšne opustitve ne opravi. Za namen uporabe te klavzule se obdobje začasne prekinitve carinskega postopka določi s številom celotnih koledarskih mesecev, v katerih se carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) zadrži.
 5. V primeru delnega plačila uvoznih carin in davkov se znesek uvoznih carin in davkov plača po izbiri deklaranta za celotno obdobje uporabe delnega plačila uvoznih carin in davkov (v nadaljevanju v tem poglavju - pavšalno plačilo uvoznih carin in davkov) ali občasno (v nadaljevanju v tem poglavju - periodično plačilo uvoznih carin in davkov). V primeru rednega plačila uvoznih carin in davkov se plačilo opravi v znesku, ki se plača v skladu z odstavkom 3 tega člena, najmanj 1 koledarski mesec (poln ali nepopoln). Pogostost plačila zneskov uvoznih carin in davkov določi deklarant v deklaraciji za blago.
  V primeru neplačila ali nepopolnega plačila zneskov uvoznih carin se občasno plačujejo davki v rokih, določenih v skladu z odstavkom 4 ter pododstavkoma 2 in 3 odstavka 7 člena 225 tega zakonika, uvozne carine, davki se plačujejo hkrati za celotno preostalo obdobje uporabe delno plačilo uvoznih carin in davkov.
 6. Skupni znesek uvoznih carin, davkov, plačanih in (ali) pobranih v obdobju uporabe delnega plačila uvoznih carin in davkov, ne sme presegati zneska, izračunanega na dan registracije carinske deklaracije, vložene za dajanje takega blaga pod carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) in za blago, katerega sprostitev je bila opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago, - na dan, ko carinski organ vloži zahtevek za sprostitev blaga pred predložitev deklaracije za blago, znesek uvoznih carin, davki, ki bi jih bilo treba plačati, če bi bilo blago dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
 7. Po zaključku ali zaključku carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) v skladu z odstavki 1, 2 in 5 224. člena tega zakonika se zneski uvoznih carin, plačani davki in (ali) pobrani v obdobju uporabe delno plačilo uvoznih carin, davkov, povračilo (pobot) ni predmet, razen če ta zakonik določa drugače.

224. člen Zaključek, začasna ustavitev in zaključek carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz)

 1. Pred iztekom carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga je vzpostavil carinski organ, se ta carinski postopek zaključi:
  1. dajanje začasno uvoženega blaga v carinski postopek za ponovni izvoz, vključno v skladu s sedmim odstavkom 7. člena tega zakonika;
  2. carinski organi v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi priznajo dejstvo uničenja in (ali) nepreklicne izgube začasno uvoženega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepreklicne izgube tega blaga kot posledica naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja;
  3. pojav okoliščin, ki jih določi Komisija in (ali) zakonodaja držav članic o carinski ureditvi, pred katero je blago pod carinskim nadzorom.
 2. Pred iztekom carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga vzpostavi carinski organ, se lahko ta carinski postopek zaključi:
  1. dajanje začasno uvoženega blaga pod carinske postopke, ki veljajo za tuje blago, pod pogoji, določenimi s tem zakonikom, razen carinskega postopka za carinski tranzit, če ta odstavek ne določa drugače;
  2. nadaljevanje carinskega postopka za predelavo na carinskem območju, katerega delovanje je bilo prekinjeno v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika;
  3. dajanje začasno uvoženega blaga v carinski postopek carinskega tranzita, če je to blago dano v ta carinski postopek za prevoz (prevoz) skozi carinsko območje Unije z ozemlja države članice, katere carinski organ je blago sprostil, ko dani so bili v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) na ozemlje druge države članice.
 3. Do izteka carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga vzpostavi carinski organ, se lahko ta carinski postopek ustavi, če je začasno uvoženo blago dano v carinski postopek carinskega skladišča, carinskega postopka za predelavo na carinskem območju, ali v primerih, ki jih določi Komisija, v posebnem carinskem postopku.
  Pri določanju primera začasne ustavitve carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) zaradi dajanja začasno uvoženega blaga v posebni carinski postopek ima Komisija pravico določiti posebnosti izračuna in plačila uvoznih carin in davkov, kot je kot tudi rok za plačilo uvoznih carin in davkov za začasno uvoženo blago.
 4. Začasno uvoženo blago se lahko da v carinski postopek za ponovni izvoz ali v drug carinski postopek v eni ali več pošiljkah.
 5. Po izteku obdobja veljavnosti carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga je določil carinski organ, se postopek carinskega postopka zaključi.
 6. Primeri, pogoji in postopek za dokončanje carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) na ozemlju države članice, ki ni država članica, katere carinski organ je to blago dal v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), določajo Komisija.

225. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano (dano) v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), rok za njegovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za blago, dano v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza), nastane za deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo za blago, in za blago, prijavljeno za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago, od osebe, ki je pred oddajo deklaracije za blago vložilo vlogo za sprostitev blaga - od trenutka, ko je carinski organ prijavo za sprostitev blaga prijavil do vložitve deklaracija za blago.
 2. Obveznost plačila uvoznih carin in davkov za blago, dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) blaga, ki se na naslov enega prejemnika uvozi od enega pošiljatelja pod enim prevoznim (prevoznim) dokumentom, in skupno carinske vrednosti ki ne presega zneska, enakovrednega 200 EUR, in če Komisija določi drugačen znesek takega zneska, znesek zneska, ki ga določi Komisija, ne nastane po menjalnem tečaju, veljavnem na dan registracije blaga deklaracija carinskega organa. Hkrati za namene tega odstavka carinska vrednost ne vključuje stroškov prevoza (prevoza) blaga, uvoženega na carinsko območje Unije do kraja prihoda, stroškov nakladanja, razkladanja ali ponovnega natovarjanja blago in stroški zavarovanja v zvezi s takim prevozom (prevozom), natovarjanjem, razkladanjem ali ponovnim natovarjanjem takega blaga.
  Komisija ima pravico določiti znesek, ki je drugačen od zneska, predvidenega v drugem odstavku tega odstavka, v okviru katerega obveznost plačila uvoznih carin in davkov za blago, dano v carinski postopek začasnega uvoza ( sprejem), uvožene na naslov enega prejemnika od enega pošiljatelja z enim prevoznim (prevoznim) dokumentom, ne nastane.
 3. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano (dano) v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), deklarant preneha ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. zaključek carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) v skladu z 1. in 2. odstavkom 224. člena tega zakonika pred iztekom roka, določenega v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika, razen v primeru, ko je pred iztekom tega carinskega postopka plačalo uvozne carine, davke, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve;
  2. prenehanje carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) v skladu z odstavkoma 1 in 2 224. člena tega zakonika, če je za blago, dano v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza), ugodnosti pri plačilu uvoznih carin in davki se uporabljajo, razen v primeru, ko je pred iztekom tega carinskega postopka prišel rok za plačilo uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev;
  3. zaključek carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) v skladu z 1. in 2. odstavkom 224. člena tega zakonika in izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, ki se plačajo v skladu s tem Članek;
  4. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, ki jih je treba plačati ob nastanku okoliščin iz pododstavkov 6 - 8 odstavka 7 in odstavka 13 Ta članek;
  5. priznanje dejstva uničenja in (ali) nepreklicne izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepreklicne izgube tega blaga s strani carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja do zaključka carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) in izpolnitve obveznosti plačila uvoznih carin, davkov in (ali) njihovega pobiranja v zneskih plačljivo v skladu s tem členom za obdobje pred nastankom takih okoliščin;
  6. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za začasni uvoz (uvoz) - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale ob registraciji deklaracije za blago ali vloge za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago;
  7. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin, davkov, posebnih , protidampinške, izravnalne dajatve, ki so nastale med registracijo deklaracije za blago;
  8. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice in izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, plačljivih v skladu s tem členom za obdobje pred nastankom takšnih okoliščin;
  9. pridržanje blaga s strani carinskega organa v skladu z 51. poglavjem tega zakonika in izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, plačljivih v skladu s tem členom, za obdobje pred takim pridržanjem;
  10. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in je bila sprejeta odločitev, da se vrnejo, če prej ni bilo sproščeno takšno blago, in izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, plačljivih v skladu s tem členom za obdobje pred zaseg ali zaseg takega blaga med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med kazenskim postopkom ali primerom upravnega prekrška (vodenje upravnega postopka).
 4. Obveznost plačila uvoznih carin in davkov za blago, dano (dano) v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) z delnim plačilom uvoznih carin in davkov, je predmet izvršbe (uvozne carine, davki se plačajo ):
  1. ob pavšalnem plačilu uvoznih carin, davkov ali ob plačilu prvega dela zneska uvoznih carin, davki ob rednem plačilu uvoznih carin, davki - pred sprostitvijo blaga po carinskem postopku začasno uvoz (sprejem);
  2. ob plačilu drugega in naslednjih delov zneska uvoznih carin in davkov ob rednem plačevanju uvoznih carin in davkov - pred začetkom obdobja, za katero se plača naslednji del zneska uvoznih carin in davkov.
 5. Za blago iz četrtega odstavka tega člena se plačajo uvozne carine in davki v zneskih, določenih v skladu z 4. členom tega zakonika.
 6. V zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza), se obveznost plačila uvoznih carin in davkov izpolni ob nastopu okoliščin iz 7. odstavka tega člena.
 7. V naslednjih okoliščinah se upošteva rok zapadlosti plačila uvoznih carin in davkov:
  1. v primeru neupoštevanja pogojev za začasno namestitev in uporabo blaga, določenih v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika - dan dajanja tega blaga v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza);
  2. v primeru izteka roka, določenega v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika:
   • v primeru pavšalnega plačila uvoznih carin, davkov ali pri plačilu prvega dela zneska uvoznih carin, davkov v primeru občasnega plačila uvoznih carin in davkov - dan izteka takšnih rok;
   • pri plačilu drugega in naslednjih delov zneska uvoznih carin in davkov; v primeru rednega plačevanja uvoznih carin in davkov - dan pred začetkom obdobja, za katerega je treba plačati naslednji del zneska uvoznih carin in plačani davki;
  3. če deklarant vloži pritožbo v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakonika:
   • v primeru pavšalnega plačila uvoznih carin, davkov ali pri plačilu prvega dela zneska uvoznih carin, davkov v primeru občasnega plačila uvoznih carin in davkov - dan pred navedenim dnem v izjavi deklaranta;
   • pri plačilu drugega in naslednjih delov zneska uvoznih carin in davkov; v primeru rednega plačevanja uvoznih carin in davkov - dan pred začetkom obdobja, za katerega je treba plačati naslednji del zneska uvoznih carin in plačani davki;
  4. če deklarant noče izkoristiti plačila uvoznih carin, davkov, povezanih z omejitvami uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom, - dan vložitve deklaracije za blago, predloženo za začasno dajanje blaga v carinski postopek uvoz (uvoz), spremembe dela zavrnitve ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov;
  5. v primeru kršitev ciljev in pogojev dodeljevanja ugodnosti za plačilo uvoznih carin, davkov in (ali) omejitev uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom v zvezi z uporabo takšnih ugodnosti, razen za primere, ko izvršitev takšnih dejanj vključuje nastanek okoliščin iz pododstavkov 6 in 7 tega odstavka, - prvi dan izvedbe teh dejanj in če ta dan ni določen, - dan postavitve določeno blago v carinskem postopku za začasni uvoz (uvoz);
  6. v primeru prenosa začasno uvoženega blaga pred zaključkom carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) drugim osebam brez dovoljenja carinskih organov - dan prenosa blaga in če ta dan ni določen, dan dajanja tega blaga v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza);
  7. v primeru izgube začasno uvoženega blaga pred zaključkom carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), razen uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepopravljive izgube zaradi naravne izgube po običajni pogoji prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja - dan izgube blaga, in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza);
  8. če carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) ni zaključen v skladu z odstavkoma 1 in 2 224. člena tega zakonika pred iztekom carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga je vzpostavil carinski organ - dan izteka carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga vzpostavi carinski organ, razen v primeru, ko se veljavnost tega carinskega postopka podaljša v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika.
 8. Ob nastopu okoliščin iz 7. odstavka tega člena se uvozne carine in davki plačajo:
  1. ob nastopu okoliščin iz prvega pododstavka sedmega odstavka tega člena - kot da je bilo za blago, dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), uporabljeno delno plačilo uvoznih carin in davkov v skladu s 1. členom tega zakonika za obdobje od datuma dajanja blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) na dan njegovega zaključka;
  2. ob nastopu okoliščin iz pododstavka 2 odstavka 7 tega člena - kot da se za blago, dano v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza), uporabi delno plačilo uvoznih carin in davkov v skladu s 223. členom tega zakonika za obdobje od dneva, ki sledi dnevu izteka roka, določenega v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika, na dan zaključka carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz);
  3. ob nastopu okoliščin iz 3. pododstavka 7. odstavka tega člena - v višini, določeni v skladu s 223. členom tega zakonika;
  4. ob nastopu okoliščin iz 4. in 5. pododstavka 7. odstavka tega člena - v zneskih, določenih v skladu z 223. členom tega zakonika in ne plačanih v zvezi z uporabo ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov za obdobje od dneva zapadlosti plačila uvoznih carin in davkov iz pododstavkov 4 in 5 odstavka 7 tega člena na dan zaključka carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz);
  5. ob nastopu okoliščin iz pododstavkov 6 - 8 odstavka 7 tega člena - kot da bi bilo blago, dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, zmanjšano za količine uvoza carine, davki, plačani in (ali) pobrani ob delnem plačilu uvoznih carin in davkov, razen če je v odstavku 10 tega člena določen drugačen znesek. Za izračun uvoznih carin in davkov se uporabljajo stopnje uvoznih carin in davkov, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, predloženo za dajanje blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) , in za blago, sproščeno pred predložitvijo deklaracije za blago - na dan, ko carinski organ vloži vlogo za sprostitev blaga pred predložitvijo deklaracije za blago.
 9. Od zneskov uvoznih carin, plačanih (pobranih) davkov za blago v skladu s petim pododstavkom 5. odstavka tega člena, pa tudi od zneskov uvoznih carin, davkov, plačanih za to blago z delnim plačilom uvoznih carin in davkov, se plačujejo obresti, kot da bi bila odobrena odloga (obročno plačilo) za navedene zneske od datuma dajanja blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) na dan izteka rokov za plačilo uvoznih carin in davkov, določenih v 8. do 6. odstavku 8. odstavka tega člena Navedene obresti se izračunajo in plačajo v skladu s 7. členom tega zakonika.
 10. Če se po nastopu okoliščin iz 6. in 7. odstavka 7. odstavka tega člena carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) konča v skladu z 1. in 2. odstavkom 224. člena tega zakonika, uvoznimi carinami in davki plačljive, kot da je bilo za blago, dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), uporabljeno delno plačilo uvoznih carin in davkov v skladu z 223. členom tega zakonika za obdobje od dneva zapadlosti plačila uvoznih carin in davkov, določenih v skladu s 6. in 7. odstavkom 7. odstavka tega člena, na dan zaključka carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz). V tem primeru zneski plačanih in (ali) pobranih uvoznih carin in davkov v primeru delnega plačila uvoznih carin in davkov za obdobje pred nastankom okoliščin, določenih v 6. in 7. odstavku 7. odstavka tega člena. niso predmet vračila (kompenzacije).
 11. Če je po nastanku okoliščin iz pododstavkov 6 - 8 odstavka 7 tega člena blago, za katero je bil carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) zaključen, dano v začasno hrambo v skladu z odstavkom 6 129. člena tega zakonika ali se dajo v carinski postopek v skladu s 7. odstavkom 129. člena tega zakonika, uvozne carine in davki se plačajo kot za blago, dano v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) je bilo v skladu z 223. členom tega zakonika uporabljeno delno plačilo uvoznih carin in davkov.
  V tem primeru se uvozne carine in davki plačujejo za obdobje od dneva zapadlosti plačila uvoznih carin in davkov iz pododstavkov 6 - 8 odstavka 7 tega člena do dneva, ko je takšno blago dano za začasno hrambo ali njihovo dajanje v carinski postopek. Hkrati se za uvozne carine in davke plačujejo zneski, ki ne presegajo zneska uvoznih carin, davki, ki jih je bilo treba plačati, če je bilo blago, dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), dano v carinski postopek za sprostitev za domačo porabo in ki so bili izračunani na dan, ko je carinski organ vložil carinsko deklaracijo, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), in za blago, sproščeno pred predložitvijo deklaracije za blago - na dan, ko carinski organ vloži vlogo za sprostitev blaga pred predložitvijo deklaracije na izdelka... Hkrati se zneski uvoznih carin in davkov, plačani in (ali) pobrani ob delnem plačilu uvoznih carin in davkov za obdobje pred nastankom okoliščin iz pododstavkov 6 - 8 odstavka 7 tega člena, ni predmet vračila (kompenzacija).
 12. Za blago, dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), se obveznost plačila posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev izpolni ob nastopu okoliščin, določenih v odstavku 13 tega člena.
 13. V naslednjih okoliščinah je rok za plačilo posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev:
  1. v primeru prenosa začasno uvoženega blaga pred zaključkom carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) drugim osebam brez dovoljenja carinskih organov - dan prenosa blaga in če ta dan ni določen, dan dajanja tega blaga v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza);
  2. v primeru izgube začasno uvoženega blaga pred zaključkom carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), razen uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepopravljive izgube zaradi naravne izgube po običajni pogoji prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja - dan izgube blaga, in če ta dan ni določen - dan dajanja tega blaga v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza);
  3. če carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) ni zaključen v skladu z odstavkoma 1 in 2 224. člena tega zakonika pred iztekom carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga je vzpostavil carinski organ - dan izteka carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz), ki ga vzpostavi carinski organ, razen v primeru, ko se veljavnost tega carinskega postopka podaljša v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika.
 14. Ob nastopu okoliščin iz 13. odstavka tega člena se plačajo posebne protidampinške izravnalne dajatve v znesku, kot če bi bilo blago, dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz), dano v carinski postopek za sprostitev za domačo porabo.
  Za izračun posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporabljajo stopnje posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek. za začasni uvoz (uvoz) in za blago, sproščeno pred vložitvijo deklaracije za blago, - dan, ko carinski organ vloži vlogo za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago.
 15. Na zneske posebnih protidampinških izravnalnih dajatev, plačanih (pobranih) v skladu s 14. odstavkom tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila za te zneske odobrena odloga plačila od dneva, ko je bilo blago dano pod carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) do dneva izteka rokov za plačilo posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, določenih v odstavku 13 tega člena. Navedene obresti se izračunajo in plačajo v skladu s 60. členom tega zakonika.

Člen 226. Posebnosti izračuna in plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za začasno uvoženo blago, ko je dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo

 1. Ko je začasno uvoženo blago dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, stopenj uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, uporabljajo se izravnalne dajatve, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz).
  Če je za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev treba tujo valuto pretvoriti v valuto države članice, se ta pretvorba izvede po menjalnem tečaju, veljavnem na dan določene v prvem odstavku te določbe.
 2. Kadar je začasno uvoženo blago dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, se uvozne carine in davki plačajo v višini razlike v zneskih uvoznih carin, davki, ki se plačajo, ko je takšno blago dano v carinski postopek za sprostitev za domačo porabo v skladu s 136. členom tega zakonika in uvozne carine, davki, plačani z delnim plačilom uvoznih carin, davki deklaranta za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, in (ali) pobrani carinski organ tega deklaranta.
 3. Od zneskov uvoznih carin se plačajo (pobirajo) davki v skladu z odstavkom 2 tega člena, pa tudi od zneskov uvoznih carin plačujejo (pobirajo) davki z delnim plačilom uvoznih carin, davkov, obresti. plačljivo, kot da je za navedene zneske predviden odlog (obročni načrt) za njihovo plačilo od datuma dajanja blaga v carinski postopek začasnega uvoza (uvoza) do dneva prenehanja obveznosti plačila uvoza carine in davki. Navedene obresti se izračunajo in plačajo v skladu s 60. členom tega zakonika.
  Obresti se plačajo na zneske posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih (obračunanih) za blago, dano (dano) v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, kot da bi bila za te zneske odobrena odloga plačila iz dan, ko je bilo blago dano v carinski postopek za začasni uvoz (uvoz) na dan prenehanja obveznosti plačevanja posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 60. členom tega zakonika.
  Od zneskov uvoznih carin in davkov, plačanih pred sprostitvijo blaga v skladu s carinskim postopkom za začasni uvoz (uvoz), se obresti iz prvega odstavka tega odstavka ne zaračunavajo ali plačujejo.
  Če je bilo delovanje carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika začasno ustavljeno, se obresti, predvidene v tem odstavku, za obdobje mirovanja carinskega postopka ne zaračunavajo ali plačujejo.
  Glede nekaterih kategorij začasno uvoženega blaga ima Komisija pravico določiti primere, ko obresti, predvidene v prvem in drugem odstavku te klavzule, niso izračunane in plačane.
 4. Določbe tega člena se uporabljajo, če se po zaključku carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) ali po zaključku carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) v skladu s petim odstavkom 5. člena tega zakonika blago začasno uvozi dajo deklarantu v carinski postopek za sprostitev za domačo porabo začasno uvoženo blago.
  Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je bilo dejanje carinskega postopka za začasni uvoz (uvoz) zaključeno z dajanjem začasno uvoženega blaga v carinski postopek carinskega skladišča.