МЕНЮ

Carinski postopek za začasni izvoz

227. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka za začasni izvoz

 1. Carinski postopek začasni izvoz - carinski postopek, ki se uporablja za unijsko blago, v skladu s katerim se takšno blago izvozi s carinskega območja Unije zaradi začasne lokacije in uporabe zunaj njega brez plačila izvoznih carin, ob upoštevanju pogojev za dajanje blaga v ta carinski postopek in njihovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom.
 2. Blago, dano v carinski postopek za začasni izvoz in dejansko izvoženo s carinskega območja Unije (v nadaljevanju v tem poglavju - začasno izvoženo blago), izgubi status blaga Unije.
 3. Dovoljeno je uporabljati carinski postopek za začasni izvoz glede na tiste, ki se izvažajo s carinskega območja Unije:
  1. blago, dano v carinski postopek začasnega izvoza za dokončanje carinskega postopka za začasni izvoz v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakonika;
  2. Unijsko blago iz drugega pododstavka petega odstavka 2. člena tega zakonika.
 4. Carinski postopek začasnega izvoza ne velja za naslednje blago:
  1. živilski proizvodi, pijače, vključno z alkoholnimi pijačami, tobakom in tobačnimi izdelki, surovinami, polizdelki, potrošnim materialom in vzorci, razen v primerih njihovega izvoza s carinskega območja Unije v enojnih izvodih za oglaševanje in (ali) predstavitev kot razstavni predmeti ali industrijski modeli;
  2. odpadki, vključno z industrijskimi.
 5. Komisija ima pravico določiti kategorije začasno izvoženega blaga, za katere je dovoljena njegova nadomestitev s tujim blagom, pa tudi primere take zamenjave.
 6. Dovoljeno je uporabljati carinski postopek za začasni izvoz zemeljskega plina, ki se prevaža po cevovodnem prometu, v primerih, ki jih določa zakonodaja držav članic.

228. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za začasni izvoz in njegovo uporabo v skladu s takšnim carinskim postopkom

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek začasnega izvoza so:
  1. možnost identifikacije blaga, dana v carinski postopek za začasni izvoz, ko je nato dano v carinski postopek, da se ta carinski postopek zaključi. Identifikacija blago ni potrebno v primerih, ko je v skladu z mednarodnimi pogodbami držav članic s tretjo osebo ali v primerih, določenih v skladu s petim odstavkom 5. člena tega zakonika, dovoljena zamenjava začasno izvoženega blaga;
  2. spoštovanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika.
 2. Pogoji za uporabo blaga v skladu s carinskim postopkom za začasni izvoz so:
  1. spoštovanje obdobja veljavnosti carinskega postopka za začasni izvoz, ki ga določi carinski organ;
  2. skladnost z omejitvami glede uporabe in odstranjevanja začasno izvoženega blaga, določenimi v 230. členu tega zakonika.

229. člen. Trajanje carinskega postopka za začasni izvoz

 1. Obdobje veljavnosti carinskega postopka za začasni izvoz ni omejeno, razen če je v skladu z drugim odstavkom tega odstavka določeno drugače.
  Glede na namene izvoza blaga s carinskega območja Unije, pa tudi za blago, za katero zakonodaja države članice določa obveznost vrnitve blaga na ozemlje te države, zakonodaja države članice o carinska uredba lahko določi trajanje carinskega postopka za začasni izvoz.
 2. Ob dajanju blaga v carinski postopek začasnega izvoza carinski organ na podlagi deklaracije deklaranta na podlagi ciljev in okoliščin izvoza blaga s carinskega območja Unije določi obdobje veljavnosti tega carinski postopek.
 3. Rok veljavnosti carinskega postopka za začasni izvoz, ki ga carinski organ določi na zahtevo osebe, se lahko podaljša pred iztekom tega roka ali najpozneje en mesec po njegovem izteku. Pri podaljšanju obdobja veljavnosti carinskega postopka za začasni izvoz, ki ga določi carinski organ, se po njegovem izteku veljavnost takega carinskega postopka nadaljuje z dnem zaključka tega carinskega postopka.
 4. Če v zvezi z blagom v skladu z drugim odstavkom prvega odstavka tega člena zakonodaja držav članic o carinski ureditvi določa obdobje veljavnosti carinskega postopka za začasni izvoz, ki ga določi (podaljša) carinski organ, obdobje veljavnosti tega carinskega postopka ne sme presegati tega obdobja.
 5. V primeru, da se lastništvo začasno izvoženega blaga prenese na tujo osebo, glede katere zakonodaja države članice ne določa obveznosti vrnitve na ozemlje te države, obdobje veljavnosti carinskega postopka za začasni izvoz v zvezi s tem blagom ni podaljšan in je to blago predmet uvoza v carinski postopek.

230. člen. Omejitve uporabe in odstranjevanja začasno izvoženega blaga

 1. Začasno izvoženo blago mora ostati nespremenjeno, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja.
 2. Dovoljeno je opravljati postopke z začasno izvoženim blagom, ki je potrebno za zagotovitev njegove varnosti, vključno s popravili, razen večjih popravil, posodobitev, vzdrževanja in drugih postopkov, potrebnih za vzdrževanje blaga v dobrem stanju, pod pogojem, da blago carinski organ identificira ko so dana v postopek carinskega ponovnega uvoza.

Člen 231. Zaključek in zaključek carinskega postopka za začasni izvoz

 1. Pred iztekom carinskega postopka za začasni izvoz, ki ga je vzpostavil carinski organ, se učinek tega carinskega postopka zaključi z dajanjem začasno izvoženega blaga v carinski postopek za ponovni uvoz, razen v primeru iz pododstavka 2 odstavka 4 tega članka.
 2. Pred iztekom carinskega postopka za začasni izvoz, ki ga je vzpostavil carinski organ, se lahko postopek tega carinskega postopka zaključi z dajanjem začasno izvoženega blaga v carinske postopke za izvoz, predelavo zunaj carinskega območja, začasni izvoz, razen v primeru pododstavka 2 odstavka 4 tega člena in tudi, če je v skladu z zakonodajo držav članic začasno izvoženo blago obvezno ponovno uvoženo na carinsko območje Unije.
 3. Začasno izvoženo blago se lahko da v carinske postopke iz odstavkov 1 in 2 tega člena v eni ali več serijah.
 4. Carinski postopek se zaključi:
  1. po poteku obdobja veljavnosti carinskega postopka za začasni izvoz, ki ga določi carinski organ, če veljavnost takega carinskega postopka ni bila podaljšana;
  2. ob razkritju dejstva, da se pred zaključkom carinskega postopka izvajajo kapitalna popravila in posodabljanje začasno izvoženega blaga v nasprotju z drugim odstavkom 2. člena tega zakonika.
 5. Blago, uvoženo na carinsko območje Unije, za katerega je bil učinek carinskega postopka za začasni izvoz zaključen na podlagi iz pododstavka 2 odstavka 4 tega člena, mora biti na carinskem območju Unija mora biti pod carinskim postopkom, ki se uporablja za tuje blago, razen carinskega postopka za ponovni uvoz, in za izvoz s carinskega območja Unije - za carinski izvozni postopek.

232. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila izvoznih carin za blago, dano (dano) v carinski postopek začasnega izvoza, rok za njegovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila izvoznih carin za blago, dano v carinski postopek začasnega izvoza, nastane za deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo blaga.
 2. Obveznost plačila izvoznih carin za blago, dano (dano) v carinski postopek začasnega izvoza, deklarant preneha ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. zaključek carinskega postopka za začasni izvoz v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 231 tega zakonika;
  2. umestitev blaga, za katero je bil v skladu s sedmim odstavkom 7. člena ali petim odstavkom 129. člena tega zakonika ustavljen učinek carinskega postopka za začasni izvoz;
  3. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za začasni izvoz - v zvezi z obveznostjo plačila izvoznih carin, ki je nastala ob registraciji deklaracije za blago;
  4. preklic deklaracije za blago v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila izvoznih carin, ki je nastala ob registraciji deklaracija za blago;
  5. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  6. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  7. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.

3. Obveznost plačila izvoznih carin se izpolni, če začasni izvozni carinski postopek ni zaključen v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 231 tega zakonika pred potekom začasnega izvoznega carinskega postopka, ki ga vzpostavi carinski organ.

Ob nastopu te okoliščine se šteje kot datum zapadlosti plačila izvoznih carin kot datum izteka carinskega postopka za začasni izvoz, ki ga je določil carinski organ.

4. Ob nastopu okoliščine iz odstavka 3 tega člena se plačajo izvozne carine, kot da bi bilo blago, dano v carinski postopek začasnega izvoza, dano v carinski postopek za izvoz brez uporabe privilegijev za plačilo izvozne carine.

Za izračun izvoznih carin se uporabljajo stopnje izvoznih carin, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje blaga v carinski postopek začasnega izvoza.

5. Na zneske izvoznih carin, plačanih (pobranih) v skladu z odstavkom 4 tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila glede teh zneskov odobrena odloga plačila, če to določa zakonodaja države članice. Država, na ozemlju katere je bilo blago dano v carinski postopek začasnega izvoza. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja držav članic.

6. V primeru dajanja blaga v carinske postopke v skladu s tretjim odstavkom sedmega odstavka 7. člena ali petim odstavkom 129. člena tega zakonika po izpolnitvi obveznosti plačila izvoznih carin in (ali) pobiranja (v v celoti ali delno), je treba zneske plačanih in (ali) pobranih izvoznih carin v skladu s tem členom vrniti (pobotati) v skladu s poglavjem 5 tega zakonika.

233. člen Posebnosti izračuna in plačila izvoznih carin v zvezi z začasno izvoženim blagom, ko je dano v carinski postopek za izvoz

1. Kadar je blago začasno izvoženo v carinski postopek za izvoz, se za izračun izvoznih carin uporabljajo stopnje izvoznih carin, ki veljajo na dan, ko carinski organ prijavi deklaracijo za blago, vloženo za dajanje v promet blago v carinskem postopku za izvoz, razen če zakonodaja države članice določi drug dan v skladu z drugim odstavkom prvega odstavka 1. člena tega zakonika.

Če je za izračun izvoznih carin treba tujo valuto pretvoriti v valuto države članice, se takšna pretvorba izvede po menjalnem tečaju, veljavnem na dan, določen v prvem odstavku te klavzule.

2. Na zneske izvoznih carin, plačanih (pobranih) za blago, dano (dano) v carinski postopek za izvoz, se plačajo obresti, kot da bi bila odobrena odloga plačila za navedene zneske, če je to določeno z zakonodajo države članice, na ozemlju katere je bilo blago dano v carinski postopek začasnega izvoza. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja držav članic.

234. člen Posebnosti izračuna in plačila izvoznih carin pri dajanju blaga v carinski postopek, za katerega je carinski postopek za začasni izvoz zaključen

1. Kadar je blago dano v carinski postopek za izvoz blaga, za katero je bil carinski postopek za začasni izvoz zaključen, veljajo stopnje izvoznih carin, ki so veljale na dan, ko je carinski organ prijavil blago za blago, vloženo za dajanje blaga v carinskem postopku za začasni izvoz se uporabljajo za izračun izvoznih carin, če zakonodaja države članice ne določa drugega dne v skladu z drugim odstavkom prvega odstavka 1. člena tega zakonika.

Če je za izračun izvoznih carin treba tujo valuto pretvoriti v valuto države članice, se takšna pretvorba izvede po menjalnem tečaju, veljavnem na dan, določen v prvem odstavku te klavzule.

2. Na zneske plačanih (pobranih) izvoznih carin za blago, dano (dano) v carinski postopek za izvoz, za katerega je carinski postopek za začasni izvoz končan, se plačajo obresti, kot da bi bila odloga v zvezi s temi zneski je bilo odobreno plačilo, če to določa zakonodaja države članice, na ozemlju katere je bilo blago dano v carinski postopek začasnega izvoza. Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s postopkom, ki ga določa zakonodaja držav članic.