МЕНЮ

Postopek carinskega sproščanja za domačo potrošnjo

134. člen. Vsebina in uporaba carinskega postopka za sprostitev v domačo porabo

 1. Carinski postopek sprostitev v domačo porabo je carinski postopek, ki se uporablja v zvezi s tujim blagom, v skladu s katerim se blago nahaja in uporablja na carinskem območju Unije brez omejitev njihovega posedovanja, uporabe in (ali) odstranjevanja, predvidenega v mednarodnih pogodbah in deluje na področju carinske ureditve v zvezi s tujim blagom, če ta zakonik ne določa drugače.
 2. Blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, pridobi status unijskega blaga, z izjemo pogojno sproščenega blaga iz prvega odstavka 1. člena tega zakonika.
 3. Dovoljeno je uporabljati carinski postopek za sprostitev v domačo porabo glede:
  1. blago, ki je proizvod predelave blaga, za katero je bil uporabljen carinski postopek za predelavo na carinskem območju in izvoženo s carinskega območja Unije v skladu s carinskim postopkom za ponovni izvoz;
  2. začasno izvožena vozila za mednarodni prevoz, dana v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja v skladu s prvim odstavkom tretjega odstavka 3. člena tega zakonika, za dokončanje carinskega postopka za predelavo zunaj carinskega območja v skladu z 277. členom ta kodeks;
  3. začasno izvožena vozila za mednarodni prevoz v primeru iz drugega odstavka tretjega odstavka 3. člena tega zakonika.

135. člen. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo

 1. Pogoji za dajanje blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo so:
  1. plačilo uvoznih carin in davkov v skladu s tem zakonikom;
  2. plačilo posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev v skladu s tem zakonikom;
  3. upoštevanje prepovedi in omejitev v skladu s 7. členom tega zakonika;
  4. skladnost z ukrepi zaščite notranjega trga, določenimi v obliki, ki ni posebna, protidampinške, izravnalne dajatve in (ali) druge dajatve, določene v skladu s členom 50 Pogodbe o Uniji.
 2. Pogoji za dajanje blaga iz prvega pododstavka tretjega odstavka 1. člena tega zakonika v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo so:
  1. dajanje blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo v treh letih od dneva, ki sledi dnevu dejanskega izvoza s carinskega območja Unije;
  2. ohranjanje nespremenjenega stanja blaga, razen sprememb zaradi naravne obrabe in sprememb zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja;
  3. zmožnost identifikacije blaga s strani carinskih organov;
  4. predložitev carinskemu organu informacij o okoliščinah izvoza blaga s carinskega območja Unije, kar potrjuje predložitev carinskih in (ali) drugih dokumentov ali informacij o takih dokumentih;
  5. izpolnjevanje pogojev iz pododstavkov 1 in 2 odstavka 1 tega člena.

136. člen Nastanek in prenehanje obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev za blago, dano (dano) v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, rok za njegovo plačilo in izračun

 1. Obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, izhaja iz deklaranta od trenutka, ko carinski organ registrira deklaracijo blaga.
 2. Obveznost plačila uvoznih carin in davkov za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, ki se na naslov enega prejemnika uvozi od enega pošiljatelja pod enim prevoznim (prevoznim) dokumentom in skupno carinske vrednosti ki ne presega zneska, enakovrednega 200 EUR, in če Komisija določi drugačen znesek takega zneska, znesek zneska, ki ga določi Komisija, ne nastane po menjalnem tečaju, veljavnem na dan registracije blaga deklaracija carinskega organa. Hkrati za namene tega odstavka carinska vrednost ne vključuje stroškov prevoza (prevoza) blaga, uvoženega na carinsko območje Unije do kraja prihoda, stroškov nakladanja, razkladanja ali ponovnega natovarjanja blago in stroški zavarovanja v zvezi s takim prevozom (prevozom), natovarjanjem, razkladanjem ali ponovnim natovarjanjem takega blaga.
  Obveznost plačila davkov, posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev za blago, določeno v 199. in 200. členu tega zakonika in ki je dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, ne nastane.
  Komisija ima pravico določiti znesek, drugačen od zneska, predvidenega v prvem odstavku tega odstavka, v okviru katerega obveznost plačila uvoznih carin in davkov za blago, dano v carinski postopek za sprostitev za domače poraba, uvožena na naslov enega prejemnika od enega pošiljatelja, dokument za prevoz (prevoz) naenkrat ne nastane.
 3. Obveznost deklaranta za plačilo uvoznih carin in davkov za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, deklarant preneha ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. sprostitev blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo z uporabo privilegijev za plačilo uvoznih carin in davkov, ki niso povezani z omejitvami uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom;
  2. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin, davkov in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 1. pododstavkom 14. odstavka tega člena, razen če 5. odstavek tega člena ne določa drugače;
  3. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepopravljive izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepreklicne izgube tega blaga zaradi tega naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen v primerih, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom za to tuje blago rok za plačilo uvoza prišle so carine in davki;
  4. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin in davkov, ki izhajajo iz registracije deklaracije za blago;
  5. preklic carinske deklaracije v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila uvoznih carin in davkov, ki izhajajo iz registracija deklaracije za blago;
  6. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  7. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  8. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katerim je bila sprejeta odločitev, da se vrnejo, če takšno blago prej ni bilo sproščeno;
 4. Obveznost plačila uvoznih carin in davkov za blago, ki je dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo z uporabo privilegijev za plačilo uvoznih carin, davkov, povezanih z omejitvami glede njihove uporabe in (ali) odtujitve blaga, ga deklarant odpove ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. 5 let od datuma sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo, razen če je določeno drugačno obdobje veljavnosti omejitev uporabe in (ali) odlaganja tega blaga, pod pogojem, da v tem obdobju rok za plačilo uvoznih carin in davkov ni določen v 11. odstavku tega člena;
  2. izteku drugega ugotovljenega obdobja veljavnosti omejitev uporabe in (ali) odlaganja blaga pod pogojem, da v tem obdobju rok za plačilo uvoznih carin in davkov, določen v 11. odstavku tega člena, še ni nastopil;
  3. dajanje blaga v carinski postopek za uničenje pred iztekom 5 let od datuma sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo ali pred iztekom drugega ugotovljenega obdobja veljavnosti omejitev uporabe in ( ali) odtujitev tega blaga, pod pogojem, da v tem obdobju ni potekel rok za plačilo uvoznih carin in davkov, določenih v 11. odstavku tega člena;
  4. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu z drugim pododstavkom 2. odstavka tega člena ob nastanku okoliščin iz 14. odstavka tega člena;
  5. priznanje s strani carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi pred potekom 5 let od datuma sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo ali pred iztekom drugega določenega obdobja veljavnost omejitev uporabe in (ali) odstranjevanja blaga zaradi dejstva uničenja in (ali) nepovratne izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepovratne izgube tega blaga zaradi naravne izgube po običajni pogoji prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen v primerih, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonik določil rok za plačilo carin in davkov, določen s odstavek 11 tega člena;
  6. dajanje blaga v carinski postopek zavrnitve v korist države pred iztekom 5 let od datuma sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo ali pred iztekom drugega ugotovljenega obdobja veljavnosti omejitev o uporabi in (ali) odstranjevanju blaga;
  7. dajanje blaga v carinski postopek za ponovni izvoz, pod pogojem, da rok za plačilo uvoznih carin in davkov, določen v odstavku 11 tega člena, ni prišel pred dajanjem v tak carinski postopek;
  8. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice.
 5. Izpolnjevanje obveznosti plačila uvoznih carin in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s pododstavkom 1 odstavka 14 tega člena, za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo s plačilom po z mednarodnimi pogodbami znotraj Unije ali mednarodnimi pogodbami o vstopu v Unijo uvoznih carin po nižjih stopnjah od tistih, ki jih določa Enotna carinska tarifa Evrazijske gospodarske unije, ne preneha obveznost plačila uvoznih carin v višini razlika v zneskih uvoznih carin, izračunanih po stopnjah, določenih v Enotni carinski tarifi Evrazijske ekonomske unije, in zneskih uvoznih carin, plačanih ob sprostitvi blaga, ali v drugem znesku, določenem v skladu z mednarodnimi pogodbami znotraj Mednarodne pogodbe o pristopu k Uniji.
 6. Obveznost plačila uvoznih carin za blago iz petega odstavka tega člena v znesku, določenem v tem odstavku, preneha ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s tretjim pododstavkom 3. odstavka tega člena;
  2. izteku 5 let od datuma sprostitve v skladu s carinskim postopkom za sprostitev blaga za domačo porabo blaga s seznama, ki ga določi Komisija v skladu z odstavkom 7 odstavka 7 tega člena, če mednarodne pogodbe znotraj Unije oz. mednarodnih pogodbah o pristopu k Uniji ali Komisiji v skladu z drugim odstavkom 13. točke tega člena ni določeno nobeno drugo obdobje, v katerem bi blago ohranilo status tujega blaga, pod pogojem, da je v tem obdobju potekel rok za plačilo uvoznih carin, določenih v določbi XNUMX tega člena, ni prišlo;
  3. izteka drugega obdobja, določenega z mednarodnimi pogodbami v Uniji ali mednarodnimi pogodbami o pristopu k Uniji, v katerem blago ohranja status tujega blaga, pod pogojem, da je v tem obdobju potekel rok za plačilo uvoznih carin, določen v 13. odstavku ta članek ni prišel;
  4. iztek roka, ki ga določi Komisija v skladu z drugim odstavkom 7. točke tega člena, v zvezi z blagom s seznama (seznamov), ki ga določi Komisija v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega člena , pod pogojem, da je v tem obdobju rok za plačilo uvoznih carin, določen v 13. odstavku tega člena;
  5. dajanje blaga v carinski postopek zavrnitve v korist države;
  6. priznanje s strani carinskega organa v skladu z zakonodajo države članice o carinski ureditvi pred nastankom okoliščin iz pododstavkov 2-4 tega odstavka, dejstvo uničenja in (ali) nepreklicne izgube tujega blaga zaradi nesreča ali višja sila ali dejstvo nepreklicne izgube tega blaga zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, razen v primerih, ko pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem Zakonika za to tuje blago prišel rok zapadlosti plačila carin, določen v 13. odstavku tega člena;
  7. dajanje blaga v carinski postopek za uničenje, pod pogojem, da rok za plačilo uvoznih carin, določen v 13. odstavku tega člena, še ni nastopil pred takšnim uvrstitvijo v carinski postopek za uničenje;
  8. dajanje blaga v carinski postopek za ponovni izvoz, pod pogojem, da rok za plačilo uvoznih carin, določen v 13. odstavku tega člena, ni prišel pred dajanjem v tak carinski postopek;
  9. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice.
 7. Od blaga, za katero je v skladu z mednarodnimi pogodbami v Uniji ali mednarodnimi pogodbami o pristopu k Uniji predvidena uporaba nižjih stopenj uvoznih carin od tistih, ki jih določa Enotna carinska tarifa Evrazijske gospodarske unije, Komisija v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo določi seznam (sezname) blaga, ki pridobi status unijskega blaga po petih letih od datuma sprostitve blaga.
  V zvezi z nekaterimi kategorijami navedenega blaga ima Komisija pravico določiti seznam (sezname) blaga, ki pridobi status unijskega blaga po drugem obdobju, daljšem od tistega, določenega v prvem odstavku te klavzule, in tudi določiti takšno obdobje.
 8. Obveznost plačila posebnih protidampinških izravnalnih dajatev za blago, dano (dano) v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, deklarant preneha ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. izpolnitev obveznosti plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 16. odstavkom tega člena;
  2. priznanje dejstva uničenja in (ali) nepreklicne izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepreklicne izgube tega blaga s strani carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, z izjemo primerov, ko je pred takšnim uničenjem ali nepopravljivo izgubo v skladu s tem zakonikom za to tuje blago rok za plačilo posebne, prišle so protidampinške, izravnalne dajatve;
  3. zavrnitev sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo - v zvezi z obveznostjo plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki so nastale ob registraciji deklaracije za blago;
  4. preklic carinske deklaracije v skladu s 113. členom tega zakonika in (ali) preklic sprostitve blaga v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega zakonika - v zvezi z obveznostjo plačila posebne, protidampinške, izravnalne dajatve, ki so nastale med registracijo carinske deklaracije;
  5. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  6. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  7. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 9. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, je obveznost plačila uvoznih carin in davkov izvršljiva (uvozne carine, davkov plačilo) pred sprostitvijo blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo, razen če je v skladu s tem zakonikom določen drugačen rok za plačilo uvoznih carin in davkov.
 10. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo z uporabo spodbud za plačilo uvoznih carin, davkov, povezanih z omejitvami uporabe in (ali) odtujitve tega blaga, obveznost plačila uvoznih carin in davki se izvršujejo ob nastanku okoliščin, določenih v 11. odstavku tega člena.
 11. V naslednjih okoliščinah je rok za plačilo uvoznih carin in davkov za blago iz odstavka 10 tega člena:
  1. v primeru zavrnitve takih privilegijev s strani deklaranta - dan vpisa v deklaracijo za blago, predloženo za dajanje blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, spremembe glede zavrnitve privilegijev pri plačilu uvoznih carin in davkov;
  2. v primeru kršitev ciljev in pogojev dodeljevanja ugodnosti za plačilo uvoznih carin, davkov in (ali) omejitev uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom v zvezi z uporabo takšnih ugodnosti, vključno z če je izvršitev takih dejanj povzročila izgubo takega blaga, - prvi dan izvedbe teh dejanj in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo;
  3. v primeru izgube blaga, z izjemo njegovega uničenja in (ali) nepopravljive izgube zaradi nesreče ali višje sile ali nepovratne izgube zaradi naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, dan izgube blaga, in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo;
  4. če je upoštevanje ciljev in pogojev za zagotavljanje ugodnosti za plačilo uvoznih carin, davkov in (ali) upoštevanje omejitev uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom v zvezi z uporabo takšnih ugodnosti šteje za nepotrjeno v skladu s 316. členom tega zakonika - dan dajanja blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
 12. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo s plačilom v skladu z mednarodnimi pogodbami znotraj Unije ali mednarodnimi pogodbami o vstopu v Unijo uvoznih carin po nižjih stopnjah uvoznih carin od tistih, ki jih je določila enotna carina Tarifa Evrazijske gospodarske unije je obveznost plačila uvoznih carin predmet izvršbe ob nastopu okoliščin, določenih v odstavku 13 tega člena.
 13. V naslednjih okoliščinah je rok za plačilo uvoznih carin za blago iz 12. odstavka tega člena:
  1. v primeru prostovoljnega plačila uvoznih carin - dan vpisa v deklaracijo za blago, predloženo za dajanje blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, spremembe pri izračunu uvoznih carin ali drug dan, ki ga določi Komisija v skladu z mednarodnimi pogodbami znotraj Unije ali mednarodnimi sporazumi o pristopu k Uniji;
  2. v primeru ukrepanja v nasprotju z omejitvami uporabe blaga iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika in (ali) v nasprotju z drugimi pogoji, določenimi z mednarodnimi pogodbami v Uniji ali mednarodnimi pogodbami o vstopu v Unijo, - prvi dan izvršitve teh dejanj in če ta dan ni določen, - dan dajanja blaga v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo.
 14. Če ta zakonik ne določa drugače, se plačujejo uvozne carine in davki:
  1. v zvezi z blagom iz 9. odstavka tega člena - v višini uvoznih carin in davkov, izračunanih v skladu s tem zakonikom v deklaraciji za blago, ob upoštevanju tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov;
  2. za blago iz 10. odstavka tega člena - v višini zneskov uvoznih carin in davkov, izračunanih v skladu s tem zakonikom v deklaraciji za blago, ob upoštevanju tarifnih preferencialov in neplačanih v zvezi z vlogo privilegijev pri plačilu uvoznih carin in davkov in če takšno blago pred iztekom 5 let od datuma sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo ali pred iztekom drugega ugotovljenega obdobja veljavnosti omejitev uporabe in (ali) odstranjevanja blaga, dani v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja za popravila v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika, - tudi v višini uvoznih količin carine in davki, izračunani v skladu s 176. - 1. odstavkom 6. člena tega zakonika;
  3. za blago iz 12. odstavka tega člena - v višini razlike v zneskih uvoznih carin, izračunanih v skladu s tem zakonikom po stopnjah uvoznih carin, določenih v Enotni carinski tarifi Evrazijske ekonomske unije in zneski uvoznih carin, plačanih ob sprostitvi blaga, ali v drugem znesku, določenem v skladu z mednarodnimi pogodbami znotraj Unije ali mednarodnimi pogodbami o pristopu k Uniji.
 15. V zvezi z blagom, ki je dano (dano) v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, je obveznost plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev izvršljiva (plačajo se posebne, protidampinške, izravnalne dajatve) pred sprostitvijo blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo.
 16. Posebne protidampinške izravnalne dajatve za blago, dano (dano) v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, se plačajo v znesku, izračunanem v deklaraciji za blago, ob upoštevanju posebnosti iz 12. poglavja te uredbe. Koda.
 17. Za blago, dano (dano) v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo med njegovo sprostitvijo pred predložitvijo deklaracije za blago, se ta člen uporablja ob upoštevanju posebnosti, določenih v 137. členu tega zakonika.

137. člen. Značilnosti nastanka in prenehanja obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, rok za njihovo plačilo in izračun za blago, dano (dano) v carinski postopek za sprostitev za domačo porabo, ob sprostitvi blaga pred vložitvijo deklaracije za blago

 1. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, prijavljeno za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago, obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v zvezi s tem blagom izhaja iz oseba, ki je vlogo za sprostitev blaga vložila pred oddajo deklaracije za blago, od trenutka, ko je carinski organ prijavo za sprostitev blaga prijavil do oddaje deklaracije za blago.
 2. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, prijavljeno za sprostitev pred vložitvijo deklaracije za blago, obveznost plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev preneha oseba, ki je predložila vloga za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago v naslednjih okoliščinah:
  1. priznanje carinskega organa v skladu z zakonodajo držav članic o carinski ureditvi dejstva uničenja in (ali) nepopravljive izgube tujega blaga zaradi nesreče ali višje sile ali dejstva nepreklicne izgube tega blaga zaradi tega naravne izgube v običajnih pogojih prevoza (prevoza) in (ali) skladiščenja, če je tako uničenje ali je nepopravljiva izguba nastala pred sprostitvijo takega blaga;
  2. zavrnitev sprostitve blaga pred vložitvijo deklaracije za blago;
  3. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice;
  4. carinski organ zadrži blago v skladu s poglavjem 51 tega zakonika;
  5. namestitev za začasno hrambo ali dajanje v enega od carinskih postopkov blaga, ki je bilo zaseženo ali aretirano med preverjanjem prijave kaznivega dejanja, med postopki v kazenski ali upravni kršitvi (vodenje upravnega postopka) in v zvezi s katero je bilo vrnjeno, če takšno blago prej ni bilo sproščeno.
 3. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, ki je bilo sproščeno pred predložitvijo deklaracije za blago, za osebo, ki je vložila zahtevek, preneha obveznost plačila uvoznih carin in davkov. izpust blaga pred vložitvijo deklaracije za blago ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. usmeritev elektronskega dokumenta s strani carinskega organa ali pritrditev ustreznih oznak iz 17. odstavka 120. člena tega zakonika s strani carinskega organa, če se za blago, ki se uporablja za ugodnosti plačila uvoznih carin in davkov niso povezane z omejitvami glede uporabe in (ali) odstranjevanja tega blaga;
  2. izpolnitev obveznosti plačila carin, davkov in (ali) njihovega pobiranja v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s 1. pododstavkom 12. odstavka tega člena, razen če v 4. in 5. odstavku tega člena ni določeno drugače, kot tudi pošiljanje elektronski dokument carinskega organa ali pritrditev ustreznih oznak iz 17. člena 120. člena tega zakonika s strani carinskega organa;
  3. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice.
 4. Če gre za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, katerega sprostitev je bila opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago in za katero je carinski organ poslal elektronski dokument ali ustrezne opombe, določene v 17. odstavek 120. člena tega zakonika, ugodnosti za plačilo uvoznih carin, davki, povezani z omejitvami uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom, obveznost plačila uvoznih carin in davkov za takšno blago odpove oseba, ki je pred vložitvijo deklaracije za blago vložila vlogo za sprostitev blaga, ob nastopu okoliščin iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika.
 5. Če je v zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, katerega izpust je bil opravljen pred predložitvijo deklaracije za blago in za katerega je carinski organ poslal elektronski dokument ali ustrezne oznake, določene v 17. odstavek 120. člena tega zakonika se v skladu z mednarodnimi pogodbami v okviru Unije ali mednarodnimi pogodbami o vstopu v Unijo uvozne carine plačujejo po nižjih stopnjah uvoznih carin od tistih, ki jih določa enotna carinska tarifa Evroazijske gospodarske unije izpolnitev obveznosti plačila uvoznih carin in (ali) njihovo pobiranje v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu s pododstavkom 1 odstavka 12 tega člena, ne preneha z obveznostjo plačila uvoznih carin v znesek razlike v zneskih uvoznih carin, izračunanih po stopnjah uvoznih carin, določenih v enotni carinski tarifi evrazijskega gospodarstva gospodarske unije in zneski uvoznih carin, plačanih ob sprostitvi blaga, ali v drugem znesku, določenem v skladu z mednarodnimi pogodbami v Uniji ali mednarodnimi pogodbami o pristopu k Uniji. Takšna obveznost plačila uvoznih carin preneha za osebo, ki je pred vložitvijo deklaracije za blago vložila vlogo za sprostitev blaga ob nastanku okoliščin iz šestega odstavka 6. člena tega zakonika.
 6. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, ki je bilo sproščeno pred vložitvijo deklaracije za blago, obveznost plačila posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev preneha oseba, ki je predložila vloga za sprostitev blaga pred vložitvijo deklaracije za blago ob nastopu naslednjih okoliščin:
  1. izpolnitev obveznosti plačila posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev in (ali) njihovo pobiranje v zneskih, izračunanih in plačljivih v skladu z odstavkom 13 tega člena, in pošiljanje elektronskega dokumenta s strani carinskega organa ali pritrditev s strani carinskega organa ustrezne oznake, določene v 17. odstavku 120. člena tega zakonika;
  2. zaplemba ali pretvorba blaga v lastništvo (dohodek) države članice v skladu z zakonodajo te države članice.
 7. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, katerega sprostitev je bila opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago in za katero je bila deklaracija za blago vložena najpozneje v roku iz odstavka 16 120. člena tega zakonika in v zvezi z blagom, katerega deklarant je pooblaščeni gospodarski subjekt - najkasneje v roku iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika velja obveznost plačila uvoznih carin in davkov izpolnitev (uvozne carine, davki se plačajo) pred vložitvijo deklaracije za blago, če ni določen drug rok za plačilo uvoznih carin, davki niso določeni v skladu s tem zakonikom.
 8. Če gre za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, katerega sprostitev je bila opravljena pred predložitvijo deklaracije za blago in za katero je carinski organ poslal elektronski dokument ali ustrezne opombe, določene v 17. odstavek 120. člena tega zakonika, ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov, povezanih z omejitvami uporabe in (ali) razpolaganja s tem blagom, obveznost plačila uvoznih carin in davkov za takšno blago izpolni ob nastanku okoliščin in v rokih, določenih v 11. odstavku 136. člena tega zakonika.
 9. Če je v zvezi z blagom, ki je dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, katerega izpust je bil opravljen pred predložitvijo deklaracije za blago in za katerega je carinski organ poslal elektronski dokument ali ustrezne oznake, določene v Odstavek 17 120. člena tega zakonika so v skladu z mednarodnimi pogodbami v okviru Unije ali mednarodnimi pogodbami o pristopu k Uniji plačane uvozne carine po nižjih stopnjah uvoznih carin od tistih, ki jih je določila Enotna Carinska tarifa Evroazijske gospodarske unije je obveznost plačila uvoznih carin izvršljiva ob nastanku okoliščin in v roku, določenem v 13. členu 136. člena tega zakonika.
 10. Za blago, dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, ki je bilo sproščeno pred predložitvijo deklaracije za blago in za katero je bila deklaracija za blago vložena najpozneje v roku, določenem v 16. odstavku 120. člena tega zakonika in v zvezi z blagom, katerega deklarant je pooblaščeni gospodarski subjekt - najkasneje v roku, določenem v četrtem odstavku 4. člena tega zakonika, je obveznost plačila posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev predmet izvršbe (posebne, protidampinške, izravnalne dajatve se plačajo) pred vložitvijo deklaracije za blago.
 11. Če za blago, ki je dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, katerega izpust je bil opravljen pred predložitvijo deklaracije za blago, deklaracija za blago ni bila vložena pred iztekom roka iz 16. odstavka člena 120 tega zakonika, v zvezi z blagom, katerega deklarant pa je pooblaščeni gospodarski subjekt - pred iztekom roka iz četrtega odstavka 4. člena tega zakonika obveznost plačila uvoznih carin, davkov, protidampinške, izravnalne dajatve je treba izvršiti. Rok za plačilo uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev je zadnji dan obdobja, določenega v 441. odstavku 16. člena tega zakonika, za blago, ki ga prijavi pooblaščeni gospodarski subjekt, pa zadnji dan obdobja, določenega v četrtem odstavku 120. člena tega zakonika.
 12. Uvozne carine in davki se plačajo:
  1. v zvezi z blagom iz 7. odstavka tega člena - v višini uvoznih carin in davkov, izračunanih v skladu s tem zakonikom v deklaraciji za blago, ob upoštevanju tarifnih preferencialov in ugodnosti za plačilo uvoznih carin in davkov;
  2. za blago iz 8. odstavka tega člena - v višini zneskov uvoznih carin in davkov, izračunanih v skladu s tem zakonikom v deklaraciji za blago, ob upoštevanju tarifnih preferencialov in neplačanih v zvezi z vlogo privilegijev pri plačilu uvoznih carin in davkov in če takšno blago pred iztekom 5 let od datuma sprostitve blaga v skladu s carinskim postopkom za sprostitev v domačo porabo ali pred iztekom drugega ugotovljenega obdobja veljavnosti omejitev uporabe in (ali) odstranjevanja blaga, dani v carinski postopek za predelavo zunaj carinskega območja za popravila v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika, - tudi v višini uvoznih količin carine in davki, izračunani v skladu s 176. - 1. odstavkom 6. člena tega zakonika;
  3. za blago iz 9. točke tega člena - v višini razlike v zneskih uvoznih carin, izračunanih v skladu s tem zakonikom po stopnjah uvoznih carin, določenih v Enotni carinski tarifi Evrazijske ekonomske unije in zneski uvoznih carin, plačanih ob sprostitvi blaga, ali v drugem znesku, določenem z mednarodnimi pogodbami znotraj Unije ali mednarodnimi pogodbami o pristopu k Uniji.
 13. Za blago iz 10. odstavka tega člena se plačajo posebne protidampinške izravnalne dajatve v znesku, izračunanem v deklaraciji za blago, ob upoštevanju posebnosti iz 12. poglavja tega zakonika.
 14. Za blago iz 11. odstavka tega člena se osnova za izračun uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, ki se plačajo, določi na podlagi informacij, navedenih v vlogi za sprostitev blaga in dokumenti, predloženi skupaj s takšno izjavo.
  Če so kode blaga v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje gospodarske dejavnosti določene na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10:
  • za izračun carin se uporablja najvišja carinska stopnja, ki ustreza blagu, vključenemu v takšno združenje;
  • za izračun davkov se uporablja najvišja stopnja davka na dodano vrednost, najvišja stopnja trošarin (trošarina ali trošarina), ki ustreza blagu, vključenemu v takšno združenje, glede katerega je najvišja od stopenj carine;
  • za izračun posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se uporablja najvišja stopnja posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, ki ustrezajo blagu, vključenemu v takšno združenje, ob upoštevanju šestega odstavka te določbe.
   Posebne protidampinške izravnalne dajatve se izračunajo na podlagi porekla blaga, potrjenega v skladu s poglavjem 4 tega zakonika, in (ali) drugih informacij, potrebnih za določitev teh dajatev.
   Če poreklo blaga in (ali) druge informacije, potrebne za določitev določenih dajatev, niso potrjene, se posebne, protidampinške in izravnalne dajatve izračunajo na podlagi najvišjih stopenj posebnih, protidampinških in izravnalnih dajatev, določenih za blago države enaka koda Blagovne nomenklature za zunanjo gospodarsko dejavnost, če se uvrstitev blaga izvaja na ravni 10 znakov, ali blago, vključeno v razvrščanje, če so oznake blaga v skladu z Blagovno nomenklaturo za zunanjo gospodarsko dejavnost so določene na ravni razvrščanja s številom znakov manj kot 10.
 15. Če se v zvezi z blagom iz 11. odstavka tega člena naknadno vloži deklaracija za blago, se carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve plačajo v znesku, izračunanem v skladu s tem zakonikom v deklaraciji za blago na podlagi informacij, navedenih v deklaraciji blaga. Vračilo (pobot) pretirano plačanih in (ali) prekomerno pobranih zneskov carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev se izvede v skladu s 10. poglavjem in 76. členom tega zakonika.

138. člen Posebnosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev v zvezi z blagom iz tretjega odstavka 3. člena tega zakonika

 1. Kadar je blago iz prvega pododstavka tretjega odstavka 1. člena tega zakonika dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, se uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne dajatve plačajo v uvozne carine, davki, posebne, protidampinške, izravnalne takse, ki bi jih bilo treba plačati kot da tuje blagodano v carinski postopek za predelavo na carinskem območju in uporabljeno za izdelavo blaga iz prvega pododstavka tretjega odstavka 1. člena tega zakonika, v skladu z normativi njegovega sprostitve, dano v carinski postopek za sprostitev za domača potrošnja.
  Uvozne carine, davki, posebne, protidampinške in izravnalne dajatve za to blago se izračunajo v skladu s prvim odstavkom 1. člena tega zakonika.
 2. Na zneske uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev, plačanih (pobranih) v skladu z odstavkom 1 tega člena, se plačajo obresti, kot da bi bila glede teh zneskov odobrena odloga njihovega plačila iz datum dajanja blaga v carinski postopek predelave na carinskem območju na dan prenehanja obveznosti plačila uvoznih carin, davkov, posebnih, protidampinških, izravnalnih dajatev.
  Navedene obresti se izračunajo in izplačajo v skladu s 60. členom tega zakonika.
  Če je bilo izvajanje carinskega postopka za predelavo na carinskem območju v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega zakonika začasno ustavljeno, se obresti, predvidene v tem odstavku za obdobje mirovanja carinskega postopka, ne zaračunavajo ali plačujejo.
 3. Ko je blago iz tretjega pododstavka tretjega odstavka 3. člena tega zakonika dano v carinski postopek za sprostitev v domačo porabo, se uvozne carine in davki izračunajo in plačajo v skladu s 3. členom tega zakonika, kot da je takšno blago so bili predelani izdelki.