МЕНЮ

Tehnični predpisi EAEU "O omejevanju uporabe nevarnih snovi v električnih in elektronskih izdelkih" (TR EAEU 037/2016)

-

I. Področje uporabe

 1. Real tehnični predpisi razvit v skladu s Pogodbo o Evrazijski ekonomski uniji z dne 29.05. maja. 2014 z namenom zagotoviti varovanje življenja in zdravja ljudi, okolja ter preprečiti dejanja, ki zavajajo potrošnike (uporabnike) izdelkov električne in radijske elektronike glede vsebnosti nevarnih snovi v njih.
  Ta tehnični predpis določa obvezne zahteve za uporabo in izvajanje na ozemlju Evrazijske gospodarske unije (v nadaljnjem besedilu - Unija) o omejitvi uporabe nevarnih snovi v električnih in elektronskih izdelkih, danih v promet v ozemlju Unije, da bi zagotoviti njihovo prosto gibanje.
  Če so v zvezi z izdelki za električno in radijsko elektroniko sprejeti drugi tehnični predpisi Unije (Carinska unija), ki določajo zahteve za te izdelke, morajo takšni izdelki za električno in radijsko elektroniko izpolnjevati zahteve vseh tehničnih predpisov Unije (Carinska unija) ), ki veljajo zanje.
 2. Učinek tega tehničnega predpisa velja za izdelke električne in radijske elektronike, ki so v obtoku na ozemlju Unije v skladu s seznamom v skladu z Dodatkom št.
 3. Ta tehnični predpis ne uporablja za:
  • a) izdelki za električno in radijsko elektroniko, namenjeni uporabi pri nazivni napetosti več kot 1000 V AC in 1500 V DC, razen če je v Dodatku št. 1 k temu tehničnemu predpisu določeno drugače;
  • b) izdelki za električno in radijsko elektroniko, namenjeni izključno uporabi kot sestavni deli električne opreme, ki niso vključeni na seznam iz Dodatka št. 1 k temu tehničnemu predpisu;
  • c) električne igrače;
  • d) fotonapetostne plošče (sončne baterije), ki so del izdelkov električne in radijske elektronike;
  • e) električni in elektronski izdelki, namenjeni uporabi kot del zemeljskih in orbitalnih vesoljskih objektov;
  • f) električna oprema, zasnovana izključno za uporabo v zračnem, vodnem, kopenskem in podzemnem prometu;
  • g) električne baterije in akumulatorji, vključno s tistimi, ki se dajo v promet na ozemlju Unije kot del izdelkov za električno in radijsko elektroniko;
  • h) rabljeni (rabljeni) električni in radioelektronski izdelki;
  • i) merilni instrumenti;
  • j) medicinski pripomočki.

II. Osnovni pojmi

 1. Za namene uporabe tega tehničnega predpisa se uporabljajo pojmi, ki pomenijo naslednje:
  • "Igrača" - izdelek ali material, namenjen igri otroka (otrok), mlajšega od 14 let;
  • "Električna igrača" - igrača, pri kateri vsaj eno funkcijo opravlja električna energija;
  • "Električni in radioelektronski izdelki" - izdelki, katerih delovanje je posledica predvidene uporabe, prisotnosti, uporabe, ustvarjanja, pretvorbe, prenosa in distribucije električnih tokov in (ali) elektromagnetnih polj, ki so namenjeni neposredni uporabi ali so vgrajeni v stroje, mehanizme, aparate, naprave in drugo opremo;
  • "Uvoznik" - rezident države članice Unije, ki je z nerezidentom države članice Unije sklenil zunanjetrgovinsko pogodbo za prenos izdelkov električne in radijske elektronike, te izdelke prodaja in je odgovoren za njihovo skladnost z zahtevami tega tehničnega predpisa;
  • "Homogen (homogen) material" - material s konstantno sestavo v celotnem volumnu, sestavljen iz ene snovi ali kombinacije snovi in ​​(ali) materialov, ki jih ni mogoče ločiti mehansko (z razstavljanjem, rezanjem, drobljenjem, mletjem ali drugimi mehanskimi deli) dejanje).

III. Pravila za promet z električno in radijsko elektroniko na trgu Unije

 1. Izdelek električne in radijske elektronike se sprosti v promet na ozemlju Unije, če je v skladu s tem tehničnim predpisom in drugimi tehničnimi predpisi Unije (Carinska unija), ki veljajo zanj, in pod pogojem, da je sprejel potrditev skladnosti v skladu z oddelkom VII tega tehničnega predpisa, pa tudi v skladu z drugimi tehničnimi predpisi Unije (Carinska unija), ki zanj veljajo.
 2. Izdelek za električno in radijsko elektroniko, katerega skladnost z zahtevami tega tehničnega predpisa in zahtevami drugih tehničnih predpisov Unije (Carinska unija) ni potrjena, ne bi smel biti označen z eno samo oznako izdelka promet na trgu Unije.

IV. Zahteve za omejitev uporabe nevarnih snovi

 1. Izdelek za električno in radijsko elektroniko mora biti načrtovan in izdelan tako, da ne vsebuje:
  • a) nevarne snovi po seznamu v skladu z dodatkom št. 2;
  • b) homogeni (homogeni) materiali, ki vsebujejo nevarne snovi v koncentraciji, ki presega dovoljeno raven, določeno na seznamu iz Dodatka št. 2 k temu tehničnemu predpisu.
 2. V zvezi z izdelki za električno in radijsko elektroniko so bile določene posebne zahteve za omejitev uporabe nevarnih snovi v skladu z Dodatkom št.

V. Zahteve za označevanje in operativni dokumenti

 1. Ime in (ali) oznaka izdelka za električno in radijsko elektroniko (vrsta, blagovna znamka, model (če obstaja)), njegovi glavni parametri in značilnosti, ime in (ali) blagovna znamka proizvajalca, ime države, v kateri izdelek elektrotehnike in radijske elektronike mora biti nanešen na ta izdelek in naveden v priloženih operativnih dokumentih.
  V tem primeru je treba na embalažo uporabiti tudi ime in (ali) oznako izdelka za električno in radijsko elektroniko (tip, znamka, model (če obstaja)), ime in (ali) blagovno znamko proizvajalca.
 2. Če informacij iz člena 9 tega tehničnega predpisa ni mogoče uporabiti za izdelek električne in radijske elektronike, jih je mogoče navesti le v operativnih dokumentih, priloženih temu izdelku. V tem primeru je treba na embalažo nanesti ime in (ali) oznako izdelka za električno in radijsko elektroniko (tip, znamka, model (če obstaja)), ime in (ali) blagovno znamko proizvajalca.
 3. označevanje izdelki za električno in radijsko elektroniko morajo biti čitljivi, lahko berljivi in ​​jih je treba nanesti na izdelek za električno in radijsko elektroniko na mestu, ki je dostopno za pregled brez razstavljanja z orodjem.
 4. Operativni dokumenti za izdelek električne in radijske elektronike morajo vsebovati:
  • a) informacije, navedene v 9. členu tega tehničnega predpisa;
  • b) informacije o namenu izdelka;
  • c) značilnosti in parametri proizvoda;
  • d) pravila in pogoji delovanja (uporabe), namestitve, skladiščenja, prevoza (prevoza), prodaje in odstranjevanja proizvoda (po potrebi ustrezne zahteve);
  • e) informacije o ukrepih, ki jih je treba sprejeti ob odkritju okvare izdelka;
  • f) ime in lokacija proizvajalca (pooblaščena oseba proizvajalca), uvoznika, njihovi kontaktni podatki;
  • g) podatke o mesecu in letu izdelave proizvoda in (ali) o kraju, kjer se ti podatki uporabljajo, ali o načinu določanja leta izdelave.
 5. Označevanje in priprava operativnih dokumentov se izvajata v ruskem jeziku in, če obstajajo ustrezne zahteve v zakonodaji držav članic Unije (v nadaljevanju države članice), v uradnem jeziku (uradni jeziki) države članice Država, na ozemlju katere se izdelki prodajajo. Merske enote, abecedne blagovne znamke, lastna imena, imena naselij in druga imena ter podrobnosti v označevalnih in operativnih dokumentih so lahko podane v drugih jezikih.
  Operativni dokumenti so sestavljeni na papirju. Lahko jih spremlja niz operativnih dokumentov na elektronskih medijih. Operativne dokumente, vključene v niz gospodinjskih električnih in radijskih elektronskih izdelkov, je mogoče izdati samo na elektronskih medijih.

Vi. Zagotavljanje skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike z zahtevami tehničnih predpisov

 1. Skladnost izdelkov za električno in radijsko elektroniko s tem tehničnim predpisom je zagotovljena z izpolnjevanjem njegovih zahtev za omejitev uporabe nevarnih snovi.
 2. Raziskovalne (preskusne) in merilne metode izdelkov električne in radijske elektronike so določene s standardi, vključenimi v seznam standardov, ki vsebujejo pravila in metode raziskav (preskusov) in meritev, vključno s pravili vzorčenja, potrebnimi za uporabo in izpolnjevanje zahtev tega tehnični predpisi in izvajanje izdelkov za ugotavljanje skladnosti.

Vii. Ocenjevanje skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike

 1. Ocena skladnosti električni in elektronski izdelki so izdelani v obliki potrditve skladnosti.
 2. Pri potrditvi skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike so lahko prosilci pravna ali fizična oseba, registrirana na ozemlju države članice v skladu z njeno zakonodajo kot samostojni podjetnik posameznik, ki je proizvajalec ali uvoznik (prodajalec) ali osebe, ki jih pooblasti proizvajalca.
 3. Električni in elektronski izdelki so predmet potrditve skladnosti v obliki izjave o skladnosti v skladu z eno od naslednjih shem:
  • a) za izdelke množične proizvodnje - sheme 1d, 3d in 6d;
  • b) za serijo proizvodov - shemi 2e in 4e.
 4. Pri razglasitvi skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike je lahko vlagatelj:
  • a) za sheme 1d, 3d in 6d - proizvajalec (oseba, ki jo je pooblastil proizvajalec);
  • b) za shemi 2d in 4d - proizvajalec (oseba, ki jo pooblasti proizvajalec) ali uvoznik (prodajalec).
 5. Izbira sheme za razglasitev skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike opravi vlagatelj.
 6. Izjavo o skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike po shemah 1d in 2d izvaja vlagatelj na podlagi lastnih dokazov. Preskusi vzorcev električnih in elektronskih izdelkov po izbiri vlagatelja se izvajajo v preskusnem laboratoriju prijavitelja ali v akreditiranem preskusnem laboratoriju (centru), vključenem v Enotni register certifikacijskih organov in preskusnih laboratorijev (centrov) Carinska unija (v nadaljnjem besedilu - Enotni register) ali v drugem preskusnem laboratoriju.
  Izjavo o skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike po shemah 3d, 4d in 6d izvaja prosilec na podlagi lastnih dokazov in dokazov, pridobljenih s sodelovanjem akreditiranega preskusnega laboratorija (centra), vključenega v Enotni register.
 7. Vlagatelj pri razglasitvi skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike:
  • a) ustvari in analizira dokumente, ki potrjujejo skladnost izdelkov z zahtevami tega tehničnega predpisa, vključno z:
   • specifikacije (če je na voljo);
   • operativni dokumenti;
   • protokol (protokoli) preskusnih vzorcev izdelkov in (ali) sestavnih delov, materialov, sestavnih delov izdelkov za skladnost z zahtevami tega tehničnega predpisa in (ali) druge dokumente po izbiri vlagatelja, ki so bili podlaga za potrditev skladnost izdelkov z zahtevami tega tehničnega predpisa (če obstajajo) (diagrami 1e, 2d, 3d, 4e in 6e);
   • Pogodba o dobavi (pogodbe) in odpremno dokumentacijo (če obstaja) (za serijo izdelkov, en sam izdelek) (shemi 2d in 4d);
   • potrdilo za sistem vodenja kakovosti (kopija potrdila) (shema 6d);
  • b) izvaja identifikacijo proizvodov, da se nanaša na področje uporabe te tehnične uredbe;
  • c) zagotavlja izvajanje nadzora proizvodnje in sprejema vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvodni proces izdelkov zagotavlja njihovo skladnost z zahtevami tega tehničnega predpisa;
  • d) sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev stabilnosti delovanja sistema vodenja kakovosti (shema 6d);
  • e) sprejema izjavo o skladnosti, ki je sestavljena po enotni obliki in pravilih, odobrenih s Sklepom odbora EAEC z dne 25.12.2012. 293. XNUMX št. XNUMX;
  • f) po zaključku postopka potrditve skladnosti uporabi enotno znamko prometa proizvodov na trgu Unije;
  • g) po zaključku postopka potrditve skladnosti oblikuje niz dokumentov, ki vključuje dokumente iz pododstavka "a" tega odstavka in izjavo o skladnosti.
 8. Izjava o skladnosti je predmet registracije na način, določen s Sklepom odbora EAEC z dne 09.04.2013 št. 76.
 9. Obdobje veljavnosti izjave o skladnosti za masovno proizvedene izdelke električne in radijske elektronike ni daljše od 5 let. Za serijo izdelkov električne in radijske elektronike obdobje veljavnosti izjave o skladnosti ni določeno.
 10. Po izbiri vlagatelja se lahko potrditev skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike v obliki izjave o skladnosti nadomesti s potrditvijo skladnosti v obliki certificiranja v skladu z eno od naslednjih shem:
  • a) za proizvode množične proizvodnje - sheme 1c, 2c in 6c;
  • b) za serijo proizvodov - shema 3c.
 11. Pri certificiranju izdelkov za električno in radijsko elektroniko je lahko prosilec:
  • a) za sheme 1c, 2c in 6c - proizvajalec (oseba, ki jo je pooblastil proizvajalec);
  • b) za shemo 3c - proizvajalec (pooblaščena oseba proizvajalca) ali uvoznik (prodajalec).
 12. Izbira certifikacijske sheme za izdelke električne in radijske elektronike opravi vlagatelj.
 13. Vlagatelj pri certificiranju izdelkov električne in radijske elektronike:
  • a) sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev stabilnosti proizvodnega procesa proizvodov in njihovo skladnost z zahtevami tega tehničnega predpisa;
  • b) ustvari naslednjo tehnično dokumentacijo:
   • specifikacije (če je na voljo);
   • operativni dokumenti;
   • pogodba o dobavi (pogodba) in odpremna dokumentacija (če obstaja) (za serijo proizvodov) (shema 3c);
   • potrdilo za sistem vodenja kakovosti (kopija potrdila) (shema 2c);
   • drugi dokumenti po izbiri vlagatelja, ki so služili kot podlaga za potrditev skladnosti izdelkov z zahtevami tega tehničnega predpisa (če obstajajo);
  • c) predloži certifikacijskemu organu, vključenemu v Enotni register, vlogo za certificiranje izdelkov (s prilogo tehnične dokumentacije). Vloga določa podatke o dokumentu, za skladnost z zahtevami, za katere je certificiran sistem vodenja kakovosti (shema 2c), pa tudi o identifikacijskih značilnostih serije proizvodov in enot izdelkov, vključenih vnjo (shema 3c) ;
  • d) po končanem postopku potrditve skladnosti uporablja enotni znak prometa proizvodov na trgu Unije;
  • e) v primeru sprememb v zasnovi izdelkov ali njihove proizvodne tehnologije, ki bi lahko vplivale na skladnost takih proizvodov z zahtevami te tehnične uredbe, o tem vnaprej obvestijo certifikacijski organ (shema 1c);
  • f) po zaključku postopka potrditve skladnosti oblikuje niz dokumentov, ki vključuje dokumente iz pododstavka "b" tega odstavka, poročila (-a) o preskusih, rezultate analize stanja proizvodnje ( shema 1c) in certifikat o skladnosti.
 14. Pri certificiranju izdelkov električne in radijske elektronike je certifikacijski organ, vključen v Enotni register:
  • a) analizira tehnično dokumentacijo, ki jo je predložil vlagatelj, in vlagatelja obvesti o svoji odločitvi (z navedbo pogojev za pridobitev certifikata);
  • b) opravi identifikacijo vzorcev proizvodov in njihov izbor pri vlagatelju za testiranje;
  • c) zagotavlja testiranje vzorcev proizvodov (serija izdelkov (vzorci iz serije) (shema 3c)) v akreditiranem preskusnem laboratoriju (središču), vključenem v Enotni register;
  • d) vodi analizo stanje vlagateljeve proizvodnje, katere rezultati so dokumentirani v aktu (shema 1c);
  • e) v primeru pozitivnih rezultatov preskusov in analize proizvodnega stanja sestaviti potrdilo o skladnosti v enotni obliki, odobreno s Sklepom odbora EAEC z dne 25.12.2012. decembra 293 št. XNUMX, in ga izdati vlagatelju;
  • f) podatke o certifikatu o skladnosti vnese v enotni register izdanih certifikatov o skladnosti in registriranih izjav o skladnosti;
  • g) izvaja inšpekcijski nadzor v zvezi s certificiranimi izdelki v celotnem obdobju veljavnosti certifikata o skladnosti s preskušanjem vzorcev izdelkov v akreditiranem preskusnem laboratoriju (centru), vključenem v Enotni register, in (ali) analizo stanja proizvodnje (shema 1c );
  • h) izvaja inšpekcijski nadzor v zvezi s certificiranimi izdelki v celotnem obdobju veljavnosti certifikata o skladnosti s preskušanjem vzorcev izdelkov v akreditiranem preskusnem laboratoriju (centru), vključenem v Enotni register, in analizo rezultatov inšpekcijskega nadzora vodenja kakovosti organ za certificiranje sistema v zvezi s kakovostjo certificiranega sistema upravljanja (shema 2c);
  • i) v primeru pozitivnih rezultatov inšpekcijskega nadzora potrdi veljavnost certifikata o skladnosti in ustrezno vnese v akt o inšpekcijskem nadzoru, v primeru negativnih rezultatov inšpekcijskega nadzora sprejme odločitev o začasni prekinitvi ali preklicu veljavnosti potrdilo o skladnosti in vlagatelja obvesti o sprejeti odločitvi (shemi 1c in 2c).
 15. V primeru potrditve skladnosti (izjave o skladnosti ali certificiranja) v skladu s shemami, ki zagotavljajo certificiranje sistema vodenja kakovosti, certifikacijo takega sistema izvede certifikacijski organ sistema vodenja kakovosti, registriran na ozemlju države članice v skladu z zakonodajo te države in akreditirano v nacionalnem sistemu o akreditaciji države članice.
 16. Obdobje veljavnosti certifikata o skladnosti za masovno proizvedene izdelke električne in radijske elektronike ni daljše od 5 let. Za serijo izdelkov električne in radijske elektronike obdobje veljavnosti certifikata o skladnosti ni določeno.
 17. Shranjen je niz dokumentov, ki so nastali po potrditvi skladnosti izdelkov električne in radijske elektronike:
  • a) za izdelke množične proizvodnje - vlagatelj ima najmanj 10 let od datuma prenehanja izjave o skladnosti ali certifikata o skladnosti;
  • b) za serijo izdelkov - vlagatelj ima najmanj 10 let od datuma zaključka prodaje serije izdelkov;
  • c) za izdelek - od proizvajalca (oseba, ki jo je pooblastil proizvajalec) najmanj 10 let od datuma prekinitve proizvodnje (prekinitve proizvodnje) tega izdelka.

VIII. Označevanje z eno samo znamko prometa proizvodov na trgu Unije

 1. Izdelek za električno in radijsko elektroniko, ki izpolnjuje zahteve tega tehničnega predpisa in je opravil postopek potrditve skladnosti v skladu z oddelkom VII tega tehničnega predpisa, mora biti na trgu Unije označen z eno samo oznako za promet izdelkov.
 2. Označevanje z eno samo znamko obtoka izdelkov na trgu Unije se izvede pred sprostitvijo izdelka električne in radijske elektronike v obtok na trgu Unije.
 3. Za vsak izdelek električne in radijske elektronike se uporablja ena sama oznaka obtoka izdelkov na trgu Unije na kakršen koli način, ki zagotavlja jasno in jasno podobo skozi celotno življenjsko dobo izdelka, navedena pa je tudi v priloženih operativnih dokumentih.
  Če na izdelku za električno in radijsko elektroniko ni mogoče uporabiti ene same oznake prometa s trgom Unije, jo je dovoljeno uporabiti samo na embalaži izdelka in v priloženih operativnih dokumentih.
 4. Izdelek za električno in radijsko elektroniko je označen z enotno oznako za promet izdelkov na trgu Unije, če izpolnjuje zahteve vseh tehničnih predpisov Unije (Carinska unija), ki zanj veljajo.

 

Seznam izdelkov električne in radijske elektronike, za katere veljajo tehnični predpisi EAEU "O omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni in radijski elektroniki" (TR EAEU 037/2016)

 1. Električni in gospodinjski aparati:
  • a) za pripravo in shranjevanje hrane ter mehanizacijo kuhinjskega dela in druge kuhinjske opreme;
  • b) za predelavo (pranje, likanje, sušenje, čiščenje) perila, oblačil in čevljev;
  • c) za čiščenje in čiščenje prostorov;
  • d) vzdrževanje in uravnavanje notranje klime;
  • e) sanitarno -higienski;
  • f) za nego las, nohtov in kože;
  • g) za ogrevanje telesa;
  • h) vibracijska masaža;
  • i) opremo za igro, šport in vadbo;
  • j) avdio in video opremo, sprejemnike za televizijsko in radijsko oddajanje;
  • k) šivanje in pletenje;
  • m) napajalniki, polnilniki, stabilizatorji napetosti;
  • m) za vrtnarjenje;
  • o) za akvarije in vrtne ribnike;
  • o) električne črpalke;
  • p) električne in elektronske ure;
  • c) kalkulatorji;
  • r) ožičenje izdelkov;
  • y) podaljški.
 2. Elektronski računalniki in z njimi povezane naprave, vključno z njihovimi kombinacijami:
  • a) strežniki, sistemske enote osebnih računalnikov;
  • b) prenosni računalniki;
  • c) tablični, žepni, ročni in drugi majhni računalniki;
  • d) tipkovnice, manipulatorji, sledilci in druge krmilne in vnosne naprave (računalniške miške, igralne palice, čelade, očala);
  • e) odstranljive naprave za shranjevanje;
  • f) monitorji;
  • g) tiskalniki;
  • h) optični bralniki;
  • i) akustični sistemi in slušalke;
  • j) večpredstavnostni projektorji;
  • k) bralci biometričnih informacij;
  • m) spletne kamere;
  • m) modemi;
  • o) neprekinjeno napajanje.
 3. Telekomunikacijski objekti (terminalne telekomunikacijske naprave):
  • a) stacionarni in mobilni telefoni;
  • b) govorilnice;
  • c) telefaks;
  • d) teleksi;
  • e) prenosne in prenosne radijske postaje;
  • f) RFID oznake.
 4. Kopirni stroji in druga električna pisarniška (pisarniška) oprema.
 5. Elektrificirano orodje (ročni in prenosni električni stroji).
 6. Viri svetlobe in svetlobna oprema, vključno z opremo, vgrajeno v pohištvo.
 7. Električno -glasbeni instrumenti.
 8. Igralni in trgovski stroji.
 9. Blagajne, stroji za tiskanje vstopnic, bralniki osebnih izkaznic, bankomati, informacijske kioske.
 10. Kabli, žice in kabli, namenjeni za uporabo pri nazivni napetosti, ki ne presega 500 V AC in (ali) DC, z izjemo optičnih kablov.
 11. Samodejna stikala in naprave za preostali tok.
 12. Detektorji požara, varovanja in požarne varnosti.

 

Popoln seznam proizvodov, za katere je predložitev carinske deklaracije opremljena s predložitvijo dokumenta za ugotavljanje skladnosti (podatki o dokumentu za ugotavljanje skladnosti) z zahtevami TR EAEU "O omejevanju uporabe nevarnih snovi" v električnih in elektronskih izdelkih "(TR EAEU 037/2016)

kakor je bila spremenjena s Sklepom odbora EAEC št. 33 z dne 23.03.2021

Ime izdelka Koda TH FEA EAEU Dokument o skladnosti
hladilniki zamrzovalniki hladilniki 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
izjavo o skladnosti
pomivalni stroji 8422110000 izjavo o skladnosti
električni štedilniki in električni štedilniki kuhinjske plošče 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
izjavo o skladnosti
električne pečice električne pečice pečice vgradne pečice električni sušilniki za sadje zelenjava jagode gobe 8516608000
8516609000
8516797000
izjavo o skladnosti
električni aparati za ogrevanje kotlov na tekoče grelniki vode aparati za kavo aparati za kavo grelniki otroške hrane parniki sterilizatorji 8516108000
8516710000
8516797000
izjavo o skladnosti
mikrovalovne pečice 8516500000 izjavo o skladnosti
Odstranjevalci odpadkov 8509800000 izjavo o skladnosti
električni žari kontaktni žari aero žari električni brusilniki za žar električni žari električni brusilniki aparati za peko na žaru pekači za peko posode za dušilce jogurti multicooker električni ponvi mešalniki za kavo kuhinjski stroji aparati za kuhanje sokovniki za maslo mlinci za meso mešalniki strgalniki strgalniki 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
izjavo o skladnosti
pralni stroji 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
izjavo o skladnosti
bobni za sušenje centrifuge 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
izjavo o skladnosti
ultrazvočne naprave za pranje oblačil 8450190000
8479899708
izjavo o skladnosti
likalniki likalni stroji parni čistilniki parni generatorji 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
izjavo o skladnosti
električni sušilniki za brisače in oblačila 8516797000 izjavo o skladnosti
mokri in suhi sesalniki 8508 izjavo o skladnosti
polirniki za tla 8509800000 izjavo o skladnosti
sesalni sistemi 8508 izjavo o skladnosti
električne ščetke 8509800000 izjavo o skladnosti
parne krtače krpe 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
izjavo o skladnosti
čistilne naprave za sesanje vode 8509800000 izjavo o skladnosti
oboževalci 8414510000 izjavo o skladnosti
klimatske naprave 841510
8415810090
8415820000
8415830000
izjavo o skladnosti
vlažilci uparjalniki razvlaževalniki 8415900009
841899
8479899708
8509800000
izjavo o skladnosti
kuhinjske nape za čistilce zraka 841460000
8421392009
izjavo o skladnosti
električni grelniki za vzrejo živali in gojenje rastlin električni aparati za ogrevanje ogrevanje ogrevanje prostorov električni radiatorji grelniki ventilatorji konvektorji 8436210000
8516210000
851629
izjavo o skladnosti
električni kamini 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
izjavo o skladnosti
sistemi talnega ogrevanja 851680 izjavo o skladnosti
grelniki vode 851610 izjavo o skladnosti
stranišča za prhanje, ko so priključeni na ogrevanje z razsvetljavo 3922
7324900009
9019109001
izjavo o skladnosti
naprave za higieno votlin usta 8509800000 izjavo o skladnosti
električni grelniki za grelnike savn 8516299900 izjavo o skladnosti
električne naprave za zatiranje žuželk 8543709000 izjavo o skladnosti
električni brivniki trimerji epilatorji 8510100000
8510300000
izjavo o skladnosti
strižniki za lase 8510200000 izjavo o skladnosti
električne savne za obraz 8516797000 izjavo o skladnosti
sušilniki za lase stylerji aparati za oblikovanje las 8516310009
8516320000
izjavo o skladnosti
električni sušilniki za roke 8516330000 izjavo o skladnosti
električni kodralnik las 8516320000 izjavo o skladnosti
električne grelne blazine odeje žimnice in blazine 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
izjavo o skladnosti
aparati za masažo telesa brez zdravniškega nadzora 9019101000 izjavo o skladnosti
hidromasažne kopeli za noge 9019109001 izjavo o skladnosti
video igre in naprave zanje 950450000 izjavo o skladnosti
igrati športne in vadbene pripomočke, priključene na električno omrežje 950430
9504908009
950691
izjavo o skladnosti
avdio-video snemalna in avdio-video oprema za reprodukcijo 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
izjavo o skladnosti
radijsko sprejemno opremo 8527 izjavo o skladnosti
sprejemniki televizijski sprejemniki za satelitsko televizijo 852871
852872
izjavo o skladnosti
Akustični sistemi 8518210000
851822000
851829
izjavo o skladnosti
zvočni ojačevalniki 851840
8518500000
izjavo o skladnosti
domofoni za video telefone 8517691000
8517692000
izjavo o skladnosti
električni šivalni stroji 845210 izjavo o skladnosti
overlocks 8452101900 izjavo o skladnosti
električni stroji za pletenje 8447 izjavo o skladnosti
napajalniki polnilniki napetostni stabilizatorji za gospodinjsko opremo 8504403009
8504408200
8504409000
izjavo o skladnosti
polnilci baterij 8504405500 izjavo o skladnosti
kosilnice za travo in kosilnice 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
izjavo o skladnosti
električna polkna za okna vrat, skupaj z elektromotorjem 8479899708 izjavo o skladnosti
prezračevalni sesalniki za vrtne puhalnike 8467298509
8508600000
izjavo o skladnosti
molzni aparati 8434100000 izjavo o skladnosti
kompresorji 8414808000 izjavo o skladnosti
črpalke 841370
8413810000
izjavo o skladnosti
grelniki 8516108000 izjavo o skladnosti
svetilke za opremo za razsvetljavo 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
izjavo o skladnosti
oprema za filtriranje ali čiščenje vodnih filtrov električni sterilizatorji 8421210009 izjavo o skladnosti
električni podajalniki 8509800000 izjavo o skladnosti
okrasne fontane za vrtne ribnike z električnim pogonom in ali električno črpalko 841370
8413810000
izjavo o skladnosti
električne črpalke za uporabo v sistemih oskrbe s pitno vodo, oskrbi z vodo, ogrevanju vode, odvajanju odpadnih voda, ki delujejo v individualnih hišah, namenjenih bivanju 8413 izjavo o skladnosti
električne in elektronske ure 9102120000
9105210000
9105910000
izjavo o skladnosti
kalkulatorji 8470 izjavo o skladnosti
stikala, vključno s polprevodniškimi merilniki časa 853650
9107000000
izjavo o skladnosti
stikala za električne naprave 853650 izjavo o skladnosti
vtičnice 8536699008 izjavo o skladnosti
vilice 8536699008 izjavo o skladnosti
razdelilni adapterji 8536699008
8536901000
8536908500
izjavo o skladnosti
podaljški, vključno s podaljški filtra 854442 izjavo o skladnosti
podaljški na kolutu 854442 izjavo o skladnosti
strežniki sistemske enote osebnih računalnikov 8471410000
8471490000
8471500000
izjavo o skladnosti
prenosniki 8471300000 izjavo o skladnosti
prenosni računalniki in drugi majhni računalniki 8471300000 izjavo o skladnosti
tipkovnice manipulatorji pohodniki in druge nadzorne in vnosne naprave računalniške miške igralne palice čelade očala 8471
950450000
izjavo o skladnosti
zunanje pomnilniške naprave 847170
8523
izjavo o skladnosti
monitorji 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
izjavo o skladnosti
tiskalniki 844331
8443321009
izjavo o skladnosti
skenerji 8471607000 izjavo o skladnosti
zvočniki in slušalke 8518210000
851822000
851829
851830
izjavo o skladnosti
multimedijski projektorji 8528621000 izjavo o skladnosti
biometrični bralniki 8471
9031499000
9031803800
izjavo o skladnosti
spletne kamere 852580 izjavo o skladnosti
modemi 851762000 izjavo o skladnosti
enote za neprekinjeno napajanje 8504403002
8504403009
izjavo o skladnosti
stacionarnih in mobilnih telefonov 8517110000
8517120000
8517180000
izjavo o skladnosti
telefonov 8517180000 izjavo o skladnosti
telefaksi 8443323000
851762000
izjavo o skladnosti
teleksi 851762000 izjavo o skladnosti
prenosni in prenosni radijski sprejemniki 8517
8525600009
izjavo o skladnosti
RFID oznake 852352 izjavo o skladnosti
Fotokopirni stroji in druga električna pisarniška oprema 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
izjavo o skladnosti
vrtalniki vrtalna kladiva izvijači izvijači izvijači 846721
8467292000
8467298509
izjavo o skladnosti
žage vbodne žage 846722 izjavo o skladnosti
brusilniki, vključno s kotnimi polirniki 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
izjavo o skladnosti
skobeljniki 8467297000 izjavo o skladnosti
škarje 8467292000
8467298501
8467298509
izjavo o skladnosti
ostro 8467295900 izjavo o skladnosti
rezkalni stroji 8467298509 izjavo o skladnosti
akumulatorsko ročno orodje s polnilnikom 8467211000
8467292000
izjavo o skladnosti
majhni lesnoobdelovalni stroji za individualno uporabo 8465 izjavo o skladnosti
negorljive tekoče brizgalne pištole 8424200000 izjavo o skladnosti
stroji in aparati za obločno in plazemsko obločno varjenje 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
izjavo o skladnosti
električne žarnice z žarilno nitko, kompaktna, fluorescenčna LED 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
izjavo o skladnosti
svetilke za splošno uporabo 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
izjavo o skladnosti
svetilke potopljene v tla 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
izjavo o skladnosti
svetilke za akvarije 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
izjavo o skladnosti
reflektorji 9405401002
9405401008
izjavo o skladnosti
gospodinjski svetlobni venci, vključno z božičnimi drevesi 9405300001
9405300009
izjavo o skladnosti
Glasbila 9207 izjavo o skladnosti
Igralni in trgovinski stroji 8476
950430
izjavo o skladnosti
Blagovne blagajne Stroji za tiskanje vozovnic Bralniki osebnih kartic Bankomati z informacijami na kioskih 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
izjavo o skladnosti
Kabli žice in kabli za uporabo pri nazivni napetosti, ki ne presega V AC in / DC, razen optičnih kablov 854449910
8544499501
8544499509
izjavo o skladnosti
Odklopniki in odklopniki preostalih tokov 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
izjavo o skladnosti
Požarna varnost in varnostni detektorji požara 853110 izjavo o skladnosti
1 do 10 (119)